TriStar BQ-2813

TriStar BQ-2813 manual

(1)
 • BQ2813
  EN | Instruction manual
  NL | Gebruiksaanwijzing
  FR | Mode d’emploi
  DE | Bedienungsanleitung
  ES | Manual de usuario
  PT | Manual de utilizador
  IT | Manuele utente
  SV | Bruksanvisning
  PL | Instrukcja obsługi
  CS | Návod na použití
  SK | Návod na použitie
  BQ
  PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
  DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
  BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
  1234
  ENInstruction manual
  SAFETY
  By ignoring the safety instructions the
  manufacturer can not be hold responsible for
  the damage.
  If the supply cord is damaged, it must be
  replaced by the manufacturer, its service
  agent or similarly qualified persons in order to
  avoid a hazard.
  Never move the appliance by pulling the cord
  and make sure the cord can not become
  entangled.
  The appliance must be placed on a stable,
  level surface.
  The user must not leave the device
  unattended while it is connected to the supply.
  This appliance is only to be used for
  household purposes and only for the purpose
  it is made for.
  This appliance shall not be used by children
  aged less than 8 years. This appliance can be
  used by children aged from 8 years and above
  and persons with reduced physical, sensory or
  mental capabilities or lack of experience and
  knowledge if they have been given
  supervision or instruction concerning use of
  the appliance in a safe way and understand
  the hazards involved. Children shall not play
  with the appliance. Keep the appliance and its
  cord out of reach of children aged less than 8
  years. Cleaning and user maintenance shall
  not be made by children unless older than 8
  and supervised.
  To protect yourself against an electric shock,
  do not immerse the cord, plug or appliance in
  the water or any other liquid.
  Keep the appliance and its cord out of reach
  of children less than 8 years.
  The temperature of accessible surfaces may
  be high when the appliance is operating.
  The appliance is not intended to be operated
  by means of an external timer or a separate
  remote-control system.
  WARNING: Charcoal or similar combustible
  fuels must not be used with this appliance.
  To prevent fire or shock hazard do not expose
  this appliance to rain or moisture.
  Surface are liable to get hot during use.
  PARTS DESCRIPTION
  1. Thermostat knob
  2. Grease tray
  3. Heating element
  4. Adjustable grill
  BEFORE THE FIRST USE
  Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
  stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
  Clean before usetheappliance with a dampcloth.
  By using the appliance for the first time, the appliance may smell and
  emit some smoke. This is normal, the grease that may have adhered
  to the element during manufacture is burning off.
  USE
  Make sure you place a heat resistance coating under the appliance in
  order to prevent traces due to heat and grease stains on your table.
  Fill the grease tray with water, make sure the water level remains
  below the element.
  Slide the heating element into its position. Note: the heating element is
  equipped with a safety switch, if the element is not placed in the
  correct position the element will not function.
  Place the grill on the appliance.
  During the use the water will evaporate and should be refilled. Note:
  make sure you do not drip water on to the element.
  CLEANING AND MAINTENANCE
  Always unplug the device and let it cool down completely before
  cleaning
  Remove and empty the fat collecting tray after each use and wash the
  tray in warm, soapy water.
  Wipe the outside with only a slightly moistened cloth ensuring that no
  moisture, oil or grease enters the cooling slots.
  Never use abrasive cleaners, metal brushes or paint thinner to clean
  the base, otherwise the barbecue will be damaged.
  Never immerse the device under water, the device and the various
  parts are not dishwasher-proof.
  GUARANTEE
  This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is
  valid if the product is used in accordance to the instructions and for the
  purpose for which it was created. In addition, the original purchase
  (invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of
  purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
  For the detailed warranty conditions, please refer to our service
  website: www.service.tristar.eu
  ENVIRONMENT
  This appliance should not be put into the domestic garbage at
  the end of its durability, but must be offered at a central point for the
  recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
  the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
  this important issue. The materials used in this appliance can be
  recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
  important push to the protection of our environment. Ask your local
  authorities for information regarding the point of recollection.
  Support
  You can find all available information and spare parts at
  service.tristar.eu!
  NLGebruiksaanwijzing
  VEILIGHEID
  De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
  voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
  veiligheidsinstructies.
