Tescoma Handy 643886 manual

Tescoma Handy 643886

El manual de Tescoma Handy 643886 se puede ver a mano derecha. La descarga dura algunos momentos. La descarga de este manual es completamente gratuíta.

Marca
Tescoma
Modelo
Handy 643886
Producto
EAN
8595028484441
Idioma
Inglés, Alemán, Francia, Español, Italiano, Portugués, Polaco, Ruso, Checo, Eslovaco
Tipo de archivo
PDF
www.tescoma.com
/
video/643886
A INSTRUCTIONS FOR USE
CHARACTERISTICS
Excellent for easily grating parmesan and other suitable cheeses directly onto food.
The grater can be closed and stored in the refrigerator after use – unused cheese
does not dry out or pour out. It is ready for further use.
ASSEMBLY
Insert the rotating blade from below into the grater body (Fig. 1). Hold the blade
from inside, attach the handle onto the upper rim and fasten it by turning it briey
clockwise (Fig. 2). Insert the pressing closure into the grater body (Fig. 3).
GRATING
Turn the handle to the side and place an appropriate amount of parmesan or some
other suitable hard cheese cut into small pieces into the area between the blade and
the pressing closure (Fig. 4). Transfer the grater above a food, press the closure and
grate the cheese onto the food by rotating the handle (Fig. 5).
STORAGE
Turn the handle so that it covers the aperture with unused cheese and position the
sliding cap under the blade – close the grater (Fig. 6). Unused cheese stored in the
closed grater does not dry out and will not soil the table, refrigerator, etc. (Fig. 7).
NOTICE
Before grating again, slide the cap from the position under the blade to the front – if
the cap is positioned below the blade, the handle of the grater cannot be rotated.
MAINTENANCE
Disassemble the grater before cleaning: hold the blade, remove it by slightly turning
the handle counter-clockwise and pull out the blade and the pressing closure from
the grater body. Wash the grater disassembled. All parts of the grater are dishwasher
safe. Avoid using sand-based agents and aggressive chemicals for cleaning; wipe all
parts of the grater dry after cleaning.
3-YEAR WARRANTY
A 3-year warranty period applies to this product from the date of purchase.
THE WARRANTY NEVER COVERS DEFECTS:
- due to improper use incompatible with the Instructions for use
- resulting from an impact, fall or mishandling
- due to unauthorised repairs of, or alterations to, the product.
In case of a justied complaint please contact your retailer or one of the service
centres; for a list of these please refer to www.tescoma.com.
S VOD KPOUŽITÍ
CHARAKTERISTIKA
Vynikající pro snadné strouhání parmazánu a dalších vhodných sýrů přímo na pokrmy.
Po použití lze struhadlo uzavřít a skladovat v lednici, nespotřebovaný sýr neosychá,
nevysypává se a je připravený pro další použití.
SESTAVENÍ
Rotační čepel vložte zespodu do těla struhadla (obr. 1). Čepel přidržte zevnitř, na její
horní okraj nasaďte rukojeť a krátkým pootočením po směru hodinových ručiček
ji upevněte (obr. 2). Do těla struhadla vložte přítlačný uzávěr (obr. 3).
STROUHÁNÍ
Otočte rukojetí do strany a do prostoru mezi čepelí a přítlačným uzávěrem vložte
odpovídající množství parmazánu nebo jiného vhodného tvrdého sýra nakrájeného
na menší kousky (obr. 4). Struhadlo přemístěte nad pokrm, stiskněte uzávěr a otáčením
rukojeti nastrouhejte sýr na pokrm (obr. 5).
SKLADOVÁNÍ
Rukojeť otočte tak, aby zakrývala otvor s nespotřebovaným sýrem a posuvné víčko
přemístěte pod čepel – struhadlo uzavřete (obr. 6). Nespotřebovaný sýr uložený
v uzavřeném struhadle neosychá a neznečistí stůl, lednici apod. (obr. 7).
UPOZORNĚNÍ
Před dalším strouháním posuňte víčko z polohy pod čepelí dopředu – pokud se víčko
nachází v poloze pod čepelí, nelze otáčet rukojetí struhadla.
ÚDRŽBA
Před čištěním struhadlo rozložte: přidržte čepel a pootočením rukojeti proti směru
hodinových ručiček ji sejměte, z těla struhadla vysuňte čepel i přítlačný uzávěr.
Struhadlo myjte v rozloženém stavu, všechny části lze mýt v myčce nádobí. K čištění
nepoužívejte čisticí prostředky na bázi písku ani agresivní chemikálie, všechny díly
po očištění osušte.
3 ROKY ZÁRUKA
Na tento výrobek je poskytována 3letá záruka počínaje dnem prodeje.
ZÁRUKA SE ZÁSADNĚ NEVZTAHUJE NA TYTO PŘÍPADY:
- výrobek byl používán vrozporu sNávodem k použití,
- závady byly způsobeny úderem, pádem či neodbornou manipulací,
- na výrobku byly provedeny neautorizované opravy a změny.
V případě oprávněné reklamace se prosím obraťte na svého prodejce nebo na některé
ze servisních středisek, seznam na www.tescoma.com.
G ISTRUZIONI PER L'USO
CARATTERISTICHE
Ideale per grattugiare senza fatica il Parmigiano ed altri formaggi a pasta dura
direttamente sui piatti. La grattugia può essere chiusa e riposta in frigorifero dopo
l'uso – il formaggio non utilizzato non si secca e non fuoriesce, resterà pronto per
utilizzi successivi.
ASSEMBLAGGIO
