TriStar BP-2970

TriStar BP-2970 manual

(1)
 • 2 31 4 5
  PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES
  PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO
  DOS COMPONENTES / OPIS CZĘŚCI / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
  BESKRIVNING AV DELAR / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
  www.tristar.eu
  Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
  5015 BH Tilburg | The Netherlands
  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  • Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant
  niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel
  het gevolg van is.
  • Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het
  apparaat zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u
  het laten vervangen door een bekwame gekwalificeerde dienst(*) om
  gevaar te voorkomen.
  • Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg
  ervoor dat het snoer nergens in verstrikt kan raken.
  • Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond.
  • Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer de stekker in het
  stopcontact steekt.
  • Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar
  het voor bestemd is.
  • Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur
  mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom
  een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij
  kunnen. Zorg ervoor dat het snoer niet naar beneden hangt.
  • Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan
  8 jaar.
  • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en
  personen met beperkte fysieke, zintuigelijke of mentale vermogens, of
  gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan, of instructies
  hebben ontvangen over het op een veilige wijze gebruiken van het
  apparaat, en op de hoogte zijn van de mogelijke gevaren. Kinderen
  mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen
  niet te worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij ouder dan 8 zijn, en
  onder toezicht staan.
  • Dompel het snoer, de stekker en/of het apparaat nooit in het water of een
  andere vloeistof, dit om u te beschermen tegen een elektrische schok.
  • Gebruik uitsluitend de juiste connector voor dit apparaat.
  • Het apparaat dient te worden aangesloten op een geaard stopcontact
  (voor klasse I apparaten).
  • Het apparaat moet worden aangesloten op een stopcontact dat
  beveiligd is met een aardlekschakelaar met een nominale lekstroom
  van niet meer dan 30 mA.
  • Het apparaat is niet bedoeld om bediend te worden door middel van
  een externe timer of een systeem met afstandsbediening.
  * Bekwame gekwalificeerde dienst: after-sales dienst van de fabrikant of de
  invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat
  elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst
  terug te brengen.
  ONDERDELENBESCHRIJVING
  1. Handvatten
  2. Bakplaat
  3. Lekbak
  4. Temperatuur regelknop
  5. Indicatielampje opwarmen
  VOOR HET EERSTE GEBRUIK
  • Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder eventuele
  stickers, beschermfolie of plastic van het apparaat.
  • Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, veegt u alle afneembare
  onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende producten.
  • Plaats de bijgeleverde thermostaat in de aansluiting van de thermostaat.
  • Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact. (Let op: controleer of het
  voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de
  plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. Voltage 230V 50Hz)
  • Draai de thermostaat met de klok mee op de hoogste stand en laat het
  apparaat minimaal 5 minuten zonder etenswaren voorverwarmen.
  • Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt aangezet, zal het een lichte
  geur afgeven. Dit is normaal, zorg voor voldoende ventilatie. Deze geur is
  slechts tijdelijk en zal spoedig verdwijnen.
  • Het is aangeraden een warmtewerende bedekking tussen de tafel en het
  apparaat te leggen (eveneens om geen sporen tengevolge van de warmte
  op uw tafellaken of tafel na te laten).
  • Plaats het apparaat altijd in een goed geventileerde ruimte.
  GEBRUIK
  • Zorg ervoor dat het apparaat ongeveer 10 minuten wordt voorverwarmd.
  • Smeer voor het gebruik de bakplaat in met een beetje olie.
  • Met de bedieningsknop van de thermostaat kan de gewenste temperatuur
  ingesteld worden.
  Stand
  0 Uit
  1 110° C
  2 150° C
  3 200° C
  4 230° C
  5 280° C
  De thermostaat regelt een constante temperatuur. Gedurende het bakken zal
  het controle lampje aan en uit gaan, dit is normaal, de ingestelde temperatuur
  wordt immers constant bijgeregeld. Gebruik nooit scherpe voorwerpen op de
  bakplaat, dit kan de anti aanbaklaag beschadigen.
