Tescoma President 659560 manual

Tescoma President 659560

El manual de Tescoma President 659560 se puede ver a mano derecha. La descarga dura algunos momentos. La descarga de este manual es completamente gratuíta.

Marca
Tescoma
Modelo
President 659560
Producto
EAN
8595028445114
Idioma
Inglés, Alemán, Francia, Español, Italiano, Portugués, Polaco, Ruso, Checo, Eslovaco
Tipo de archivo
PDF
CHARACTERISTICS: Excellent for fresh milled pepper, salt, dried thyme, rosemary, etc. Made of high-quality stainless steel
and resistant plastic, provided with an excellent ceramic milling mechanism with adjustable grain size and a powerful
engine. Includes a cap for catching spice remnants. Requires 4 AA batteries 1.5 V – not included.
DESCRIPTION: 1. Milling button 2. Stainless steel body 3. Battery compartment 4. Spice chamber
5. Filling hole 6. Grain size regulator 7. Cap
BEFORE FIRST USE: Remove the stainless steel body from the mill by turning it counter-clockwise. Remove the battery
compartment from the spice chamber by turning it counter-clockwise. Use the  lling hole to pour spices into the spice
chamber – a maximum of 0.5 cm below the upper rim (about 20 grams). Attach the battery compartment to the metal
axis of the spice chamber and turn the battery compartment very lightly clockwise until both parts connect by snapping
into position. Insert four AA batteries 1.5 V into the battery compartment, according to the +/- marks. Use exclusively high-
quality AA batteries from proven manufacturers. Put the stainless steel body of the mill back and close it by slightly turning
it clockwise until it snaps into position.
GRAIN SIZE ADJUSTMENT: Position the mill with the cap pointing upwards, remove the cap and set the required grain
size by turning the wheel regulator. For coarser grain, release the regulator by turning it counter-clockwise and tighten the
regulator by turning it clockwise to get  ner grain. Never tighten the regulator to the end position when adjusting the grain
size; milling would be disabled and the milling mechanism could su er damage. Never release (unscrew) the regulator
entirely when adjusting the grain size. If the milling mechanism does not respond to the releasing or tightening of the
regulator, press the milling button very brie y.
APPLICATION: Remove the cap for catching impurities, position the mill over your food and press the milling button. Hold
the button pressed only while  avouring the food with the fresh milled spices. Warning! The mill is not intended for milling
oily spices such as cumin, linseed, etc. or herbs that are still moist.
CLEANING, MAINTENANCE AND STORAGE: Clean the stainless steel cover and the cap for catching spice remnants using
a damp cloth and always dry them thoroughly before use. Do not disassemble the milling mechanism; when needed,
release the grain size regulator and clean the milling mechanism using a thin brush or by blowing air through. Warning!
Do not expose the mill or any of its parts to moisture for prolonged periods of time, do not wash it in a dishwasher or
under running water, do not leave to soak. Attach the cap for catching impurities to the mill after each use. Keep in a dry
place away from heat or steam, always with the cap on. Replace the AA batteries once the mill shows any sign of reduced
performance; replace all four batteries at the same time. Warning! Used batteries and mill are not domestic waste; dispose
of them at a designated refuse centre or recycling site.
5-year warranty
A 5-year warranty period applies to this product from the date of purchase. The warranty never covers defects: due to improper use
incompatible with the Instructions for use; resulting from an impact, fall or mishandling; due to unauthorised repairs, or alterations,
to the product.
In case of justi ed complaint please contact your retailer or one of the service centres; for a list of these please refer to
www.tescoma.com
CHARAKTERISTIKA: Vynikající pro čerstvě mletý pepř, sůl, sušený tymián, rozmarýn apod. Vyrobeno zkvalitní nerezavějící
oceli a odolného plastu, opatřeno prvotřídním keramickým mlecím mechanismem s nastavitelnou hrubostí mletí
a výkonným motorem. S víčkem pro zachytávání zbytků koření. 4 tužkové AA baterie 1,5 V nejsou součástí balení.
