TriStar HD-2341

TriStar HD-2341 manual

(1)
 • VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant
  niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel
  het gevolg van is.
  Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de
  fabrikant zelf, de dealer of erkend technicus om brandgevaar te
  voorkomen.
  Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het
  apparaat zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u
  het laten vervangen door een bekwame gekwaliceerde dienst(*) om
  gevaar te voorkomen.
  Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg
  ervoor dat het snoer nergens in verstrikt kan raken.
  Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke
  ondergrond.
  Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer de stekker in het
  stopcontact steekt.
  Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar
  het voor bestemd is.
  Dompel het snoer, de stekker en/of het apparaat nooit in het water of
  een andere vloeistof, dit om u te beschermen tegen een elektrische
  schok.
  WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van een
  bad, douche, wastafel of andere containers die water bevatten.
  Dit apparaat kan door kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar en ouder
  en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
  vermogens of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt als zij
  onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilige gebruik
  van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen
  mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door
  de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden
  uitgevoerd.
  Wanneer het apparaat in een badkamer wordt gebruikt, trek na gebruik
  de stekker uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water een
  gevaar presenteert zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
  Voor extra bescherming raden wij aan om in de elektrische groep
  waarin de badkamer is opgenomen een aardlekschakelaar te installeren
  met een nominale aardlekstroom tijdens bedrijf van niet meer dan 30
  mA. Vraag uw installateur om advies.
  ONDERDELENBESCHRIJVING
  1. Aan/uitschakelaar
  2. Indicatielampje
  3. Klem
  4. Borstel opzetstuk
  5. Afkoel standaard
  VOOR HET EERSTE GEBRUIK
  Haal het apparaat en eventuele accessoires uit de doos. Verwijder eventuele
  stickers, beschermfolie of plastic van het apparaat.
  Maak het apparaat voor het eerste gebruik schoon met een vochtige doek
  Tijdens het eerste gebruik kan er wat rook en een brandende lucht ontstaan.
  Dit komt omdat het apparaat nieuw is. Het zal na een aantal minuten
  verdwijnen. Dit wil dus niet zeggen dat het apparaat defect is.
  GEBRUIK
  Rol het snoer uit.
  Steek de stekker van de krultang in het stopcontact en gebruik de Aan/Uit-
  schakelaar om het toestel te activeren.
  Wacht een paar minuten om het apparaat op temperatuur te laten komen.
  Zorg ervoor dat je haar droog, of bijna droog is als u de krultang gaat
  gebruiken. Borstel eerst uw haren vrij van klitten voor een optimaal
  resultaat.
  Pak het haar met behulp van de klem en draai het er om heen richting de
  hoofdhuid. Sta niet toe dat het apparaat in contact komt met uw huid,
  omdat deze erg heet wordt.
  Houd de krultang in deze positie voor ongeveer 10-20 seconden, rol daarna
  de krultang uit uw haar.
  Houd u de krultang 5-10 seconden vast dan zal dit resulteren in licht
  gegolfde haren.
  Fijn haar vraagt minder tijd dan grof haar voor u het gewenste eect heeft
  bereikt.
  Om extra volume in uw haar te krijgen, lift diverse haarlokken voorzichtig
  op laat deze over de krultang glijden van de hoofdhuid tot de haarpunten.
  Herhaal deze handeling tot het gewenste resultaat is bereikt.
  Schakel het apparaat uit na gebruik, en verwijder de stekker uit het
  stopcontact.
  Laat vervolgens de krultang afkoelen op de daarvoor bestemde houder.
  Tip
  Experimenteer eerst op een klein gedeelte van het haar.
  REINIGING EN ONDERHOUD
  Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
  Gebruik een zachte, vochtige doek om het apparaat schoon te maken.
  Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.
  Wikkelhet snoer nooitom het apparaat.
  Rol hetsnoerlosjesop. Zet geenspanning ophet snoerwaarhet in
  hetapparaat gaat, omdat dit een kabelbreuk zou kunnen veroorzaken.
  GARANTIEVOORWAARDEN
  Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie
  is geldig wanneer het product is gebruikt in overeenstemming met de
  gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens
  dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) overlegd
  te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het
  artikelnummer van het product.
  Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
  servicewebsite: www.service.tristar.eu
  AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU
  Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het
  normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal
  inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
  te worden aangeboden. Het symbool op het artikel, de gebruiksaanwijzing en
  de verpakking attendeert u hierop. De gebruikte grondstoen zijn geschikt
  voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoen
  levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.
  Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.
  ONDERSTEUNING
  Vind alle beschikbare informatie en onderdelen op service.tristar.eu!
  INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
  Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tous dommages si les
  consignes de sécurité ne sont pas respectées.
  Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par
  le fabricant, son service après-vente ou des techniciens similairement
  agréés an d'éviter un danger.
  Ne pas utiliser cet appareil avec un cordon ou une prise endommagés
  ou s’il ne fonctionne pas correctement, ou a subi des dégâts
  quelconques. An d’éviter tous dangers, veillez à ce qu’un cordon ou
  prise endommagés soient remplacés par un technicien agréé (*). Ne
  réparez pas vous-même cet appareil.
  Ne jamais déplacer l’appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que
  ce dernier ne devienne pas entortillé.
  L’appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
  Ne jamais utiliser l’appareil sans supervision.
  Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et
  seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
  Ne pas immerger le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre
  liquide an de vous éviter un choc électrique.
  AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser cet appareil à proximité de
  baignoires, de douches, d'éviers ou de récipients contenant de l'eau.
  Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et au-delà
  et des personnes sourant de capacités physiques, sensorielles ou
  mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si
  elles possèdent la surveillance ou l'instruction concernant l'utilisation
  de l'appareil de manière sécurisée et comprennent les dangers
  encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage
  et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être eectués pas des
  enfants sans surveillance.
  Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après
  l'utilisation car la proximité de l'eau représente un danger même si
  l'appareil est éteint.
  Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un appareil de
  courant résiduel (RDC) comportant un courant nominal résiduel de
  fonctionnement ne dépassant pas 30 mA est recommandé sur le
  circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre
  installateur.
  DESCRIPTION DES PIÈCES
  1. Interrupteur marche/arrêt
  2. Témoin lumineux
  3. Pince
  4. Accessoire de brosse
  5. Support de refroidissement
  AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
  Retirer l’appareil et les accessoires du carton. Retirer les autocollants, le lm
  ou le plastique protecteur de l’appareil.
  Avant l’utilisation, nettoyez l’appareil avec un chion humide.
  Un peu de fumée et une odeur de brûlé peuvent émaner lors de la première
  utilisation. Tel est le cas parce que l’appareil est neuf. Cela se dissipera après
  quelques minutes. Cela ne signie pas un mauvais fonctionnement et nen
  provoquera pas un.
  UTILISATION
  Déroulez le cordon d’alimentation.
  Branchez la che du fer à friser sur la prise et utilisez le bouton Marche/Arrêt
  (On/O) pour allumer l'appareil.
  Patientez quelques minutes pour laisser l’appareil atteindre sa température
  opérationnelle.
  Vos cheveux doivent être secs ou presque secs pour utiliser le fer à
  friser. Séparez les mèches de cheveux devant être frisées et brossez-les
  doucement pour les démêler.
  Serrez les cheveux avec la barrette et enroulez les vers le cuir chevelu. Ne
  laissez pas le cylindre toucher votre peau car il devient très chaud.
  Tenez le fer à friser dans cette position pendant environ 10 à 20 secondes et
  puis déroulez doucement.
  Tenir le fer à friser en position pendant 5 à 10 secondes pour donner une
  chevelure un peu ondulée.
  Une chevelure ne prendra moins de temps que des cheveux drus pour
  créer des styles.
  An d’obtenir plus de souplesse et de volume, relevez plusieurs mèches de
  cheveux et brossez les doucement de la racine jusqu’au bout.
  Répétez cette procédure jusqu’au résultat souhaité.
  Une fois terminé, tournez le bouton sur la position ''OFF'' (Arrêt), débranchez
  l'appareil.
  Laisser le fer à friser pour refroidir.
  Astuces
  D’abord, essayez toujours sur une petite mèche de cheveux pour être sûr(e)
  d’obtenir les résultats désirés.
  NETTOYAGE ET ENTRETIEN
  Débranchez l’appareil et laissez-le refroidir. Utilisez un chion doux un peu
  humide pour essuyer les surfaces de l’appareil. Ne pas laisser de l’eau ou
  autres liquides pénétrer dans l’appareil.
  Ne jamais enrouler étroitement le cordon autour de l’appareil.
  Ne jamais pendre l’appareil par le cordon. Rangez le cordon enroulé sans
  trop serrer. Ne pas appliquer de pression au joint du cordon et de l'appareil,
  car le cordon pourrait s'elocher et se casser.
