Theben Ramses 701

Theben Ramses 701 manual

(1)
 • Montage- u. Bedienungsanleitung
  für Raumtemperaturregler
  Dieses Gerät darf nur durch einen Fachmann gemäß dem
  Schaltbild im Gehäusedeckel installiert werden. Dabei sind die
  bestehenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.
  Ö
  wird nach IEC/EN 60730-1 bei sachgemäßer Montage
  auf einen ebenen, nicht leitenden und nicht brennbaren
  Untergrund erfüllt.
  Dieser unabhängig montierbare Raumtemperaturregler regelt
  die Temperatur nur in trockenen und geschlossenen Räumen
  mit üblicher Umgebung. Der Regler arbeitet nach der Wir-
  kungsweise 1 C.
  Beim Drehen des Temperatureinstellknopfes liegt der Schalt-
  punkt tiefer als beim selbstständigen Regeln des Temperatur-
  reglers. Die Schaltpunktgenauigkeit ist erst nach ca. 1-2 Stun-
  den Betriebsdauer erreicht.
  Instrucciones de montaje y uso
  para termostatos
  Este termostato debe ser instalado unicamente por personal
  cualificado según el esquema de conexiòn en el interior de la
  tapa, observando las normas de seguridad existentes.
  Ö
  se cumple según IEC/EN 60730-1 con el montaje co-
  rrecto sobre una superficie plana, no conductiva e in-
  combustible.
  Este regulador de temperatura ambiente, montable separada-
  mente, regula la temperatura solamente en habitaciones se-
  cas y cerradas bajo condiciones ambientales normales. El re-
  gulador funciona en modo 1C.
  Al girar manualmente et mando de ajuste de temperatura et
  punto de conexión es más bajo que de regulación por el
  mismo termostato. La precisión de la conmutación solo se
  alcanzará después de 1 a 2 horas de funcionamiento.
  Istruzioni per l’installazione e l’uso
  dei termostati ambiente
  L’apparecchio deve essere installato da tecnico qualificato
  secondo lo schema elettrico riportato all’interno del coperchio
  della scatola. Devono essere rispettate le norme di sicurezza in
  vigore.
  Ö
  viene attuata secondo IEC/EN 60730-1 in presenza di
  un montaggio corretto su di una base piana, non con-
  duttiva e non infiammabile.
  Questo regolatore di temperatura ambiente, montabile sepa-
  ratamente, regola la temperatura solo in locali asciutti e chiusi
  con normali condizioni ambientali. Il regolatore funziona nel
  modo 1 C.
  Il differenziale è più elevato quando si ruota manualmente la
  manopola della temperatura rispetto all’operazione in automa-
  tico. Il punto di intervento esatto si raggiunge dopo 1-2 ore di
  impiego.
  Návod k použití pro
  termostaty série
  CZ
  POZOR!!
  Přístroj smí být instalován pouze odborníkem podle schématu
  zapojení v krytu přístroje. Pří instalaci musí být dodrženy
  stávající normy a bezpečnostní předpisy.
  Ö
  e splněn podle IEC/EN 60730-1 při odborné montáži na
  rovném, nevodivém a nehořlavém podkladu.
  Tento nezávisle montovatelný tegulátor teploty v místnosti
  reguluje teplotu pouze v suchých a uzavřených místnostech
  s obvyklým prostředím. Regulátor pracuje podle funkčního
  modu 1 C.
  Při otáčení regulačním knoflíkem leží bod spínání níže než pří
  vlastní regulaci. Udávaná přesnost regulace je dosažena asi
  po 1-2 hodinách provozu.
  Instrukcja montażu i obsługi
  termostatów pokojowych
  Urządzenie musi być zamontowane przez osobę doswiadc-
  zoną zgodnie ze schematem polączeń znajdującym się
  wewnątrz obudowy. Wszystkie obowiązujace przepisy bez-
  pieczeństwa muszą być zachowane.
  Ö
  jest spełniona według norm ICE/EN 60730-1 przy
  montażu na równym, nie palnym i nie przewodzącym
  prądu podłożu.
  Ten niezależnie montowany regulator temperatury jest
  przeznaczony do regulacji temperatury w suchych i zamkniętych
  pomieszczeniach. Działa według zasady 1 C.
  Kiedy pokręiło regulatora obraca się w systemie automatycz-
  nym, stopień przełączenia jest niższy. Dokładny stopień
  przełączenia zostanie osiagniety wtedy, gdy czas klimatyzacji
  osíagníe I do 2 godzín.