POPIS: 1. Tlačítko mletí 2. Nerezové tělo 3. Zásobník na baterie 4. Zásobník na koření 5. Otvor pro plnění
6. Ovladač hrubosti mletí 7. Víčko
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM: Nerezové tělo sejměte zmlýnku pootočením proti směru hodinových ručiček. Zásobník na
baterie sejměte ze zásobníku koření pootočením proti směru hodinových ručiček. Otvorem pro plnění nasypte do zásobníku
koření, max. 0,5 cm pod horní okraj (cca 20 g). Zásobník na baterie nasaďte na kovovou osu zásobníku na koření a velmi
zlehka zásobníkem na baterie otáčejte po směru hodinových ručiček, dokud se oba díly nespojí, nezacvaknou. Do zásobníku
na baterie vložte 4 ks tužkových AA baterií 1,5 V dle značení (+/-). Používejte výhradně kvalitní tužkové baterie od ověřených
výrobců. Nerezové tělo mlýnku nasaďte zpět a pootočením po směru hodinových ručiček jej uzavřete, dokud nezacvakne.
NASTAVENÍ HRUBOSTI MLETÍ: Mlýnek otočte víčkem vzhůru, víčko sejměte a pootáčením kulatého ovladače nastavte
požadovanou hrubost mletí. Pro hrubší mletí otáčejte ovladačem proti směru hodinových ručiček – uvolňujte, pro jemnější
mletí po směru hodinových ručiček – utahujte. Ovladač při nastavování hrubosti mletí nikdy neutahujte zcela, mlýnek
nebude mlít a mlecí mechanismus se může poškodit. Ovladač při nastavování hrubosti mletí nikdy zcela neuvolňujte
(nevyšroubujte). Vpřípadě, že mlecí mechanismus nereaguje na povolování či utahování ovladače, velmi krátce stiskněte
tlačítko mletí.
POUŽITÍ: Sejměte víčko pro zachytávání nečistot, mlýnek umístěte nad pokrm a stiskněte tlačítko mletí. Tlačítko držte
stisknuté pouze po dobu dochucování pokrmu čerstvě mletým kořením. Pozor! Mlýnek není určen kmletí olejnatého koření
např. kmínu, lněného semínka apod. ani vlhkých bylin.
ÚDRŽBA: Nerezový kryt a víčko pro zachytávání zbytků koření čistěte vlhkou utěrkou, před použitím je vždy důkladně
osušte. Mlecí mechanismus nerozebírejte, v případě potřeby uvolněte ovladač hrubosti mletí a mlecí mechanismus
vyčistěte štětečkem nebo jej profoukněte. Pozor! Mlýnek ani kteroukoliv jeho část nevystavujte dlouhodobému vlivu
vlhkosti, nemyjte vmyčce ani pod tekoucí vodou, nenechávejte odmočit. Po každém použití nasaďte na mlýnek víčko pro
zachytávání nečistot. Skladujte na suchém místě mimo vliv tepla či páry, vždy snasazeným víčkem. AA baterie obměňujte
při prvních známkách snížení výkonu mlýnku, měňte všechny 4 baterie současně. Pozor! Použité baterie a mlýnek nepatří
do domovního odpadu, ale na místo ktomu určené nebo na místo zpětného odběru.
5 roků záruka
Na tento výrobek je poskytována záruční doba 5 roky ode dne prodeje. Záruka se zásadně nevztahuje na tyto případy:
výrobek byl používán vrozporu sNávodem kpoužití; závady byly způsobeny úderem, pádem či neodbornou manipulací;
na výrobku byly provedeny neautorizované opravy či změny.