  GARANTIE
  Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
  valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage auquel
  il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu ou ticket de
  caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom du détaillant et
  le numéro d'article du produit.
  Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter notre
  site Internet de service: www.service.tristar.eu
  DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
  Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à la n de sa
  durée de vie, mais doit être rendu à un centre de recyclage d’appareils
  ménagers électriques et électroniques. Ce symbole sur l’appareil, La notice
  d’emploi et lemballage attirent votre attention sur ce sujet important.
  Composants utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les
  appareils ménagers. Usagés, vous contribuez à un apport important à la
  protection de notre. Environnement. Adressez vous aux autorités locales pour
  des renseignements concernant le centre de Recyclage
  SUPPORT
  Toutes les informations et les pièces détachées sont disponibles sur service.
  tristar.eu !
  SAFETY INSTRUCTIONS
  By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold
  responsible for the damage.
  If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer,
  its service agent or similarly qualied persons in order to avoid a hazard.
  Do not use this appliance with a damaged cord or plug or when the
  appliance has malfunctions, or has been damaged in any manner. To
  avoid a hazard make sure that a damaged cord or plug will be replaced
  by an Competent qualied repair service(*). Do not repair this appliance
  yourself.
  Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord
  can not become entangled.
  The appliance must be placed on a stable, level surface.
  The user must not leave the device unattended while it is connected to
  the supply.
  This appliance is only to be used for household purposes and only for
  the purpose it is made for.
  To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord,
  plug or appliance in the water or any other liquid.
  WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers,
  basins or other vessels containing water.
  This appliance can be used by children aged from 8 years and above
  and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
  lack of experience and knowledge if they have been given supervision
  or instruction concerning use of the appliance in a safe way and
  understand the hazards involved. Children shall not play with the
  appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by
  children without supervision.
  When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since
  the proximity of water presents a hazard even when the appliance is
  switched o.
  For additional protection, the installation of a residual current device
  (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA
  is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your
  installer for advice.
  PARTS DESCRIPTION
  1. On/O switch
  2. Indicator light
  3. Clamp
  4. Brush attachment
  5. Cool down support
  BEFORE THE FIRST USE
  Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
  stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
  Clean before usetheappliance with a dampcloth.
  During rst use there could be some smoke and a burning smell. This
  happens because the appliance is new. It will disappear after a few minutes.
  This does not mean there is a malfunction and it will not cause one.
  USE
  Unwind the power cord.
  Put the plug of the curling iron into the socket and use the on/o switch to
  activate the appliance.
  Wait a couple of minutes to allow the appliance to reach its working
  temperature.
  Your hair should be dry or very nearly dry when using the curling iron.
  Separate the strands of hair to be curled and gently brush it free of tangles.
  Grip the hair using the clamp and wind it towards the scalp. Do not allow
  the barrel to come into contact with your skin because this became very hot.
  Hold the curling iron in this position for around 10-20 seconds and then
  gently unwind.
  Holding the curling iron in position for 5-10 seconds will create gentle hair
  waves.
  Fine hair requires less time than coarse hair to create eects.
  To achieve extra bounce and body, lift several strands of hair and gently run
  the brush through from scalp to the hair ends.
  Repeat the treatment until satised result.
  After use, turn switch to the “OFF” position, unplug the appliance.
  Allow the curling iron to cool down.
  Hint
  Always experiment on a small area of hair rst to ensure you achieve the
  results you want.
  CLEANING AND MAINTENANCE
  Unplug the appliance and allow it to cool down. Use a soft, slightly damp
  cloth to wipe appliance surfaces. Do not allow water or any other liquid to
  get into the unit.
  Never wrap the cord tightly around the appliance.
  Never hang unit by the cord. Store the cord loosely coiled. Do not put any
  stress on the cord where it enters the unit, as it could cause the cord to fray
  and break.
  GUARANTEE
  This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if
  the product is used in accordance to the instructions and for the purpose
  for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales
  slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the
  retailer and the item number of the product.
  For the detailed warranty conditions, please refer to our service website:
  www.service.tristar.eu
  GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
  This appliance should not be put into the domestic garbage at the end
  of its durability, but must be oered at a central point for the recycling
  of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance,
  instruction manual and packaging puts your attention to this important issue.
  The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used
  domestic appliances you contribute an important push to the protection of
  our environment. Ask your local authorities for information regarding the point
  of recollection.