  REINIGING EN ONDERHOUD
  • Haal de stekker uit het stopcontact na het gebruik of als u het apparaat
  wilt reinigen. Laat het apparaat eerst afkoelen, alvorens u begint met het
  schoonmaken.
  • Giet nooit koud water op de bakplaat om deze eerder af te koelen, dit kan
  het apparaat beschadigen en kan opspattend heet water veroorzaken.
  • Veeg de bakplaat van het toestel schoon met een zachte doek of een stuk
  keukenpapier.
  • Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve
  en schurende schoonmaakmiddelen, een schuurspons of staalwol; dit
  beschadigt het apparaat.
  • Dompel het apparaat niet onder in water of in een andere vloeistof en plaats
  het apparaat niet in de vaatwasmachine om te reinigen.
  GARANTIEVOORWAARDEN
  • Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie
  is geldig wanneer het product is gebruikt in overeenstemming met de
  gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens
  dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) overlegd
  te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het
  artikelnummer van het product.
  • Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
  servicewebsite: www.service.tristar.eu
  AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU
  Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het
  normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal
  inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
  te worden aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en
  verpakking attendeert u hierop. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor
  hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen
  levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.
  Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.
  NL Gebruiksaanwijzing FR Mode d'emploi DE Bedienungsanleitung ES Manual de usuario
  EN
  NL
  FR
  DE
  ES
  PT
  PL
  IT
  CS
  SV
  SK
  Instruction manual
  Gebruiksaanwijzing
  Mode d'emploi
  Bedienungsanleitung
  Manual de usuario
  Manual de utilizador
  Instrukcja obsługi
  Manuale utente
  Návod na použití
  Bruksanvisning
  Návod na použitie
  SAFETY INSTRUCTIONS
  • By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold
  responsible for the damage.
  • Do not use this appliance with a damaged cord or plug or when the
  appliance has malfunctions, or has been damaged in any manner. To
  avoid a hazard make sure that a damaged cord or plug will be replaced
  by an Competent qualified repair service(*). Do not repair this appliance
  yourself.
  • Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord
  can not become entangled.
  • The appliance must be placed on a stable, level surface.
  • The user must not leave the device unattended while it is connected to
  the supply.
  • This appliance is only to be used for household purposes and only for
  the purpose it is made for.
  • To protect children against the dangers of electrical appliances, please
  make sure that you never leave the appliance unattended. Therefore
  you have to select a storage place for the appliance where children
  are not able to grab it. Make sure that the cable is not hanging in a
  downward position.
  • Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
  • The appliance can be used by children aged from 8 years and above
  and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
  lack of experience and knowledge if they have been given supervision
  or instruction concerning use of the appliance in a safe way and
  understand the hazards involved. Children shall not play with the
  appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by
  children unless they are older than 8 and supervised.
  • To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord,
  plug or appliance in the water or any other liquid.
  • Only use the appropriate connector for this device.
  • The appliance is to be connected to a socket-outlet having an earthed
  contact (for class I appliances).
  • The appliance must be connected to an outlet that is protected by a
  residual current device (RCD) with a rated residual current of not more
  than 30 mA.
  • This appliance is not intended to be operated by means of an external
  timer or separate remote-control system.
  * Competent qualified repair service: after sales department of the producer or
  importer or any person who is qualified, approved and competent to perform
  this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the
  appliance to this repair service.
  PARTS DESCRIPTION
  1. Handles
  2. Baking plate
  3. Grease tray
  4. Temperature control button
  5. Heat up lamp
  BEFORE THE FIRST USE
  • Take the appliance and accessories out the box. Remove the
  stickers, protective foil or plastic from the device.
  • Before using your appliance for the first time, wipe off all removable parts
  with a damp cloth. Never use abrasive products.
  • Place the supplied thermostat in the connection of the thermostat.
  • Put the power cable into the socket. (Note: Make sure the voltage which is
  indicated on the device matches the local voltage before connecting the
  device. Voltage 230V 50Hz)
  • Turn the thermostat clockwise to the highest setting and allow the device
  heating at least 5 minutes without food.