Vpřípadě oprávněné reklamace se prosím obraťte na svého prodejce nebo na některé ze servisních středisek, seznam najdete
na www.tescoma.com
EIGENSCHAFTEN: Hervorragend für frisch gemahlene Pfe erkörner, Salz, getrockneten Thymian, Rosmarin usw. Aus
hochwertigem rostfreien Edelstahl und robustem Kunststo hergestellt, mit erstklassigem Keramik-Mahlwerk mit
einstellbarem Mahlgrad und leistungsfähigem Motor. Mit einem Deckel zum Au angen von Gewürzresten. 4 x 1,5 V AA-
Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
BESCHREIBUNG: 1. Mahlvorgangsknopf 2. Edelstahlgehäuse 3. Batteriefach 4. Gewürzkammer
5. Nachfüllungsloch 6. Mahlgrad-Einstellrad 7. Deckel
VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH: Das Edelstahlgehäuse gegen Uhrzeigersinn umdrehen und aus der Mühle abnehmen. Das
Batteriefach gegen Uhrzeigersinn umdrehen und aus der Gewürzkammer abnehmen. Durch das Füllungsloch das Mahlgut
füllen, max. 0,5 cm unter dem oberen Rand (ca. 20 g). Das Batteriefach auf die Metallachse der Gewürzkammer aufsetzen,
sehr leicht mit dem Batteriefach im Uhrzeigersinn drehen, bis beide Teile einrasten. Ins Batteriefach 4 Stück 1,5 V-Batterien
AA einlegen, auf die Polarität achten (+/-). Ausschließlich hochwertige Batterien von bewährten Herstellern verwenden.
Das Edelstahlgehäuse zurücksetzen und die Mühle mit dem Umdrehen schließen, bis einrastet.
EINSTELLUNG DES MAHLGRADES: Die Mühle mit dem Boden nach oben drehen, den Deckel abnehmen und mit
Umdrehen des Einstellrades den gewünschten Mahlgrad einstellen. Um größere Körnung zu erzielen, das Einstellrad im
Uhrzeigersinn drehen – lösen, um feine Körnung zu erzielen, gegen Uhrzeigersinn drehen – festziehen. Das Einstellrad
bei der Einstellung des Mahlgrades nie ganz festziehen, die Mühle wird nicht mahlen und das Mahlwerk kann beschädigt
werden. Bei der Einstellung des Mahlgrades das Einstellrad nie ganz lösen (ausschrauben). Reagiert das Mahlwerk auf das
Lösen, bzw. auf das Festziehen des Einstellrades nicht, bitte den Mahlvorgangknopf sehr kurz drücken.
GEBRAUCH: Den Deckel zum Au angen von Verschmutzungen abnehmen, die Gewürzmühle über das Gargut halten und
den Mahlvorgangsknopf drücken. Den Knopf nur für die Dauer gedrückt halten, wann die Speise mit frisch gemahlenem
Gewürz abgeschmeckt wird. Achtung! Die Mühle ist zum Mahlen weder von ölreichen Gewürzkörnern wie z.B. Kümmel,
Leinsamen, noch feuchten Kräutern vorgesehen.
REINIGUNG, WARTUNG UND LAGERUNG: Das Edelstahlgehäuse sowie den Au angdeckel mit feuchtem Tuch abwischen,
vor dem Gebrauch immer sorgfältig abtrocknen. Das Mahlwerk nicht zerlegen, im Bedarfsfalle den Mahlgrad-Einstellring
lösen und das Mahlwerk mit einem Pinsel reinigen, bzw. durchblasen. Achtung! Das Gerät nicht langzeitig der Feuchtigkeit
aussetzen, weder in der Spülmaschine, noch unter  ießendem Wasser spülen, nicht einweichen lassen. Nach jedem
Gebrauch den Au ang-Deckel aufsetzen. Immer mit aufgesetztem Deckel trocken lagern, der Wärme, bzw. dem Dampf
nicht aussetzen. Bei ersten Anzeichen von Leistungsminderung AA-Batterien ersetzen, immer sämtliche 4 Batterie zugleich
ersetzen. Achtung! Die leeren Batterien sowie die Mühle dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden,
sondern an einer kommunalen Sammelstelle gegeben werden.