  SUPPORT
  You can nd all available information and spare parts at service.tristar.eu!
  EN Instruction manual NL Gebruiksaanwijzing FR Mode d'emploi
  HD-2341
  |
  EN INSTRUCTION MANUAL
  NL GEBRUIKSAANWIJZING
  FR MODE D'EMPLOI
  DE BEDIENUNGSANLEITUNG
  ES MANUAL DE USUARIO
  PT MANUAL DE UTILIZADOR
  PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
  IT MANUALE UTENTE
  SV BRUKSANVISNING
  CS VOD NA POUŽITÍ
  SK VOD NA POUŽITIE
  DE Bedienungsanleitung
  WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
  Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für
  Schäden haftbar gemacht werden.
  Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
  Kundendienst oder ähnlich qualizierten Personen ersetzt werden, um
  Gefahren zu vermeiden.
  Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Kabel oder Stecker beschädigt
  sind, oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, oder auf
  irgendeine Weise beschädigt wurde. Um einer Gefahr vorzubeugen,
  stellen Sie sicher, dass beschädigte Kabel oder Stecker von einem
  autorisierten Techniker (*) ausgetauscht werden. Reparieren Sie das
  Gerät nicht selbst.
  Bewegen Sie das Gerät niemals, indem Sie am Kabel ziehen, und achten
  Sie darauf, dass das Kabel nicht verwickelt wird.
  Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche platziert werden.
  Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, während es am Netz
  angeschlossen ist.
  Dieses Gerät darf nur für Haushaltszwecke, und für die Anwendung, für
  die es hergestellt wurde, verwendet werden.
  Um sich vor einem Stromschlag zu schützen, tauchen Sie das Kabel, den
  Stecker oder das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
  WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von
  Badewannen, Duschen oder anderen Behältern, die Wasser enthalten.
  Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen
  mit verringertem physischen, sensorischen oder geistigen
  Leistungsvermögen oder einem Mangel an Erfahrung und Fachkenntnis
  verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Anweisungen
  hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und
  die damit verbundenen Gefahren kennen. Kinder dürfen mit dem
  Gerät nicht spielen. Reinigung und Nutzerwartung dürfen nicht von
  unbeaufsichtigten Kindern ausgeführt werden.
  Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie den
  Stecker, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, sogar wenn das
  Gerät ausgeschaltet wurde.
  Für zusätzlichen Schutz ist die Installation eines
  Fehlerschutzschalters(RCD)im Stromkreis, der das Badezimmer versorgt,
  dessen Nenn-Fehlerbetriebsstrom 30 mA nicht überschreitet ratsam.
  Bitten Sie Ihren Installateur um einen Rat.
  TEILEBESCHREIBUNG
  1. Ein/Aus-Schalter
  2. Kontrolllampe
  3. Klemme
  4. Bürstenaufsatz
  5. Abkühlhalterung
  VOR DEM ERSTEN VERWENDUNG
  Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Kiste. Entfernen Sie die
  Aufkleber, die Schutzfolie oder Plastik vom Gerät.
  Vor Inbetriebnahme das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen.
  Bei Erstinbetriebnahme kann etwas Rauch und Brandgeruch auftreten. Das
  liegt daran, dass das Gerät neu ist. Es verschwindet nach ein paar Minuten.
  Es ist keine Fehlfunktion und verursacht auch keine.
  ANWENDUNG
  Das Stromkabel abwickeln.
  Stecken Sie den Stecker des Lockenstabs in die Steckdose und verwenden
  Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät zu aktivieren.
  Ein paar Minuten warten, bis das Gerät seine Betriebstemperatur erreicht
  hat.
  Beim Benutzen des Lockenstabs sollten die Haare trocken oder fast trocken
  sein. Die Haarsträhnen für Locken teilen und sanft bürsten, um verworrene
  Haare zu entwirren.
  Mit der Zange die Haare festhalten und Richtung Kopfhaut einrollen. Der
  Stab darf die Haut nicht berühren, weil er sehr heiß wird.
  Den Lockenstab ca. 10-20 Sekunden in dieser Position halten und dann sanft
  abwickeln.
  Indem der Lockenstab 5-10 Sekunden gehalten wird, entstehen sanfte
  Haarwellen.
  Um Eekte zu kreieren, benötigt feines Haar weniger Zeit als dickes Haar.
