TriStar KW-2446

TriStar KW-2446 manual

 • KW2446
  EN | Instruction manual
  NL | Gebruiksaanwijzing
  FR | Mode d’emploi
  DE | Bedieningsanleitung
  ES | Manual de usuario
  PT | Manual de utilizador
  IT | Manuele utente
  SV | Bruksanvisning
  PL | Instrukcja obsługi
  CS | Návod na použití
  SK | Návod na použitie
  KW244
  CS
  CS
  | N
  áv
  áv
  od na použití
  SK
  SK
  áv
  áv
  PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
  DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
  BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
  1 2
  3
  4
  SERVICE.TRISTAR.EU
  Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
  5015 BH Tilburg | The Netherlands
  [WEEE LOGO]
  ENInstruction manual
  SAFETY
  By ignoring the safety instructions the
  manufacturer can not be hold responsible for
  the damage.
  The appliance must be placed on a stable,
  level surface.
  Batteries
  Do not expose the battery to high temperatures or direct sunlight.
  Never throw batteries into the fire. There is a danger of explosion!
  Keep batteries away from children. They are not a toy!
  Do not open the batteries by force.
  Avoid contact with metallic objects.(Rings, nails, screws et
  cetera)there is a danger of short-circuiting!
  As a result of a short-circuit batteries may heat up consider-ably or
  even catch fire. this may result in burns.
  For your safety the battery poles should be covered with adhesive
  strips during transport.
  If a battery leaks, do not rub your eyes with your hands. If in contact
  with the liquid, the hands should be washed thoroughly and eyes
  rinsed out with clear water, if symptoms persist please consult a
  doctor.
  PARTS DESCRIPTION
  1. UNIT button
  2. On/off and tara switch
  3. Display
  4. Weighing surface
  BEFORE THE FIRST USE
  Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
  stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
  Always weigh/use the scale on a hard and flat surface. When you are
  measuring, please keep still.
  USE
  Press the on/off button and select the desired weight indicator by
  pressing the UNIT button.
  The device can be set to kg (kilograms), g (grams), lb (pounds) of oz
  (ounces). The device is equipped with an automatic turn off function
  when the device is not used for some time.
  Display codes
  EEEE = The weight lies above the allowed maximum weight.
  LO = Time to replace the battery, please insert one CR2032 batterie
  Weigh with the tara function (the adding function)
  With the adding function you can reset the display to 0 after placing a
  product. This allows you to weigh in a bowl.
  Do as follows:
  Place an empty bowl on the scale and press the scale on with the on/
  off and tara switch and wait till 0.00 appears on the display.
  Place the first ingredient you wish to weigh in the bowl.
  Read the weight shown on the display. After weighing, press the on/off
  and tara switch to reset the scale to zero and you can add the next
  ingredient.
  By repeating the step you can weigh multiple ingredients (e.g. baking
  ingredients).
  CLEANING AND MAINTENANCE
  Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
  device is not dishwasher proof.
  Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
  cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
  GUARANTEE
  This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is
  valid if the product is used in accordance to the instructions and for the
  purpose for which it was created. In addition, the original purchase
  (invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of
  purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
  For the detailed warranty conditions, please refer to our service
  website: www.service.tristar.eu
  ENVIRONMENT
  This appliance should not be put into the domestic garbage at
  the end of its durability, but must be offered at a central point for the
  recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
  the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
  this important issue. The materials used in this appliance can be
  recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
  important push to the protection of our environment. Ask your local
  authorities for information regarding the point of recollection.
  Support
  You can find all available information and spare parts at
  service.tristar.eu!
  NLGebruiksaanwijzing
  VEILIGHEID
  De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
  voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
  veiligheidsinstructies.
  Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
  ondergrond worden geplaatst.
  Batterijen
  Stel de batterijen NOOIT bloot aan hoge temperaturen of direct
  zonlicht. Gooi batterijen NOOIT in open vuur. Explosiegevaar!
  Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Zij zijn geen speelgoed!
  De batterijen niet proberen te demonteren.
  Vermijd contact met metalen voorwerpen (ringen, spijkers,
  schroeven, etc.) om gevaar van kortsluiting te voorkomen!
  Door kortsluiting kunnen batterijen heet worden of zelfs ontbranden.
