TriStar VE-5972

TriStar VE-5972 manual

 • VE5953|VE5970|VE5971|VE5972|VE5973|VE5974
  EN | Instruction manual
  NL | Gebruiksaanwijzing
  FR | Mode d’emploi
  DE | Bedieningsanleitung
  ES | Manual de usuario
  PT | Manual de utilizador
  IT | Manuele utente
  SV | Bruksanvisning
  PL | Instrukcja obsługi
  CS | Návod na použití
  SK | Návod na použitie
  2
  2
  PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
  DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
  BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
  1
  3
  3
  2
  1
  SERVICE.TRISTAR.EU
  Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
  5015 BH Tilburg | The Netherlands
  [WEEE LOGO]
  ENInstructionmanual
  SAFETY
  By ignoring the safety instructions the
  manufacturer can not be hold responsible for
  the damage.
  If the supply cord is damaged, it must be
  replaced by the manufacturer, its service agent
  or similarly qualified persons in order to avoid a
  hazard.
  Never move the appliance by pulling the cord
  and make sure the cord can not become
  entangled.
  The appliance must be placed on a stable, level
  surface.
  The user must not leave the device unattended
  while it is connected to the supply.
  This appliance is only to be used for household
  purposes and only for the purpose it is made
  for.
  This appliance shall not be used by children
  from 0 year to 8 years. This appliance can be
  used by children aged from 8 years and above
  if they are continuously supervised. This
  appliance can be used by people with reduced
  physical, sensory or mental capabilities or lack
  of experience and knowledge if they have been
  given supervision or instruction concerning use
  of the appliance in a safe way and understand
  the hazards involved. Children shall not play
  with the appliance. Keep the appliance and its
  cord out of reach of children aged less than 8
  years. Cleaning and user maintenance shall not
  be made by children unless older than 8 and
  supervised.
  To protect yourself against an electric shock, do
  not immerse the cord, plug or appliance in the
  water or any other liquid.
  PARTSDESCRIPTION
  1. Speed adjustment knob
  2. Oscillation knob
  3. Fan
  BEFORETHEFIRSTUSE
  Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
  stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
  Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10
  cm. free space around the device. This device is not suitable for
  installation in a cabinet or for outside use.
  Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe voltagewhich
  is indicated on the devicematchesthe localvoltage beforeconnecting
  the device.Voltage220V-240V 50/60Hz)
  USE
  Set the speed adjustment knob to the desired position.
  To make the fan head oscillate, push down the Oscillation Knob.
  To stop the fan head from oscillating, pull-up the Oscillation Knob.
  The head of the fan can be adjusted up or down, to do this loosen the
  adjusting knob, adjust the fan to the desired angle, to secure tighten the
  adjusting knob.
  CLEANINGANDMAINTENANCE
  Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
  cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
  Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
  device is not dishwasher proof.
  GUARANTEE
  This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid
  if the product is used in accordance to the instructions and for the
  purpose for which it was created. In addition, the original purchase
  (invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of
  purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
  For the detailed warranty conditions, please refer to our service website:
  www.service.tristar.eu
  ENVIRONMENT
  This appliance should not be put into the domestic garbage at the
  end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling
  of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the
  appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this
  important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By
  recycling of used domestic appliances you contribute an important push to
  the protection of our environment. Ask your local authorities for
  information regarding the point of recollection.
  Support
  You can find all available information and spare parts at service.tristar.eu!
  NLGebruiksaanwijzing
  VEILIGHEID
  De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
  voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
  veiligheidsinstructies.
  Als het netsnoer beschadigd is, moet het
  worden vervangen door de fabrikant, de
  onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
  personen met een soortgelijke kwalificatie om
  gevaar te voorkomen.
  Verplaats het apparaat nooit door aan het
  snoer te trekken. Zorg ervoor dat het snoer
  nergens in verstrikt kan raken.
  Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
  ondergrond worden geplaatst.
  De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
  achterlaten wanneer de stekker zich in het
  stopcontact bevindt.
  Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
  gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
  is.
  Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
  kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan
  worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
  ouder, mits zij continu onder toezicht staan. Dit
  apparaat kan worden gebruikt door personen
  met verminderde geestelijke, zintuiglijke of
  mentale vermogens of gebrek aan ervaring of
  kennis, mits zij onder toezicht staan of
  instructies krijgen over hoe het apparaat op een
  veilige manier kan worden gebruikt alsook de
  gevaren begrijpen die met het gebruik
  samenhangen. Kinderen mogen niet met het
  apparaat spelen. Houd het apparaat en het
  netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan
  8 jaar. Laat reiniging en onderhoud niet door
  kinderen uitvoeren, tenzij ze ouder zijn dan 8
  jaar en onder toezicht staan.
  Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
  niet onder in water of andere vloeistoffen om
  elektrische schokken te voorkomen.
  ONDERDELENBESCHRIJVING
  1. Snelheidsknop
  2. Oscillatieknop