  Als het netsnoer beschadigd is, moet het
  worden vervangen door de fabrikant, de
  onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
  personen met een soortgelijke kwalificatie om
  gevaar te voorkomen.
  Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
  te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in
  verstrikt kan raken.
  Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
  ondergrond worden geplaatst.
  De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
  achterlaten wanneer de stekker zich in het
  stopcontact bevindt.
  Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
  gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
  is.
  Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
  kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan
  worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
  door personen met verminderde lichamelijke,
  zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
  aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
  onder toezicht staan of instructies krijgen over
  hoe het apparaat op een veilige manier kan
  worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
  die met het gebruik samenhangen. Kinderen
  mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
  apparaat en het netsnoer buiten bereik van
  kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
  onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
  ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
  Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
  niet onder in water of andere vloeistoffen om
  elektrische schokken te voorkomen.
  Houd het apparaat en het netsnoer buiten
  bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
  De temperatuur van de toegankelijke
  oppervlakken kan hoog zijn wanneer het
  apparaat in gebruik is.
  Het apparaat is niet bedoeld om bediend te
  worden met behulp van een externe timer of
  een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
  WAARSCHUWING: Houtskool of soortgelijke
  brandstoffen mogen niet worden gebruikt met
  dit apparaat.
  Het apparaat niet aan regen of vocht
  blootstellen om brand- of schokgevaar te
  voorkomen.
  Het oppervlak kan heet worden tijdens
  gebruik.
  PARTS DESCRIPTION
  1. Thermostaatknop
  2. Lekbak
  3. Verwarmingselement
  4. Verstelbare grill
  VOOR HET EERSTE GEBRUIK
  Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
  de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
  Maak het apparaat voor het eerste gebruik schoon met een vochtige
  doek
  Bij het eerste gebruik kunnen geurtjes en rook ontstaan. Dit is normaal,
  het zijn resten van oliën die bij fabricage niet verwijderd zijn.
  GEBRUIK
  Zorg voor een hittebestendige laag onder het apparaat om sporen door
  warmte en vetvlekken op uw tafel te voorkomen.
  Vul de lekbak met water. Zorg ervoor dat het waterniveau onder het
  element blijft.
  Schuif het verwarmingselement op zijn plaats. Let op: het
  verwarmingselement is uitgerust met een veiligheidsschakelaar. In geval
  van incorrecte plaatsing zal het element niet werken.
  Plaats de grill op het apparaat.
  Tijdens gebruik zal het water verdampen en moet het worden bijgevuld.
  Let op: Zorg ervoor dat er geen water op het element druppelt.
  CLEANING AND MAINTENANCE
  Verwijder voor reiniging altijd de stekker uit het stopcontact en laat het
  apparaat volledig afkoelen.
  Verwijder en leeg de vetopvangbak na ieder gebruik . Reinig de bak in
  warm sop.
  Reinig de buitenkant uitsluitend met een licht vochtige doek. Zorg ervoor
  dat er geen vocht, olie of vet via de koelspleten naar binnen sijpelt.
  Gebruik voor reiniging van het onderstel nooit schurende
  reinigingsmiddelen, metalen borstels of thinner om beschadiging van de
  barbecue te voorkomen.
  Dompel het apparaat nooit onder water. Het apparaat en de
  verschillende onderdelen zijn niet vaatwasserbestendig.
  GARANTIE
  Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw
  garantie is geldig indien het product is gebruikt in overeenstemming met
  de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens
  dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) te worden
  overlegd met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het
  artikelnummer van het product.
  Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
  servicewebsite: www.service.tristar.eu
  MILIEU
  Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
  normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
  inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
  worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
  gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
  apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
  recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
  bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
  overheid naar het inzamelpunt.
  Support
  U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
  service.tristar.eu!
  FRManuel d'instructions
  SÉCURITÉ
  Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
  fabricant ne saurait être tenu responsable des
  dommages.
  Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
  doit être remplacé par le fabricant, son
  réparateur ou des personnes qualifiées afin
  d'éviter tout risque.
  Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
  cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
  entortillé.
  L'appareil doit être posé sur une surface stable
  et nivelée.
  Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
  s'il est connecté à l'alimentation.
