Topcom Butler E700 Twin

Topcom Butler E700 Twin manual

(1)
 • This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. The Declaration of conformity can be found on: www.tristar.eu Printed in Vietnam U01UF248ZZZ(0)
  TOPCOM BUTLER E700 TWIN/TRIPE ECO MANUAL TE-5702
  WWW.TRISTAR.EU
  MD20800389 ECO
  1 Getting started
  Thank you for purchasing this TOPCOM product. This product has been designed and assembled
  with utmost care for you and the environment. Because we at TOPCOM like to think of the
  future of our planet and our children, we aim to do our best to help saving the environment. This
  is why we decided to reduce the number of pages of our user guides and product manuals. In this
  short manual provided with your TOPCOM device you can find a brief explanation of how to
  install and use your TOPCOM device. If you would still like to discover all the features of your
  new TOPCOM device, please visit our website (www.topcom.net) where you can download the
  complete user manual in your language. By doing this TOPCOM hopes to do its share to make
  our planet a better place, but we can only succeed with your help!
  1.1 Installing the base
  For installation, do the following (see picture 1A Back view base):
  1 Plug one end of the adaptor into the outlet and the other end into the adaptor jack on the
  back of the base.
  2 Connect one end of the telephone cord with the wall phone jack and the other end to the
  bottom of the base.
  3 Put the telephone- and AC power line cord in the base guides as shown on picture 1A.
  1.2 Installing the handset
  1 Open the battery compartment as shown on picture 4A.
  2 Insert the batteries respecting the polarity (+ and -).
  3 Close the battery compartment.
  4 Leave the handset on the base unit for 15 hours.
  1.3 Installing the charger (Only for Butler E700 Twin/Triple/Quattro)
  Plug one end of the adaptor in the power outlet and the other end into the adaptor jack at the
  bottom of the charger (see picture 2A).
  1.4 Keys / LED’s
  Handset (see picture 3A handset & base)
  1.5 Icons descriptions
  2 Using the telephone
  2.1 Switching the handset on/off
  2.2 Changing the menu language
  2.3 Receiving a telephone call
  To take the call:
  2.4 Making an external telephone call
  Direct dialing
  Call from the call log list
  Call from the redial list
  You can redial to 5 of the last numbers called.
  1 Om te beginnen
  Hartelijk dank voor de aankoop van dit TOPCOM-toestel. Dit product is met de uiterste zorg
  voor u en het milieu ontworpen en gemonteerd. Bij TOPCOM zijn we begaan met de toekomst
  van onze planeet en onze kinderen, en daarom doen we ons uiterste best om het milieu te sparen.
  Daarom hebben we besloten het aantal pagina's van onze gebruikershandleidingen en
  producthandleidingen te beperken. In deze beknopte handleiding die u samen met uw TOPCOM-
  toestel ontvangt, wordt u in het kort uitgelegd hoe u uw TOPCOM-toestel kunt installeren en
  gebruiken. Als u alle eigenschappen van uw nieuwe TOPCOM-toestel wilt ontdekken, raden wij
  u aan om naar onze website te gaan (www.topcom.net); daar kunt u de volledige
  gebruikershandleiding in uw taal downloaden. Op die manier hoopt TOPCOM een bijdrage aan
  een betere toekomst voor onze planeet te leveren, maar dat kan alleen met uw hulp!
  1.1 Het basisstation installeren
  Ga voor de installatie als volgt te werk (zie afbeelding 1A Onderaanzicht van het
  basisstation):
  1 Steek de stroomstekker van de adapter in het stopcontact en de stroomplug in de
  aansluiting aan de onderkant van het basisstation.
  2 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact en de telefoonplug in de connector
  aan de onderkant van het basisstation.
  3 Steek de telefoon- en stroomkabel in de aansluitingen van het basisstation, zoals
  weergegeven in afbeelding 1A.
  1.2 De handset installeren
  1 Open het batterijvak zoals weergegeven in afbeelding 4A.
  2 Plaats de batterijen en let daarbij op de polariteit (+ en -).
  3 Sluit het batterijvak.
  4 Laat de handset 15 uur in het basisstation staan.