  • When the device is turned on for the first time, a slight odor will occur. This
  is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is only temporary and
  will disappear soon.
  • We advise to place a heat resistant coating between your table and the
  appliance (this way you don't get burns on your table or table cloth).
  • Place the device in a well ventilated space.
  USE
  • Pre-heat your appliance on the highest level for 10 minutes before using it.
  • The heating plate should be rubbed in with some food oil.
  • Use the temperature knob on the thermostat to choose the desired
  temperature.
  Position
  0 Off
  1 110° C
  2 150° C
  3 200° C
  4 230° C
  5 280° C
  The thermostat regulates a constant temperature. During cooking the
  indicator light on and off, this is normal, the temperature is always constant
  adjusted. Never use sharp objects on the grill plate, this will damage the anti-
  stick coating.
  CLEANING AND MAINTENANCE
  • Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to cool
  down.
  • Never pour cold water on a hot plate, this could damage the device and can
  cause splashing hot water.
  • Wipe the inside and the edges of the appliance with a paper towel or a soft
  cloth.
  • Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
  cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
  • Never immerse the device in water or any other liquid. The device in not
  dishwasher proof.
  GUARANTEE
  • This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if
  the product is used in accordance to the instructions and for the purpose
  for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales
  slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the
  retailer and the item number of the product.
  • For the detailed warranty conditions, please refer to our service website:
  www.service.tristar.eu
  GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
  This appliance should not be put into the domestic garbage at the end
  of its durability, but must be offered at a central point for the recycling
  of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance,
  instruction manual and packaging puts your attention to this important issue.
  The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used
  domestic appliances you contribute an important push to the protection of
  our environment. Ask your local authorities for information regarding the
  point of recollection.
  EN Instruction manual
  BP-2970
  INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
  • Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tous dommages si les
  consignes de sécurité ne sont pas respectées.
  • Ne pas utiliser cet appareil avec un cordon ou une prise endommagés
  ou s’il ne fonctionne pas correctement, ou a subi des dégâts
  quelconques. Afin d’éviter tous dangers, veillez à ce qu’un cordon ou
  prise endommagés soient remplacés par un technicien agréé (*). Ne
  réparez pas vous-même cet appareil.
  • Ne jamais déplacer l’appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que
  ce dernier ne devienne pas entortillé.
  • L’appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
  • Ne jamais utiliser l’appareil sans supervision.
  • Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et
  seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
  • Pour protéger les enfants des dangers des appareils électriques, veillez
  à ne jamais laisser les appareils sans surveillance. Par conséquent, il
  faudra choisir un lieu de rangement pour l’appareil inaccessible aux
  enfants. Veillez à ce que le cordon ne pende pas.
  • Conservez l'appareil et son cordon hors de porte des enfants de moins
  de 8 ans.
  • L’appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par
  les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales
  réduites ou qui manquent d’expérience ou de connaissances si elles
  sont supervisées ou instruites pour l’utilisation de l’appareil en toute
  sécurité et si elles comprennent les dangers en rapport. Les enfants ne
  doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien utilisateur
  ne doivent pas être accomplis par des enfants à moins qu’ils aient plus
  de 8 ans et ne soient supervisés.
  • Ne pas immerger le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre
  liquide afin de vous éviter un choc électrique.
  • Utiliser uniquement le connecteur approprié pour cet appareil
  • Brancher l'appareil sur une prise électrique munie d'une connexion à la
  terre (pour les appareils de catégorie I).
  • Brancher l'appareil sur une prise électrique protégée par un dispositif
  différentiel à courant résiduel (DDR) qui ne dépasse pas 30 mA.
  • Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par l'intermédiaire d'un
  minuteur externe ou d'un système de commande à distance séparé.
  * Centre de réparation qualifié agréé : Service après vente du fabricant ou de
  l’importateur ou tout autre personne qualifiée, agréé et apte à effectuer ce type
  de réparation afin d’éviter tous dangers. L'appareil doit, dans tous les cas, être
  renvoyé à ce Centre de réparation.
