TriStar RC-6402 manual

TriStar RC-6402
(1)
 • número de páginas: 2
 • Tipo de archivo: PDF
 • Twintalker RC-6402 www.tristar.eu This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. The Declaration of conformity can be found on: www.tristar.eu MD15600409-ECO
  Twintalker 5010 / RC-6402
  1 Getting started
  Thank you for purchasing this TOPCOM product. This product has been
  designed and assembled with utmost care for you and the environment.
  Because we at TOPCOM like to think of the future of our planet and our
  children, we aim to do our best to help saving the environment. This is why
  we decided to reduce the number of pages of our user guides and product
  manuals. In this short manual provided with your TOPCOM device you can
  find a brief explanation of how to install and use your TOPCOM device. If
  you would still like to discover all the features of your new TOPCOM device,
  please visit our website (www.tristar.eu) where you can download the
  complete user manual in your language. By doing this TOPCOM hopes to
  do its share to make our planet a better place, but we can only succeed with
  your help!
  1.1 Installing / removing the belt clip
  1. To install the belt clip, align the pin with the hole in the backside.
  Gently push until it clicks into position.
  2. To remove the belt clip from the unit, push the belt clip (a), while
  pulling the clip away from the unit (b).
  1.2 Battery installation
  1. Remove the belt clip.
  2. Pull the battery cover tab (c) and gently remove the battery cover.
  3. Install the rechargeable battery pack following the polarity as shown.
  The metal contacts should face outwards from the radio to connect
  on the battery door. Or install 3 ‘AAA’ alkaline or rechargeable
  batteries following the polarity as shown.
  4. Re-install the battery cover and belt clip.
  2 Charging batteries
  When NiMh battery packs are installed, the desktop charger provides drop-
  in charging convenience.
  1. Put the desktop charger on a flat surface.
  2. Plug the supplied adapter into the electric socket. Pay attention to the
  mentioned voltage and compare this with the indications of the power
  supply. Connect the low tension plug at the end of the cable with the
  connector at the backside of the desktop charger.
  3. Put the PMR in the charger as indicated.
  4. The charging LED will turn on if it’s properly inserted and charging.
  It will take about 12 to 14 hours to fully charge the batteries. There is no
  indication on the display when the batteries are being charged.
  3 Battery charge level
  The battery charge level is indicated by the number of squares present
  inside the battery icon on the LCD display.
  Battery full
  Battery 2/3 charged
  Battery 1/3 charged
  Battery empty
  When the battery charge level is low, a beep will be heard.
  4 Description
  1. Earpiece connector
  2. LCD display
  3. Volume up button
  4. Monitor / scan button MON /
  5. Up button
  6. Microphone
  7. Optional power supply connector
  8. Speaker
  9. Menu / on-off / unlock button /
  10. Down button
  11. Call button
  12. Push to talk button PTT
  13. Volume down button
  14. Power / transmission LED
  15. Antenna
  5 LCD display information
  16. Antenna icon
  17. Key lock icon
  18. Scan icon
  19. Roger beep icon
  20. CTCSS code
  21. VOX indication
  22. Channel number
  23. Battery charge level indication
  6 Using the Twintalker RC-64026.1 Turning the unit on/off
  To turn on:
  Press and hold the -button for 3 seconds. The unit will
  “beep” and the LCD display will display the current channel.
  To switch off:
  Press and hold the -button for 3 seconds. The unit will
  “beep” and the LCD display will turn blank.
  6.2 Adjusting Speaker volume
  There are 15 levels of speaker volume
  Press the volume up button in stand-by-mode to increase
  the speaker volume. The volume level is displayed.
  Press the volume down button to decrease the speaker
  volume.
  6.3 Receiving a signal
  The unit is continuously in the receive mode when the unit is switched on
  and not transmitting..
  6.4 Transmitting a signal
  Press and hold the PTT-button to transmit. The TX LED will be
  on.
  Hold the unit in a vertical position with the microphone 10 cm from the
  mouth and speak into the microphone.
  Release the PTT-button when you want to stop transmitting.
  6.5 Changing channels
  Press the -button or -button to change the channel.
  7 The instruction of Power supplies and Battery
  Power Supplied.: DSC-6PFA-12 FEU 090020
  Input: 100-240VAC 50/60Hz 200mA,
  Output:: 9VDC, 200mA, switching mode adaptor
  Manufacturer: Dee Van Enterprise Co., Ltd
  Battery: LEXEL-LH060-3A44C3BT (3.6V 600 mAh NiMh)
  Caution: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
  Disposed of used batteries according to the instructions.
  Plug-in jack port on PMR unit can't be used for any purpose
  1 Om te beginnen
  Hartelijk dank voor de aankoop van dit TOPCOM-product. Dit product
  is met de uiterste zorg voor u en het milieu ontworpen en gemonteerd.
  Bij TOPCOM zijn we begaan met de toekomst van onze planeet en
  onze kinderen, en daarom doen we ons uiterste best om het milieu te
  sparen. Daarom hebben we besloten het aantal pagina's van onze
  gebruikershandleidingen en producthandleidingen te beperken. In deze
  korte handleiding die bij uw TOPCOM-toestel wordt geleverd, wordt kort
  uitgelegd hoe u uw TOPCOM-toestel moet installeren en gebruiken. Als
  u alle functies van uw nieuwe TOPCOM-toestel wilt ontdekken, raden wij
  u aan om naar onze website te gaan (www.tristar.eu); daar kunt u de
  volledige gebruikershandleiding in uw taal downloaden. Op die manier
  hoopt TOPCOM een bijdrage aan een betere toekomst voor onze planeet
  te leveren, maar dat kan alleen met uw hulp!
  1.1 De riemclip installeren/verwijderen
  1. Lijn de pin uit met het gat aan de achterzijde om de riemclip te
  installeren. Duw voorzichtig op de pin totdat deze in positie klikt.
  2. Duw op de riemclip (a) terwijl u de clip van het toestel af trekt
  om de riemclip van het toestel te verwijderen (b).
  1.2 Batterijen plaatsen
  1. Verwijder de riemclip.
  2. Trek aan het lipje van het batterijdeksel (c) en verwijder het deksel
  voorzichtig.
  3. Plaats de oplaadbare batterijset met de aangegeven polariteit. De
  metalen contactpunten moeten vanaf de radio naar buiten wijzen om
  contact te maken met het batterijdeksel. Of plaats 3 'AAA' alkaline-
  of oplaadbare batterijen volgens de getoonde polariteit.
  4. Plaats het batterijdeksel en de riemclip terug.
  2 Batterijen opladen
  Als de NiMH-batterijsets zijn geplaatst, kunt u het toestel gemakkelijk
  opladen door het in de bureaulader te plaatsen.
