TriStar SZ-1918

TriStar SZ-1918 manual

 • SZ1918
  EN | Instruction manual
  NL | Gebruiksaanwijzing
  FR | Mode d’emploi
  DE | Bedieningsanleitung
  ES | Manual de usuario
  PT | Manual de utilizador
  IT | Manuele utente
  SV | Bruksanvisning
  PL | Instrukcja obsługi
  CS | Návod na použití
  SK | Návod na použitie
  PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
  DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
  BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
  1
  3
  6
  7
  8
  4 5
  2
  SERVICE.TRISTAR.EU
  Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
  5015 BH Tilburg | The Netherlands
  [WEEE LOGO]
  ENInstruction manual
  SAFETY
  By ignoring the safety instructions the
  manufacturer can not be hold responsible for
  the damage.
  If the supply cord is damaged, it must be
  replaced by the manufacturer, its service
  agent or similarly qualified persons in order to
  avoid a hazard.
  Never move the appliance by pulling the cord
  and make sure the cord can not become
  entangled.
  The user must not leave the device
  unattended while it is connected to the supply.
  This appliance is only to be used for
  household purposes and only for the purpose
  it is made for.
  This appliance shall not be used by children
  from 0 year to 8 years. This appliance can be
  used by children aged from 8 years and above
  and persons with reduced physical, sensory or
  mental capabilities or lack of experience and
  knowledge if they have been given
  supervision or instruction concerning use of
  the appliance in a safe way and understand
  the hazards involved. Children shall not play
  with the appliance. Keep the appliance and its
  cord out of reach of children aged less than 8
  years. Cleaning and user maintenance shall
  not be made by children unless older than 8
  and supervised.
  To protect yourself against an electric shock,
  do not immerse the cord, plug or appliance in
  the water or any other liquid.
  The plug must be removed from the socket-
  outlet before cleaning or maintaining the
  appliance.
  PARTS DESCRIPTION
  1. On/off button + handle
  2. Dust container release button
  3. Dust container
  4. Filter
  5. Dust container cover
  6. Dump button
  7. Combi brush
  8. Large floor brush
  BEFORE THE FIRST USE
  Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
  stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
  Only usethe device ifall thefilters includedthedust compartmentare
  placed properly, a damagedor improperlyinstalledfilterordust
  compartmentmaydamagethe unit.
  USE
  Choose the desired brush; the combi nozzle for narrow surfaces or the
  tube together with the floorbrush.
  Insert the plug into the power socket. Make sure that the power supply
  corresponds to the required power mentioned on the rating label.
  Press the on/off button to turn on the power.
  CLEANING AND MAINTENANCE
  Emptying the Dust Container
  Hold the dust container above an open dustbin.
  Use the dump button to open the bottom plate of the dust container,
  the dust container will open and the dirt will fall out.
  Cleaning the Filter
  Take out the dust container by pushing the dust container release
  button.
  Turn the lid of the dust container anticlockwise and remove it.
  Carefully remove the cyclone filter from the dust container.
  Remove the foam filter holder from the cyclone filter.
  Remove the foam filter from the filter holder. Please note: the thin
  fabric filter is firmly attached to the filter holder and cannot be taken
  out of the holder!
  Thoroughly rinse all the parts with clear, lukewarm water, do not use
  any cleaning agent.
  Shake off any excess water and allow all the parts to dry completely
  before reinserting them.
  GUARANTEE
  This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is
  valid if the product is used in accordance to the instructions and for the
  purpose for which it was created. In addition, the original purchase
  (invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of
  purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
  For the detailed warranty conditions, please refer to our service
  website: www.service.tristar.eu
  ENVIRONMENT
  This appliance should not be put into the domestic garbage at
  the end of its durability, but must be offered at a central point for the
  recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
  the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
  this important issue. The materials used in this appliance can be
  recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
  important push to the protection of our environment. Ask your local
  authorities for information regarding the point of recollection.
  Support
  You can find all available information and spare parts at
  service.tristar.eu!
  NLGebruiksaanwijzing
  VEILIGHEID
  De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
  voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
  veiligheidsinstructies.
  Als het netsnoer beschadigd is, moet het
  worden vervangen door de fabrikant, de
  onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
  personen met een soortgelijke kwalificatie om
  gevaar te voorkomen.
  Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
  te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in
  verstrikt kan raken.
  De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
  achterlaten wanneer de stekker zich in het
  stopcontact bevindt.
  Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
  gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
  is.
  Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
  kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan
  worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
  door personen met verminderde lichamelijke,
  zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
  aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
  onder toezicht staan of instructies krijgen over
  hoe het apparaat op een veilige manier kan
  worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
  die met het gebruik samenhangen. Kinderen
  mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
  apparaat en het netsnoer buiten bereik van
  kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
  onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
  ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
  Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
  niet onder in water of andere vloeistoffen om
  elektrische schokken te voorkomen.
  De stekker moet uit het stopcontact worden
  verwijderd voor reiniging of onderhoud van het
  apparaat.
  ONDERDELENBESCHRIJVING
  1. Aan/uit-knop + Handgreep
  2. Ontgrendelknop van stofreservoir
  3. Stofreservoir
  4. Filter
  5. Deksel stofreservoir
  6. Stortknop
  7. Combi-borstel
  8. Grote vloerborstel
  VOOR HET EERSTE GEBRUIK
  Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
  de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
  Gebruik het apparaat alleen als alle filters en het stofcompartiment op de
  juiste manier zijn geplaatst, een beschadigd of niet goed geplaatste filter
  of stofcompartiment kunnen beschadigingen aan het apparaat
  veroorzaken.
  GEBRUIK
  Kies de borstel van uw keuze; de combi-zuigmond voor smalle
  oppervlakken of de buis samen met de vloerborstel.
  Steek de stekker in het stopcontact. Controleer dat de stroomvoorziening
  voldoet aan de eisen die worden vermeld op het typeplaatje. Schakel het
  apparaat in door op de Aan/uit-knop te drukken.
  REINIGING EN ONDERHOUD
  Het stofreservoir leegmaken
  Houd het stofreservoir boven een geopende vuilnisbak.
  Open de bodemplaat van het stofreservoir door op de stortknop te
  drukken, het stofreservoir gaat open en de inhoud valt eruit.
  De filter reinigen
  Neem het stofreservoir uit door op de vrijgaveknop van het stofreservoir
  te drukken.
  Draai het deksel naar links van het stofreservoir.
  Haal voorzichtig het cycloonfilter uit het stofreservoir.
  Verwijder de schuimfilterhouder uit het cycloonfilter.
  Verwijder het schuimfilter uit de filterhouder. NB: het filter van dun
  weefsel stevig op de filterhouder bevestigd en kan niet uit de houder
  worden gehaald!
  Spoel alle delen grondig schoon met schoon, lauwwarm water, gebruik
  geen schoonmaakmiddel.
  Schud het water van alle onderdelen en plaats ze pas weer wanneer ze
  door en door droog zijn.
  GARANTIE
  Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw
  garantie is geldig indien het product is gebruikt in overeenstemming met
  de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens
  dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) te worden
  overlegd met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het
  artikelnummer van het product.
  Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
  servicewebsite: www.service.tristar.eu
  MILIEU
  Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
  normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
  inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
  worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
  gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
  apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
  recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
  bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
  overheid naar het inzamelpunt.
  Support
  U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
  service.tristar.eu!
  FRManuel d'instructions
  SÉCURITÉ
  Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
  fabricant ne saurait être tenu responsable des
  dommages.
  Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
  doit être remplacé par le fabricant, son
  réparateur ou des personnes qualifiées afin
  d'éviter tout risque.
  Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
  cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
  entortillé.
  Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
  s'il est connecté à l'alimentation.
  Cet appareil est uniquement destiné à des
  utilisations domestiques et seulement dans le
  but pour lequel il est fabriqué.
  L'appareil ne doit pas être utilisé par des
  enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
  être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
  des personnes présentant un handicap
  physique, sensoriel ou mental voire ne
  disposant pas des connaissances et de
  l'expérience nécessaires en cas de surveillance
  ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
  toute sécurité et de compréhension des risques
  impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
  avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
  cordon d'alimentation hors de portée des
  enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
  maintenance utilisateur ne doivent pas être
  confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
  plus et sont sous surveillance.
  Afin de vous éviter un choc électrique,
  n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
  dans de l'eau ou autre liquide .
  La prise doit être enlevé du secteur avant de
  faire le nettoyage ou l’entretien de l’appareil.
  DESCRIPTION DES PIÈCES
  1. Bouton marche/arrêt + poignée
  2. Bouton de déverrouillage du compartiment à poussière
  3. Compartiment à poussière
  4. Filtre
  5. Cache de compartiment à poussière
  6. Bouton de vidange
  7. Brosse combinée
  8. Grande brosse à plancher
  AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
  Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
  autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
  N’utilisez l’appareil que si tous les filtres fournis sont correctement
  installés dans le compartiment à poussière, car un filtre endommagé ou
  mal installé dans lecompartiment à poussière risquerait d’endommager
  l’appareil.
  UTILISATION
  Choisissez la brosse voulue : buse combinée pour les surfaces étroites
  ou tube avec la brosse à plancher.
  Insérez la fiche secteur dans la prise murale. Assurez-vous que
  l'alimentation électrique correspond à celle requise, mentionnée sur
  l'autocollant des caractéristiques. Appuyez sur le bouton marche/arrêt
  pour mettre en marche.
  NETTOYAGE ET ENTRETIEN
  Vider le compartiment à poussière
  Tenez le compartiment à poussière au-dessus d'une poubelle ouverte.
  Utilisez le bouton de vidange pour ouvrir la plaque inférieure du
  compartiment à poussière. Le compartiment à poussière s'ouvre et la