  3. Ventilator
  VOORHETEERSTEGEBRUIK
  Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
  de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
  Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor
  minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
  geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
  Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact.(Let op: Zorg er voor het
  aansluiten van het apparaat voor dat het op het apparaat aangegeven
  voltage overeenkomt met de plaatselijke
  netspanning.Voltage:220V-240V 50/60Hz)
  GEBRUIK
  Zet de snelheidsknop in de gewenste positie.
  Druk op de oscillatieknop om de ventilatorkop te laten oscilleren.
  Druk op de oscillatieknop om de ventilatorkop te laten stoppen met
  oscilleren.
  De kop van de ventilator kan omhoog of omlaag ingesteld worden. Draai
  de instelknop los, stel de ventilator in de gewenste hoek en draai de
  instelknop vast om hem vast te zetten.
  REINIGINGENONDERHOUD
  Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en
  schurende schoonmaakmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit
  beschadigt het apparaat.
  Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
  apparaat is niet vaatwasserbestendig.
  GARANTIE
  Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw
  garantie is geldig indien het product is gebruikt in overeenstemming met
  de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is.
  Tevens dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) te
  worden overlegd met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer
  en het artikelnummer van het product.
  Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
  servicewebsite: www.service.tristar.eu
  MILIEU
  Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
  normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
  inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
  worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
  gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
  apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
  recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
  bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
  overheid naar het inzamelpunt.
  Support
  U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
  service.tristar.eu!
  FRManueld'instructions
  SÉCURITÉ
  Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
  fabricant ne saurait être tenu responsable des
  dommages.
  Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
  doit être remplacé par le fabricant, son
  réparateur ou des personnes qualifiées afin
  d'éviter tout risque.
  Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
  cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
  entortillé.
  L'appareil doit être posé sur une surface stable
  et nivelée.
  Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
  s'il est connecté à l'alimentation.
  Cet appareil est uniquement destiné à des
  utilisations domestiques et seulement dans le
  but pour lequel il est fabriqué.
  L'appareil ne doit pas être utilisé par des
  enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
  être utilisé par des enfants à partir de 8 ans
  sous supervision continue. Cet appareil ne doit
  pas être utilisé par des personnes dont les
  capacités physiques, sensorielles ou mentales
  sont réduites ou manquant d'expérience et de
  connaissance, sauf si elles sont surveillées ou
  si elles ont reçu des instructions pour utiliser
  cet appareil en toute sécurité en étant
  conscientes des dangers liés. Les enfants ne
  doivent pas jouer avec l'appareil. Maintenez
  l'appareil et son cordon d'alimentation hors de
  portée des enfants de moins de 8 ans. Le
  nettoyage et la maintenance utilisateur ne
  doivent pas être confiés à des enfants sauf s'ils
  ont 8 ans ou plus et sont sous surveillance.
  Afin de vous éviter un choc électrique,
  n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
  dans de l'eau ou autre liquide .
  DESCRIPTIONDESPIÈCES
  1. Bouton de réglage de vitesse
  2. Bouton d’oscillation
  3. Ventilateur
  AVANTLAPREMIÈREUTILISATION
  Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
  autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
  Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
  tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas
  à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
  Branchez le cordon d’alimentation à la prise.(Remarque: Veillez à ce
  que la tension indiquée sur l’appareil corresponde à celle du secteur
  local avant de connecter l'appareil.Tension220V-240V 50/60Hz)
  UTILISATION
  Réglez le bouton de réglage de vitesse sur la position voulue.
  Pour que la tête du ventilateur oscille, enfoncez le Bouton d'Oscillation.
  Pour que la tête du ventilateur cesse d'osciller, tirez le Bouton
  d'Oscillation.
  La tête du ventilateur est réglable vers le haut ou le bas. Pour ce faire,
  desserrez le bouton de réglage, ajustez le ventilateur selon l'angle voulu
  puis serrez fermement le bouton de réglage.
  NETTOYAGEETENTRETIEN
  Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
  nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
  verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
  N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil
  ne peut pas être nettoyé en lave-vaisselle.
  GARANTIE
  Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
  valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage
  auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu
  ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom
  du détaillant et le numéro d'article du produit.
  Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter
  notre site Internet de service: www.service.tristar.eu
  ENVIRONNEMENT
  Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin
  de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
  appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
  manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
  important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
  recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
  protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
  locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
  Support
  Vous pouvez trouver toutes les informations et pièces de rechange sur
  service.tristar.eu!
  DEBedienungsanleitung
  SICHERHEIT
  Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
  der Hersteller nicht für Schäden haftbar
  gemacht werden.
  Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
  Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
  qualifizierten Personen ersetzt werden, um
  Gefahren zu vermeiden.
  Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
  am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
  Kabel nicht verwickelt.
  Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
  Fläche platziert werden.
  Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
  während es am Netz angeschlossen ist.
  Dieses Gerät darf nur für den
  Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
  benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
  Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt
  werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung
  sind von Kindern fernzuhalten. Geräte können
  von Personen mit reduzierten physischen,
  sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder
  Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt
  werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich
  des sicheren Gebrauchs des Gerätes
  unterwiesen wurden und die daraus
  resultierenden Gefahren verstanden haben.
  Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
  Tauchen Sie zum Schutz vor einem
  Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
  Gerät niemals in Wasser oder sonstige
  Flüssigkeiten.
  TEILEBESCHREIBUNG
  1. Geschwindigkeitseinstellknopf
  2. Oszillationsknopf
  3. Lüfter
  VORDERERSTENINBETRIEBNAHME
  Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
  Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
  Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie
  einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses
  Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank
  oder im Freien geeignet.
  Verbinden Sie das Netzkabel mit der Steckdose.(Hinweis: Stellen Sie
  vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die auf dem Gerät
  angegebene Netzspannung mit der örtlichen Spannung
  übereinstimmt.Spannung: 220V-240V50/60Hz)
  GEBRAUCH
  Stellen Sie den Geschwindigkeitseinstellknopf auf die gewünschte
  Position.
  Drücken Sie den Oszillationsknopf herunter, damit der Lüfterkopf
  oszilliert.
  Ziehen Sie auf den Oszillationsknopf nach oben, damit der Lüfterkopf
  nicht mehr oszilliert.
  Der Kopf des Lüfters kann nach oben oder unten verstellt werden. Lösen
  Sie hierzu den Einstellknopf, stellen Sie den Lüfter auf den gewünschten
  Winkel ein und ziehen Sie den Einstellknopf zum Sichern an.
  REINIGUNGUNDPFLEGE
  Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
  niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
  Dies würde das Gerät beschädigen.
  Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  Das Gerät in nicht spülmaschinenfest.
  GARANTIE
  Dieses Produkt hat eine Garantie von 24 Monaten. Der
  Garantieanspruch gilt nur, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen
  und gemäß dem Zweck, für den es konzipiert wurde, benutzt wird. Der
  Original-Kaufbeleg (Rechnung, Beleg oder Quittung) muss zusammen
  mit dem Kaufdatum, dem Namen des Einzelhändlers und der
  Artikelnummer des Produktes eingereicht werden.
  Detaillierte Informationen über die Garantiebedingungen finden Sie auf
  unserer Service-Website unter: www.service.tristar.eu
  UMWELT
  Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
  entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
  von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
  werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
  der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
  diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
  das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
  Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
  Informationen über eine Sammelstelle.
  Support
  Sämtliche Informationen und Ersatzteile finden Sie unter service.tristar.eu!
  ESManualdeinstrucciones
  SEGURIDAD
  Si ignora las instrucciones de seguridad,
  eximirá al fabricante de toda responsabilidad
  por posibles daños.
  Si el cable de alimentación está dañado,
  corresponde al fabricante, al representante o a
  una persona de cualificación similar su
  reemplazo para evitar peligros.
  Nunca mueva el aparato tirando del cable y
  asegúrese de que no se pueda enredar con el
  cable.
  El aparato debe colocarse sobre una superficie
  estable y nivelada.
  El usuario no debe dejar el dispositivo sin
  supervisión mientras esté conectado a la
  alimentación.
  Este aparato se debe utilizar únicamente para
  el uso doméstico y sólo para las funciones para
  las que se ha diseñado.
  Este aparato no debe ser utilizado por niños de
  0 a 8 años. Este aparato puede ser utilizado
  por niños a partir de los 8 años si son
  supervisados de forma continua. Este aparato
  puede ser usado por personas con
  capacidades físicas, sensoriales o mentales
  reducidas, o falta de experiencia y
  conocimientos, si reciben supervisión o
  instrucciones sobre el uso del aparato de forma
  segura y comprenden los riesgos que implica.
  Los niños no pueden jugar con el aparato.
  Mantenga el aparato y el cable fuera del
  alcance de los niños menores de 8 años. Los
  niños no podrán realizar la limpieza ni el
  mantenimiento reservado al usuario a menos
  que tengan más de 8 años y cuenten con
  supervisión.
  Para protegerse contra una descarga eléctrica,
  no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
  el agua o cualquier otro líquido.
  DESCRIPCIÓNDELOSCOMPONENTES
  1. Mando de ajuste de velocidad
  2. Mando de oscilación
  3. Ventilador
  ANTESDELPRIMERUSO
  Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
  lámina protectora o el plástico del dispositivo.
  Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese
  de tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este
  dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el
