TriStar CP-2268

TriStar CP-2268 manual

 • CP2268
  EN | Instruction manual
  NL | Gebruiksaanwijzing
  FR | Mode d’emploi
  DE | Bedieningsanleitung
  ES | Manual de usuario
  PT | Manual de utilizador
  IT | Manuele utente
  SV | Bruksanvisning
  PL | Instrukcja obsługi
  CS | Návod na použití
  SK | Návod na použitie
  PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
  DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
  BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  SERVICE.TRISTAR.EU
  Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
  5015 BH Tilburg | The Netherlands
  [WEEE LOGO]
  ENInstruction manual
  SAFETY
  By ignoring the safety instructions the
  manufacturer can not be hold responsible for
  the damage.
  If the supply cord is damaged, it must be
  replaced by the manufacturer, its service
  agent or similarly qualified persons in order to
  avoid a hazard.
  Never move the appliance by pulling the cord
  and make sure the cord can not become
  entangled.
  The appliance must be placed on a stable,
  level surface.
  The user must not leave the device
  unattended while it is connected to the supply.
  This appliance is only to be used for
  household purposes and only for the purpose
  it is made for.
  This appliance shall not be used by children
  from 0 year to 8 years. This appliance can be
  used by children aged from 8 years and above
  and persons with reduced physical, sensory or
  mental capabilities or lack of experience and
  knowledge if they have been given
  supervision or instruction concerning use of
  the appliance in a safe way and understand
  the hazards involved. Children shall not play
  with the appliance. Keep the appliance and its
  cord out of reach of children aged less than 8
  years. Cleaning and user maintenance shall
  not be made by children unless older than 8
  and supervised.
  To protect yourself against an electric shock,
  do not immerse the cord, plug or appliance in
  the water or any other liquid.
  Always disconnect the device from the supply
  if it is left unattended and before assembling,
  disassembling or cleaning.
  It is absolutely necessary to keep this
  appliance clean at all times, because it comes
  into direct contact with food.
  This appliance is intended to be used in
  household and similar applications such as:
  Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
  By clients in hotels, motels and other residential type environments.
  Bed and breakfast type environments.
  Farm houses.
  PARTS DESCRIPTION
  1. Cover
  2. Small press cone
  3. Large press cone
  4. Filter
  5. Reservoir
  6. Axis
  BEFORE THE FIRST USE
  Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
  stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
  Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe
  voltagewhich is indicated on the devicematchesthe localvoltage
  beforeconnecting the device.Voltage220V-240V 50Hz).
  Before using your appliance for the first time, wipe off all removable
  parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
  USE
  As soon as the half citrus fruit is pressed onto the juice cone, the
  motor will be activated.
  The motor automatically changes directions when it is switched on and
  off. The change of direction increases the juice collected.
  Do not run the device for more than 15 seconds without interruption.
  CLEANING AND MAINTENANCE
  Unplug the appliance. Use a soft, slightly damp cloth to wipe appliance
  surfaces. Do not allow water or any other liquid to get into the unit.
  Never immerse the device under water, the device and the various
  parts are not dishwasher-proof.
  Components that have come into contact with food can be cleaned in
  soapy water.
  GUARANTEE
  This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is
  valid if the product is used in accordance to the instructions and for the
  purpose for which it was created. In addition, the original purchase
  (invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of
  purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
  For the detailed warranty conditions, please refer to our service
  website: www.service.tristar.eu
  ENVIRONMENT
  This appliance should not be put into the domestic garbage at
  the end of its durability, but must be offered at a central point for the
  recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
  the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
  this important issue. The materials used in this appliance can be
  recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
  important push to the protection of our environment. Ask your local
  authorities for information regarding the point of recollection.
  Support
  You can find all available information and spare parts at
  service.tristar.eu!
  NLGebruiksaanwijzing
  VEILIGHEID
  De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
  voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
  veiligheidsinstructies.
  Als het netsnoer beschadigd is, moet het
  worden vervangen door de fabrikant, de
  onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
  personen met een soortgelijke kwalificatie om
  gevaar te voorkomen.
  Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
  te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in
  verstrikt kan raken.
  Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
  ondergrond worden geplaatst.
  De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
  achterlaten wanneer de stekker zich in het
  stopcontact bevindt.
  Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
  gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
  is.
  Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
  kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan
  worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