  Cet appareil est uniquement destiné à des
  utilisations domestiques et seulement dans le
  but pour lequel il est fabriqué.
  L'appareil ne doit pas être utilisé par des
  enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
  être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
  des personnes présentant un handicap
  physique, sensoriel ou mental voire ne
  disposant pas des connaissances et de
  l'expérience nécessaires en cas de surveillance
  ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
  toute sécurité et de compréhension des risques
  impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
  avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
  cordon d'alimentation hors de portée des
  enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
  maintenance utilisateur ne doivent pas être
  confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
  plus et sont sous surveillance.
  Afin de vous éviter un choc électrique,
  n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
  dans de l'eau ou autre liquide .
  Maintenez l'appareil et son cordon
  d'alimentation hors de portée des enfants de
  moins de 8 ans.
  La température des surfaces accessibles peut
  devenir élevée quand l'appareil est en fonction.
  L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec
  un dispositif de programmation externe ou un
  système de télécommande indépendant.
  AVERTISSEMENT: Le charbon de bois et les
  combustibles similaires ne doivent pas être
  utilisés avec cet appareil.
  Pour prévenir des incendies ou des chocs
  électriques, n'exposez pas cet appareil à la
  pluie ou à l'humidité.
  La surface peut devenir chaude à l'usage.
  PARTS DESCRIPTION
  1. Molette de thermostat
  2. Bac à graisse
  3. Élément chauffant
  4. Grill réglable
  AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
  Retirer l’appareil et les accessoires du carton. Retirer les autocollants, le
  film ou le plastique protecteur de l’appareil.
  Avant l’utilisation, nettoyez l’appareil avec un chiffon humide.
  Lors de la première utilisation de l’appareil, l’appareil peut dégager une
  légère odeur et de la fumée. Ceci est normal, il se peut qu’un enduit
  graisseux se soit collé à la résistance lors de la fabrication et qu’il se
  consume.
  UTILISATION
  Assurez-vous de placer un revêtement thermorésistant sous l'appareil
  pour éviter les traces dues à la chaleur et les taches de graisse sur votre
  table.
  Remplissez d'eau le bac à graisse en vous assurant que le niveau d'eau
  reste sous l'élément.
  Glissez l'élément chauffant sur sa position. Note : l'élément chauffant
  comporte un interrupteur de sécurité. Si l'élément chauffant n'est pas
  correctement positionné, il ne fonctionne pas.
  Placez la grille sur l'appareil.
  Durant l'usage, l'eau s'évapore et doit être réapprovisionnée. Note :
  assurez-vous de ne pas laisser tomber de gouttes d'eau sur l'élément.
  CLEANING AND MAINTENANCE
  Débranchez toujours l’appareil et laissez-le refroidir complètement avant
  de le nettoyer.
  Retirez et videz le bac de récupération de graisse après chaque usage
  et lavez-le à l'eau savonneuse chaude.
  Essuyez l'extérieur uniquement avec un chiffon légèrement humide, en
  veillant à ce qu'aucune humidité, huile ou graisse ne pénètre dans les
  orifices de refroidissement.
  N'utilisez jamais de détergents abrasifs, de brosses en métal ou de
  diluant pour peinture afin de nettoyer la base. Le barbecue serait
  endommagé.
  N’immergez jamais l’appareil sous l’eau. L’appareil et les différents
  accessoires ne sont pas prévus pour le lave-vaisselle.
  GARANTIE
  Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
  valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage
  auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu
  ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom
  du détaillant et le numéro d'article du produit.
  Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter
  notre site Internet de service: www.service.tristar.eu
  ENVIRONNEMENT
  Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
  fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
  appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
  manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
  important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
  recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
  protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
  locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
  Support
  Vous pouvez trouver toutes les informations et pièces de rechange sur
  service.tristar.eu!
  DEBedienungsanleitung
  SICHERHEIT
  Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
  der Hersteller nicht für Schäden haftbar
  gemacht werden.
  Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
  Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
  qualifizierten Personen ersetzt werden, um
  Gefahren zu vermeiden.
  Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
  am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
  Kabel nicht verwickelt.
  Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
  Fläche platziert werden.
  Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
  während es am Netz angeschlossen ist.