  1.3 De lader installeren (alleen voor Butler E700 Twin/Triple/Quattro)
  Steek één uiteinde van de adapter in het stopcontact en het andere uiteinde in de
  adapteraansluiting op de onderkant van de lader (zie afbeelding 2A).
  1.4 Toetsen / LED’s
  Handset (zie afbeelding 3A handset & basisstation)
  1.5 Verklaring van de symbolen
  2 De telefoon gebruiken
  2.1 De handset aan- en afzetten
  2.2 De menutaal veranderen
  2.3 Een oproep ontvangen
  Om de oproep aan te nemen:
  2.4 Een externe oproep doen
  Direct kiezen
  Een nummer bellen uit de oproeploglijst
  1 Erste Schritte
  Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Produkts von TOPCOM entschieden haben. Dieses
  Produkt wurde mit der höchsten Sorgfalt für Sie und die Umwelt entwickelt und hergestellt. Wir
  bei TOPCOM machen uns Gedanken über die Zukunft unseres Planeten und unserer Kinder.
  Daher geben wir unser Bestes, um die Umwelt zu schützen. Aus diesem Grund haben wir uns
  entschieden, die Seitenzahlen unserer Bedienungsanleitungen und Produkthandbücher zu
  reduzieren. In dem Kurzhandbuch, das Ihrem TOPCOM-Gerät beiliegt,finden Sie eine kurze
  Anleitung zur Installation und Bedienung Ihres TOPCOM-Geräts. Wenn Sie gern mehr über die
  Funktionen Ihres neuen TOPCOM-Gerätes erfahren möchten, besuchen Sie uns bitte im Internet
  (www.topcom.net). Dort können Sie die vollständige Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache
  herunterladen. Mit diesem Schritt möchte TOPCOM seinen Beitrag dazu leisten, unseren
  Planeten Erde zu verbessern. Doch das gelingt nur mit Ihrer Hilfe!
  1.1 Basisstation installieren
  Zur Installation gehen Sie bitte wie folgt vor (siehe Abb. 1B Rückseite Basisstation):
  1 Verbinden Sie das eine Ende des Netzadapters mit der Steckdose und das andere Ende
  mit der Adapterbuchse auf der Rückseite der Basisstation.
  2 Verbinden Sie das eine Ende des Telefonkabels mit dem Telefonwandanschluss und das
  andere Ende mit dem Anschluss auf der Unterseite der Basisstation.
  3 Befestigen Sie das Telefon- und das Netzkabel, wie in Abbildung 1A dargestellt.
  1.2 Mobilteil installieren
  1 Öffnen Sie das Akkufach, wie in Abbildung 4A dargestellt.
  2 Legen Sie die Akkus ein. Achten Sie dabei auf die Polarität (+ und -).
  3 Schließen Sie das Akkufach.
  4 Lassen Sie das Mobilteil 15 Stunden in der Basisstation.
  1.3 Ladegerät installieren (nur bei Butler E700 Twin/Triple/Quattro)
  Verbinden Sie das eine Ende des Netzadapters mit der Steckdose und das andere Ende mit
  der Adapterbuchse auf der Unterseite des Ladegerätes (siehe Abb. 2A).
  1.4 Tasten/LEDs
  Mobilteil (siehe Abb. 3A Mobilteil und Basisstation)
  1.5 Symbolbeschreibung
  2 Verwenden des Telefons
  2.1 Mobilteil ein- und ausschalten
  1
  2
  3
  4
  5
  7
  8
  9
  10
  6
  11
  12
  15
  14
  13
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  16
  -1A Back view base-
  - 2A Back view charger-
  - 3A Handset & base
  - 4A Battery -
  ENGLISH
  Icon Meaning
  Call in progress
  Rechargeable battery level indicator
  The antenna indicates the quality of reception.
  The antenna blinks when the handset is out of range!
  There are more digits on the right
  During handsfree
  When ring buzzer is turned off
  You have records in the call log
  Possible scroll direction
  During phonebook entry
  The alarm on this handset is activated
  You have a voice message waiting
  To confirm the current selection.
  To go back in the menu selection or back delete during number or name entry.
  1 Press and hold the on/off key until the display turns on. The handset will
  search the base.
  2 Press and hold the on/off key for 5 seconds. The display will go off.
  1 Enter the menu by pressing the menu key .
  2 Select “HS SETTINGS ” and confirm.
  3 Select “LANGUAGE ” and confirm.
  4 Select a language and confirm.
  1 Press the off-hook key.
  You are connected to your correspondent.
  2 Press the on-hook key to hang up or put the handset back on the base.
  1 Press the off-hook key to start the call.
  2 Dial the telephone number.