  Dit kan brandwonden veroorzaken.
  Voor uw veiligheid moeten de contactpunten tijdens vervoer met
  plakstrips worden afgedekt.
  Als een batterij lekt, geen contact maken met de vloeistof en de huid
  en ogen. Als de vloeistof is aangeraakt, de handen grondig wassen
  en de ogen afspoelen met schoon water. Als de symptomen
  aanhouden, een arts raadplegen.
  ONDERDELENBESCHRIJVING
  1. UNIT toets
  2. Aan/uit en tarra schakelaar
  3. Display
  4. Weegplateau
  VOOR HET EERSTE GEBRUIK
  Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
  de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
  Plaats uw weegschaal altijd op een vlakke harde ondergrond welke
  waterpas is.
  GEBRUIK
  Druk op de aan/uit en tarra toets en selecteer met de UNIT toets de
  gewenste gewichtsaanduiding.
  Het apparaat kan worden ingesteld op kg (kilogrammen), g (grammen),
  lb (pounds) of oz (ounces). Het apparaat is uitgevoerd met een
  automatische uitschakel functie indien het apparaat enige tijd niet
  gebruikt wordt.
  Displaycodes
  EEEE = Het gewicht ligt boven het maximaal toegestane gewicht.
  LO = Tijd om de batterij te vervangen; plaats één CR2032-batterij
  Wegen met tarrafunctie (doorweegfunctie)
  Met de doorweegfunctie kunt u het display weer op nul zetten na het
  plaatsen van een product op de weegschaal. Hierdoor kunt u telkens het
  gewicht in een kom wegen.
  Ga als volgt te werk:
  Plaats een lege kom op de weegschaal. Druk op de aan/uit- en
  tarraschakelaar om de weegschaal in te schakelen. Wacht totdat "0.00"
  op de display verschijnt.
  Plaats het eerste ingrediënt dat gewogen moet worden in de kom.
  Lees vervolgens het gewicht van het display af. Na het wegen drukt u
  kort op de aan/uit en tarra schakelaar om de weegschaal weer op nul te
  zetten en dan kunt u het volgende ingrediënt in de kom doen.
  Door deze stappen te herhalen kunt u meerdere ingrediënten wegen
  (bijv. suiker, bloem, gist, etc.).
  REINIGING EN ONDERHOUD
  Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
  apparaat is niet vaatwasserbestendig.
  Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en
  schurende schoonmaakmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit
  beschadigt het apparaat.
  GARANTIE
  Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw
  garantie is geldig indien het product is gebruikt in overeenstemming met
  de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens
  dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) te worden
  overlegd met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het
  artikelnummer van het product.
  Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
  servicewebsite: www.service.tristar.eu
  MILIEU
  Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
  normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
  inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
  worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
  gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
  apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
  recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
  bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
  overheid naar het inzamelpunt.
  Support
  U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
  service.tristar.eu!
  FRManuel d'instructions
  SÉCURITÉ
  Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
  fabricant ne saurait être tenu responsable des
  dommages.
  L'appareil doit être posé sur une surface stable
  et nivelée.
  Piles
  N'exposez pas les batteries et piles à des températures élevées ou à
  la lumière directe du soleil. Ne jetez pas les batteries et piles dans le
  feu. Vous risquez une explosion !
  Maintenez les batteries et piles hors de portée des enfants. Les
  batteries et piles ne sont pas des jouets !
  Ne forcez pas l’ouverture des batteries et piles.
  Evitez tout contact avec des objets métalliques (Bagues, clous, vis,
  etc.). Ils risquent de provoquer un court-circuit !
  Suite à un court-circuit, les batteries et piles peuvent chauffer
  excessivement, voire s’enflammer, ce qui peut entraîner des brûlures.
  Pour votre sécurité, les pôles de batteries et piles devraient être
  recouverts par des languettes adhésives pendant le transport.
  Si une pile fuit, ne frottez pas le liquide avec les mains qui devraient
  être soigneusement lavées et les yeux rincés avec de l’eau claire ; si
  les symptômes persistent, veuillez consulter un médecin.