  1. Plaats de bureaulader op een vlak oppervlak.
  2. Steek de bijgeleverde adapter in het stopcontact. Let op de vermelde
  spanning en vergelijk deze met de indicaties van het elektriciteitsnet.
  Sluit de laagspanningsstekker op het uiteinde van de kabel aan op de
  connector aan de achterzijde van de bureaulader.
  3. Plaats de PMR in de lader zoals aangegeven.
  4. Het laadlampje gaat branden als het toestel juist is geplaatst en aan
  het laden is.
  Het duurt ongeveer 12 tot 14 uur voordat de batterijen volledig zijn
  opgeladen. Er staat geen indicatie op de display dat de batterijen worden
  opgeladen.
  3 Laadniveau van batterijen
  Het laadniveau van de batterijen wordt aangegeven door het aantal
  vierkantjes in het batterijpictogram op de lcd-display.
  Batterij vol
  Batterij 2/3 geladen
  Batterij 1/3 geladen
  Batterij leeg
  Er klinkt een geluidssignaal als het laadniveau van de batterijen erg laag is.
  4 Omschrijving
  1. Connector van oortelefoon
  2. Lcd-display
  3. Toets Volume omhoog
  4. Toets Monitor / scan MON /
  5. Toets Omhoog
  6. Microfoon
  7. Optionele stroomconnector
  8. Luidspreker
  9. Toets Menu / aan-uit / deblokkeren /
  10. Toets Omlaag
  11. Oproeptoets
  12. Toets Push to talk PTT
  13. Toets Volume omlaag
  14. Lampje aan-uit / overdracht
  15. Antenne
  5 Informatie lcd-display
  16. Pictogram Antenne
  17. Pictogram Toetsenvergrendeling
  18. Pictogram Scannen
  19. Pictogram Roger-toon
  20. CTCSS-code
  21. VOX-indicatie
  22. Kanaalnummer
  23. Indicator laadniveau batterijen
  6 De Twintalker RC-6402 gebruiken6.1 Het toestel in- en uitschakelen
  Inschakelen:
  Houd de toets 3 seconden ingedrukt. Het toestel gaat
  "piepen" en de lcd-display geeft het huidige kanaal weer.
  Uitschakelen:
  Houd de toets 3 seconden ingedrukt. Het toestel gaat
  "piepen" en de lcd-display wordt zwart.
  6.2 Luidsprekervolume instellen
  Het luidsprekervolume heeft 15 niveaus
  Druk op de toets Volume omhoog in de stand-bymodus
  om het luidsprekervolume te verhogen. Het volumeniveau wordt
  weergegeven.
  Druk op de toets Volume omlaag om het volumeniveau
  te verlagen.
  6.3 Een signaal ontvangen
  Het toestel staat voortdurend in de ontvangstmodus wanneer het is
  ingeschakeld en niet aan het zenden is.
  6.4 Een signaal zenden
  Houd de toets PTT ingedrukt om te zenden. Het TX-lampje
  zal branden.
  Houd het toestel verticaal met de microfoon op 10 cm afstand van
  uw mond en spreek in de microfoon.
  Laat de toets PTT
  los als u wilt stoppen met zenden.
  6.5 Van kanaal veranderen
  Druk op de toets of op de toets om van kanaal
  te veranderen.
  7 Instructies voor Voedingen en Accu
  Voedingen: DSC-6PFA-12 FEU 090020
  Invoer: 100-240VAC 50/60Hz 200mA,
  Uitvoer:: 9VDC, 200mA, schakelende voeding
  Fabrikant: Dee Van Enterprise Co., Ltd
  Accu: LEXEL-LH060-3A44C3BT (3.6V 600 mAh NiMh)
  Let op: Explosiegevaar als de accu wordt vervangen voor een onjuist type
  accu. Verwijder verbruikte accu’s in overeenkomst met de instructies.
  De ingang poort van het PMR toestel kan niet worden gebruikt voor enig
  doel
  1 Avant de commencer
  Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit TOPCOM. Cet appareil a
  été conçu et monté avec le plus grand soin pour répondre à vos besoins,
  dans le respect de l'environnement. Soucieux de l'avenir de notre planète
  et de nos enfants, nous tentons de faire le maximum pour préserver
  l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous avons réduit le nombre
  de pages de nos manuels d'utilisation et de nos guides de produits. Dans
  ce petit manuel fourni avec votre appareil TOPCOM, vous trouverez un
  résumé du mode d'installation et d'utilisation de celui-ci. Toutefois, si vous
  souhaitez découvrir toutes les fonctionnalités de votre nouvel appareil
  TOPCOM, vous pouvez visiter notre site web (www.tristar.eu) et
  télécharger le manuel d'utilisation complet dans votre langue. De cette
  manière, TOPCOM espère contribuer à la préservation de notre planète,
  mais nous ne pouvons y arriver qu'avec votre aide !
  1.1 Installer / retirer le clip de ceinture
  1. Pour installer le clip de ceinture, alignez la broche sur le trou situé à
  l'arrière. Poussez doucement jusqu'à ce qu'il se clipse en position.
  2. Pour retirer le clip de ceinture (a), poussez dessus tout en l'écartant
  de l'unité (b).
  1.2 Mise en place des piles
  1. Retirez le clip de ceinture.
  2. Poussez l'onglet (c) sur le couvercle du compartiment à piles et
  retirez le couvercle.
  3. Installez la batterie rechargeable en respectant la polarité illustrée
  ci-contre. Les contacts métalliques doivent être placés vers l'extérieur
  de l'unité afin de pouvoir être branchés sur le couvercle du
  compartiment à piles. Ou installez 3 piles "AAA" alcalines ou
  rechargeables en respectant la polarité illustrée.
  4. Remettez en place le couvercle du compartiment à piles et le clip
  de ceinture.
  2 Chargement des batteries
  Une fois la batterie NiMh installée, il est possible de charger l'unité en tout
  simplicité à l'aide du chargeur de bureau.
  1. Placez le chargeur de bureau sur une surface plane.
  2. Insérez l'adaptateur fourni dans la prise de courant. Vérifiez le
  voltage indiqué et comparez-le à celui de l'alimentation. Branchez la
  fiche à basse tension située à l'extrémité du câble sur le connecteur
  situé à l'arrière du chargeur de bureau.
  3. Placez le talkie-walkie sur le chargeur, tel qu'illustré.
  4. La LED de chargement s'allume si l'appareil est correctement inséré
  et qu'il se charge.