  Montasje- og betjeningsanvisning
  for termostater
  Ö
  oppnås iht. IEC/EN 60730-1 ved korrekt montering på
  et jevnt, ikkeledende og ikke brennbart underlag.
  Denne romtermostaten kan monteres uavhengig. Den
  regulerer temperaturen kun i tørre og lukkede rom med
  normale omgivelser og fungerer iht. virkningsmåte 1C.
  Vær oppmerksom på at termostatenes koblingspunkt ver
  lavere når innstillingsknappen dreies for hånd enn ved auto-
  matisk drift. Nøyaktig koblingspunkt vil termostaten først
  oppnå etter å ha vært i drift 1-2 timer. Tekniske data og infor-
  masjoner om bruksområder vil De finne i vår katalog.
  Monterings-og betjeningsvejledning
  for rumtermostat
  Rumtermostaterne skal installeres af en autoriseret el-instal-
  latør i henhold til forbindelsesdiagrammer på indersiden af ter-
  mostatens låg og under hensyn til det gældende stærkstrøms-
  reglement.
  Ö
  opfyldes iht. IEC/EN 60730-1 ved korrekt montage på
  et plant, ikke ledende og ikke brændbart underlag.
  Denne uafhængige rumtermostat bruges udelukkende til at
  regulere temperaturen i tørre og lukkede rum med normale
  omgivelser. Termostaten arbejder efter princip 1 C.
  Skiftepunktet er lavere når knappen drejes manuelt end under
  normal drift når termostaten skifter automatisk. Det korrekte
  skiftepunkt opnås først efter 1-2 timers drift.
  Montage- en gebruikershandleiding
  voor de kamerthermostaat
  Dit apparaat mag, met inachtneming van de geldende voor-
  schriften, alleen door een vakman geinstalleerd worden vol-
  gens het schakelschema in de behuizing.
  Ö
  wordt door bijpassende inbouw (volgens IEC/EN
  60730-1) en montage op een vlakke, niet geleidende en
  niet brandbare ondergrond verwezenlijkt.
  Deze onafhankelijk monteerbare ruimtetemperatuurregelaar
  dient als regeling van uitsluitend droge en gesloten ruimten
  met normale omgeving. De regelaar werkt volgens classe 1C.
  Bij het draaien van de temperatuurinstelknob ligt het schakel-
  punt lager als bij het zelfstandig regelen van de thermostaat.
  De nauwkeurigheid van het schakelpunt wordt na ca. 1-2 uren
  bereikt.
  Hounetermostaattien asennus-
  ja käyttöohjeet
  FIN
  Tämän säätimen saa asentaa ainostaan sähköalan ammattimies
  noudattaen sähköturvallisuutta koskevia määräyksiä. Kyt-
  kentäkaava on kotelon kannen sisäpuolella.
  Ö
  Laite on asennettava standardin IEC/EN 60730-1
  mukaisesti tasaiselle, ei-johtavalle ja palamattomalle
  alustalle.
  Tämä itsenäisenä laitteena asennettava huonetermostaatti on
  käytettävissä ainoastaan tavallisten, kuivien ja suljettujen
  huoneiden lämpötilan säätämiseen. Säätimen toimintatapa on 1 C.
  Kytkentäpiste om matalampi säätönuppia kääntäessä kuin
  automaattisessa toiminassa. Oikea kytkentäpiste saavutetaan
  vasta n. 1…2 tunnin käytön jälkeen.
  Mounting and operating instructions
  for room thermostats
  This unit must be mounted by an expert, according to the wi-
  ring diagram inside the housing cover. The existing safety re-
  gulations must be observed.
  Ö
  is met acc. to IEC/EN 60730-1 when properly mounted
  on a flat, non-conductive and non-flammable surface.
  This room temperature controller for stand-alone installation
  is suitable for temperature control in closed rooms with regu-
  lar ambient conditions only. The controller works acc. to ope-
  ration method 1 C.
  The switching point is lower when temperature control knob is
  turned than in automatic operation. The exact switching point is
  reached only after a climatisation period of approx. 1-2 hours.
  Notice de montage et d’utilisation
  des thermostats
  Cet appareil ne peut être installé que par un professionnel
  selon le schéma à l’interiéur du couvercle et en respectant les
  règles de l’art.
  Ö
  garanti par montage approprié suivant CEI/EN 60730-1
  sur surface plane, non conductrice et non inflam-
  mable.