Inserire la lama girevole, da sotto, nel corpo della grattugia (Fig. 1). Tenere la lama
dall'interno, applicare la manovella al bordo superiore e ssarla girandola leg-
germente in senso orario (Fig. 2). Inserire la chiusura a pressa nel corpo della
grattugia (Fig. 3).
GRATTUGIARE
Aprire la manovella ed inserire la quantità desiderata di Parmigiano o di un altro
formaggio a pasta dura, tagliato a piccoli pezzi, nello spazio fra la lama e la chiusura
a pressa (Fig. 4). Posizionare la grattugia sopra un piatto, premere la chiusura
e grattugiare il formaggio girando la manovella (Fig. 5).
RIPORRE LA GRATTUGIA
Girare la manovella in modo che copra l'apertura con il formaggio non utilizzato
e posizionare il coperchio scorrevole sotto la lama – chiudere la grattugia (Fig. 6).
Il formaggio non utilizzato, se conservato nella grattugia, non si secca e non fuoriesce
sporcando il tavolo, il frigorifero, ecc. (Fig. 7).
AVVERTENZA
Prima di grattugiare di nuovo, far scorrere il coperchio da sotto la lama a davanti –
quando il coperchio è posizionato sotto la lama, la manovella non gira.
MANUTENZIONE
Smontare la grattugia prima di pulirla: tenere la lama, rimuoverla girando legger-
mente la manovella in senso antiorario ed estrarre la lama e la chiusura a pressa dal
corpo della grattugia. Lavare la grattugia smontata. Tutti i componenti della grattugia
sono lavabili in lavastoviglie. Non utilizzare abrasivi o agenti chimici aggressivi per la
pulizia; asciugare tutti i componenti dopo averli lavati.
GARANZIA 3 ANNI
Una garanzia di 3 anni si applica a questo prodotto a partire dalla data di acquisto.
LA GARANZIA NON COPRE MAI I DIFETTI:
- dovuti ad un uso improprio o incompatibile con le Istruzioni per l'uso
- causati da un impatto, caduta o cattivo maneggiamento
- provocati da riparazioni non autorizzate o da alterazioni apportate al prodotto.
In caso di reclamo giusticato contattare il proprio rivenditore di ducia o uno dei
centri servizi autorizzati; per consultare l'elenco visitare il sito www.tescoma.com.
H INSTRUCCIONES DE USO
CARACTERÍSTICAS
Excelente para rallar fácilmente parmesano y otros quesos adecuados directamente
sobre los alimentos. El rallador se puede cerrar y guardar en el frigoríco después
de su uso – el queso no utilizado no se seca y no se derrama. Estará preparado para
el siguiente uso.
MONTAJE
Introducir la cuchilla giratoria en el cuerpo del rallador (Fig. 1). Mantener la cuchilla
en el interior, unir el mango al borde superior y ajustarlo girando brevemente en el
sentido de las agujas del reloj (Fig. 2). Introducir el cierre prensador en el cuerpo de
rallador (Fig. 3).
RALLAR
Girar el mango hacia un lado y poner una cantidad apropiada de parmesano o cual-
quier otro queso curado cortado en pedazos pequeños en la zona entre la cuchilla
y el cierre prensador (Fig. 4). Colocar el rallador sobre los alimentos, presionar el cierre
y rallar el queso sobre los alimentos girando la manivela (Fig. 5).
ALMACENAR
Girar la manivela de forma que cubra la abertura con el queso no utilizado y posicio-
nar la tapa deslizante debajo de la cuchilla – cerrar el rallador (Fig. 6). El queso alma-
cenado en el rallador cerrado no se seca y no mancha la mesa, frigoríco, etc. (Fig. 7).
Sliding cap
Posuvné víčko
Coperchio scorrevole
Tapa deslizante
Tampa deslizante
Schiebekappe
Couvercle coulissant
Przesuwane wieczko
Posuvné viečko
Подвижная крышка (фиксатор)
Grater body
Tělo struhadla
Corpo della grattugia
Cuerpo del rallador
Recipiente do ralador
Reibekörper
Corps de la râpe
Korpus tarki
Telo strúhadla
Корпус терки
Pressing closure
Přítlačný uzávěr
Chiusura a pressa
Cierre prensador
Tampa de pressão
Druckverschluss
Couvercle poussoir
Zamknięcie zaciskowe
Prítlačný uzáver
Крышка-пресс
Rotating handle
Otočná rukojeť
Manovella
Manivela giratoria
Manivela
Drehbarer Gri
Manivelle
Obrotowa rękojeść
Otočná rukoväť
Поворотная рукоятка
Rotating blade / Rotační čepel
Lama girevole / Cuchilla giratoria
Lâmina rotativa / Drehklinge
Lame rotative / Obrotowe ostrze
Rotačná čepeľ / Терочный диск
Parmesan grater / Struhadlo na parmazán
Grattugia da tavola / Rallador para Parmesano
Ralador de parmesão / Parmesanreibe
Râpe à parmesan / Tarka do parmezanu
Strúhadlo na parmezán / Терка пармезана
Handy

¿Tiene alguna pregunta del "Tescoma Handy 643886 "?

Si tiene alguna pregunta sobre "Tescoma Handy 643886" puede formularla aquí. Intente realizar una descripción clara de su problema de manera que otros usuarios y/o la redacción puedan proporcionarle una respuesta adecuada.

En venta a

Especificaciones

Características
Tipo de producto Rallador giratorio
Color del producto Transparent, White
Material Plastic, Stainless steel
Agarradera(s) yes
Apto para lavavajillas yes
Peso y dimensiones
Ancho 55 mm
Profundidad 100 mm
Altura   145 mm
Contenido del embalaje
Cantidad por paquete 1 pieza(s)