  Le temps de charge total des piles dure entre 12 et 14 heures. Aucune
  indication ne s'affiche à l'écran pour signaler que les piles sont en cours
  de chargement.
  3 Niveau de charge des piles
  Le niveau de charge des piles est représenté par le nombre de barres
  affiché par l'icône de la pile sur l'écran LCD.
  Piles totalement chargées
  Piles chargées aux 2/3
  Piles chargées à 1/3
  Piles déchargées
  Lorsque le niveau de charge des piles est bas, un bip est émis.
  4 Description
  1. Connecteur pour écouteur
  2. Écran LCD
  3. Touche d'augmentation du volume
  4. Touche de surveillance / balayage MON /
  5. Touche Haut
  6. Micro
  7. Connecteur d'alimentation optionnel
  8. Haut-parleur
  9. Touche de menu / Marche/Arrêt / déverrouillage /
  10. Touche Bas
  11. Touche Appel
  12. Touche Parole PTT
  13. Touche de diminution du volume
  14. Voyant d'alimentation / de transmission
  15. Antenne
  5 Informations apparaissant sur l'écran LCD
  16. Icône d'antenne
  17. Icône de verrouillage de touche
  18. Icône de balayage
  19. Icône Roger Beep
  20. Code CTCSS
  21. Indication VOX
  22. Numéro de canal
  23. Indication du niveau de charge de la pile
  6 Utilisation du Twintalker RC-64026.1 Activation et désactivation de l'appareil
  Pour activer l'appareil :
  Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant
  3 secondes. L'appareil émettra un « bip » et l'écran LCD affichera le
  canal actuel.
  Pour désactiver le récepteur .
  Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant
  3 secondes. L'appareil émettra un « bip » et l'écran LCD s'éteindra.
  6.2 Réglage du volume du haut-parleur
  Il y a 15 niveaux de volume du haut-parleur
  Appuyez sur la touche d'augmentation de volume en mode
  de veille pour augmenter le volume du haut-parleur. Le niveau de
  volume s'affiche.
  Appuyez sur la touche de diminution de volume pour
  baisser le volume du haut-parleur.
  6.3 Réception d'un signal
  Lorsque l'appareil est activé et qu'il n'est pas en mode de transmission,
  il est en permanence en mode de réception.
  6.4 Émission d'un signal
  Appuyez sur la touche PTT et maintenez-la enfoncée pour
  émettre un signal. Le voyant TX est allumé.
  Tenez l'appareil à la verticale, placez le micro à 10 cm de votre
  bouche et parlez.
  Relâchez la touche PTT lorsque vous voulez interrompre
  l'émission.
  6.5 Changement de canal
  Appuyez sur la touche ou pour changer de canal.
  7 Instructions sur l’alimentation et les piles
  Alimentation électrique : DSC-6PFA-12 FEU 090020
  Entrée : 100-240VCA 50/60Hz 200mA,
  Débit : 9VDC, 200mA, adaptateur de changement de mode
  Fabricant : Dee Van Enterprise Co., Ltd
  Pile : LEXEL-LH060-3A44C3BT (3.6V 600 mAh NiMh)
  Attention : Danger d’explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.
  Rebut des piles usagées conformément aux instructions.
  Le port de prise d’entrée sur l’appareil PMR ne peut pas être utilisé à
  d’autres finse
  1 Erste Schritte
  Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Produkts von TOPCOM
  entschieden haben. Dieses Produkt wurde mit der höchsten Sorgfalt für Sie
  und die Umwelt entwickelt und hergestellt. Wir bei TOPCOM machen uns
  Gedanken über die Zukunft unseres Planeten und unserer Kinder. Daher
  geben wir unser Bestes, um die Umwelt zu schützen. Aus diesem Grund
  haben wir uns entschieden, die Seitenzahlen unserer
  Bedienungsanleitungen und Produkthandbücher zu reduzieren. In dem
  Kurzhandbuch, das Ihrem TOPCOM-Gerät beiliegt, finden Sie eine kurze
  Anleitung zur Installation und Bedienung Ihres TOPCOM-Gerätes. Wenn
  Sie gern mehr über die Funktionen Ihres neuen TOPCOM-Gerätes erfahren
  möchten, besuchen Sie uns bitte im Internet (www.tristar.eu). Dort können
  Sie die vollständige Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache herunterladen.
  Mit diesem Schritt möchte TOPCOM seinen Beitrag dazu leisten, unseren
  Planeten Erde zu verbessern. Doch das gelingt nur mit Ihrer Hilfe!
  1.1 Befestigen / Lösen des Gürtelclips
  1. Um den Gürtelclip zu befestigen, legen Sie Stift und Loch auf der
  Rückseite aneinander. Drücken Sie vorsichtig, bis der Clip einrastet.
  2. Um den Gürtelclip (a) vom Gerät zu entfernen, drücken Sie den
  Gürtelclip und ziehen Sie ihn vom Gerät ab (b).
  1.2 Batterien/Akkus einlegen
  1. Entfernen Sie den Gürtelclip.
  2. Ziehen Sie an der Klappe der Batteriefachabdeckung (c) und
  entfernen Sie vorsichtig die Batteriefachabdeckung.
  3. Legen Sie den wiederaufladbaren Akkupack ein. Achten Sie dabei
  auf die angegebene Polarität. Stellen Sie sicher, dass die
  Metallkontakte nach außen zeigen, um einen Kontakt zur
  Batterieabdeckung herzustellen. Oder legen Sie die 3 „AAA“-
  Alkalibatterien oder Akkus ein. Achten Sie dabei auf die
  angegebene Polarität.
  4. Setzen Sie die Batterieabdeckung und den Gürtelclip wieder ein.
  2 Batterien/Akkus aufladen
  Wenn Sie NiMh-Akkupacks installieren, können Sie das Gerät einfach
  zum Aufladen auf die Ladestation stellen.
  1. Stellen Sie das Ladegerät auf eine ebene Oberfläche.
  2. Stecken Sie das mitgelieferte Netzteil in die Steckdose. Beachten
  Sie die angegebene Spannung und vergleichen Sie diese mit den
  Netzteil-Anzeigen. Verbinden Sie den Niederspannungsstecker am
  Kabelende mit dem Anschluss auf der Rückseite der
  Tischladestation.
  3. Stellen Sie das Sprechfunkgerät wie dargestellt in das Ladegerät.
  4. Die Lade-LED leuchtet auf, wenn das Gerät richtig eingelegt ist und
  aufgeladen wird.
  Es dauert ungefähr 12 bis 14 Stunden, bis die Akkus vollständig geladen
  sind. Auf dem Display wird nicht angezeigt, wenn die Akkus aufgeladen
  werden.
