TriStar KB-7540

TriStar KB-7540 manual

 • KB7540
  EN | Instruction manual
  NL | Gebruiksaanwijzing
  FR | Mode d’emploi
  DE | Bedieningsanleitung
  ES | Manual de usuario
  PT | Manual de utilizador
  IT | Manuele utente
  SV | Bruksanvisning
  PL | Instrukcja obsługi
  CS | Návod na použití
  SK | Návod na použitie
  OFF
  COLD
  HOT
  OFF
  MAX
  ECO
  PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
  DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
  BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
  1
  2 3
  4 5
  SERVICE.TRISTAR.EU
  Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
  5015 BH Tilburg | The Netherlands
  [WEEE LOGO]
  ENInstructionmanual
  SAFETY
  By ignoring the safety instructions the
  manufacturer can not be hold responsible for
  the damage.
  If the supply cord is damaged, it must be
  replaced by the manufacturer, its service agent
  or similarly qualified persons in order to avoid a
  hazard.
  Never move the appliance by pulling the cord
  and make sure the cord can not become
  entangled.
  The appliance must be placed on a stable, level
  surface.
  This appliance shall not be used by children
  from 0 year to 8 years. This appliance can be
  used by children aged from 8 years and above
  and persons with reduced physical, sensory or
  mental capabilities or lack of experience and
  knowledge if they have been given supervision
  or instruction concerning use of the appliance in
  a safe way and understand the hazards
  involved. Children shall not play with the
  appliance. Keep the appliance and its cord out
  of reach of children aged less than 8 years.
  Cleaning and user maintenance shall not be
  made by children unless older than 8 and
  supervised.
  To protect yourself against an electric shock, do
  not immerse the cord, plug or appliance in the
  water or any other liquid.
  Suitable for camping use.
  The appliance shall not be exposed to rain.
  PARTSDESCRIPTION
  1. Lid
  2. 12V Plug
  3. 220-240V Plug
  4. Cold hot switch
  5. Energy efficiency switch
  BEFORETHEFIRSTUSE
  • Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers,
  protective foil or plastic from the device.
  • Before using your appliance for the first time, wipe off all removable
  parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
  • The heating function is not designed to heat cold food but to preserve
  hot foods at a warm temperature.
  • For the cooling function we recommend to put pre-cooled foods and
  drinks in it.
  USE
  • Put one of the plugs into the appropriate power source. For instance, DC
  power cord can be used in the car and the AC power cord can be used
  on the campsite or at home.
  • Choose with the energy efficient switch the desired setting (ECO or
  MAX.) note that this setting doesn’t make any sense DC power.
  • Choose your desired setting with the cold/hot switch.
  CLEANINGANDMAINTENANCE
  • The inside of the device should be cleaned at least monthly for the
  hygiene. Always remove the plug from the socket when the device is
  cleaned.
  • For cleaning you can easily remove the lid from the box. Open the lid for
  80% and lift up the lid, now you can remove the lid. For installing the lid
  make sure the notches on the lid will match the slots in the box and but it
  back in position.
  • Clean the inside and outside of the box with a water with a mild
  detergent.
  • Clean the lid with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners,
  steel wool or a scouring pad as this will damage the device. Make sure
  that no moisture enters the cooling slots and do not immerse in water or
  other liquid.
  GUARANTEE
  • This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid
  if the product is used in accordance to the instructions and for the
  purpose for which it was created. In addition, the original purchase
  (invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of
  purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
  • For the detailed warranty conditions, please refer to our service website:
  www.service.tristar.eu
  ENVIRONMENT
  This appliance should not be put into the domestic garbage at the
  end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling
  of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the
  appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this
  important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By
  recycling of used domestic appliances you contribute an important push to
  the protection of our environment. Ask your local authorities for
  information regarding the point of recollection.
  Support
  You can find all available information and spare parts at service.tristar.eu!
  NLGebruiksaanwijzing
  VEILIGHEID
  De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
  voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
  veiligheidsinstructies.
  Als het netsnoer beschadigd is, moet het
  worden vervangen door de fabrikant, de
  onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
  personen met een soortgelijke kwalificatie om
  gevaar te voorkomen.
  Verplaats het apparaat nooit door aan het
  snoer te trekken. Zorg ervoor dat het snoer
  nergens in verstrikt kan raken.
  Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
  ondergrond worden geplaatst.
  De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
  achterlaten wanneer de stekker zich in het
  stopcontact bevindt.
  Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
  gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
  is.
  Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
  kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan
  worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
  door personen met verminderde lichamelijke,
  zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
  aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
  onder toezicht staan of instructies krijgen over
  hoe het apparaat op een veilige manier kan
  worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
  die met het gebruik samenhangen. Kinderen
  mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
