Stiga SHT 500 manual

Vea aquí el manual gratuito de Stiga SHT 500. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros Stiga SHT 500 propietarios.

MASINA KASUTAMINE / HOOLDUS JA HOIULEPANEK 253
ET
Horisontaalne lõige (Joon. 5)
Parim tulemus saavutatakse siis, kui tera on ker-
gelt kallutatud (5° - 10°) lõikesuunas, liigutused
on kaarekujulised ja edasiliikumine on aeglane ja
pidev, eriti väga tihedate hekkide puhul.
4. TERADE MÄÄRIMINE TÖÖ AJAL (Joon. 6)
Kui lõikemehhanism kuumeneb töö ajal liigselt,
tuleb terade sisekülgi määrida.
ETTEVAATUST!
Seda operatsiooni tuleb
teha seisva mootori ja liikumatute teradega.
4. TÖÖ LÕPP
Töö lõpus:
Peatada mootor nagu varem näidatud (Ptk. 6).
ETTEVAATUST!
Enne, kui paigutada ma sin
mistahes ruumi, lasta mootoril maha jahtuda.
Tuleohu vähendamiseks puhastada masin
rohujääkidest, lehtedest ja liigsest määrde-
rasvast; anumaid lõikejäänustega ei tohi jätta
kinnisesse ruumi.
Pärast iga töökorda on soovitav terasid puhastada
ja määrida, et suurendada nende tööefektiivsust
ja kestvust.
Puhastada terasid kuiva lapiga ja kasutada tu-
gevama mustuse puhul harja.
Määrida terasid spetsiaalse, eelistatavalt mitte
reostava õliga.
ETTEVAATUST!
Enda ja teiste ohutuseks:
Pärast iga kasutamist võtta masin elektri-
võrgust välja ja kontrollida võimalikke
kahjustusi.
Korrektne hooldus tagab masina töökindl-
use ja ohutuse pikema aja jooksul.
Et olla kindel masina ohutus töötamises, tu-
leb kõik mutrid ja kruvid alati hoida tugevalt
kinnitatuna.
Ärge kasutage masinat kunagi kulunud või
kahjustatud osadega. Kahjustatud osad
tuleb välja vahetada ning mitte kunagi pa-
ran dada.
Kasutada ainult originaal varuosi. Mit te k va-
liteetsed varuosad võivad kahjustada ma
sinat ja olla ohuks turvalisusele.
ETTEVAATUST!
Hooldustööde ajal võtta
masin elektrivõrgust välja.
1. MOOTORI JAHUTAMINE
Vältimaks mootori ülekuumenemist ja kahjustu-
mist, tuleb jahutusõhu restid hoida alati puhtana
ning vabana saepurust ja jääkidest.
2. HOOLDUS JA TERA TERITAMINE
ETTEVAATUST!
Kontrollida perioodiliselt,
et terad ei oleks paindunud või kahjustunud ja
et tera kamm oleks terve.
Teradevahelist kaugust ei ole vaja reguleerida,
kuna see on juba tehase poolt kseeritud.
Kui kasutate vastavalt juhistele, ei vaja terad hool-
dust ega teritamist.
Teritada on vaja ainult siis, kui lõikeefektiivsus
väheneb ja oksad jäävad tihti kinni.
TÄHTIS
Kui on vaja terasid paran-
dada, siis mistahes töö tuleb teha spetsialiseeritud
keskuses, kus on vajalikud vahendid ja ollakse
võimelised tegema vajalikke töid ilma masina ohu-
tust kahjustamata.
3. ELEKTRIJUHTMED
ETTEVAATUST!
Kontrollige perioodiliselt
8. HOOLDUS JA HOIULEPANEK

¿Tiene alguna pregunta del "Stiga SHT 500 "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca Stiga SHT 500 aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.