  Dieses Gerät darf nur für den
  Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
  benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
  Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
  Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
  von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
  eingeschränkten körperlichen, sensorischen
  oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
  an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
  werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
  oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
  unterrichtet wurden und die damit verbundenen
  Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
  dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
  und sein Anschlusskabel außerhalb der
  Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
  Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
  von Kindern vorgenommen werden, es sei
  denn, sie sind älter als 8 und werden
  beaufsichtigt.
  Tauchen Sie zum Schutz vor einem
  Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
  Gerät niemals in Wasser oder sonstige
  Flüssigkeiten.
  Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel
  außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8
  Jahren.
  Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen
  kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
  Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer
  oder einem separaten Fernbedienungssystem
  betrieben werden.
  WARNUNG: Holzkohle und ähnliche
  Brennstoffe dürfen mit diesem Gerät nicht
  verwendet werden.
  Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag
  setzen Sie das Gerät nicht Regen oder
  Feuchtigkeit aus.
  Die Oberfläche kann beim Gebrauch heiß
  werden.
  PARTS DESCRIPTION
  1. Thermostatknopf
  2. Fettbehälter
  3. Heizelement
  4. Einstellbarer Grill
  VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
  Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Kiste. Entfernen Sie die
  Aufkleber, die Schutzfolie oder Plastik vom Gerät.
  Vor Inbetriebnahme das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen.
  Bei Erstinbetriebnahme des Geräts können aus dem Gerät Gerüche und
  etwas Rauch austreten. Das ist normal, weil das während der
  Herstellung am Heizelement angehaftete Fett verbrennt.
  GEBRAUCH
  Legen Sie eine hitzefeste Unterlage unter das Gerät, um Spuren durch
  Hitzeeinwirkung sowie Fettflecken auf Ihrem Tisch zu vermeiden.
  Füllen Sie die Fettauffangschale mit Wasser und stellen Sie dabei sicher,
  dass der Wasserstand unterhalb des Elements bleibt.
  Schieben Sie das Heizelement in seine Position. Hinweis: Das
  Heizelement verfügt über einen Sicherheitsschalter. Wenn das
  Heizelement nicht in die korrekte Position gebracht wurde, wird es nicht
  funktionieren.
  Legen Sie den Grill auf das Gerät.
  Während des Gebrauchs verdampft das Wasser und sollte nachgefüllt
  werden. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass kein Wasser auf das Element
  tropft.
  CLEANING AND MAINTENANCE
  Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker und lassen Sie das
  Gerät vollständig abkühlen.
  Entfernen und leeren Sie die Fettauffangschale nach jedem Gebrauch
  und waschen Sie sie in warmem Seifenwasser.
  Das Äußere des Geräts mit einem nur leicht angefeuchteten Tuch
  abwischen und darauf achten, dass keine Feuchtigkeit, Öl oder Fett in
  die Kühlschlitze eindringt.
  Verwenden Sie niemals Scheuermittel, Drahtbürsten oder
  Farbverdünner, um die Basis zu reinigen. Andernfalls wird der Grill
  beschädigt.
  Das Gerät niemals in Wasser tauchen, das Gerät und die verschiedenen
  Teile sind nicht spülmaschinenfest.
  GARANTIE
  Dieses Produkt hat eine Garantie von 24 Monaten. Der
  Garantieanspruch gilt nur, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen
  und gemäß dem Zweck, für den es konzipiert wurde, benutzt wird. Der
  Original-Kaufbeleg (Rechnung, Beleg oder Quittung) muss zusammen
  mit dem Kaufdatum, dem Namen des Einzelhändlers und der
  Artikelnummer des Produktes eingereicht werden.
  Detaillierte Informationen über die Garantiebedingungen finden Sie auf
  unserer Service-Website unter: www.service.tristar.eu
  UMWELT
  Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
  entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
  von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
  werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
  der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
  diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
  das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
  Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
  Informationen über eine Sammelstelle.
  Support
  Sämtliche Informationen und Ersatzteile finden Sie unter service.tristar.eu!
  ESManual de instrucciones
  SEGURIDAD
  Si ignora las instrucciones de seguridad,
  eximirá al fabricante de toda responsabilidad
  por posibles daños.