  Um extra Sprungkraft und Volumen zu erzeugen, mehrere Haarsträhnen
  anheben und mit der Bürste sanft von der Kopfhaut zu den Haarspitzen hin
  durchbürsten.
  Diese Behandlung wiederholen, bis Sie ein zufriedenstellendes Resultat
  erhalten.
  Nach Gebrauch den Schalter auf AUS” stellen und Netzstecker ziehen.
  Lassen Sie den Lockenstab abkühlen.
  Hinweis
  Immer zuerst an einer Haarsträhne ausprobieren, um sicherzustellen, dass Sie
  die gewünschten Resultate erhalten.
  REINIGUNG UND WARTUNG
  Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen. Mit einem weichen,
  leicht angefeuchteten Tuch die Geräteoberfächen abwischen. Wasser oder
  sonstige Flüssigkeiten dürfen nicht in das Gerät eindringen.
  Das Kabel niemals stra um das Gerät wickeln.
  Das Gerät niemals am Kabel aufhängen. Das Kabel für die Aufbewahrung
  locker aufwickeln. Das Kabel an der Kabeleinführung nicht spannen, weil es
  durchscheuern und brechen kann.
  GARANTIE
  Dieses Produkt ist für 24 Monate garantiert. Ihre Garantie gilt,
  wenn das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung für seinen
  Bestimmungszweck benutzt wird. Im Garantiefall reichen Sie bitte die
  Kaufquittung ein, aus welcher das Kaufdatum, der Name des Fachhändlers
  und die Gerätenummer hervorgehen müssen.
  Detaillierte Garantiebedingungen nden Sie auf unserer Website: www.
  service.tristar.eu
  UMWELTSCHUTZRICHTLINIEN
  Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll
  entsorgt werden, sondern muss an einer zentralen Sammelstelle
  für das Recycling von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten
  abgegeben werden. Dieses Symbol auf dem Gerät, der Bedienungsanweisung
  und der Verpackung lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf diesen wichtigen Fakt.
  Das bei diesem Gerät verwendete Material kann recycled werden. Durch das
  Recyclen gebrauchter Haushaltgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum
  Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen bezüglich
  einer Sammelstelle.
  SUPPORT
  Sie nden alle erhältlichen Informationen und Ersatzteile auf service.tristar.eu
  ES Manual de usuario
  PRECAUCIONES IMPORTANTES
  Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda
  responsabilidad por posibles daños.
  Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros,
  corresponde al fabricante, a su representante o a una persona de
  cualicación similar su reemplazo.
  No utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, después
  de que se haya sufrido una avería o de que se haya dañado de cualquier
  manera. Para evitar riesgos, asegúrese de que un técnico autorizado
  (*) sustituya el cable o el enchufe dañado. No repare usted mismo el
  aparato.
  No mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que el cable no
  se enrolle.
  Este aparato se debe colocar sobre una supercie estable nivelada.
  No utilice el dispositivo sin supervisión.
  Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo
  para las funciones para las que se ha diseñado.
  Como medida de protección contra las descargas eléctricas, no sumerja
  el cable, el enchufe o el aparato en agua o cualquier otro líquido.
  ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas,
  lavabos o cualquier otro recipiente que contenga agua.
  Este aparato pueden utilizarlo niños de 8 años y más edad, así como
  personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas,
  o falta de experiencia o conocimientos si han recibido supervisión
  o instrucción relacionada con el uso del aparato de forma segura
  y entienden los peligros relacionados. Los niños no deben jugar
  con el electrodoméstico. Los niños no llevarán a cabo la limpieza y
  mantenimiento del usuario, a menos que estén supervisados.
  Cuando el aparato se utilice en un cuarto de baño, desenchúfelo
  después del uso, ya que la proximidad de agua supone un peligro
  incluso si el aparato está desconectado.
  Para conseguir una protección adicional es aconsejable la instalación
  de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente
  residual de respuesta asignada que no sobrepase los 30 mA en el
  circuito eléctrico que abastece el cuarto de baño. Pida consejo a su
  instalador.
  DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
  1. Interruptor de encendido/apagado
  2. Indicador luminoso
  3. Pinza
  4. Accesorio de cepillo
  5. Soporte de enfriamiento
  ANTES DEL PRIMER USO
  Extraiga el aparato y los accesoriosdelacaja.Retirelas pegatinas,el
  envoltorio de protecciónoel plásticodeldispositivo.
  Antes de utilizarlo, limpie el aparato con un paño húmedo.