  DESCRIPTION DES PIÈCES
  1. Bouton UNITÉ
  2. Bouton Marche/Arrêt tare
  3. Écran
  4. Surface de pesage
  AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
  Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
  autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
  Utilisez toujours le pèse-personne sur une surface plane et dure. Restez
  immobile lorsque vous vous pesez.
  UTILISATION
  Appuyez sur le bouton marche/arrêt et sélectionnez l'indication de poids
  voulue en appuyant sur le bouton UNITÉ.
  L'appareil peut être réglé sur kg (kilogramme), g (gramme), lb (livre), ou
  oz (once). L'appareil est muni d'une fonction d'arrêt automatique lorsqu'il
  demeure inutilisé pendant un certain temps.
  Codes d'affichage
  EEEE = Le poids est au-dessus du poids maximum autorisé.
  LO = Il est temps de remplacer la pile. Insérez une pile CR2032.
  Peser avec la fonction tare (la fonction ajouter)
  Avec la fonction ajouter, vous pouvez réinitialiser l'écran à 0 afin de
  placer un nouveau produit sur la balance. Cette fonction vous permet de
  peser les aliments dans un bol.
  Suivre la procédure suivante:
  Placez un bol vide sur la balance et mettez en marche avec le bouton
  marche/arrêt et le bouton de tare. Attendez l'affichage de 0.00.
  Placez le premier ingrédient que vous souhaitez peser dans le bol.
  Lisez le poids affiché sur l'écran. Une fois la pesée terminée, appuyez
  sur le bouton marche/arrêt et l'interrupteur de tare pour remettre la
  balance à zéro. Vous pouvez à présent ajouter l'ingrédient suivant.
  En répétant l’étape, vous pouvez peser plusieurs ingrédients (p. ex.
  ingrédient à cuire).
  NETTOYAGE ET ENTRETIEN
  N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil
  ne peut pas être nettoyé en lave-vaisselle.
  Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
  nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
  verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
  GARANTIE
  Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
  valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage
  auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu
  ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom
  du détaillant et le numéro d'article du produit.
  Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter
  notre site Internet de service: www.service.tristar.eu
  ENVIRONNEMENT
  Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
  fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
  appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
  manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
  important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
  recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
  protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
  locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
  Support
  Vous pouvez trouver toutes les informations et pièces de rechange sur
  service.tristar.eu!
  DEBedienungsanleitung
  SICHERHEIT
  Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
  der Hersteller nicht für Schäden haftbar
  gemacht werden.
  Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
  Fläche platziert werden.
  Batterien
  Setzen Sie die Batterie keinen hohen Temperaturen oder direkter
  Sonneneinstrahlung aus. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer. Es
  besteht die Gefahr einer Explosion!
  Halten Sie Batterien von Kindern fern. Batterien sind kein Spielzeug!
  Die Batterien nicht gewaltsam öffnen.
  Kontakt mit Metallgegenständen vermeiden (Ringe, Nägel, Schrauben,
  etc.). Es besteht Kurzschlussgefahr!
  Ein Kurzschluss kann zur Folge haben, dass sich Batterien
  beträchtlich aufheizen oder sogar brennen. Das kann zu
  Verbrennungen führen.
  Für Ihre Sicherheit sollten die Batteriepole während des Transports mit
  Klebebändern abgedeckt werden.
  Falls eine Batterie ausgelaufen ist, reiben Sie Ihre Augen nicht mit
  Ihren Händen. Bei einem Kontakt mit der Flüssigkeit sollten die Hände
  gründlich mit klarem Wasser gewaschen und die Augen ausgespült
  werden. Wenn die Symptome anhalten, konsultieren Sie bitte einen
  Arzt.
  TEILEBESCHREIBUNG
  1. Universalmesser
  2. Ein/Aus und Taraschalter
  3. Display
  4. Wiegefläche
  VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
  Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
  Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
  Immer auf einer harten und ebenen Oberfläche wiegen/Waage
  benutzen. Während der Gewichtsmessung bitte stillhalten.
  GEBRAUCH
  Drücken Sie auf die An/Aus-Taste und wählen Sie die gewünschte
  Gewichtsanzeige, indem Sie auf die Taste EINHEIT drücken.
  Das Gerät kann auf kg (Kilogramm), g (Gramm), lb (Pfund) oder oz
  (Unzen) eingestellt werden. Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt,
  wird es automatisch ausgeschaltet.