  3 Press the on-hook key to hang up or put the handset back on the base.
  1 Press the call log key to access the call log.
  2 Select the desired call log entry
  3 Press the off-hook key to dial out the selected number.
  4 Press the on-hook key to hang up or put the handset back on the base.
  1 Press the redial key to access the redial list.
  2 Select the desired redial number.
  3 Press the off-hook key to dial out the selected number.
  4 Press the on-hook key to hang up or put the handset back on the base.
  1 Earpiece speaker
  2Display
  3 Esc / Mute key
  4 Up / call log key
  5 Power on-off / on-hook key
  6 Alphanumeric keys
  7 Ringer on-off
  8 INT key
  9 Microphone
  10 Handsfree-key
  11 Redial key
  12 Keypad lock key
  13 Down / Phonebook key
  14 Off-hook / Recall key
  15 Menu / OK key
  16 Paging key
  15
  NEDERLANDS
  Symbool Betekenis
  Oproep in uitvoering
  Laadniveau van de oplaadbare batterijen
  De antenne geeft de kwaliteit van de ontvangst aan.
  De antenne knippert wanneer de handset buiten bereik is!
  Er zijn meer cijfers aan de rechterkant
  Tijdens handenvrij
  Belzoemer is uitgeschakeld
  U hebt records in de oproeplog
  Mogelijke scrollrichting
  Tijdens telefoonboekinvoer
  Het alarm op deze handset is geactiveerd
  U hebt een ingesproken bericht
  De huidige selectie bevestigen.
  Teruggaan in de menuselectie of wissen van vorig teken bij een nummer-
  of naaminvoer.
  1 Druk op de aan/uit-toets en houd deze ingedrukt totdat de display wordt
  ingeschakeld. De handset zoekt nu het basisstation.
  2 Houd de aan/uit-toets 5 seconden ingedrukt. De display wordt
  uitgeschakeld.
  1 Selecteer het menu door op de menu-toets te drukken .
  2 Selecteer "HANDSET INST” (HS SETTINGS) en bevestig.
  3 Selecteer "TAAL” (LANGUAGE) en bevestig.
  4 Kies een taal en bevestig.
  1 Druk op de opnemen-toets.
  U bent verbonden met de beller.
  2 Druk op de opleggen-toets om de oproep te beëindigen of zet de handset
  terug op het basisstation.
  1 Druk op de opnemen-toets om het nummer te bellen.
  2 Voer het telefoonnummer in.
  3 Druk op de opleggen-toets om de oproep te beëindigen of zet de handset
  terug op het basisstation.
  1 Luidspreker
  2Display
  3 Toets Esc / Microfoon uit
  4 Toets Omhoog / Oproeplog
  5 Toets Aan-Uit / Opleggen
  6 Alfanumerieke toetsen
  7 Beltoon aan/uit
  8INT-toets
  9 Microfoon
  10 Toets Handenvrij
  11 Nummerherhalingstoets
  12 Toets voor
  toetsenbordvergrendeling
  13 Toets Omlaag / Telefoonboek
  14 Toets Opnemen / Opnieuw bellen
  15 Toets Menu / OK
  16 Toets Paging
  15
  1 Druk op de oproeplog-toets om toegang te krijgen tot de oproeplog.
  2 Selecteer de gewenste oproeploginvoer
  3 Druk op de opnemen-toets om het geselecteerde nummer te bellen.
  4 Druk op de opleggen-toets om de oproep te beëindigen of zet de handset
  terug op het basisstation.
  Gespräch angenommen
  Akkustandsanzeige
  Die Antenne gibt die Stärke des Empfangssignals an.
  Die Antenne blinkt, wenn sich das Mobilteil außer Reichweite befindet.
  Weitere Ziffern rechts
  Freisprechmodus aktiviert
  Rufton ausgeschaltet
  Sie haben Einträge in Ihrer Anrufliste
  Mögliche Richtung zum Durchblättern
  Telefonbucheintrag vornehmen
  Der Alarm am Mobilteil ist aktiviert
  Sie haben eine ungelesene Sprachnachricht
  Um die aktuelle Auswahl zu bestätigen
  Um im Menü zurückzugehen oder bei Eingabe von Nummern oder Nam
  en die letzte Stelle zu löschen.
  1 Drücken Sie die EIN-/AUS-Taste, bis das Display erscheint. Das Mobilteil
  sucht die Basisstation.
  2 Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige
  erlischt.
  DEUTSCH
  1 Hörer, Lautsprecher
  2Display
  3 Esc-Taste/Stummschaltung
  4 Nach-oben-Taste/Anrufliste-Taste
  5 Ein- und Ausschalten/Auflegen-
  Taste
  6 Alphanumerische Tasten
  7 Rufton ein - aus
  8INT-Taste
  9 Mikrofon
  10 Freisprechtaste
  11 Wahlwiederholung
  12 Tastatursperre
  13 Taste für Nach-unten/Telefonbuch
  14 Gespräch-annehmen-/Rückruf-
  Taste
  15 Menü/OK-Taste
  16 Paging-Taste
Topcom Butler E700 Twin