  apparaat en het netsnoer buiten bereik van
  kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
  onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
  ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht
  staan.
  Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
  niet onder in water of andere vloeistoffen om
  elektrische schokken te voorkomen.
  Geschikt voor gebruik op de camping.
  Het apparaat kan worden aangesloten op meer
  dan één voedingsbron.
  De handleiding dient informatie te bevatten met
  betrekking tot de installatie, behandeling,
  verzorging en de verwijdering van het apparaat.
  De handleiding dient informatie te bevatten met
  betrekking tot de installatie, behandeling,
  verzorging en de verwijdering van het apparaat.
  Het gas type moet worden aangegeven,
  lettergrootte minimaal 40mm.
  Omvat de ingrediënten en
  maximumhoeveelheid van mengsels die dienen
  te worden gebruikt in het toestel.
  WAARSCHUWING: Beschadig het
  koelmiddelcircuit niet.
  WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische
  apparaten in de voedselopbergvakken van het
  apparaat, tenzij ze van het type zijn dat wordt
  aanbevolen door de fabrikant.
  WAARSCHUWING: Gebruik geen andere dan
  de door de fabrikant aanbevolen mechanische
  apparaten of andere middelen om het
  ontdooien te versnellen.
  WAARSCHUWING: Alleen met drinkwater
  vullen.
  The appliance shall not be exposed to rain.
  WAARSCHUWING: Houd de
  ventilatieopeningen, in de behuizing van het
  apparaat of in het ingebouwde ontwerp, vrij van
  obstakels.
  ONDERDELENBESCHRIJVING
  1. Deksel
  2. 12 V stekker
  3. 220-240 V stekker
  4. Koud/warm-schakelaar
  5. Schakelaar voor zuinig energieverbruik
  VOORHETEERSTEGEBRUIK
  Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder de stickers,
  de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
  Veeg voor het eerste gebruik van het apparaat alle afneembare
  onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende
  producten.
  De verwarmingsfunctie is niet bedoeld voor het verwarmen van koude
  gerechten maar voor het warm houden van warme gerechten.
  Voor de koelfunctie adviseren wij u voorgekoelde in de koelbox te
  plaatsen.
  GEBRUIK
  Steek één van de stekkers in een geschikte voedingsbron. Het snoer
  voor gelijkstroom kan bijvoorbeeld in de auto worden gebruikt en het
  snoer voor wisselstroom is geschikt voor gebruik op de camping of thuis.
  Kies met de schakelaar voor zuinig energieverbruik de gewenste stand
  (ECO of MAX.). Merk op dat deze stand geen functie heeft bij
  gelijkstroom.
  Kies de gewenste instelling met de koud/warm-schakelaar.
  REINIGINGENONDERHOUD
  Reinig met het oog op de hygiëne de binnenzijde van het apparaat
  minstens maandelijks. Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact als
  het apparaat wordt gereinigd.
  Voor reinigen kunt u de deksel eenvoudig van de koelbox verwijderen.
  Open de deksel 80% en til de deksel op. U kunt de deksel nu
  verwijderen. Zorg bij het plaatsen van de deksel dat de nokken van de
  deksel in de sleuven in de koelbox passen en plaats de deksel op de
  juiste plaats terug.
  Reinig de binnenzijde en buitenzijde van de koelbox met water en een
  mild reinigingsmiddel.
  Reinig de deksel met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of
  schurende reinigingsmiddelen, staalwol of een schuurspons; zij kunnen
  het apparaat beschadigen. Zorg dat geen vocht de koelsleuven kan
  binnendringen en dompel de box niet onder in water of andere
  vloeistoffen.
  GARANTIE
  Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw
  garantie is geldig indien het product is gebruikt in overeenstemming met
  de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is.
  Tevens dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie)
  te worden overlegd met daarop de aankoopdatum, de naam van de
  retailer en het artikelnummer van het product.
  Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
  servicewebsite: www.service.tristar.eu
  MILIEU
  Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
  normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
  inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
  worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
  gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
  apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
  recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
  bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
  overheid naar het inzamelpunt.
  Support
  U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
  service.tristar.eu!
  FRManueld'instructions
  SÉCURITÉ
  Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
  fabricant ne saurait être tenu responsable des
  dommages.
  Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
  doit être remplacé par le fabricant, son
  réparateur ou des personnes qualifiées afin
  d'éviter tout risque.
  Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
  cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
  entortillé.
  L'appareil doit être posé sur une surface stable
  et nivelée.
  Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
  s'il est connecté à l'alimentation.
  Cet appareil est uniquement destiné à des
  utilisations domestiques et seulement dans le
  but pour lequel il est fabriqué.
  L'appareil ne doit pas être utilisé par des
  enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
  être utilisé par des enfants à partir de 8 ans
  sous le contrôle d’un adulte. Cet appareil ne
  doit pas être utilisé par des personnes dont les
  capacités physiques, sensorielles ou mentales
  sont réduites ou manquant d'expérience et de
  connaissance, sauf si elles sont surveillées ou
  si elles ont reçu des instructions pour utiliser
  cet appareil en toute sécurité en étant
  conscientes des dangers liés. Les enfants ne
  doivent pas jouer avec l'appareil. Maintenez
  l'appareil et son cordon d'alimentation hors de
  portée des enfants de moins de 8 ans. Le
  nettoyage et la maintenance utilisateur ne