  Durante el primer uso se puede desprender algo de humo y olor a
  quemado. Esto se debe a que el aparato es nuevo. Desaparecerá en unos
  minutos. Esto no signica que exista una avería, ni provocará ningún
  funcionamiento anómalo.
  USO
  Desenrolle el cable de alimentación.
  Introduzca el enchufe de la plancha de rizado en la toma de corriente y
  utilice el interruptor de encendido/apagado para activar el aparato.
  Espere un par de minutos hasta que el aparato alcance la temperatura de
  funcionamiento.
  Cuando vaya a utilizar la plancha de rizado su pelo debería estar seco o
  casi seco. Separe los mechones de cabello que se vayan a rizar y cepíllelos
  suavemente hasta que queden desenredados.
  Sujete el pelo con la pinza y enróllelo hacia el cuero cabelludo. No deje que
  el tambor entre en contacto con su piel, porque está muy caliente.
  Mantenga la plancha de rizado en esta posición durante unos 10-20
  segundos y después desenróllela suavemente.
  Al mantener la plancha de rizado en su posición durante 5-10 segundos se
  crearán suaves ondas en el pelo.
  El cabello no requiere menos tiempo que el cabello grueso para crear
  efectos.
  Para conseguir más cuerpo y caída, levante varios mechones de pelo y
  deslice el cepillo desde el cuero cabelludo hasta los extremos del cabello.
  Repita el proceso hasta obtener un resultado satisfactorio.
  Después del uso, apague el aparato (girando el interruptor a la posición
  “OFF”) y desenchúfelo.
  Deje que la plancha de rizado se enfríe.
  Consejo
  Siempre experimente primero en una pequeña zona de cabello para
  asegurarse de que consigue el resultado que desea.
  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
  Desenchufe el aparato y deje que se enfríe. Utilice un paño suave,
  ligeramente húmedo, para limpiar las supercies del aparato. No permita
  que agua o cualquier otro líquido penetren en la unidad.
  Nunca enrolle el cable de forma apretada alrededor del aparato.
  Nunca cuelgue la unidad por el cable. Cuando guarde el cable, enróllelo
  ligeramente. No ejerza fuerza sobre el cable, ya que podría desgastarse
  hasta romperse.
  GARANTÍA
  Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si el
  producto se utilizan de acuerdo con las instrucciones y el propósito para
  el que se creó. Además, debe enviarse un justicante de la compra original
  (factura, tíquet o recibo) en el que aparezca la fecha de la compra, el nombre
  del vendedor y el número de artículo del producto.
  Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la página
  web de servicio: www.service.tristar.eu
  NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
  Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando
  nalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje
  de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato,
  manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.
  El los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el
  reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del
  medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información
  acerca del punto de recogida.
  SOPORTE
  Puede encontrar toda la información disponible, así como piezas de repuesto,
  en service.tristar.eu!
  PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION
  DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS /
  DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / OPIS CZĘŚCI / DESCRIZIONE DELLE
  PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
  service.tristar.eu
  Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
  5015 BH Tilburg | The Netherlands
  1
  4
  5
  2
  3
TriStar HD-2341

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre TriStar HD-2341 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de TriStar HD-2341 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de TriStar HD-2341 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Rizadores y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.1. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Polaco, Eslovaco. ¿Tiene alguna pregunta sobre TriStar HD-2341 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de TriStar HD-2341

General
Marca TriStar
Modelo HD-2341
Producto Rizador
EAN 8713016023414, 8713016923417
Idioma Español, Portugués, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Polaco, Eslovaco
Tipo de archivo PDF
Detalles técnicos
Sistema de calefacción de cerámica -
Ajuste de calefacción -
Ionizador
Tipo Vapor
Apagado automático
Color del producto Blanco
Interruptor de encendido/apagado integrado
Diámetro del cilindro 25mm
Ajustes de termostato
Indicador de listo
Peso y dimensiones
Peso 286g
Diámetro del cilindro 25mm
Peso 286g
Contenido del embalaje
Caja de almacenamiento
Desempeño
Sistema de calefacción de cerámica -
Ajuste de calefacción -
Ionizador
Tecnología Vapor
Tipo Rizador de pelo
Efecto alisado
Efecto rizado
Efecto texturizador
Secado del cabello
Ergonomía
Apagado automático
Interruptor de encendido/apagado integrado
Indicador de listo
Diseño
Color del producto Blanco

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2020 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más