  Anzeige-Codes
  EEEE = Das Gewicht liegt über dem zulässigen Höchstgewicht.
  LO = Es ist Zeit, die Batterie zu wechseln; setzen Sie bitte eine CR2032-
  Batterie ein.
  Mit der Tara-Funktion wiegen (Addierfunktion)
  Mit der zusätzlichen Funktion können Sie das Gerät auf 0 zurücksetzen,
  nachdem Sie ein Produkt darauf gelegt haben.
  Gehen Sie wie folgt vor:
  Legen Sie eine leere Schüssel auf die Waage, schalten Sie die Waage
  mit dem Ein-/Aus- und Tara-Schalter ein und warten Sie, bis 0.00 auf der
  Anzeige erscheint.
  Legen Sie die erste zu wiegende Zutat in die Schüssel.
  Lesen Sie das auf der Anzeige angezeigte Gewicht ab. Drücken Sie
  nach dem Wiegen auf die An/Aus- und Tara-Taste und setzen Sie die
  Waage auf Null zurück. Jetzt können Sie die nächste Zutat hinzufügen.
  Wenn Sie diesen Schritt mehrmals wiederholen, können Sie mehrere
  Zutaten wiegen (z.B. Backzutaten).
  REINIGUNG UND PFLEGE
  Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  Das Gerät in nicht spülmaschinenfest.
  Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
  niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
  Dies würde das Gerät beschädigen.
  GARANTIE
  Dieses Produkt hat eine Garantie von 24 Monaten. Der
  Garantieanspruch gilt nur, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen
  und gemäß dem Zweck, für den es konzipiert wurde, benutzt wird. Der
  Original-Kaufbeleg (Rechnung, Beleg oder Quittung) muss zusammen
  mit dem Kaufdatum, dem Namen des Einzelhändlers und der
  Artikelnummer des Produktes eingereicht werden.
  Detaillierte Informationen über die Garantiebedingungen finden Sie auf
  unserer Service-Website unter: www.service.tristar.eu
  UMWELT
  Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
  entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
  von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
  werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
  der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
  diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
  das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
  Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
  Informationen über eine Sammelstelle.
  Support
  Sämtliche Informationen und Ersatzteile finden Sie unter service.tristar.eu!
  ESManual de instrucciones
  SEGURIDAD
  Si ignora las instrucciones de seguridad,
  eximirá al fabricante de toda responsabilidad
  por posibles daños.
  El aparato debe colocarse sobre una superficie
  estable y nivelada.
  Pilas
  No exponga la pila a altas temperaturas ni a la luz solar directa.
  Nunca arroje las pilas al fuego. ¡Existe el peligro de explosión!
  Mantenga las pilas lejos de los niños. ¡No se trata de un juguete!
  No abra las pilas por la fuerza.
  Evite el contacto con objetos metálicos (anillos, clavos, tornillos, etc.).
  ¡Existe riesgo de cortocircuito!
  Como consecuencia del cortocircuito, las pilas pueden calentarse
  considerablemente o incluso arder, lo que podría provocar
  quemaduras.
  Para su seguridad, los polos de la pila deberán cubrirse con tiras
  adhesivas durante el trasporte.
  Si una pila tiene fugas, impida que los líquidos entren en contacto con
  sus ojos. Si ocurre, lávelos íntegramente con agua limpia. Si los
  síntomas persisten, consulte a su médico.
  DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
  1. Botón UNIT
  2. Interruptor ON/OFF y tara
  3. Pantalla
  4. Superficie de pesado
  ANTES DEL PRIMER USO
  Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
  lámina protectora o el plástico del dispositivo.
  Pese/utilice siempre la escala sobre una superficie lisa y sólida. Cuando
  este midiendo, por favor, quédese quieto.
  USO
  Pulse el botón de encendido/apagado y seleccione el indicador de peso
  deseado pulsando el botón UNIDAD.
  El dispositivo puede establecerse en kg (kilogramos), g (gramos), lb
  (libras), o oz (onzas). El dispositivo está equipado con una función de
  apagado automático cuando no se usa durante cierto tiempo.
  Códigos indicadores
  EEEE = El peso está por encima del peso máximo permitido.