  doivent pas être confiés à des enfants sauf s'ils
  ont 8 ans ou plus et sous surveillance d’un
  adulte.
  Afin de vous éviter un choc électrique,
  n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
  dans de l'eau ou autre liquide .
  Adapté pour un usage au camping.
  L'appareil peut être connecté à plusieurs
  sources d'énergie.
  De handleiding dient informatie te bevatten met
  betrekking tot de installatie, behandeling,
  verzorging en de verwijdering van het apparaat.
  De handleiding dient informatie te bevatten met
  betrekking tot de installatie, behandeling,
  verzorging en de verwijdering van het apparaat.
  Het gas type moet worden aangegeven,
  lettergrootte minimaal 40mm.
  Omvat de ingrediënten en
  maximumhoeveelheid van mengsels die dienen
  te worden gebruikt in het toestel.
  AVERTISSEMENT: N'endommagez pas le
  circuit de réfrigérant.
  AVERTISSEMENT: N'utilisez pas d'appareils
  électriques dans le compartiment de stockage
  des aliments de l'appareil sauf s'ils sont d'un
  type recommandé par le fabricant.
  AVERTISSEMENT: N'utilisez pas d'appareils
  mécaniques ou autres moyens pour accélérer
  le processus de décongélation, sauf ceux
  recommandés par le fabricant.
  AVERTISSEMENT : remplissez uniquement
  d'eau potable.
  L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie.
  AVERTISSEMENT: Maintenez les ouvertures
  de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou
  dans la structure d'intégration, libres de toute
  obstruction.
  DESCRIPTIONDESPIÈCES
  1. Couvercle
  2. Fiche 12V
  3. Fiche 220-240V
  4. Interrupteur froid/chaud
  5. Interrupteur d'efficience énergétique
  AVANTLAPREMIÈREUTILISATION
  Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte. Retirez les
  autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
  Avant la première utilisation de votre appareil, essuyez toutes les pièces
  amovibles avec un chiffon humide. N’utilisez jamais de produits abrasifs.
  La fonction de chauffage n'est pas conçue pour chauffer des aliments
  froids mais pour entretenir la température des aliments chauds.
  Pour la fonction de refroidissement, nous recommandons de placer des
  aliments et boissons déjà froids.
  UTILISATION
  Branchez l'une des fiches dans la source d'alimentation appropriée. Par
  ex., le cordon d'alimentation CC peut servir dans la voiture et le cordon
  d'alimentation CA au camping ou à la maison.
  Choisissez avec l'interrupteur d'efficience énergétique le réglage voulu
  (ECO ou MAX.) en notant que ce réglage n'est pas important avec une
  alimentation CC.
  Choisissez le réglage souhaité avec l'interrupteur froid/chaud.
  NETTOYAGEETENTRETIEN
  L'intérieur de l'appareil devrait être nettoyé au moins une fois par mois
  pour l'hygiène. Débranchez toujours la fiche de la prise lors du
  nettoyage de l'appareil.
  Pour le nettoyage, le couvercle est facilement amovible du boîtier.
  Ouvrez le couvercle à 80% et levez-le. Vous pouvez alors le retirer. Pour
  l'installation du couvercle, assurez-vous que les encoches qu'il comporte
  correspondent aux fentes dans la boîte et poussez-le en place.
  Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de la boîte avec de l'eau et un détergent
  doux.
  Nettoyez le couvercle avec un chiffon humide. N'utilisez jamais de
  nettoyant fort ou abrasif, de tampon à récurer ou de paille de fer, qui
  pourraient endommager l'appareil. Assurez-vous qu'aucune humidité ne
  s'infiltre dans les fentes de refroidissement et n'immergez pas dans de
  l'eau ou un autre liquide.
  GARANTIE
  Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
  valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage
  auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu
  ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom
  du détaillant et le numéro d'article du produit.
  Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter
  notre site Internet de service: www.service.tristar.eu
  ENVIRONNEMENT
  Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin
  de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
  appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
  manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
  important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
  recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
  protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
  locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
  Support
  Vous pouvez trouver toutes les informations et pièces de rechange sur
  service.tristar.eu!
  DEBedienungsanleitung
  SICHERHEIT
  Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
  der Hersteller nicht für Schäden haftbar
  gemacht werden.
  Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
  Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
  qualifizierten Personen ersetzt werden, um
  Gefahren zu vermeiden.
  Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
  am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
  Kabel nicht verwickelt.
  Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
  Fläche platziert werden.
  Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
  während es am Netz angeschlossen ist.
  Dieses Gerät darf nur für den
  Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
  benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
  Dieses Gerät darf nicht von Kindern bis zu 8
  Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
  von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden,
  wenn sie dabei kontinuierlich beaufsichtigt
  werden. Dieses Gerät darf von Personen mit
  eingeschränkten körperlichen, sensorischen
  oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
  an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
  werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
  oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
  unterrichtet wurden und die damit verbundenen
  Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
  dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
  und sein Anschlusskabel außerhalb der
  Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
  Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
  von Kindern vorgenommen werden, es sei
  denn, sie sind älter als 8 und werden
  beaufsichtigt.
  Tauchen Sie zum Schutz vor einem
  Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
  Gerät niemals in Wasser oder sonstige
  Flüssigkeiten.
  Für Campinggebrauch geeignet.
  Das Gerät kann mit mehr als einer
  Energiequelle verbunden werden.
  De handleiding dient informatie te bevatten met
  betrekking tot de installatie, behandeling,
  verzorging en de verwijdering van het apparaat.
  De handleiding dient informatie te bevatten met
  betrekking tot de installatie, behandeling,
  verzorging en de verwijdering van het apparaat.
  Het gas type moet worden aangegeven,
  lettergrootte minimaal 40mm.
  Omvat de ingrediënten en
  maximumhoeveelheid van mengsels die dienen
  te worden gebruikt in het toestel.
  WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den
  Kältemittelkreis.
  WARNUNG: Verwenden Sie keine elektrischen
  Geräte innerhalb der Lebensmittel-Lagerfächer
  des Geräts, es sei denn, es handelt sich um
  Geräte, die vom Hersteller empfohlen wurden.
  WARNUNG: Verwenden Sie keine anderen
  mechanischen Geräte oder Mittel als die vom
  Hersteller empfohlenen, um den Auftauvorgang
  zu beschleunigen.
  ACHTUNG: Nur mit Trinkwasser befüllen.
  Das Gerät darf keinem Regen ausgesetzt
  werden.
  WARNUNG: Halten Sie die
  Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse und im
  inneren Geräteaufbau frei von Blockaden.
  TEILEBESCHREIBUNG
  1. Deckel
  2. 12V-Stecker
  3. 220-240V-Stecker
  4. Kalt-/Heiß-Schalter
  5. Sparschalter
  VORDERERSTENINBETRIEBNAHME
  Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung. Entfernen
  Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
  Wischen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts alle
  abnehmbaren Teile mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie
  niemals Scheuermittel.
  Die Heizfunktion ist nicht dafür gedacht, kalte Speisen zu erhitzen,
  sondern um warme Speisen warm zu halten.
  Für die Kühlfunktion empfehlen wir, vorgekühlte Speisen und Getränke
  hineinzugeben.
  GEBRAUCH
  Stecken Sie einen der Stecker in die entsprechende Stromquelle. Die
  DC-Stromleitung kann beispielsweise im Auto und die AC-Netzleitung
  auf einem Campingplatz oder zuhause verwendet werden.
  Wählen Sie mit dem Sparschalter die gewünschte Einstellung (ECO
  oder MAX.). Beachten Sie bitte, dass diese Einstellung bei der DC-
  Versorgung nicht berücksichtigt wird.
  Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit dem Kalt-/Heiß-Schalter.
  REINIGUNGUNDWARTUNG
  Aus Gründen der Hygiene sollte das Innere des Geräts mindestens
  einmal im Monat gereinigt werden. Ziehen Sie vor der Reinigung des
  Geräts stets den Stecker aus der Steckdose.
  Zur Reinigung können Sie einfach den Deckel von der Box entfernen.
  Öffnen Sie den Deckel um 80% und heben Sie ihn nach oben; nun kann
  der Deckel entfernt werden. Um den Deckel anzubringen, stellen Sie
  sicher, dass die Kerben am Deckel mit den Schlitzen in der Box
  übereinstimmen. Bringen Sie den Deckel nun wieder in seine Position.
  Reinigen Sie das Innere und Äußere der Box mit Wasser mit einem
  milden Reinigungsmittel.
  Reinigen Sie den Deckel mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
  niemals aggressive und scheuernde Reinigungsmittel, Stahlwolle oder
  einen Scheuerschwamm, da dadurch das Gerät beschädigt wird. Achten
  Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Kühlschlitze gelangt, und
  tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
  GARANTIE
  Dieses Produkt hat eine Garantie von 24 Monaten. Der
  Garantieanspruch gilt nur, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen
  und gemäß dem Zweck, für den es konzipiert wurde, benutzt wird. Der
  Original-Kaufbeleg (Rechnung, Beleg oder Quittung) muss zusammen
  mit dem Kaufdatum, dem Namen des Einzelhändlers und der
  Artikelnummer des Produktes eingereicht werden.
  Detaillierte Informationen über die Garantiebedingungen finden Sie auf
  unserer Service-Website unter: www.service.tristar.eu
  UMWELT
  Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
  entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
  von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
  werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
  der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
  diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
  das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
  Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
  Informationen über eine Sammelstelle.
  Support
  Sämtliche Informationen und Ersatzteile finden Sie unter service.tristar.eu!
  ESManualdeinstrucciones
  SEGURIDAD
  Si ignora las instrucciones de seguridad,
  eximirá al fabricante de toda responsabilidad
  por posibles daños.
  Si el cable de alimentación está dañado,
  corresponde al fabricante, al representante o a
  una persona de cualificación similar su
  reemplazo para evitar peligros.
  Nunca mueva el aparato tirando del cable y
  asegúrese de que no se pueda enredar con el
  cable.
  El aparato debe colocarse sobre una superficie
  estable y nivelada.
  El usuario no debe dejar el dispositivo sin
  supervisión mientras esté conectado a la
  alimentación.
  Este aparato se debe utilizar únicamente para
  el uso doméstico y sólo para las funciones para
  las que se ha diseñado.
  Este aparato no debe ser utilizado por niños de
  0 a 8 años. Este aparato puede ser utilizado
  por niños a partir de los 8 años y por personas
  con capacidades físicas, sensoriales o
  mentales reducidas, o que no tengan
  experiencia ni conocimientos, sin son
  supervisados o instruidos en el uso del aparato
  de forma segura y entienden los riesgos
  implicados. Los niños no pueden jugar con el
  aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera
  del alcance de los niños menores de 8 años.
  Los niños no podrán realizar la limpieza ni el
  mantenimiento reservado al usuario a menos
  que tengan más de 8 años y cuenten con
  supervisión.