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 12

¿Tiene alguna pregunta sobre Topcom Butler E700 Twin o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Topcom Butler E700 Twin responder adecuadamente a su pregunta.

Julio viera goya, 2018-05-24 11:43:35 Sin comentarios

Hola.quisiera saber si me podeis ayudar.cuando recivo una llamada en el topcom butler e700 no veo el numero de quien llamaen la pantalla sale anonimus.se puede solucionar para poder ver el numero de quien me llama.gracias de antemano buendia

Responde a esta pregunta
isabel, 2015-03-29 22:12:08 Sin comentarios

hola, en la patalla del telefono sale este mensaje: Reg. Anulado.....con lo cual no se que pasa porque no recibe y ni puede hacer llamadas.Me podian ayudar? Gracias y un saludo cordial.

Responde a esta pregunta
Juan Antonio, 2016-11-06 07:03:29 Sin comentarios

hola, en la patalla del telefono sale este mensaje: Reg. Anulado.....con lo cual no se que pasa porque no recibe y ni puede hacer llamadas.Me podian ayudar? Gracias y un saludo cordial.

Responde a esta pregunta
Jose francisco, 2016-10-20 09:14:11 Sin comentarios

Buenos días, tengo Topcom butler E700 twin pack. ¿quiero saber si puedo usar los dos terminales simultaneamente a otro contacto exterior? O sea tanto si llamamos nosotros como si nos llaman, que podamos hablar desde mis 2 terminales con un tercero. Gracias

Responde a esta pregunta
Sandra, 2016-08-04 14:14:24 Sin comentarios

Como borro los numeros que hay guardados en la agenda del telfono

Responde a esta pregunta
Ismael, 2015-10-25 13:07:07 Sin comentarios

Hola, tengo un indicador como de un mensaje ( sobre) y no es un correo de voz, tampoco sé cómo se lee. Me mandan un manual en español? Gracias

Responde a esta pregunta
Benjamín, 2015-05-04 19:24:05 Sin comentarios

He cambiado de pilas el teléfono y en la pantalla aparece dos palabras que dicen: "Warning batt". Y no nos deja hacer llamadas

Responde a esta pregunta
Fran, 2015-04-29 11:50:09 Sin comentarios

Como quito del teléfono registro anulado para poder hacer llamadas?

Responde a esta pregunta
jose pedro, 2015-02-12 14:16:06 Sin comentarios

llevo un tiempo con el teléfono apagado y ahora lo he encendido y en la pantalla me pone reg apagado. por favor expliquen me paso por paso lo que debo hacer. Gracias

Responde a esta pregunta
juan manuel estevez pacheco, 2015-01-22 23:05:49 1 comentario

TENGO EL SIGUIENTE PROBLEMA. AL PARECER LE HE TOCADO A ALGUNA TECLA, Y SE ME HA BLOQUEADO Y EN LA PANTALLE, PONE "REG ANULADO" . mI PREGUNTA ES ¿Que tendría que hacer o que pasos tendría que seguir para desbloquearlo?,- gracias

diego , 2018-05-25 11:54:23

TENGO EL SIGUIENTE PROBLEMA. AL PARECER LE HE TOCADO A ALGUNA TECLA, Y SE ME HA BLOQUEADO Y EN LA PANTALLE, PONE "REG ANULADO" . mI PREGUNTA ES ¿Que tendría que hacer o que pasos tendría que seguir para desbloquearlo?,- gracias

Responde a esta pregunta

Vea el manual de Topcom Butler E700 Twin aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Teléfonos DECT / VoIP y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 5.1. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Sueco, Polaco, Noruego, Finlandés, Eslovaco. ¿Tiene alguna pregunta sobre Topcom Butler E700 Twin o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Topcom Butler E700 Twin

General
Marca Topcom
Modelo Butler E700 Twin
Producto Teléfono DECT / VoIP
EAN 4899888100119, 5411519016416, 5411519201836
Idioma Español, Portugués, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Sueco, Polaco, Noruego, Finlandés, Eslovaco
Tipo de archivo PDF
Desempeño
Tipo Teléfo✗ DECT
Contestador automático
Número de melodías 10
Diseño
Tipo de montaje Escritorio
Color del producto Negro
Características del teléfono
Altavoz -
Capacidad para múltiples teléfonos -
Capacidad de lista de direcciones 20entradas
Gestión de llamadas
Identificador de llamadas
Exhibición
Pantalla incorporada
Pantalla LCD
Monitor con luz de fondo
Color de luz de fondo Naranja
Puertos e Interfaces
Conexión inalámbrica
Peso y dimensiones
Peso 320g
Peso del paquete 700g
Profundidad del paquete 159mm
Altura del paquete 166mm
Ancho del paquete 107mm
Otras características
Compatible con Mac -
Control de energía
Tiempo de conversación 8h
Tiempo de reposo 140h
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star -

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Topcom Butler E700 Twin .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2020 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más