  3 Batterie-/Akkustand
  Der Batterieladezustand wird durch die Anzahl der Quadrate im
  Batteriesymbol im LCD-Display angezeigt.
  Batterie/Akku voll
  Batterie/Akku 2/3 voll
  Batterie/Akku 1/3 voll
  Batterie/Akku leer
  Wenn der Batterieladezustand niedrig ist, ertönt ein Signalton.
  4 Beschreibung
  1. Ohrhörer-Anschluss
  2. LCD-Display
  3. Lautstärke lauter
  4. Monitor- / Scan-Taste MON /
  5. Nach-oben-Taste
  6. Mikrofon
  7. Optionaler Stromversorgungs-Anschluss
  8. Lautsprecher
  9. Menü- / Ein-Aus- / Entsperr-Taste /
  10. Nach-unten-Taste
  11. Anruftaste
  12. Sprechtaste PTT
  13. Lautstärke leiser
  14. Strom- / Sendebereitschafts-LED
  15. Antenne
  5 Informationen zum LCD-Display
  16. Antennen-Symbol
  17. Tastensperre-Symbol
  18. Scan-Symbol
  19. Roger-Signalton
  20. CTCSS-Code
  21. VOX-Anzeige
  22. Kanal
  23. Batteriestandsanzeige
  6 Betrieb des Twintalker RC-64026.1 Die Taschenlampe ein-/ausschalten
  Gerät einschalten:
  Halten Sie die -Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
  Sie hören einen Signalton und im LCD-Display erscheint der
  aktuelle Kanal.
  Gerät ausschalten:
  Halten Sie die -Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Sie
  hören einen Signalton und das LCD-Display zeigt nichts mehr an.
  6.2 Einstellen der Lautsprecherlautstärke
  Die Lautstärke des Lautsprechers ist in 15 Stufen einstellbar
  Drücken Sie die Taste "Lauter" im Standby-Modus,
  um die Lautstärke zu erhöhen. Der Lautstärke wird angezeigt.
  Drücken Sie die Taste „Lautstärke leiser , um die
  Lautsprecherlautstärke zu verringern.
  6.3 Empfangen von Signalen
  Das Gerät befindet sich immer im Empfangsmodus, wenn es eingeschaltet
  ist und nicht sendet.
  6.4 Senden eines Signals
  Halten Sie zum Senden die PTT-Taste gedrückt. Der TX-LED
  leuchtet.
  Halten Sie das Gerät in einer senkrechten Position mit dem
  Mikrofon 10 cm vor dem Mund. Sprechen Sie in das Mikrofon.
  Lassen Sie die PTT-Taste los, wenn Sie die Durchsage beenden
  möchten.
  6.5 Wechseln des Kanals
  Drücken Sie die -Taste oder -Taste , um den Kanal
  zu wechseln.
  7 Anleitung für Stromversorgung und Batterie
  Einspeisung.: DSC-6PFA-12 FEU 090020
  Eingabe: 100-240 V AC 50/60 Hz 200 mA,
  Ausgabe: 9 V DC, 200 mA, Schaltnetzteil
  Hersteller: Dee Van Enterprise Co., Ltd
  Batterie: LEXEL-LH060-3A44C3BT (3,6 V 600 mAh NiMh)
  Vorsicht: Explosionsrisiko beim Einlegen einer falschen Batterie.
  Entsorgung der verbrauchten Batterien laut Anleitung.
  Anschluss an der PMR-Einheit darf für keine anderen Zwecke verwendet
  werden.
  1Introducción
  Gracias por adquirir este producto de TOPCOM. Este producto ha sido
  diseñado y montado teniendo el máximo cuidado para con usted y el medio
  ambiente. En TOPCOM, nos gusta pensar en el futuro de nuestro planeta
  y nuestros hijos, por lo que hacemos lo que está en nuestras manos para
  ayudar a conservar el medio ambiente. Por esta razón, hemos decidido
  reducir el número de páginas de nuestras guías del usuario, así como de
  nuestros manuales de producto. En este pequeño manual que se le facilita
  junto con su dispositivo de TOPCOM, podrá encontrar una breve
  descripción de cómo instalarlo y utilizarlo. No obstante, si desea conocer
  todas las características de su nuevo dispositivo de TOPCOM, visite
  nuestra página web (www.tristar.eu), donde podrá descargar el manual
  del usuario completo en su idioma. Gracias a esta opción, TOPCOM
  espera contribuir a la mejora de nuestro mundo, ¡aunque solo podremos
  lograrlo con su ayuda!
  1.1 Retirada e instalación del clip del cinturón
  1. Para instalar el clip del cinturón, coloque la patilla a la altura del
  agujero situado en la parte posterior. Presionar con cuidado hasta
  que encaje bien (hace clic).
  2. Para extraer de la unidad el clip del cinturón (a), empuje el clip
  mientras lo aleja de la unidad (b).
  1.2 Instalación de las pilas
  1. Retire la pinza del cinturón.
  2. Tirar de la lengüeta de la tapa de las pilas (c) y retire con cuidado la
  tapa de las pilas.
  3. Instalar el paquete de pilas recargables según la polaridad indicada.
  Los contactos metálicos deben mirar hacia fuera de la radio para
  conectarse con la tapa de las pilas. O introducir tres pilas alcalinas
  AAA o recargables según la polaridad indicada.
  4. Vuelva a colocar la tapa de las pilas y la pinza del cinturón.
  2 Carga de las pilas
  Una vez instalado el paquete de pilas NiMh, el cargador de sobremesa
  permite cargarlas cómodamente.
  1. Coloque el cargador de sobremesa sobre una superficie plana.
  2. Conectar el adaptador suministrado a la toma de corriente. Preste
  atención al voltaje mencionado y compárelo con las indicaciones de
  suministro eléctrico. Conectar el conector de baja tensión que hay al
  final del cable al conector situado en la parte posterior del cargador
  de sobremesa.
  3. Coloque el PMR en el cargador tal como se indica.
  4. Si están bien insertadas y cargándose, el LED de carga se
  encenderá.
  Las pilas tardarán entre 12 y 14 horas en cargarse por completo. La
  pantalla no muestra ninguna indicación cuando se están cargando las pilas.
  3 Nivel de carga de la batería
  El nivel de carga de las pilas está indicado por el número de rectángulos
  presentes en el interior del icono de la pila en la pantalla LCD.
  Pilas cargadas
  2/3 de la carga
  1/3 de la carga
  Sin carga
  Cuando el nivel de carga de las pilas esté bajo, sonará un pitido.