¿Tiene alguna pregunta del "TriStar KB-7540 "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca TriStar KB-7540 aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.

Vea aquí el manual gratuito de TriStar KB-7540. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros TriStar KB-7540 propietarios.

Especificaciones

Marca TriStar
Modelo KB-7540
Producto Nevera portátil
EAN 8713016023520
Idioma Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Español, Italiano, Sueco, Portugués, Polaco, Eslovaco
Tipo de archivo PDF
Características
Capacidad 40L
-
Función mantener caliente
Control de energía
Fuente de energía Eléctrico
Clase de eficiencia de energía A++
Alimentación AC, Cigar lighter
Voltaje de entrada DC 12V
Voltaje de entrada AC 220 - 240V
Empaquetado
Ancho del paquete 565mm
Profundidad del paquete 395mm
Altura del paquete 423mm
Peso del paquete 8030g
Tipo de embalaje Caja a todo color
Peso y dimensiones
Peso 6800g
Ancho 561mm
Profundidad 391mm
Altura 416mm
Condiciones ambientales
Máxima temperatura 18°C
Diseño
Tapa extraible
Color del producto Gris
Asa de transporte
Almacenamiento de cable
Número de compartimentos 1
Contenido del embalaje
Manual de usuario
Adaptador AC incluido
Cables incluidos Cable para encendedor de coche

En venta a

  Productos relacionados

  Nevera portátil TriStar