  door personen met verminderde lichamelijke,
  zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
  aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
  onder toezicht staan of instructies krijgen over
  hoe het apparaat op een veilige manier kan
  worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
  die met het gebruik samenhangen. Kinderen
  mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
  apparaat en het netsnoer buiten bereik van
  kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
  onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
  ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
  Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
  niet onder in water of andere vloeistoffen om
  elektrische schokken te voorkomen.
  Koppel het apparaat te allen tijde los als er
  geen toezicht is en alvorens het apparaat te
  monteren, te demonteren of te reinigen.
  Het is noodzakelijk om dit toestel zuiver te
  houden, aangezien het in direct contact komt
  met eetwaren.
  Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en
  soortgelijk gebruik, zoals:
  Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
  Door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen.
  Bed&Breakfast-type omgevingen.
  Boerderijen.
  ONDERDELENBESCHRIJVING
  1. Deksel
  2. Kleine perskegel
  3. Grote perskegel
  4. Filter
  5. Reservoir
  6. As
  VOOR HET EERSTE GEBRUIK
  Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
  de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
  Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact. (Let op: controleer of het
  voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de
  plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. Voltage
  220V-240V 50Hz)
  Veeg voor het eerste gebruik van het apparaat alle afneembare
  onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende
  producten.
  GEBRUIK
  Zodra de halve citrusvrucht op de perskegel wordt gedrukt, wordt de
  motor geactiveerd.
  De motor verandert bij het in- en uitschakelen automatisch van richting.
  De verandering van richting zorgt ervoor dat er meer sap vrijkomt.
  Laat het apparaat niet langer dan 15 seconden zonder onderbreking
  draaien.
  REINIGING EN ONDERHOUD
  Verwijder de stekker uit het stopcontact. Gebruik een zachte, vochtige
  doek om het apparaat schoon te maken. Dompel het apparaat nooit
  onder in water of een andere vloeistof.
  Dompel het apparaat nooit onder water. Het apparaat en de
  verschillende onderdelen zijn niet vaatwasserbestendig.
  Onderdelen die in aanraking zijn gekomen met voedsel kunnen worden
  gereinigd in sopwater.
  GARANTIE
  Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw
  garantie is geldig indien het product is gebruikt in overeenstemming met
  de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens
  dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) te worden
  overlegd met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het
  artikelnummer van het product.
  Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
  servicewebsite: www.service.tristar.eu
  MILIEU
  Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
  normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
  inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
  worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
  gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
  apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
  recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
  bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
  overheid naar het inzamelpunt.
  Support
  U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
  service.tristar.eu!
  FRManuel d'instructions
  SÉCURITÉ
  Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
  fabricant ne saurait être tenu responsable des
  dommages.
  Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
  doit être remplacé par le fabricant, son
  réparateur ou des personnes qualifiées afin
  d'éviter tout risque.
  Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
  cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
  entortillé.
  L'appareil doit être posé sur une surface stable
  et nivelée.
  Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
  s'il est connecté à l'alimentation.
  Cet appareil est uniquement destiné à des
  utilisations domestiques et seulement dans le
  but pour lequel il est fabriqué.
  L'appareil ne doit pas être utilisé par des
  enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
  être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
  des personnes présentant un handicap
  physique, sensoriel ou mental voire ne
  disposant pas des connaissances et de
  l'expérience nécessaires en cas de surveillance
  ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
  toute sécurité et de compréhension des risques
  impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
  avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
  cordon d'alimentation hors de portée des
  enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
  maintenance utilisateur ne doivent pas être
  confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
  plus et sont sous surveillance.
  Afin de vous éviter un choc électrique,
  n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
  dans de l'eau ou autre liquide .
  Débranchez toujours l'appareil du secteur si
  vous quittez la pièce et avant de le monter, le
  démonter ou le nettoyer.
  Il est impératif de conserver cet appareil propre
  en permanence car il est en contact direct avec
  des aliments.
  Cet appareil est destiné à une utilisation
  domestique et aux applications similaires,
  notamment:
  coin cuisine des commerces, bureaux et autres environnements de
  travail
  hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel
  environnements de type chambre d’hôtes
  fermes.