  4 Descripción
  1. Conector de auriculares
  2. Pantalla LCD
  3. Botón de subir volumen
  4. Tecla de rastreo / barrido MON /
  5. Botón de subir
  6. Micrófono
  7. Conector de alimentación opcional
  8. Altavoz
  9. Botón de menú / encendido-apagado / desbloqueo /
  10. Botón de bajar
  11. Botón de llamar
  12. Pulse el botón PTT para hablar
  13. Botón de bajar volumen
  14. LED de alimentación / transmisión
  15. Antena
  5 Información de la pantalla LCD
  16. Icono de la antena
  17. Icono de bloqueo del teclado
  18. Icono de barrido
  19. Icono de pitido Roger
  20. Código CTCSS
  21. Indicación VOX
  22. Número de canal
  23. Indicador de nivel de carga de las pilas
  6 Uso del Twintalker RC-64026.1 Encendido y apagado de la unidad
  Para encender:
  Mantenga pulsada la tecla durante 3 segundos. El
  aparato emitirá un pitido y la pantalla LCD mostrará el canal actual.
  Para apagar:
  Mantenga pulsada la tecla durante 3 segundos.
  El aparato emitirá un pitido y la pantalla LCD se apagará.
  6.2 Ajuste del volumen del altavoz
  Hay 15 niveles de volumen del altavoz.
  Pulse el botón de subir volumen en el modo de espera para
  aumentar el volumen del altavoz. Se mostrará el nivel del volumen.
  Pulse el botón de bajar volumen para reducir el volumen
  del altavoz.
  6.3 Recepción de una señal
  Cuando está encendida pero sin transmitir, la unidad se encuentra en modo
  de recepción.
  6.4 Transmisión de una señal
  Mantenga pulsado el botón PTT para transmitir. Se encenderá
  la pantalla TX LED.
  Mantenga la unidad en posición vertical con el micrófono a 10 cm
  de la boca y hable a través de él.
  Suelte el botón PTT cuando quiera dejar de transmitir.
  6.5 Cambio de canales
  Pulse el botón o el botón para cambiar el canal.
  7 Instrucciones de las fuentes de alimentación y la batería
  Energía suministrada: DSC-6PFA-12 FEU 090020
  Entrada: 100-240VCA 50/60Hz 200mA,
  Salida: 9VCC, 200mA, adaptador de modo del conmutador
  Fabricante: Dee Van Enterprise Co., Ltd
  Batería: LEXEL-LH060-3A44C3BT (3.6V 600 mAh NiMh)
  Precaución: Existe riesgo de explosión si la batería se reemplaza por otra
  de un tipo incorrecto. Deseche las baterías usadas según las instrucciones.
  El puerto de conexión de entrada en la unidad PMR no se puede utilizar
  para ningún propósit.
  1 Förberedelser
  Tack för att du köpt den här TOPCOM-produkten. Denna produkt har
  utformats och monterats med största omsorg om dig och om miljön.
  Eftersom vi på TOPCOM är måna om vår planets framtid och våra barn
  strävar vi efter att göra vårt bästa för att hjälpa till att rädda miljön. Det är
  därför vi har beslutat att minska antalet sidor i våra bruksanvisningar och
  produkthandböcker. I denna korta bruksanvisning som följer med din
  TOPCOM-enhet hittar du en kort beskrivning av hur du installerar och
  använder din TOPCOM-enhet. Om du ändå vill upptäcka alla funktioner i
  din nya TOPCOM-enhet kan du besöka vår webbplats (www.tristar.eu)
  där du kan ladda ned den fullständiga bruksanvisningen på ditt språk.
  TOPCOM hoppas att vi på detta sätt kan dra vårt strå till stacken för att göra
  vår planet till en bättre plats, men vi behöver din hjälp för att lyckas!
  1.1 Sätt i/ta av bälteshållaren
  1. För att sätta i bälteshållaren, rikta in bulten med hålet på baksidan.
  Tryck försiktigt tills den klickar på plats.
  2. För att ta bort bälteshållaren (a) från apparaten, tryck
  bälteshållaren samtidigt som du drar bort den från apparaten (b).
  1.2 Installera batterier
  1. Ta bort bältesklämman.
  2. Dra försiktigt i batteriluckans flik (c) och avlägsna försiktigt
  batteriluckan.
  3. Placera det laddningsbara batteripacket enligt de angivna polerna.
  Metallkontakterna ska vara vända utåt från radion för att ansluta till
  batteriluckan. Du kan också installera 3 alkaliska AAA-batterier eller
  laddningsbara batterier med polerna enligt bilden.
  4. Sätt tillbaka batteriluckan och bältesklämman.
  2 Laddning av batterier
  När NiMh-batteripack sätts i, ger skrivbordsladdaren en enkel drop-in
  laddning.
  1. Placera skrivbordsladdaren på ett plant underlag.
  2. Koppla den medföljande adaptern till det elektriska urtaget. Var
  uppmärksam på den angivna voltstyrkan och jämför denna med
  indikationerna på nätanslutningen. Anslut lågspänningskontakten
  i sladdens ände till kontakten på skrivbordsladdarens baksida.
  3. Placera PMR i laddaren såsom anges.
  4. Laddningslysdioden tänds om allt är riktigt isatt och laddning pågår.
  Det tar ca. 12 till 14 timmar att ladda batterierna helt Det finns ingen
  indikation på teckenfönstret när batterierna laddas.
  3 Batteriernas laddningsnivå
  Batteriets laddningsnivå representeras av det antal rutor som visas inuti
  batteriikonen på LCD-skärmen.
  Batteri fullt
  Batteri 2/3 laddat
  Batteri 1/3 laddat
  Batteri tomt
  När batteriets laddningsnivå är lågt, hörs ett pip.
  4 Beskrivning
  1. Kontakt för hörlurar
  2. LCD-skärm
  3. Volym upp-knapp
  4. Knappen övervaka/sökMON /
  5. Upp-knapp
  6. Mikrofon
  7. Anslutning för strömförsörjning (tillval)
  8. Högtalare
  9. Knappen meny- / på-av/lås upp /
  10. Ned-knapp
  11. Uppringningsknapp
  12. Tryck för att prata-knapp PTT
  13. Volym ned-knapp
  14. Ström / sändningsindikator (lysdiod)
  15. Antenn
  5 Information på LCD-skärmen
  16. Antennikon
  17. Knapplåsikon
  18. Sökikon
  19. Symbol för Rogerpip ("uppfattat"-pip)
  20. CTCSS-kod
  21. VOX-indikering
  22. Kanalnummer
  23. Indikation som anger batteriets laddningsnivå
  6 Användning av Twintalker RC-64026.1 Slå på/av enheten (on/off)
  Slå på:
  Håll -knappen intryckt i 3 sekunder. Apparaten ”piper” och
  LCD-displayen visar den nuvarande kanalen.