  poussière s'en échappe.
  Nettoyage de filtre
  Retirez le compartiment à poussière en appuyant sur le bouton de
  déverrouillage du compartiment à poussière.
  Tournez le couvercle sur le compartiment à poussière dans le sens
  antihoraire et retirez-le.
  Retirez avec précaution le filtre cyclone du compartiment à poussière.
  Retirez le porte-filtre en mousse du filtre cyclone.
  Enlevez le filtre en mousse du porte-filtre. Notez : le filtre en tissu fin est
  fermement fixé sur le porte-filtre et ne peut pas en être retiré !
  Rincez soigneusement toutes les pièces à l'eau claire tiède sans aucun
  détergent.
  Secouez tout excès d'eau et laissez les pièces sécher complètement
  avant de les replacer.
  GARANTIE
  Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
  valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage
  auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu
  ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom
  du détaillant et le numéro d'article du produit.
  Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter
  notre site Internet de service: www.service.tristar.eu
  ENVIRONNEMENT
  Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
  fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
  appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
  manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
  important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
  recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
  protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
  locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
  Support
  Vous pouvez trouver toutes les informations et pièces de rechange sur
  service.tristar.eu!
  DEBedienungsanleitung
  SICHERHEIT
  Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
  der Hersteller nicht für Schäden haftbar
  gemacht werden.
  Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
  Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
  qualifizierten Personen ersetzt werden, um
  Gefahren zu vermeiden.
  Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
  am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
  Kabel nicht verwickelt.
  Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
  während es am Netz angeschlossen ist.
  Dieses Gerät darf nur für den
  Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
  benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
  Dieses Gerät darf nicht von Kindern bis zu 8
  Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
  von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
  eingeschränkten körperlichen, sensorischen
  oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
  an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
  werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
  oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
  unterrichtet wurden und die damit verbundenen
  Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
  dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
  und sein Anschlusskabel außerhalb der
  Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
  Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
  von Kindern vorgenommen werden, es sei
  denn, sie sind älter als 8 und werden
  beaufsichtigt.
  Tauchen Sie zum Schutz vor einem
  Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
  Gerät niemals in Wasser oder sonstige
  Flüssigkeiten.
  Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts
  muss der Stecker aus der Steckdose gezogen
  werden.
  TEILEBESCHREIBUNG
  1. Ein-/Aus-Taste + Handgriff
  2. Staubbehälter-Freigabetaste
  3. Staubbehälter
  4. Filter
  5. Staubbehälterdeckel
  6. Entleerungstaste
  7. Kombi-Bürste
  8. Große Bodenbürste
  VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
  Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
  Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
  Das Gerät nur in Betrieb nehmen, wenn alle Filter einschließlich
  Staubkammer richtig positioniert sind, ein kaputter oder falsch
  installierter Filter oder Staubkammer kann das Gerät beschädigen.
  GEBRAUCH
  Wählen Sie die gewünschte Bürste; die Kombi-Düse für schmale
  Flächen oder das Rohr zusammen mit der Bodenbürste.
  Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Achten Sie darauf, dass die
  Stromversorgung mit der auf dem Typenschild aufgeführten Angabe
  übereinstimmt. Drücken Sie zum Einschalten auf die Ein-/Aus-Taste.
  REINIGUNG UND WARTUNG
  Leeren des Staubbehälters
  Halten Sie den Staubbehälter über einen offenen Abfalleimer.
  Verwenden Sie die Entleerungstaste, um die untere Platte des
  Staubbehälters zu öffnen; der Staubbehälter öffnet und der Schmutz fällt
  heraus.
  Reinigung des Filters
  Nehmen Sie den Staubbehälter heraus, indem Sie auf die Freigabetaste
  des Staubbehälters drücken.
  Drehen Sie den Deckel des Staubbehälters gegen den Uhrzeigersinn
  und entfernen Sie ihn.
  Entfernen Sie vorsichtig den Zyklon-Filter vom Staubbehälter.
  Entfernen Sie den Schaumstoff-Filterhalter vom Zyklon-Filter.
  Entfernen Sie den Schaumstofffilter vom Filterhalter. Bitte beachten: Der
  dünne Stofffilter ist fest am Filterhalter angebracht und kann nicht aus
  dem Halter herausgenommen werden!
  Spülen Sie alle Teile gründlich mit sauberem, lauwarmem Wasser;
  verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
  Schütteln Sie das überschüssige Wasser ab und lassen Sie alle Teile vor
  dem Wiedereinsetzen vollkommen trocknen.
  GARANTIE
  Dieses Produkt hat eine Garantie von 24 Monaten. Der
  Garantieanspruch gilt nur, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen
  und gemäß dem Zweck, für den es konzipiert wurde, benutzt wird. Der
  Original-Kaufbeleg (Rechnung, Beleg oder Quittung) muss zusammen
  mit dem Kaufdatum, dem Namen des Einzelhändlers und der
  Artikelnummer des Produktes eingereicht werden.
  Detaillierte Informationen über die Garantiebedingungen finden Sie auf
  unserer Service-Website unter: www.service.tristar.eu
  UMWELT
  Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
  entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
  von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
  werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
  der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
  diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
  das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
  Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
  Informationen über eine Sammelstelle.
  Support
  Sämtliche Informationen und Ersatzteile finden Sie unter service.tristar.eu!
  ESManual de instrucciones
  SEGURIDAD
  Si ignora las instrucciones de seguridad,
  eximirá al fabricante de toda responsabilidad
  por posibles daños.
  Si el cable de alimentación está dañado,
  corresponde al fabricante, al representante o a
  una persona de cualificación similar su
  reemplazo para evitar peligros.
  Nunca mueva el aparato tirando del cable y
  asegúrese de que no se pueda enredar con el
  cable.
  El usuario no debe dejar el dispositivo sin
  supervisión mientras esté conectado a la
  alimentación.
  Este aparato se debe utilizar únicamente para
  el uso doméstico y sólo para las funciones para
  las que se ha diseñado.
  Este aparato no debe ser utilizado por niños de
  0 a 8 años. Este aparato puede ser utilizado por
  niños a partir de los 8 años y por personas con
  capacidades físicas, sensoriales o mentales
  reducidas, o que no tengan experiencia ni
  conocimientos, sin son supervisados o
  instruidos en el uso del aparato de forma
  segura y entienden los riesgos implicados. Los
  niños no pueden jugar con el aparato.
  Mantenga el aparato y el cable fuera del
  alcance de los niños menores de 8 años. Los
  niños no podrán realizar la limpieza ni el
  mantenimiento reservado al usuario a menos
  que tengan más de 8 años y cuenten con
  supervisión.
  Para protegerse contra una descarga eléctrica,
  no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
  el agua o cualquier otro líquido.
  El enchufe se debe retirar de la toma de
  corriente antes de limpiar y de realizar el
  mantenimiento del aparato.
  DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
  1. Botón de encendido/apagado + asa
  2. Botón de liberación del depósito para el polvo
  3. Depósito para el polvo
  4. Filtro
  5. Cubierta del depósito para el polvo
  6. Botón de volcado
  7. Cepillo combinado
  8. Cepillo grande para el suelo
  ANTES DEL PRIMER USO
  Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
  lámina protectora o el plástico del dispositivo.
  Utilice solo el aparato si todos los filtros incluido el compartimento del
  polvo están colocados correctamente, un filtro instalado incorrectamente
  o dañado o el compartimento del polvo pueden dañar la unidad.
  USO
  Seleccione el cepillo deseado; la boquilla combinada para superficies
  estrechas o el tubo junto con el cepillo para suelo.
  Inserte el enchufe en la toma de corriente. Asegúrese de que la potencia
  de la fuente de alimentación corresponda con la mencionada en la
  etiqueta de características. Pulse el botón de encendido/apagado para
  encender.
  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
  Vaciado del depósito para el polvo
  Sujete el depósito para el polvo encima de un cubo de basura abierto.
  Utilice el botón de volcado para abrir la placa inferior del depósito para el
  polvo, este se abrirá y la suciedad caerá al exterior.
  Limpieza del filtro
  Saque el depósito para el polvo pulsando el botón de liberación del
  depósito para el polvo.
  Gire la tapa del depósito para el polvo en el sentido contrario a las
  agujas del reloj y quítela.
  Quite con cuidado el filtro ciclónico del depósito para el polvo.
  Retire el portafiltro de espuma del filtro ciclónico.
  Retire el filtro de espuma del portafiltro. Tenga en cuenta: ¡el filtro de
  tejido fino está firmemente fijado al portafiltros y no puede sacarse de
  este!
  Aclare bien todas las piezas con agua limpia templada y no use
  productos de limpieza.
  Sacuda el exceso de agua y deje que todas las piezas se sequen
  completamente antes de volver a insertarlas.
  GARANTÍA
  Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si
  el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones y el propósito
  para el que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra
  original (factura, tíquet o recibo) en el que aparezca la fecha de la
  compra, el nombre del vendedor y el número de artículo del producto.
  Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la
  página web de servicio: www.service.tristar.eu
  MEDIO AMBIENTE
  Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
  de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
  reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
  manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
  importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
  reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
  fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
  los puntos de recogida a las autoridades locales.
  Soporte
  ¡Puede encontrar toda la información y recambios en service.tristar.eu!
  PTManual de Instruções
  SEGURANÇA
  Se não seguir as instruções de segurança, o
  fabricante não pode ser considerado
  responsável pelo danos.
  Se o cabo de alimentação estiver danificado,
  deve ser substituído pelo fabricante, o seu
  representante de assistência técnica ou alguém
  com qualificações semelhantes para evitar
  perigos.
  Nunca desloque o aparelho puxando pelo cabo
  e certifique-se de que este nunca fica preso.
  O utilizador não deve abandonar o aparelho
  enquanto este estiver ligado à alimentação.
  Este aparelho destina-se apenas a utilização
  doméstica e para os fins para os quais foi
  concebido.
  Este aparelho não deve ser utilizado por
  crianças com idades compreendidas entre os 0
  e os 8 anos. Este aparelho pode ser utilizado
  por crianças com mais de 8 anos e por pessoas
  com capacidades físicas, sensoriais ou mentais
  reduzidas, assim como com falta de experiência
  e conhecimentos, caso sejam supervisionadas
  ou instruídas sobre como utilizar o aparelho de
  modo seguro e compreendam os riscos
  envolvidos. As crianças não devem brincar com
  o aparelho. Mantenha o aparelho e respectivo
  cabo fora do alcance de crianças com idade
  inferior a 8 anos. A limpeza e manutenção não