  DESCRIPTION DES PIÈCES
  1. Couvercle
  2. Petit cône de presse
  3. Grand cône de presse
  4. Filtre
  5. Réservoir
  6. Axe
  AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
  Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
  autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
  Branchez le cordon d’alimentation à la prise (NB: Veillez à ce que la
  tension indiquée sur l’appareil corresponde à la tension du secteur avant
  de le brancher. Tension 220V-240V50Hz)
  Avant la première utilisation de votre appareil, essuyez toutes les pièces
  amovibles avec un chiffon humide. N’utilisez jamais de produits abrasifs.
  UTILISATION
  Dès que la moitié d'agrume est pressée sur le cône de jus, le moteur
  entre en action.
  Le moteur change automatiquement de sens à chaque mie en marche /
  arrêt. Le changement de sens augmente la quantité de jus recueillie.
  Ne faites pas marcher l'appareil plus de 15 secondes dans interruption.
  NETTOYAGE ET ENTRETIEN
  Débranchez l'appareil. Utilisez un chiffon doux, légèrement humide pour
  essuyer les surfaces de l'appareil. Ne laissez pas l'eau ou d'autres
  liquides entrer en contact avec l'appareil.
  N’immergez jamais l’appareil sous l’eau. L’appareil et les différents
  accessoires ne sont pas prévus pour le lave-vaisselle.
  Les composants qui ont touché les aliments peuvent être nettoyés à
  l’eau savonneuse.
  GARANTIE
  Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
  valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage
  auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu
  ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom
  du détaillant et le numéro d'article du produit.
  Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter
  notre site Internet de service: www.service.tristar.eu
  ENVIRONNEMENT
  Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
  fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
  appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
  manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
  important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
  recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
  protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
  locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
  Support
  Vous pouvez trouver toutes les informations et pièces de rechange sur
  service.tristar.eu!
  DEBedienungsanleitung
  SICHERHEIT
  Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
  der Hersteller nicht für Schäden haftbar
  gemacht werden.
  Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
  Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
  qualifizierten Personen ersetzt werden, um
  Gefahren zu vermeiden.
  Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
  am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
  Kabel nicht verwickelt.
  Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
  Fläche platziert werden.
  Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
  während es am Netz angeschlossen ist.
  Dieses Gerät darf nur für den
  Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
  benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
  Dieses Gerät darf nicht von Kindern bis zu 8
  Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
  von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
  eingeschränkten körperlichen, sensorischen
  oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
  an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
  werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
  oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
  unterrichtet wurden und die damit verbundenen
  Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
  dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
  und sein Anschlusskabel außerhalb der
  Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
  Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
  von Kindern vorgenommen werden, es sei
  denn, sie sind älter als 8 und werden
  beaufsichtigt.
  Tauchen Sie zum Schutz vor einem
  Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
  Gerät niemals in Wasser oder sonstige
  Flüssigkeiten.
  Trennen Sie das Gerät immer von der
  Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt
  zurückgelassen wird sowie vor dem
  Zusammenbau, der Zerlegung oder Reinigung.
  Es ist absolut notwendig, das Gerät immer
  sauber zu halten, weil es in direkten Kontakt mit
  Nahrungsmitteln kommt.
  Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt
  und ähnlichen Anwendungen verwendet zu
  werden, wie beispielsweise:
  In Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen
  Bereichen.
  Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen.
  In Frühstückspensionen.
  In Gutshäusern.
  TEILEBESCHREIBUNG
  1. Abdeckung
  2. Kleiner Presskonus
  3. Großer Presskonus
  4. Filter
  5. Behälter
  6. Achse
  VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
  Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
  Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
  Das Netzkabel in eine Steckdose stecken. (Hinweis: Stellen Sie vor dem
  Anschluss des Geräts sicher, dass die auf dem Gerät angegebene
  Netzspannung mit der örtlichen Spannung übereinstimmt. Netzspannung
  220 V - 240 V 50 Hz).
  Wischen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts alle
  abnehmbaren Teile mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie niemals
  Scheuermittel.
  GEBRAUCH
  Sobald die halbe Zitrusfrucht auf dem Saftpresskegel gedrückt wird, wird
  der Motor aktiviert.
  Der Motor wechselt automatisch die Richtung, wenn er ein- und
  ausgeschaltet wird. Durch den Richtungswechsel wird die Saftmenge
  erhöht.
  Betreiben Sie das Gerät nicht länger als 15 Sekunden durchgehend.
  REINIGUNG UND WARTUNG
  Ziehen Sie den Netzstecker. Wischen Sie mit einem weichen, leicht