  Slå av:
  Håll -knappen intryckt i 3 sekunder. Apparaten ”piper” och
  LCD-displayen släcks.
  6.2 Justera högtalarvolymen
  Det finns 15 högtalarvolymlägen
  Tryck på volym upp-knappen i vänteläge för att höja
  högtalarvolymen. Volymnivån visas.
  Tryck på knappen volym ned för att minska
  högtalarvolymen.
  6.3 Ta emot en signal
  Enheten är hela tiden i mottagarläge när apparaten är påslagen och
  inte sänder.
  6.4 Sända en signal
  •Håll PTT-knappen intryckt för att sända. TX-lysdoiden kommer
  att vara på.
  Håll apparaten i vertikalt läge med mikrofonen 10 cm från munnen
  och tala in i mikrofonen.
  •Släpp PTT- knappen när du vill sluta sända.
  6.5 Byta kanal
  Tryck på -knappen eller -knappen för att byta kanal.
  7 Instruktion för strömförsörjning och batteri
  Strömförsörjning.: DSC-6PFA-12 FEU 090020
  Ineffekt: 100-240VAC 50/60Hz 200mA,
  Uteffekt: 9 V DC, 200mA, växlingslägesadapter
  Tillverkare: Dee Van Enterprise Co., Ltd
  Batteri: LEXEL-LH060-3A44C3BT (3.6V 600 mAh NiMh)
  Varning: Risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ. Kassera
  använda batterier enligt instruktionerna.
  Inkopplingsuttaget på PMR-enheten kan inte användas för något ändamål.
  1 Sådan kommer du i gang
  Tak, fordi du valgte dette TOPCOM-produkt. Dette produkt er udviklet og
  samlet med den størst mulige omtanke for dig og for miljøet. Da vi her hos
  TOPCOM tænker på vores børns og planetens fremtid, gør vi vores bedste
  for at skåne miljøet. Dette er grunden til, at vi har besluttet at reducere
  antallet af sider i vores brugervejledninger og produktmanualer. I denne
  korte vejledning, der følger med din TOPCOM-enhed, finder du en kort
  forklaring på, hvordan du installerer og bruger din TOPCOM-enhed. Hvis du
  alligevel skulle have lyst til at lære mere om alle funktionerne på din nye
  TOPCOM-enhed, kan du besøge vores websted (www.tristar.eu), hvor du
  kan downloade en komplet brugervejledning på dit sprog. På denne måde
  håber TOPCOM på at kunne bidrage til at gøre vores planet til et bedre
  sted, men det kan vi kun med din hjælp!
  1.1 Montering/afmontering af bælteclips
  1. Bælteclipsen monteres ved at justere stiften efter hullet i bagsiden.
  Tryk forsigtigt, indtil den låses i position.
  2. Bælteclipsen (a) afmonteres fra enheden ved at skubbe til
  bælteclipsen, mens den trækkes væk fra enheden (b).
  1.2 Isætning af batteri
  1. Fjern bælteclipsen.
  2. Træk i tappen på batteridækslet (c), og fjern forsigtigt batteridækslet.
  3. Isæt den genopladelige batteripakke i henhold til den viste polaritet.
  Metalkontakterne skal vende udad i forhold til radioen, så de får
  forbindelse med batteridøren. Eller isæt 3 'AAA'-alkaline-batterier
  eller genopladelige batterier i henhold til den viste polaritet.
  4. Genmontér batteridækslet og bælteclipsen.
  2 Opladning af batterier
  Når NiMH-batteripakkerne er isat, kan de nemt og bekvemt oplades via
  bordopladeren.
  1. Placer bordopladeren på en plan overflade.
  2. Sæt den medfølgende adapter ind i en stikkontakt. Vær opmærksom
  på den anførte spænding, og sammenhold den med
  strømforsyningens angivelser. Tilslut lavspændingsstikket for enden
  af kablet til stikket på bagsiden af bordopladeren.
  3. Sæt PMR-enheden i opladeren som vist.
  4. Lade-LED'en tændes, hvis radioen er isat korrekt og lader.
  Det tager omkring 12 til 14 timer at oplade batterierne fuldstændigt.
  Der vises ikke noget i displayet, når batterierne lades op.
  3 Batteriets ladeniveau
  Batteriets ladeniveau indikeres af antallet af firkanter, der kan ses i
  batteriikonet på LCD-displayet.
  Batteri fuldt opladt
  Batteri 2/3 opladt
  Batteri 1/3 opladt
  Batteri afladt
  Når batteriets ladeniveau er lavt, afgives et bip.
  4 Beskrivelse
  1. Stik til øretelefon
  2. LCD-display
  3. Lydstyrke op-knap
  4. Overvåg/scan-knap MON /
  5. Pil op
  6. Mikrofon
  7. Stik til valgfri strømforsyning
  8. Højttaler
  9. Menu/on-off/lås op-knap /
  10. Pil ned
  11. Kaldeknap
  12. Tryk for at tale-knap PTT
  13. Lydstyrke ned-knap
  14. Strøm/transmissions-LED
  15. Antenne
  5 Oplysninger i LCD-displayet
  16. Antenne-ikon
  17. Tastelås-ikon
  18. Scan-ikon
  19. Bekræftelsesbip-ikon
  20. CTCSS-kode
  21. Indikering for VOX
  22. Kanalnummer
  23. Indikation for batteriets ladeniveau
  6 Brug af Twintalker RC-64026.1 Sådan tændes og slukkes enheden
  Sådan tændes enheden:
  Tryk på -knappen , og hold den inde i 3 sekunder.
  Enheden "bipper", og LCD-displayet viser den aktuelle kanal.
  Sådan slukkes enheden:
  Tryk på -knappen , og hold den inde i 3 sekunder.
  Enheden "bipper", og LCD-displayet går ud.
  6.2 Justering af højttalerlydstyrken
  Der findes 15 niveauer for højttalerlydstyrken
  Tryk på Lydstyrke op-knappen i standbytilstand for at øge
  højttalerlydstyrken. Lydstyrkeniveauet vises.
  Tryk på Lydstyrke ned-knappen for at reducere
  højttalerlydstyrken.
  6.3 Modtagelse af signal
  Enheden er kontinuerligt i modtagetilstand, når den er tændt og ikke
  selv sender.
  6.4 Afsendelse af signal
  Tryk på PTT-knappen , og hold den nede for at sende.
  TX-LED'en lyser.