  uso en exteriores.
  Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.(Nota:
  Asegúrese de que la tensión que se indica en el dispositivo coincida con
  la tensión local antes de conectarlo.Tensión220V-240V 50/60Hz)
  USO
  Sitúe el mando de ajuste de velocidad en la posición deseada.
  Para que el cabezal del ventilador oscile, presione el mando de
  oscilación.
  Para que el cabezal del ventilador deje de oscilar, tire hacia arriba del
  mando de oscilación.
  El cabezal del ventilador puede ajustarse arriba o abajo, para ello afloje
  el mando de ajuste y ajuste el ventilador al ángulo deseado. Para fijar
  apriete el mando de ajuste.
  LIMPIEZAYMANTENIMIENTO
  Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza
  abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar
  el aparato.
  No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El
  aparato no se puede lavar en el lavavajillas.
  GARANTÍA
  Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida
  si el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones y el propósito
  para el que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra
  original (factura, tíquet o recibo) en el que aparezca la fecha de la
  compra, el nombre del vendedor y el número de artículo del producto.
  Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la
  página web de servicio: www.service.tristar.eu
  MEDIOAMBIENTE
  Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
  de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
  reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
  manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
  importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
  reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
  fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
  los puntos de recogida a las autoridades locales.
  Soporte
  ¡Puede encontrar toda la información y recambios en service.tristar.eu!
  PTManualdeInstruções
  SEGURANÇA
  Se não seguir as instruções de segurança, o
  fabricante não pode ser considerado
  responsável pelo danos.
  Se o cabo de alimentação estiver danificado,
  deve ser substituído pelo fabricante, o seu
  representante de assistência técnica ou alguém
  com qualificações semelhantes para evitar
  perigos.
  Nunca desloque o aparelho puxando pelo cabo
  e certifique-se de que este nunca fica preso.
  O aparelho deve ser colocado numa superfície
  plana e estável.
  O utilizador não deve abandonar o aparelho
  enquanto este estiver ligado à alimentação.
  Este aparelho destina-se apenas a utilização
  doméstica e para os fins para os quais foi
  concebido.
  Este aparelho não deve ser utilizado por
  crianças com idades compreendidas entre os 0
  e os 8 anos. Este aparelho pode ser utilizado
  por crianças com idade igual ou superior a 8
  anos, caso sejam continuamente
  supervisionadas. Este aparelho pode ser
  utilizado por pessoas com capacidades
  mentais, sensoriais ou físicas reduzidas ou
  com falta de experiência e conhecimento, se
  receberem supervisão ou instruções
  relativamente à utilização segura do aparelho e
  compreenderem os perigos envolvidos. As
  crianças não devem brincar com o aparelho.
  Mantenha o aparelho e respectivo cabo fora do
  alcance de crianças com idade inferior a 8
  anos. A limpeza e manutenção não devem ser
  realizadas por crianças a não ser que tenham
  mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
  Para se proteger contra choques eléctricos,
  não mergulhe o cabo, a ficha nem o aparelho
  em água ou qualquer outro líquido.
  DESCRIÇÃODASPEÇAS
  1. Botão de ajuste de velocidade
  2. Botão de oscilação
  3. Ventoinha
  ANTESDAPRIMEIRAUTILIZAÇÃO
  Retire o aparelho e os acessórios da caixa.Retire os autocolantes, a
  película ou plástico de protecção do aparelho.
  Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável e deixe, no
  mínimo, 10 cm de espaço livre à volta do aparelho. Este aparelho não
  está adaptado para a instalação num armário ou para a utilização no
  exterior.
  Ligue o cabo de alimentação à tomada.(Nota: antes de ligar o aparelho,
  certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão
  local.Tensão de 220V-240 V, 50/60 Hz).
  UTILIZAÇÃO
  Coloque o botão de ajuste de velocidade na posição pretendida.
  Para que a cabeça da ventoinha oscile, prima o botão de oscilação.
  Para impedir que a cabeça da ventoinha oscile, prima o botão de
  oscilação.
  A cabeça da ventoinha pode ser ajustada para cima ou para baixo, para
  tal desaperte o botão de ajuste, ajuste a ventoinha para o ângulo
  pretendido e, para fixar, aperte o botão de ajuste.
  LIMPEZAEMANUTENÇÃO
  Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca use produtos de
  limpeza agressivos e abrasivos, esfregões de metal ou palha de aço,
  que danifica o dispositivo.
  Nunca mergulhe o aparelho na água ou noutro líquido. O aparelho não
  é adequado para a máquina de lavar louça.
  GARANTIA
  Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida
  se utilizar o produto de acordo com as instruções e com a finalidade
  para a qual foi concebido. Além disso, a compra original (factura ou
  recibo da compra) deverá conter a data da compra, o nome do
  vendedor e o número de artigo do produto.
  Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso
  website de serviço: www.service.tristar.eu
  AMBIENTE
  Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no fim da
  sua vida útil, mas deve ser entregue num ponto central de reciclagem de
  aparelhos domésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indicado no
  aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua
  atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste
  aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos domésticos usados,
  está a contribuir de forma significativa para a protecção do nosso
  ambiente. Solicite às autoridades locais informações relativas aos pontos
  de recolha.
  Assistência
  Encontra todas as informações e peças de substituição em
  service.tristar.eu!
  PLInstrukcjeużytkowania
  BEZPIECZEŃSTWO
  Producent nie ponosi odpowiedzialności za
  uszkodzenia w przypadku nieprzestrzegania
  instrukcji bezpieczeństwa.