  DESCRIPTION DES PIÈCES
  1. Poignées
  2. Plaque du grill
  3. Bac à graisse
  4. Thermostat
  5. Voyant de chauffe
  AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
  • Retirer l’appareil et les accessoires du carton. Retirer les autocollants, le film
  ou le plastique protecteur de l’appareil.
  • Essuyez toutes les pièces amovibles avec un chiffon humide avant d’utiliser
  votre appareil. Ne jamais utiliser de produits abrasifs.
  • Insérez le thermostat fourni dans le branchement du thermostat.
  • Branchez le cordon d’alimentation à la prise. (NB : Veillez à ce que la tension
  indiquée sur l’appareil corresponde à la la tension du secteur local avant lew
  branchement. (Tension : 230V 50Hz)
  • Tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d’une montre au maximum
  et laissez chauffer l'appareil pendant au moins 5 minutes sans nourriture.
  • Une faible odeur émanera lors de la première mise en marche de l’appareil.
  Cela est normal, veiller à une bonne aération. L’odeur n’est que temporaire et
  disparaitra rapidement.
  • Il est recommandé de mettre un dessous résistant à la chaleur entre votre
  table et l'appareil (ce procédé évitera de bruler votre table ou votre nappe).
  • Mettez l'appareil dans un endroit bien aéré.
  UTILISATION
  • Préchauffer votre appareil au réglage le plus élevé pendant 10 minutes
  avant de l’utiliser.
  • De l’huile de cuisson devrait être appliquée sur la plaque de cuisson.
  • La température désirée peut être réglée avec le bouton du thermostat
  Position
  0
  Arrêt
  1 110° C
  2 150° C
  3 200° C
  4 230° C
  5 280° C
  Le thermostat maintient une température constante. Pendant le
  fonctionnement, le voyant lumineux clignote, ce qui est normal, la
  température constante étant réglée. N’utilisez jamais d’objets tranchants sur la
  plaque du grill, ceci endommagerait la couche antiadhésive.
  NETTOYAGE ET ENTRETIEN
  • Avant le nettoyage, débranchez l’appareil et attendez qu’il refroidisse.
  • Ne versez jamais de l’eau froide sur la plaque chaude, ceci peut
  endommager l’appareil et causer des éclaboussures d'eau chaude.
  • Essuyez l’intérieur et les côtés de l’appareil avec une serviette en papier ou
  un chiffon doux.
  • Nettoyez l’appareil avec un chiffon humide. N’utilisez jamais de
  nettoyants forts et abrasifs, de tampon à récurer ni de paille de fer, car cela
  endommagerait l’appareil.
  • N’immergez jamais l’appareil dans l’eau ni aucun autre liquide. L’appareil ne
  va pas au lave-vaisselle.
  GARANTIE
  • Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
  valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage auquel
  il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu ou ticket de
  caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom du détaillant et
  le numéro d'article du produit.
  • Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter notre
  site Internet de service : www.service.tristar.eu
  DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
  Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à la fin de sa
  durée de vie, mais doit être rendu à un centre de recyclage d’appareils
  ménagers électriques et électroniques. Ce symbole sur l’appareil, La notice
  d’emploi et l’emballage attirent votre attention sur ce sujet important.
  Composants utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les
  appareils ménagers. Usagés, vous contribuez à un apport important à la
  protection de notre. Environnement. Adressez vous aux autorités locales pour
  des renseignements concernant le centre de Recyclage
  WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
  • Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für
  Schäden haftbar gemacht werden.
  • Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Kabel oder Stecker beschädigt
  sind, oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, oder auf
  irgendeine Weise beschädigt wurde. Um einer Gefahr vorzubeugen,
  stellen Sie sicher, dass beschädigte Kabel oder Stecker von einem
  autorisierten Techniker (*) ausgetauscht werden. Reparieren Sie das
  Gerät nicht selbst.
  • Bewegen Sie das Gerät niemals, indem Sie am Kabel ziehen, und achten
  Sie darauf, dass das Kabel nicht verwickelt wird.
  • Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche platziert werden.
  • Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, während es am Netz
  angeschlossen ist.