  angefeuchteten Tuch die Geräteoberfächen ab. Wasser oder sonstige
  Flüssigkeiten dürfen nicht in das Gerät eindringen.
  Das Gerät niemals in Wasser tauchen, das Gerät und die verschiedenen
  Teile sind nicht spülmaschinenfest.
  Komponenten, die mit Speisen in Berührung gekommen sind, können in
  Seifenwasser gereinigt werden.
  GARANTIE
  Dieses Produkt hat eine Garantie von 24 Monaten. Der
  Garantieanspruch gilt nur, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen
  und gemäß dem Zweck, für den es konzipiert wurde, benutzt wird. Der
  Original-Kaufbeleg (Rechnung, Beleg oder Quittung) muss zusammen
  mit dem Kaufdatum, dem Namen des Einzelhändlers und der
  Artikelnummer des Produktes eingereicht werden.
  Detaillierte Informationen über die Garantiebedingungen finden Sie auf
  unserer Service-Website unter: www.service.tristar.eu
  UMWELT
  Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
  entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
  von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
  werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
  der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
  diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
  das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
  Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
  Informationen über eine Sammelstelle.
  Support
  Sämtliche Informationen und Ersatzteile finden Sie unter service.tristar.eu!
  ESManual de instrucciones
  SEGURIDAD
  Si ignora las instrucciones de seguridad,
  eximirá al fabricante de toda responsabilidad
  por posibles daños.
  Si el cable de alimentación está dañado,
  corresponde al fabricante, al representante o a
  una persona de cualificación similar su
  reemplazo para evitar peligros.
  Nunca mueva el aparato tirando del cable y
  asegúrese de que no se pueda enredar con el
  cable.
  El aparato debe colocarse sobre una superficie
  estable y nivelada.
  El usuario no debe dejar el dispositivo sin
  supervisión mientras esté conectado a la
  alimentación.
  Este aparato se debe utilizar únicamente para
  el uso doméstico y sólo para las funciones para
  las que se ha diseñado.
  Este aparato no debe ser utilizado por niños de
  0 a 8 años. Este aparato puede ser utilizado por
  niños a partir de los 8 años y por personas con
  capacidades físicas, sensoriales o mentales
  reducidas, o que no tengan experiencia ni
  conocimientos, sin son supervisados o
  instruidos en el uso del aparato de forma
  segura y entienden los riesgos implicados. Los
  niños no pueden jugar con el aparato.
  Mantenga el aparato y el cable fuera del
  alcance de los niños menores de 8 años. Los
  niños no podrán realizar la limpieza ni el
  mantenimiento reservado al usuario a menos
  que tengan más de 8 años y cuenten con
  supervisión.
  Para protegerse contra una descarga eléctrica,
  no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
  el agua o cualquier otro líquido.
  Desconecte siempre el dispositivo de la
  alimentación si está sin supervisión y antes de
  montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
  Es absolutamente necesario mantener este
  aparato limpio en todo momento porque entra
  en contacto directo con los alimentos.
  Este aparato se ha diseñado para el uso en el
  hogar y en aplicaciones similares, tales como:
  zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos
  de trabajo.
  Clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
  Entornos de tipo casa de huéspedes.
  Granjas.
  DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
  1. Cubierta
  2. Cono para exprimir pequeño
  3. Cono para exprimir grande
  4. Filtro
  5. Depósito
  6. Eje
  ANTES DEL PRIMER USO
  Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
  lámina protectora o el plástico del dispositivo.
  Ponga el cable de alimentación en la toma de corriente. (Nota:
  asegúrese de que la tensión indicada en el dispositivo coincida con la
  tensión local antes de conectarlo. Tensión 220V-240V 50Hz).
  Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo por
  todas las piezas desmontables. Nunca utilice productos abrasivos.
  USO
  Cuando el medio cítrico se exprima contra el cono para zumo, el motor
  se activará.
  El motor cambia de dirección automáticamente cuando se enciende y se
  apaga. El cambio de dirección aumenta el zumo que se extrae.
  No haga funcionar el dispositivo durante más de 15 segundos sin
  interrupción.
  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
  Desenchufe el aparato. Utilice un paño suave ligeramente humedecido
  para limpiar las superficies del aparato. No permita que entre agua o
  cualquier otro líquido en la unidad.
  No sumerja nunca el dispositivo en el agua, el dispositivo y las distintas
  piezas no pueden ponerse en el lavavajillas.
  Los componentes que han estado en contacto con alimentos pueden
  lavarse con agua y jabón.
  GARANTÍA
  Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si
  el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones y el propósito
  para el que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra
  original (factura, tíquet o recibo) en el que aparezca la fecha de la
  compra, el nombre del vendedor y el número de artículo del producto.
  Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la
  página web de servicio: www.service.tristar.eu
  MEDIO AMBIENTE
  Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
  de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
  reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
  manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
  importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
  reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
  fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
  los puntos de recogida a las autoridades locales.