  Hold enheden lodret med mikrofonen 10 cm fra munden, og tal ind i
  mikrofonen.
  •Slip PTT-knappen , når du ikke vil sende længere.
  6.5 Sådan skifter du kanaler
  Tryk på -knappen eller -knappen for at skifte kanal.
  7 Instruktion for strømforsyning og batteri
  Strømforsyning: DSC-6PFA-12 FEU 090020
  Input: 100-240VAC 50/60Hz 200mA,
  Output: 9VDC, 200mA, switch-mode adapter
  Fabrikant: Dee Van Enterprise Co., Ltd
  Batteri: LEXEL-LH060-3A44C3BT (3,6V 600 mAh NiMh)
  Advarsel: Der er fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en ukorrekt
  type. Bortskaffelse af brugte batterier, i henhold til instruktionen.
  Plug-in jack-porten på PMR-enheden kan ikke anvendes til noget formål.
  1 Komme i gang
  Takk for at du valgte dette produktet fra TOPCOM. Dette produktet er
  utviklet og montert med omtanke for deg og miljøet. Fordi vi i TOPCOM
  tenker på fremtiden for miljøet og våre barn, prøver vi å gjøre vårt beste for
  å verne miljøet. Derfor har vi besluttet å redusere antall sider i
  brukerveiledninger og brukerhåndbøker for produkter. I denne korte
  bruksanvisningen som følger med ditt TOPCOM-produkt finner du en kort
  beskrivelse av hvordan du installerer og bruker TOPCOM-produktet. Hvis
  du vil vite mer om alle funksjonene og egenskapene til det nye TOPCOM-
  apparatet, kan du gå til vårt webområde (www.tristar.eu), hvor du kan laste
  ned den fullstendige bruksanvisningen på ditt eget språk. På denne måten
  håper vi i TOPCOM at vi kan bidra til å verne om miljøet. Vi kan imidlertid
  bare lykkes med din hjelp!
  1.1 Fjerne/montere belteklipset
  1. For å montere belteklipsen retter du inn pinnen med hullet på
  baksiden. Trykk forsiktig til den klikker på plass.
  2. For å fjerne belteklipsen (a) fra radioen, skyver du på belteklipset
  mens du trekker klipset bort fra enheten (b).
  1.2 Sette inn batterier
  1. Fjern belteklipset.
  2. Trekk i sperrehaken for batteridekselet (c) og fjern batteridekselet
  forsiktig.
  3. Sett inn den oppladbare batteripakken mens du følger polariteten
  som vist. Metallkontaktene skal vende utover fra radioen mot
  kontaktene i batteridekselet. Alternativt installerer du tre alkaliske
  eller oppladbare AAA-batterier, med polaritet som vist
  4. Sett på batteridekselet og belteklipset igjen.
  2 Lade opp batterier
  Når NiMh-batteripakker er installert, sørger bordladeren for enkel
  opplading.
  1. Sett bordladeren på et flatt underlag.
  2. Plugg den medfølgende strømadapteren inn i et strømuttak. Merk
  deg den oppgitte spenningen, og sammenhold denne med
  merkingen på strømadapteren. Kople lavspenningspluggen i enden
  av kabelen til kontakten baksiden av bordladeren.
  3. Sett PMR-radioen i bordladeren som vist.
  4. Ladelampen vil lyse opp for å indikere at radioen er riktig satt inn og
  under opplading.
  Det tar mellom 12 og 14 timer å lade batteriene helt opp. Det angis ikke
  på displayet at batteriene lades.
  3 Batteriladenivå
  Batteriladenivået vises med antall rektangler som vises i batteriikonet
  på LCD-displayet.
  Fulladet batteri
  Batteri 2/3 fullt
  Batteri 1/3 fullt
  Batteri utladet
  Når batteriladenivået nærmer seg utladet, høres et pipesignal.
  4 Beskrivelse
  1. Øretelefonkontakt
  2. LCD-display
  3. Høyere volum-knapp
  4. Overvåking- / skanneknapp MON /
  5. Opp-knapp
  6. Mikrofon
  7. Kontakt til valgfri strømforsyning
  8. Høyttaler
  9. Meny- / på-av- / lås opp-knapp /
  10. Ned-knapp
  11. Anropsknapp
  12. Trykk for å snakke-knapp PTT
  13. Lavere volum-knapp
  14. Strøm- / sendeindikator
  15. Antenne
  5 Informasjon på LCD-displayet
  16. Antennesymbol
  17. Tastelåssymbol
  18. Skannesymbol
  19. Symbol for bekreftelsestone
  20. CTCSS-kode
  21. VOX-indikasjon
  22. Kanalnummer
  23. Indikator for batteriladenivå
  6 Bruk av Twintalker RC-64026.1 Slå enheten på/av
  Slå enheten på:
  Trykk på -tasten og hold den inne i 3 sekunder. Enheten vil
  avgi en pipelyd, og LCD-displayet viser gjeldende kanal.
  Slå enheten av:
  Trykk på -tasten og hold den inne i 3 sekunder. Enheten vil
  avgi en pipelyd, og LCD-displayet blankes ut.
  6.2 Justere høyttalervolumet
  Høyttalervolumet kan justeres i 15 nivåer
  Trykk volum opp-knappen i hvilemodus for å øke
  høyttalervolumet. Volumnivået vises.
  Trykk på volum ned-tasten for å redusere volumet.
  6.3 Motta et signal
  Enheten er kontinuerlig i mottaksmodus så lenge den er slått på og ikke
  sender selv.
  6.4 Sende et signal
  Trykk inn og hold på PTT-knappen for å sende. TX-indikatoren
  lyser.
  Hold enheten vertikalt med mikrofonen 10 cm fra munnen, og tal inn
  i mikrofonen.
  ENGLISH
  VOX
  16
  23
  17
  18
  19
  20

  2122

  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  AAA
  AAA
  +
  -
  a
  b
  c
  The device can also operate with 3 x AAA NiMh batteries or
  with 3 x AAA Alkaline batteries.
  3 x AAA Alkaline batteries cannot be charged with the
  charger.
  ++
  ++
  +
  +
  ++
  NEDERLANDS
  If the segments and icons of the displays are shown in light
  grey in this user guide, it indicates that they are blinking
  and/or selectable.
  9
  9
  3
  13
  In order for other people to receive your transmission, they
  must also be on the same channel and have set the same
  CTCSS code. (See chapter 13.5)
  12
  12
  To check the channel activity use the monitor function . The
  maximum transmitting time is limited to 1 minute. Release
  and press PTT-button to restart transmitting.