  • Dieses Gerät darf nur für Haushaltszwecke, und für die Anwendung, für
  die es hergestellt wurde, verwendet werden.
  • Um Kinder vor den Gefahren eines Elektrogeräts zu schützen, müssen
  Sie darauf achten, dass das Gerät niemals unbeaufsichtigt ist. Aus
  diesem Grund müssen Sie für das Gerät einen Aufbewahrungsort
  auswählen, den Kinder nicht erreichen können. Achten Sie darauf, dass
  das Kabel nicht herunter hängt.
  • Gerät und Kabel von Kindern unter 8 Jahren fernhalten.
  • Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
  eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
  oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie
  unter Beaufsichtigung oder Anleitung hinsichtlich der sicheren
  Anwendung des Geräts stehen und die damit verbundenen Gefahren
  verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und
  Wartungsarbeiten für Benutzer dürfen nicht von Kindern vorgenommen
  werden, es sei denn, sie sind älter als 8 und werden beaufsichtigt.
  • Um sich vor einem Stromschlag zu schützen, tauchen Sie das Kabel, den
  Stecker oder das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
  • Verwenden Sie für dieses Gerät nur den passenden Stecker.
  • Dieses Gerät darf nur mit einer geerdeten Steckdose (für Klasse I Geräte)
  verbunden werden.
  • Das Gerät muss mit einer Steckdose verbunden werden, die durch
  einen Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) mit einem Bemessungsstrom
  nicht über 30 mA abgesichert ist
  • Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder separaten
  Fernbedienungssystem betrieben werden.
  * Kompetenter, qualifizierter Reparaturzentrum: nach der Verkaufsabteilung des
  Herstellers oder des Importeurs oder jede Person, die qualifiziert, genehmigt und
  kompetent ist, um diese Art von Reparatur durchzuführen, um alle Gefahren
  zu vermeiden. In jedem Falle sollten Sie das Gerät zu diesem Reparaturzentrum
  zurückbringen.
  TEILEBESCHREIBUNG
  1. Griffe
  2. Backblech
  3. Fettbehälter
  4. Temperaturregler
  5. Aufwärmleuchte
  VOR DEM ERSTEN VERWENDUNG
  • Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Kiste. Entfernen Sie die
  Aufkleber, die Schutzfolie oder Plastik vom Gerät.
  • Vor Erstinbetriebnahme des Geräts alle abnehmbaren Teile mit einem
  feuchten Tuch reinigen. Niemals Scheuermittel benutzen.
  • Setzen Sie das mitgelieferte Thermostat in den Thermostat-Anschluss ein.
  • Stromkabel einstecken. (Hinweis: Vor Inbetriebnahme sicherstellen,
  dass die auf dem Gerät angegebene Netzspannung mit der örtlichen
  Stromspannung übereinstimmt. Spannung 230 V 50 Hz)
  • Drehen Sie das Thermostat im Uhrzeigersinn auf die höchste Einstellung und
  lassen Sie das Gerät mindestens 5 Minuten ohne Lebensmittel aufheizen.
  • Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann es zu einer leichten
  Geruchsbildung kommen. Das ist normal. Sorgen Sie für ausreichende
  Lüftung. Dieser Geruch hält nur kurze Zeit an und verschwindet bald.
  • Wir empfehlen, eine hitzebeständige Auflage zwischen Ihren Tisch und das
  Gerät zu legen (auf diese Weise gibt es keine Brandspuren auf Ihrem Tisch
  oder der Tischdecke).
  • Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten ort auf.
  ANWENDUNG
  • Heizen Sie das Gerät vor der Verwendung 10 Minuten vor.
  • Die Heizplatte muss mit Speiseöl eingerieben werden.
  • Mit dem Drehknopf des Thermostats kann die gewünschte Temperatur
  eingestellt werden.