¿Tiene alguna pregunta del "TriStar CP-2268 "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca TriStar CP-2268 aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.

Vea aquí el manual gratuito de TriStar CP-2268. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros TriStar CP-2268 propietarios.

Especificaciones

Marca TriStar
Modelo CP-2268
Producto Exprimidor
EAN 8713016031297
Idioma Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Español, Italiano, Sueco, Portugués, Polaco, Eslovaco
Tipo de archivo PDF
Control de energía
Potencia 20W
Voltaje de entrada AC 220-240V
Potencia 20W
Voltaje de entrada AC 220-240V
Frecuencia de entrada AC 50Hz
Características
Rotación izquierda y derecha
Recogedor de pulpa
Función anti goteo
Corriente directa
Partes de platos a prueba de agua
Almacenamiento de cable
Base antideslizante
Color del producto Blanco
Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.) 246 x 157 x 157mm
Tipo de producto -
Contenedor de jugo
Número de velocidades -
Función anti goteo
Corriente directa
Partes de platos a prueba de agua
Almacenamiento de cable
Base antideslizante
Color del producto Blanco
Contenedor de jugo
- 2
Número de conos prensadores 2
Cono con doble rotación
Tazón
Tapa
Filtro para la pulpa
Fácil de limpiar
Empaquetado
Segunda prensa de cono
Peso del paquete 890g
Datos logísticos
Cantidad por palé 180pieza(s)
Peso y dimensiones
Peso 697g
Peso 697g
Peso del paquete 890g
Altura del paquete 246mm
Ancho del paquete 157mm
Profundidad del paquete 157mm
Contenido del embalaje
Manual de usuario

En venta a

  Productos relacionados

  Exprimidor TriStar