  LO = Tiempo para cambiar la pila; inserte una pila CR2032
  Pesar con función de tara (función de añadido)
  Con la función de añadido puede poner la indicación a 0 tras colocar un
  producto. Así puede añadir más peso al recipiente.
  Siga las instrucciones siguientes:
  Coloque un recipiente vacío sobre la báscula y enciéndala con el
  interruptor de encendido/apagado y tara; espere a que aparezca 0.00 en
  la pantalla.
  Coloque el primer ingrediente que quiera pesar en el recipiente.
  Lea el peso indicado en pantalla. Tras pesar, pulse el interruptor de
  encendido/apagado y tara para volver a poner la báscula en cero y
  podrá añadir el ingrediente siguiente.
  Repitiendo este paso puede pesar diversos ingredientes (por ejemplo,
  ingredientes para pastelería).
  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
  No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El aparato
  no se puede lavar en el lavavajillas.
  Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza
  abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el
  aparato.
  GARANTÍA
  Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si
  el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones y el propósito
  para el que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra
  original (factura, tíquet o recibo) en el que aparezca la fecha de la
  compra, el nombre del vendedor y el número de artículo del producto.
  Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la
  página web de servicio: www.service.tristar.eu
  MEDIO AMBIENTE
  Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
  de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
  reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
  manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
  importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
  reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
  fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
  los puntos de recogida a las autoridades locales.
  Soporte
  ¡Puede encontrar toda la información y recambios en service.tristar.eu!
  PTManual de Instruções
  SEGURANÇA
  Se não seguir as instruções de segurança, o
  fabricante não pode ser considerado
  responsável pelo danos.
  O aparelho deve ser colocado numa superfície
  plana e estável.
  Baterias
  Não exponha as baterias a temperaturas elevadas ou luz solar
  directa. Nunca atire as baterias para uma fogueira. Existe perigo de
  explosão!
  Mantenha as baterias afastadas das crianças. Não são brinquedos!
  Não abra as baterias à força.
  Evite o contacto com objectos metálicos (Anéis, pretos, parafusos
  etc.); existe o perigo de curto-circuito!
  Em resultado de um curto-circuito, as baterias podem aquecer
  consideravelmente ou mesmo incendiar. Isto poderá resultar em
  queimaduras.
  Para sua segurança, os pólos das baterias deverão ser cobertos com
  fitas adesivas durante o transporte.
  Se as baterias apresentarem fugas, não limpe os olhos com as mãos.
  Em caso de contacto com o líquido, deverá lavar muito bem as mãos
  e passar água abundante nos olhos. Se os sintomas persistirem,
  consulte um médico.
  DESCRIÇÃO DAS PEÇAS
  1. Botão UNIT
  2. Botão de Ligar/Desligar e Tara
  3. Visor
  4. Superfície de pesagem
  ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
  Retire o aparelho e os acessórios da caixa.Retire os autocolantes, a
  película ou plástico de protecção do aparelho.
  Pese/utilize sempre o prato da balança numa superfície lisa e sólida.
  Quando medir, mantenha-se imóvel.
  UTILIZAÇÃO
  Prima o botão de Ligar/Desligar e selecione o indicador de peso
  desejado premindo o botão UNIT (unidade).
  O aparelho pode ser definido para kg (quilogramas), g (gramas), lb
  (libras) ou oz (onças). O aparelho está equipado com um botão de
  desligamento automático quando não o utiliza durante algum tempo.
  Códigos do ecrã
  EEEE = O peso fica acima do peso máximo limite.
  LO = É necessário substituir a pilha; insira uma pilha CR2032
  Pesar com a função de tara (função de acrescentar)
  Com a função de acrescentar pode restabelecer o visor para 0 após
  colocar um produto. Isto permite-lhe pesar numa taça.
  Faça o seguinte:
  Coloque uma taça vazia na balança e ligue-a com o botão de ligar/
  desligar e tara e aguarde até aparecer no visor 0.00.
  Coloque na taça o primeiro ingrediente que pretende pesar.
  Verifique o peso no visor. Após pesar, prima o botão de Ligar/Desligar e
  Tara para restabelecer a balança a zero e poder acrescentar o
  ingrediente que se segue.
  Ao repetir este passo pode pesar vários ingredientes (por exemplo,
  ingredientes de cozinha).