¿Tiene alguna pregunta del "TriStar SZ-1918 "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca TriStar SZ-1918 aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.

Vea aquí el manual gratuito de TriStar SZ-1918. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros TriStar SZ-1918 propietarios.

Especificaciones

Marca TriStar
Modelo SZ-1918
Producto Aspiradora
EAN 8713016031983
Idioma Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Español, Italiano, Sueco, Portugués, Polaco, Eslovaco
Tipo de archivo PDF
Control de energía
Potencia máx. de entrada 400W
Consumo de energía anual -kWh
Fuente de energía Corriente alterna
Tiempo de funcionamiento -min
Tiempo de carga -h
Potencia máxima 400W
Voltaje de la pila -V
Certificado Energy Star -
- A
Desempeño
Tipo de limpiador Secar
Nivel de ruido 80
Filtración de aire en aspiradora -
Método de separación de la suciedad -
Diseño
Tipo de depósito Sin bolsa
Capacidad del depósito del polvo en seco 0.9L
Color del producto Black, Green
Ergonomía
Longitud del cable 5m
Peso y dimensiones
Peso 2100g
Contenido del embalaje
Cepillo
Tubo de aspiración rígido
Empaquetado
Ancho del paquete 270mm
Altura del paquete 600mm
Profundidad del paquete 120mm
Peso del paquete 2800g

En venta a

  Productos relacionados

  Aspiradora TriStar