5 Jahre Garantie
Für dieses Produkt wird eine Garantiefrist von 5 Jahren ab Verkaufsdatum gewährt. Die Garantie erstreckt sich grundsätzlich
nicht auf folgende Fälle: Produktnutzung entgegen der Gebrauchsanleitung; Stoß- oder Sturzbeschädigungen, ungerechte
Handhabung; nichtautorisierte Reparaturen und Änderungen am Produkt.
Bei der berechtigten Beanstandung wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, bzw. an eine der Servicestellen Tescoma, die Liste
nden Sie auf www.tescoma.com
CARACTÉRISTIQUES: Excellent pour le poivre fraîchement moulu, le sel, thym séché, romarin, etc. Fabriqué en acier
inoxydable de qualité et en plastique résistant, muni d’un mécanisme de broyage de première qualité en céramique
à mouture réglable, permettant de moudre plus ou moins  nement, et d’un moteur puissant. Avec un couvercle pour retenir
les restes d’épices. 4 piles électriques de type AA, 1,5 V, non fournies.
DESCRIPTION: 1. Bouton broyage 2. Corps en inox 3. Compartiment à piles 4. Réservoir à épices
5. Ori ce de remplissage 6. Réglage de  nesse de la mouture 7. Couvercle
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION: Ôter le corps en inox du moulin en le tournant contre le sens des aiguilles d’une montre.
Ôter le compartiment à piles du réservoir à épices en le tournant contre le sens des aiguilles d’une montre. Verser les épices
dans le réservoir par l’ori ce de remplissage, au maximum jusqu’à 0,5 cm sous le rebord supérieur (environ 20 g). Mettre le
compartiment à piles en place sur l’axe métallique du réservoir à épices, et faire tourner très doucement le compartiment à
piles dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que les deux pièces se joignent, se verrouillent avec un clic. Insérer
4 piles AA, 1,5 V, dans le compartiment à piles, en respectant la polarité (+/-). Utiliser exclusivement des piles de qualité
provenant de fabricants de marque. Remettre en place le corps en inox du moulin et le fermer en le tournant dans le sens
des aiguilles d’une montre, jusqu’à entendre le clic.
RÉGLAGE DE LA FINESSE DE LA MOUTURE: Tourner le moulin avec le couvercle orienté vers le haut, ôter le couvercle, puis
tourner la molette de réglage pour choisir la  nesse de mouture souhaitée. Pour une mouture plus grossière, tourner la
molette contre le sens des aiguilles d’une montre – desserrer; pour une mouture plus  ne, tourner dans le sens des aiguilles
d’une montre – serrer. Lors du réglage de la  nesse de la mouture, ne jamais serrer complètement la molette, le moulin ne
fonctionnera pas et le mécanisme de mouture pourrait être endommagé. Lors du réglage de la  nesse, ne jamais desserrer
(dévisser) complètement la molette. Si le mécanisme de mouture ne réagit pas au serrage ou au desserrage de la molette,
presser très brièvement le bouton de broyage.
UTILISATION: Ôter le couvercle de capture des impuretés, placer le moulin au-dessus du plat et presser le bouton de
broyage. Maintenir la pression sur le bouton uniquement pendant la durée de l’assaisonnement du plat par les épices
fraîchement moulues. Attention! Le moulin n’est pas destiné à moudre les épices contenant de l’huile, par exemple le
cumin, les graines de lin, etc., ni les herbes humides.