  Position
  0 Aus
  1 110° C
  2 150° C
  3 200° C
  4 230° C
  5 280° C
  Das Thermostat sorgt für eine stets konstante Temperatur. Während des Garens
  schaltet sich das Lämpchen ein und aus; das ist normal, da die Temperatur
  ständig angepasst wird. Verwenden Sie niemals scharfe Objekte auf der Platte,
  da diese die Antihaftbeschichtung beschädigen können.
  REINIGUNG UND WARTUNG
  • Vor der Reinigung Netzstecker ziehen und warten, bis das Gerät abgekühlt ist.
  • Niemals kaltes Wasser auf die heiße Platte gießen, da die das Gerät
  beschädigen können und Gefahr durch heiße Wasserspritzer besteht.
  • Das Innere und die Ränder des Geräts mit einem Papiertuch oder einem
  weichen Tuch abwischen.
  • Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals
  scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle, die das
  Geräte beschädigen würden.
  • Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das
  Gerät in nicht spülmaschinenfest.
  GARANTIE
  • Dieses Produkt ist für 24 Monate garantiert. Ihre Garantie gilt,
  wenn das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung für seinen
  Bestimmungszweck benutzt wird. Im Garantiefall reichen Sie bitte die
  Kaufquittung ein, aus welcher das Kaufdatum, der Name des Fachhändlers
  und die Gerätenummer hervorgehen müssen.
  • Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website:
  www.service.tristar.eu
  UMWELTSCHUTZRICHTLINIEN
  Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll
  entsorgt werden, sondern muss an einer zentralen Sammelstelle für
  das Recycling von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten
  abgegeben werden. Dieses Symbol auf dem Gerät, der Bedienungsanweisung
  und der Verpackung lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf diesen wichtigen Fakt.
  Das bei diesem Gerät verwendete Material kann recycled werden. Durch das
  Recyclen gebrauchter Haushaltgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum
  Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen bezüglich
  einer Sammelstelle.
  PRECAUCIONES IMPORTANTES
  • Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda
  responsabilidad por posibles daños.
  • No utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, después
  de que se haya sufrido una avería o de que se haya dañado de cualquier
  manera. Para evitar riesgos, asegúrese de que un técnico autorizado
  (*) sustituya el cable o el enchufe dañado. No repare usted mismo el
  aparato.
  • No mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que el cable no
  se enrolle.
  • Este aparato se debe colocar sobre una superficie estable nivelada.
  • No utilice el dispositivo sin supervisión.
  • Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo
  para las funciones para las que se ha diseñado.
  • Para proteger a los niños frente a los peligros de los aparatos eléctricos,
  asegúrese de no dejar los aparatos sin vigilancia. Elija un lugar de
  almacenamiento para el aparato donde los niños no puedan acceder a
  él. Asegúrese de que el cable no cuelgue hacia abajo.
  • Guarde el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8
  años.
  • Los niños mayores de 8 años y las personas con capacidades
  físicas, sensitivas y mentales reducidas y con falta de experiencia y
  conocimientos pueden utilizar el aparato si reciben supervisión o
  instrucciones relativas al uso del aparato de una manera segura y
  entienden los peligros que implica. La limpieza y el mantenimiento de
  usuario no deben ser hechos por niños a menos que tengan 8 años o
  más y estén supervisados.
  • Como medida de protección contra las descargas eléctricas, no sumerja
  el cable, el enchufe o el aparato en agua o cualquier otro líquido.
  • Utilice únicamente el alimentador apropiado con este dispositivo.
  • Este aparato debe enchufarse a una toma de pared conectada a tierra
  (para aparatos de clase I).
  • El aparato debe estar enchufado a una toma protegida por un
  dispositivo de corriente residual (RCD) cuya corriente residual
  clasificada no supere los 30 mA.
  • Este aparato no está diseñado para funcionar con un temporizador
  externo o sistema de control remoto independiente.
  * Centro de reparación competente cualificado: departamento post-venta
  del fabricante o importador o cualquier persona cualificada, autorizada y
  competente para realizar este tipo de reparación para evitar cualquier peligro.
  En cualquier caso deberá devolver el aparato a este centro de reparación.
  DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
  1. Pegas
  2. Placa para hornear
  3. Bandeja recogegrasa
  4. Botón de control de la temperatura
  5. Testigo de calentamiento
  ANTES DEL PRIMER USO
  • Extraiga el aparato y los accesorios de la caja. Retire las pegatinas, el
  envoltorio de protección o el plástico del dispositivo.
  • Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo por
  todas las piezas desmontables. No utilice nunca productos abrasivos.
  • Coloque el termostato suministrado en la conexión para el termostato.
  • Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. (Nota: Asegúrese
  de que la tensión indicada en el aparato coincide con la tensión local antes
  de conectar al aparato. Tensión 230 V 50 Hz
  • Gire el termostato en sentido de las agujas del reloj al ajuste máximo y deje
  que el aparato se caliente, al menos, 5 minutos sin alimentos.
  • Cuando encienda el aparato por primera vez, este producirá un ligero
  olor. Este olor es normal y solo temporal, desaparecerá en unos minutos.
  Asegúrese de que la habitación está bien ventilada.
  • Le recomendamos que coloque un elemento resistente al calor entre la
  mesa y el aparato (de esta forma, no sufrirá quemaduras en la mesa o el
  mantel).
  • Coloque el aparato en un espacio ventilado.
  USO
  • Realice un calentamiento previo del aparato al nivel máximo durante 10
  minutos antes de utilizarlo.
  • Deberá frotar la placa de calor con aceite comestible.
  • Con el mando del termostato, se puede ajustar la temperatura deseada.
  Posición
  0
  Apagado
  1 110° C
  2 150° C
  3 200° C
  4 230° C
  5 280° C
  El termostato regula una temperatura constante. Durante la cocción la
  luz piloto se enciende y se apaga, esto es normal, la temperatura se ajusta
  constantemente. No utilice objetos puntiagudos sobre la plancha, se dañará el
  revestimiento antiadherente.
  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
  • Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo y espere a que se enfríe.
  • No vierta nunca agua sobre la plancha, se podría dañar el aparato y
  provocar salpicaduras de agua caliente.
  • Pase un paño suave o papel de cocina por la parte interior y los bordes del
  aparato.
  • Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza
  abrasives o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el
  aparato.
  • No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. Este aparato
  no se puede lavar en el lavavajillas.
  GARANTÍA
  • Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si el
  producto se utilizan de acuerdo con las instrucciones y el propósito para
  el que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra original
  (factura, tíquet o recibo) en el que aparezca la fecha de la compra, el nombre
  del vendedor y el número de artículo del producto.
  • Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la página
  web de servicio: www.service.tristar.eu
  NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
  Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando
  finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje
  de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato,
  manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.
  El los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el
  reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del
  medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información
  acerca del punto de recogida.

¿Necesita ayuda?

Numero de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre TriStar BP-2970 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de TriStar BP-2970 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de TriStar BP-2970 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Barbacoas y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.9. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Portugués, Polaco, Eslovaco. ¿Tiene alguna pregunta sobre TriStar BP-2970 o necesita ayuda?

Especificaciones de TriStar BP-2970

Marca TriStar
Modelo BP-2970
Producto Barbacoa
EAN 8713016029706
Idioma Español, Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Portugués, Polaco, Eslovaco
Tipo de archivo PDF
Diseño
Superficie de cocción (LxP) 700 x 230mm
Mango frío al tacto
Color del producto Negro
Tipo de control Giratorio
Base antideslizante
Capa antiadherente
Bandeja de goteo
Tipo de instalación Independiente
Número de zonas de cocción 1
Control de energía
Potencia 1800W
Peso y dimensiones
Ancho -mm
Profundidad -mm
Altura -mm
Peso 2900g
Empaquetado
Ancho del paquete 795mm
Profundidad del paquete 245mm
Altura del paquete 138mm
Peso del paquete 3210g
Desempeño
Ajustes de termostato
Contenido del embalaje
Cantidad 1

Productos relacionados TriStar BP-2970

  Manuales de productos relacionados

  Barbacoa TriStar

  Añadir manual

  ¿Tiene un manual que le gustaría añadir?