  Si el cable de alimentación está dañado,
  corresponde al fabricante, al representante o a
  una persona de cualificación similar su
  reemplazo para evitar peligros.
  Nunca mueva el aparato tirando del cable y
  asegúrese de que no se pueda enredar con el
  cable.
  El aparato debe colocarse sobre una superficie
  estable y nivelada.
  El usuario no debe dejar el dispositivo sin
  supervisión mientras esté conectado a la
  alimentación.
  Este aparato se debe utilizar únicamente para
  el uso doméstico y sólo para las funciones para
  las que se ha diseñado.
  Este aparato no debe ser utilizado por niños
  menores de 8 años. Este aparato puede ser
  utilizado por niños a partir de los 8 años y por
  personas con capacidades físicas, sensoriales
  o mentales reducidas, o que no tengan
  experiencia ni conocimientos, sin son
  supervisados o instruidos en el uso del aparato
  de forma segura y entienden los riesgos
  implicados. Los niños no pueden jugar con el
  aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera
  del alcance de los niños menores de 8 años.
  Los niños no podrán realizar la limpieza ni el
  mantenimiento reservado al usuario a menos
  que tengan más de 8 años y cuenten con
  supervisión.
  Para protegerse contra una descarga eléctrica,
  no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
  el agua o cualquier otro líquido.
  Mantenga el aparato y el cable fuera del
  alcance de los niños menores de 8 años.
  La temperatura de las superficies accesibles
  puede ser elevada cuando funcione el aparato.
  El aparato no está diseñado para usarse
  mediante un temporizador externo o un sistema
  de control remoto independiente.
  ADVERTENCIA: No debe utilizarse carbón ni
  combustibles similares con este aparato.
  Para evitar el peligro de fuego o descarga
  eléctrica, no exponga este dispositivo a la lluvia
  o humedad.
  La superficie puede calentarse durante el
  uso.
  PARTS DESCRIPTION
  1. Mando del termostato
  2. Bandeja recogegrasa
  3. Elemento calefactor
  4. Parrilla ajustable
  ANTES DEL PRIMER USO
  Extraiga el aparato y los accesoriosdelacaja.Retirelas pegatinas,el
  envoltorio de protecciónoel plásticodeldispositivo.
  Antes de utilizarlo, limpie el aparato con un paño húmedo.
  Al utilizar el aparato por primera vez, este puede desprender olor y algo
  de humo. Esto es normal y se produce al quemarse la grasa que se
  puede haber adherido al elemento durante la fabricación.
  USO
  Asegúrese de colocar una cobertura resistente al calor bajo el aparato
  para evitar marcas en la mesa debidas al calor y a manchas de grasa.
  Llene de agua la bandeja recogegrasa. Asegúrese de que el nivel de
  agua permanezca por debajo del elemento.
TriStar BQ-2813

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre TriStar BQ-2813 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de TriStar BQ-2813 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de TriStar BQ-2813 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Barbacoas y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.6. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Polaco, Eslovaco. ¿Tiene alguna pregunta sobre TriStar BQ-2813 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de TriStar BQ-2813

General
Marca TriStar
Modelo BQ-2813
Producto Barbacoa
EAN 8713016044006
Idioma Español, Portugués, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Polaco, Eslovaco
Tipo de archivo PDF
Diseño
Factor de forma Mesa
Capacidad de empotrado
Color del producto Negro
Forma de la superficie de cocción Rectangular
Material de la carcasa De plástico
Revestimiento de la superficie de cocción Cromado
Tipo de superficie superior Grid
Superficie de cocción (LxP) 380 x 220mm
Tapa
Desempeño
Potencia total 2000W
Tipo Barbacoa
Fuente de calor Eléctrico
Ajustes de termostato
Función de humo
Ajustes de altura
Ergonomía
Bandeja recogegrasa
Rueda de reenvio
Piernas
Rejilla de asador extraible
Fácil de limpiar
Indicadores LED Poder
Peso y dimensiones
Ancho -mm
Profundidad -mm
Altura -mm
Peso 2000g
Ancho del paquete 350mm
Profundidad del paquete 480mm
Altura del paquete 85mm
Peso del paquete 2200g

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el TriStar BQ-2813 .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2020 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más