  Ce régulateur pouvant être monté séparément permet de ré-
  gler la température uniquement dans des locaux secs et fer-
  més aux conditions ambiantes usuelles. Il fonctionne en
  mode 1 C.
  Le point de déclenchement est inférieur lorsqu’on tourne le
  bouton que lors du fonctionnement automatique. Le point de
  déclenchement correct n’est attoint qu’au bout d’une à deux
  heures de fonctionnement.
  Monterings-och skötselföreskrifter
  för rumstermostater
  Denna termostat får endast installeras av fackman, enligt
  kopplingsschemat på insidan av täcklocket. Gällande säker-
  hetsföreskrifter måste följas.
  Ö
  uppfylls enligt IEC/EN 60730-1 vid en fackmässig mon-
  tering på ett jämnt underlag som inte är ledande eller
  brännbart.
  Denna fritt placerbara rumstermostat är avsedd att uteslutan-
  de reglera temperaturen i torra och slutna rum med en normal
  omgivning. Termostaten arbetar enligt verkningssätt 1 C.
  Thermostaten växlar vid en lägre punkt då ratten vrids manu-
  ellt än då den växlar automatiskt. Den exakta växlingspunkten
  nås först efter ca 1-2 timmars drift.
  ÈÈÍÍÑÑÒÒÐÐÓÓKKÖÖÈÈßß ÏÏÎÎ ÌÌÎÎÍÍÒÒÀÀÆÆÓÓ
  ÐÐÅÅÃÃÓÓËËßßÒÒÎÎÐÐÀÀ ÒÒÅÅÌÌÏÏÅÅÐÐÀÀÒÒÓÓÐÐÛÛ,,
  ÓÓÑÑÒÒÀÀÍÍÀÀÂÂËËÈÈÂÂÀÀÅÅÌÌÎÎÃÃÎÎ ÂÂ
  ÏÏÎÎÌÌÅÅÙÙÅÅÍÍÈÈßßÕÕ
  Ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî óñòàíîâêå äàííîãî
  ïðèáîðà äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî
  ñïåöèàëèñòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ýëåêòðîñõå-
  ìîé, ïðèâåäåííîé íà âíóòðåííåé ñòîðîíå
  êðûøêè êîðïóñà. Ïðè ýòîì ñëåäóåò ñîáëþ-
  äàòü èìåþùèåñÿ ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè.
  Ö
  îáåñïå÷èâàåòñß â ñîîòâåòñòâèè ñ
  IEC/EN 60730-1 ïðè íàäëåæàùåì
  ìîíòàæå íà ðîâíîì, íåïðîâîäßùåì è
  íåñãîðàåìîì îñíîâàíèè.
  Şòîò íåçàâèñèìî ìîíòèðóåìûé ðåãóëßòîð
  òåìïåðàòóðû îáåñïå÷èâàåò ðåãóëèðîâàíèå
  òåìïåðàòóðû òîëüêî â ñóõèõ è çàêðûòûõ
  ïîìåùåíèßõ ñ îáû÷íûìè óñëîâèßìè
  îêðóæàþùåé ñðåäû. łåãóëßòîð ðàáîòàåò â
  ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïîì äåéñòâèß 1 C.
  Ïðè âðàùåíèè êíîïêè íàñòðîéêè/ðåãó-
  ëèðîâêè òåìïåðàòóðû òî÷êà ïåðåêëþ÷åíèÿ
  ðàñïîëàãàåòñÿ íèæå, ÷åì ïðè àâòîìàòè÷åñ-
  êîì ðåãóëèðîâàíèè òåìïåðàòóðû. Òî÷íîñòü
  òî÷êè ïåðåêëþ÷åíèÿ äîñòèãàåòñÿ òîëüêî
  ïðèáë. ÷åðåç 1-2 ÷àñà ðàáîòû ïðèáîðà.
  R
  Theben AG · Hohenbergstr. 32
  72401 Haigerloch · DEUTSCHLAND
  Fon +49 (0)74 74 / 6 92-0
  Fax +49 (0) 74 74/6 92-150
  Service
  Fon +49 (0) 74 74/6 92-369
  Fax +49 (0) 74 74/6 92-207
  hotline@theben.de
  Adresses, telephone numbers etc.
  at www.theben.de
  310 292 01

¿Necesita ayuda?

Numero de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Theben Ramses 701 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Theben Ramses 701 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Theben Ramses 701 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Termostatos y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 5.4. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Danés, Polaco, Noruego, Finlandés, Checo, Eslovaco, Griego. ¿Tiene alguna pregunta sobre Theben Ramses 701 o necesita ayuda?

Especificaciones de Theben Ramses 701

Marca Theben
Modelo Ramses 701
Producto Termostato
EAN 4003468701140
Idioma Español, Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Danés, Polaco, Noruego, Finlandés, Checo, Eslovaco, Griego
Tipo de archivo PDF
Características
Termostato inteligente
Función de la memoria
Color del producto Blanco
Certificación VDE
Código IP (International Protection) IP30
-
- 5 - 30°C
Modo noche
Unidad de medida °C
Peso y dimensiones
Ancho 75mm
Altura 75mm
Profundidad 28mm
Exhibición
Pantalla -
Control de energía
Fuente de energía Corriente alterna
Voltaje de operación 240V
- 230V
- 10A
Contenido del embalaje
Cantidad 1

Productos relacionados Theben Ramses 701

  Manuales de productos relacionados

  Termostato Theben

  Añadir manual

  ¿Tiene un manual que le gustaría añadir?