  LIMPEZA E MANUTENÇÃO
  Nunca mergulhe o aparelho na água ou noutro líquido. O aparelho não é
  adequado para a máquina de lavar louça.
  Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca use produtos de limpeza
  agressivos e abrasivos, esfregões de metal ou palha de aço, que
  danifica o dispositivo.
  GARANTIA
  Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida
  se utilizar o produto de acordo com as instruções e com a finalidade
  para a qual foi concebido. Além disso, a compra original (factura ou
  recibo da compra) deverá conter a data da compra, o nome do vendedor
  e o número de artigo do produto.
  Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso
  website de serviço: www.service.tristar.eu
  AMBIENTE
  Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no fim da
  sua vida útil, mas deve ser entregue num ponto central de reciclagem de
  aparelhos domésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indicado no
  aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção
  para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho
  podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos domésticos usados, está a
  contribuir de forma significativa para a protecção do nosso ambiente.
  Solicite às autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.
  Assistência
  Encontra todas as informações e peças de substituição em
  service.tristar.eu!
  ITIstruzioni per l'uso
  SICUREZZA
  Il produttore non è responsabile di eventuali
  danni e lesioni conseguenti alla mancata
  osservanza delle istruzioni di sicurezza.
  Collocare l'apparecchio su una superficie
  stabile e piana.
  Batterie
  Non esporre la batteria a temperature elevate o alla luce solare diretta.
  Non gettare mai le batterie nel fuoco. Pericolo di esplosione!
  Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non sono
  giocattoli.
  Non aprire le batterie.
  Evitare il contatto con oggetti metallici, come anelli, chiodi, viti, in
  quanto possono causare cortocircuiti.
  Come conseguenza di un cortocircuito, le batterie possono riscaldarsi
  notevolmente e addirittura incendiarsi. Pericolo di ustioni.
  Per sicurezza, durante il trasporto, i poli della batteria devono essere
  coperti con del nastro adesivo.
  Se una batteria perde, non toccarsi gli occhi con le mani. In caso di
  contatto con il liquido, lavare le mani accuratamente e sciacquare gli
  occhi con acqua pulita. Se i sintomi persistono consultare un medico.
  DESCRIZIONE DELLE PARTI
  1. Tasto UNITÀ
  2. Tasto ON/OFF e tara
  3. Display
  4. Superficie pesatura
  PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
  Estrarre apparecchio e accessori dall'imballaggio.Rimuovere adesivi,
  pellicola protettiva o plastica dall'apparecchio.
  Pesarsi/usare sempre la bilancia su una superficie dura e piana. Durante
  la pesatura, si prega di rimanere fermi.
  USO
  Premi il pulsante on/off e seleziona l'indicatore di peso desiderato
  premendo il pulsante UNITA'.
  Il dispositivo può essere configurato in kg (chilogrammi), g (grammi)
  oppure oz (once). Il dispositivo è fornito di una funzione di spegnimento
  automatico quando il dispositvo non viene utilizzato per un certo periodo
  di tempo.
  Codici display
  EEEE = il peso supera il peso massimo consentito.
  LO = sostituire le batterie; inserire una batteria tipo CR2032

¿Tiene alguna pregunta del "TriStar KW-2446 "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca TriStar KW-2446 aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.

Vea aquí el manual gratuito de TriStar KW-2446. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros TriStar KW-2446 propietarios.

Especificaciones

Marca TriStar
Modelo KW-2446
Producto Balance de cocina
EAN 8713016030658
Idioma Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Español, Italiano, Sueco, Portugués, Polaco, Eslovaco
Tipo de archivo PDF
Características
Capacidad máxima de peso 5kg
Precisión 1g
Tipo Báscula electrónica de cocina
Indicador de sobrecarga
Función de tara
Base antideslizante
Tipo de control Tocar
Unidad de medida g, lb, oz
Color del producto Verde
Forma Rectángulo
Alta precisión -
Interruptor de encendido/apagado integrado
Batería
Tipo de batería CR2032
Numero de baterías soportadas 1
Indicación de batería baja
Empaquetado
Pilas incluidas

En venta a

  Productos relacionados

  Balance de cocina TriStar