Stiga SHT 500 manual

Vea aquí el manual gratuito de Stiga SHT 500. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros Stiga SHT 500 propietarios.

8) Vältida lõikemehhanismi kokkupuutumist
elektrijuhtmega. Pikendusjuhtme oota-
matu lahtitulemise vältimiseks kasutada
juhtmehoidjat, kontrollides samal ajal,
et juhe siseneks pesasse õigesti ja ilma
jõudu kasutamata. Ärge katsuge kunagi
voolu all olevat elektrijuhet, kui see on
halvasti isoleeritud. Kui pikendusjuhe
saab kasutamise ajal viga, ei tohi seda
puudutada, ja see tuleb kohe elektrivõrg-
ust välja võtta.
9) Pöörata tähelepanu esemete võimalikule
ee ma lepaiskamisele lõikemehhanismi
poolt.
10) Peatada mootor ja võtta masin elektri-
võrgust välja:
iga kord, kui masin jääb järelvalveta;
enne, kui hakata masinat kontrollima,
pu hastama või seda hooldama;
kui masin saab löögi võõrkehalt. Kon-
trollida võimalikke kahjustusi ja teha
vajalikud parandused, enne kui masinat
uuesti kasutama hakatakse;
kui masin hakkab ebanormaalselt vi-
breerima: sellisel juhul uurida kiiresti
välja vibratsiooni hjus ja kontrollida
vastavas teeninduskeskuses;
kui masinat ei kasutata.
10) Hoida käed ja jalad alati lõikemehhanis-
mist eemal, eriti mootori käivitamise ajal.
TÄHTIS
Pidage alati meeles, et
ebaõigelt kasutatud elektriline hekilõikur võib teisi
häirida. Austusest teiste ja keskkonna vastu:
Vältida masina kasutamist kohtades ja ajal, mis
võiksid häirida.
–  Jälgida täpselt kohalikke nõudeid, mis puuduta-
vad saagimisjääkide ümbertöötlust.
Tuleohu vältimiseks ei tohi sooja mootoriga ma-
sinat jätta lehtede ega kuiva rohu sisse.
–  Jälgida täpselt  kohalikke nõudeid  kahjustatud 
osade või mistahes keskkonda kahjustavate
elementide ümbertöötluse osas.
ETTEVAATUST!
Pikaajaline kokkupuutu-
mine vibratsiooniga võib põhjustada kahju-
stusi ja neurovaskulaarseid häireid (tuntud ka
“Raynaudi sündroomi” või “valge käe” nime
all) eriti neile, kes kannatavad tsirkulatsioo-
nihäirete all. Sümptomid puudutavad käsi,
randmeid, sõrmi ja need väljenduvad tun-
dlikkuse kaotamises, tuimuses, sügeluses,
valus, na ha värvi või struktuurimuutuses.
Neid il min guid võivad võimendada madal
õhutemperatuur ja/või liiga tugev haare käep-
idemetel. Sümptomite ilmnemisel tuleb
vähendada ma sina kasutamise aega ja pidada
nõu ar stiga.
1. MASINA KASUTUSTINGIMUSED
Kui lõikemehhanism kuumeneb töö
ajal liigselt, tuleb terade sisekülgi määrida.
ETTEVAATUST!
Seda operatsiooni tuleb
teha seisva mootori ja liikumatute teradega.
2. KÄEPIDEME REGULEERIMINE (Joon. 3)
Tagumist käepide (1) võib lõikemehhanismi
suhtes paigaldada 5 erinevas suunas, et teostada
mugavamalt hekkide viimistlustöid.
PANE TÄHELE
Käepidet tuleb regule-
erida seisva mootoriga
Tõmmata tagasi vabastusseade (2).
Pöörata tagumine käepide (1) soovitud asen-
disse.
Enne masina kasutamist kontrollida, et vaba-
stusseade (2) oleks tagasi algasendis ja et ta-
gumine käepide oleks kindel.
PANE TÄHELE
Vabastusseade saab käivit-
ada ainult vabastatud lülitiga (3). Lülitit saab vaju-
tada, kui vabastusseade on tagasi tööasendis ja
käepide on ühes 5-st ettenähtud asendist.
ETTEVAATUST!
Töö ajal peab tagumine
käepide olema alati vertikaalselt, olenemata
lõikemehhanismi (3) asendist.
3. TÖÖTEHNIKAD
Alati on soovitav lõigata enne heki kaks vertikaal-
set külge ja pärast ülemine osa.
Vertikaalne lõige (Joon. 4)
Lõige tuleb teha kaarekujulise liigutusega alt üles-
poole, hoides tera kehast võimalikult kaugel.
252 MASINA KASUTAMINE
ET

¿Tiene alguna pregunta del "Stiga SHT 500 "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca Stiga SHT 500 aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.