  5
  10
  Het toestel kan ook werken met 3 AAA NiMH-batterijen of
  met 3 AAA alkalinebatterijen.
  3 AAA alkalinebatterijen kunnen niet met de lader worden
  opgeladen.
  +
  +
  ++
  ++
  +
  +
  FRANÇAIS
  Wanneer de segmenten en pictogrammen van de displays
  in deze handleiding in lichtgrijs worden weergegeven,
  geeft dit aan dat ze knipperen en/of kunnen worden
  geselecteerd.
  9
  9
  3
  Andere mensen die uw signaal willen ontvangen, moeten
  op hetzelfde kanaal zitten en dezelfde CTCSS-code hebben
  ingesteld als u. (Zie hoofdstuk 13.5)
  12
  12
  Gebruik de monitorfunctie om de kanaalactiviteit te
  controleren. De maximale zendtijd is beperkt tot 1 minuut.
  Houd de toets PTT kort ingedrukt om het zenden
  voort te zetten.
  12
  5
  10
  L'appareil peut également fonctionner à l'aide de 3 piles
  NiMh AAA ou 3 piles alcalines AAA.
  Les 3 piles alcalines AAA ne peuvent pas être rechargées
  à l'aide du chargeur.
  +
  +
  ++
  +
  +
  +
  +
  DEUTSCH
  Si les segments et les icônes affichés sont indiqués en
  gris clair dans ce manuel d'utilisation, cela signifie qu'ils
  clignotent et/ou peuvent être sélectionnés.
  9
  9
  3
  13
  Pour que d'autres personnes reçoivent votre transmission,
  elles doivent également utiliser le même canal et le même
  code CTCSS. (Voir le chapitre 13.5)
  12
  12
  Pour vérifier l'activité du canal, utilisez la fonction de
  surveillance. La durée maximum de transmission est
  limitée à 1 minute. Relâchez et appuyez sur la touche
  d'émission PTT pour redémarrer l'émission.
  12
  5
  10
  Das Gerät kann auch mit 3 AAA-NiMh-Akkus oder mit
  3 AAA-Alkalibatterien betrieben werden.
  Die 3 AAA-Alkalibatterien können nicht mit dem Ladegerät
  aufgeladen werden.
  ++
  ++
  +
  +
  ++
  ESPAÑOL
  Blinkende und/oder auswählbare Segmente und Symbole
  der Displayanzeige werden in dieser Bedienungsanleitung
  hellgrau dargestellt.
  9
  9
  3
  13
  Damit andere Personen Ihre Übertragung empfangen
  können, müssen sie ihre Geräte auf denselben Kanal
  und CTCSS-Code eingestellt haben. (Siehe Kapitel 13.5)
  12
  12
  Zum Kontrollieren der Kanäle verwenden Sie die
  Kanalüberwachungsfunktion. Die maximale Sendezeit
  ist auf 1 Minute beschränkt. Lassen Sie die PTT-Taste
  los und drücken Sie sie erneut, um weiterzusenden.
  12
  5
  10
  El aparato también funciona con 3 pilas AAA NiMh o con
  3 pilas AAA alcalinas.
  Las 3 pilas AAA alcalinas no se pueden cargar con el
  cargador.
  ++
  +
  +
  ++
  ++
  SVENSKA
  En este manual de usuario, si los segmentos e iconos
  de las pantallas aparecen en gris claro, significa que
  están parpadeando o se pueden seleccionar.
  9
  9
  3
  13
  Para que otras personas puedan recibir una transmisión,
  deben encontrarse en el mismo canal y tener el mismo
  código CTCSS que el emisor (consulte el capítulo 13.5).
  12
  12
  Para comprobar la actividad que hay en el canal, utilice la
  función de rastreo. El tiempo máximo de transmisión está
  restringido a 1 minuto. Suelte y vuelva a pulsar el botón
  PTT para empezar a transmitir de nuevo.
  12
  5
  10
  Apparaten kan också fungera med 3 x AAA NiMh-batterier
  eller med 3 x alkaliska AAA-batterier.
  3 x alkaliska AAA-batterier kan inte laddas i laddaren.
  +
  +
  ++
  +
  +
  +
  +
  Om text och ikoner på displayen är markerade med
  ljusgrått i denna bruksanvisning, innebär det att de blinkar
  och/eller är valbara.
  9
  9
  DANSK
  3
  13
  För att andra personer ska kunna ta emot din sändning,
  måste de också vara på samma kanal och ha ställt in
  samma CTCSS-kod. (Se kapitel 13.5.)
  12
  12
  Använd övervakningsfunktionen för att kontrollera
  kanalaktiviteten. Den maximala sändningstiden är
  begränsad till 1 minut. Släpp och tryck på PTT- knappen
  för att sända igen.
  12
  5
  10
  Enheden kan også fungere med 3 x AAA NiMH-batterier eller
  med 3 x AAA-alkaline-batterier.
  3 x AAA-alkaline-batterier kan ikke oplades med opladeren.
  +
  +
  +
  +
  ++
  +
  +
  Hvis segmenterne og ikonerne på displayet vises i lysegrå
  i denne brugervejledning, angiver det, at de blinker og/eller
  kan vælges.
  9
  9
  3
  13
  Andre personer kan kun modtage din transmission, hvis de
  har indstillet deres enhed til samme kanal og valgt samme
  CTCSS-kode. (Se kapitel 13.5)
  NORSK
  12
  12
  Sådan kontrolleres kanalaktiviteten vha.
  overvågningsfunktionen: Den maksimale sendetid
  er begrænset til 1 minut. Slip og tryk på PTT-knappen
  for at sende igen.
  12
  5
  10
  Utstyret kan også drives med 3 x AAA NiMh-batterier, eller
  med 3 x alkaliske AAA-batterier.
  3 x alkaliske AAA-batterier kan ikke lades opp med
  batteriladeren.
  ++
  +
  +
  ++
  ++
  Hvis segmenter og symboler på displayet er vist i lyst grått
  i denne bruksanvisningen, angir det at de blinker og/eller
  kan velges.
  9
  9
  3
  13
  For at andre brukere skal høre sendingen din, må de være
  innstilt på samme kanal og ha satt den samme CTCSS-
  koden. (Se kapittel 13,5)
  12
TriStar RC-6402

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre TriStar RC-6402 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de TriStar RC-6402 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de TriStar RC-6402 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Walkie talkies y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.6. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés. ¿Tiene alguna pregunta sobre TriStar RC-6402 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de TriStar RC-6402

General
Marca TriStar
Modelo RC-6402
Producto Walkie talkie
Idioma Español, Portugués, Inglés
Tipo de archivo PDF