NETTOYAGE, ENTRETIEN ET STOCKAGE: Nettoyer avec un torchon humide le cache en inox et le couvercle de capture des
résidus d’épices, toujours les sécher soigneusement avant l’utilisation. Ne pas démonter le mécanisme de broyage; en cas
de besoin, desserrer la molette de réglage de la  nesse de mouture et nettoyer le mécanisme de broyage avec un petit
pinceau, ou en sou ant. Attention! Ne pas exposer le moulin, ni l’un de ses éléments, à l’humidité pendant une période
prolongée; ne pas nettoyer au lave-vaisselle ni à l’eau courante, ne pas faire tremper. Après chaque utilisation, mettre en
place le couvercle de capture des impuretés sur le moulin. Stocker dans un endroit sec, à l’abri de la chaleur et de la vapeur,
avec le couvercle toujours en place. Remplacer les piles AA dès les premiers signes de baisse de performance du moulin,
remplacer les 4 piles en même temps. Attention! Les piles usagées et le moulin ne doivent pas être jetés avec les ordures
ménagères, mais déposées dans un lieu prévu à cet e et ou un centre de collecte.
5 ans de garantie
Ce produit est couvert par une garantie de 5 ans, à compter du jour d‘achat. La garantie ne couvre toutefois pas les cas
suivants: le produit a été utilisé en opposition avec le présent Mode d’emploi; les défauts sont apparus à la suite de chocs, de
chute ou de mauvaise manipulation; des modi cations ou réparations non autorisées ont été apportées au produit.
En cas de réclamation justi ée, veuillez vous adresser à votre revendeur ou à l’un des centres de service après-vente dont la
liste est fournie sur www.tescoma.com
CARATTERISTICHE: Ideale per macinare al momento pepe, sale, timo essicato, rosmarino, ecc. Prodotto in acciaio
inossidabile di alta qualità e plastica resistente, provvisto di un ottimo meccanismo in ceramica con gradi di macinatura
regolabili e dotato di un potente motore. E‘ inoltre provvisto di un coperchio che funge da contenitore per raccogliere
i residui delle spezie mecinate. Per l’alimentazione vengono richieste 4 batterie di tipo AA 1,5 V – non incluse.
DESCRIZIONE: 1.Tasto per la macinatura 2. Corpo in acciaio inossidabile 3. Scomparto per batterie
4. Vano per le spezie 5. Foro di riempimento 6. Regolatore di macinatura 7. Coperchio
Prima del primo utilizzo: Rimuovere il corpo della macina girandolo in senso antiorario. Rimuovere lo scomparto per
batterie dal vano per le spezie girandolo in senso antiorario. Utilizzare il foro di riempimento per versare le spezie all’interno
dell’apposito vano –  no a 0,5 cm sotto il bordo superiore (circa 20 grammi). Attaccare lo scomparto delle batterie all‘asse
in metallo del vano per le spezie e girare leggermente lo scoparto in senso orario  no a che tutti i punti di connessione
Instructions for use / Návod kpoužití / Gebrauchsanleitung / Mode d‘emploi / Istruzioni per l’uso
Instrucciones de uso / Instruções de utilização / Instrukcja użytkowania / Návod na použitie
Инструкция по использованию
Electric pepper/salt mill
Elektrický mlýnek na pepř/sůl
Elektrische Pfe er-/Salzmühle
Moulin électrique poivre et sel
Macinapepe/sale elettrico
Molinillo pimienta/sal eléctrico
Saleiro/Moinho de pimenta eléctrico
Elektryczny młynek do pieprzu/soli
Elektrický mlynček na korenie/soľ
Электрическая мельница для перца/соли
INSTRUCTIONS FOR USE
NÁVOD K POUŽITÍ
GEBRAUCHSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
stainless steel
ISTRUZIONI PER L’USO
1
3
5
6
2
4
7

¿Tiene alguna pregunta del "Tescoma President 659560 "?

Si tiene alguna pregunta sobre "Tescoma President 659560" puede formularla aquí. Intente realizar una descripción clara de su problema de manera que otros usuarios y/o la redacción puedan proporcionarle una respuesta adecuada.

En venta a

Especificaciones

Control de energía
Tipo de batería AA
Numero de baterías soportadas 4
Características
molienda ajustable yes
Material de la carcasa Ceramic, Plastic, Stainless steel
Material de la cuchilla Cerámico
Ventana de visión yes
Color del producto Black, Stainless steel