¿Tiene alguna pregunta del "TriStar VE-5972 "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca TriStar VE-5972 aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.

Vea aquí el manual gratuito de TriStar VE-5972. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros TriStar VE-5972 propietarios.

Especificaciones

Marca TriStar
Modelo VE-5972
Producto Ventilador
EAN 8713016026989
Idioma Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Español, Italiano, Sueco, Portugués, Polaco, Eslovaco
Tipo de archivo PDF
Control de energía
Consumo energético 35W
Protección contra sobrecalentamiento
Voltaje de entrada AC 220 - 240V
Alimentación Corriente alterna
Características
Número de velocidades 3
Ubicación Mesa
Oscilación del rango 85°
Nivel de ruido 58.6
flujo de aire 2149m³/h
Auto oscilante
Agarradera(s)
Ajustes de altura
Certificado Energy Star -
Color del producto Latón
Tipo Ventilador con aspas para el hogar
Número de cuchillas 4
Material de la carcasa Metal
Peso y dimensiones
Diámetro 300mm
Peso 3200g
Empaquetado
Peso del paquete 3800g
Manual de usuario
Ancho del paquete 350mm
Profundidad del paquete 225mm
Altura del paquete 350mm
Tipo de embalaje Caja
Datos logísticos
Cantidad por palé 50pieza(s)

En venta a

  Productos relacionados

  Ventilador TriStar