TriStar VE-5975

TriStar VE-5975 manual

 • VE5935
  VE5936
  VE5975
  EN | Instruction manual
  NL | Gebruiksaanwijzing
  FR | Mode d’emploi
  DE | Bedieningsanleitung
  ES | Manual de usuario
  PT | Manual de utilizador
  IT | Manuele utente
  SV | Bruksanvisning
  PL | Instrukcja obsługi
  CS | Návod na použití
  SK | Návod na použitie
  PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
  DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
  BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
  1
  1
  2
  2
  SERVICE.TRISTAR.EU
  Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
  5015 BH Tilburg | The Netherlands
  [WEEE LOGO]
  ENInstructionmanual
  SAFETY
  Byignoringthesafetyinstructionsthe
  manufacturercannotbeholdresponsiblefor
  thedamage.
  Ifthesupplycordisdamaged,itmustbe
  replacedbythemanufacturer,itsserviceagent
  orsimilarlyqualifiedpersonsinordertoavoida
  hazard.
  Nevermovetheappliancebypullingthecord
  andmakesurethecordcannotbecome
  entangled.
  Theappliancemustbeplacedonastable,level
  surface.
  Theusermustnotleavethedeviceunattended
  whileitisconnectedtothesupply.
  Thisapplianceisonlytobeusedforhousehold
  purposesandonlyforthepurposeitismade
  for.
  Thisapplianceshallnotbeusedbychildren
  from0yearto8years.Thisappliancecanbe
  usedbychildrenagedfrom8yearsandabove
  iftheyarecontinuouslysupervised.This
  appliancecanbeusedbypeoplewithreduced
  physical,sensoryormentalcapabilitiesorlack
  ofexperienceandknowledgeiftheyhavebeen
  givensupervisionorinstructionconcerninguse
  oftheapplianceinasafewayandunderstand
  thehazardsinvolved.Childrenshallnotplay
  withtheappliance.Keeptheapplianceandits
  cordoutofreachofchildrenagedlessthan8
  years.Cleaningandusermaintenanceshallnot
  bemadebychildrenunlessolderthan8and
  supervised.
  Toprotectyourselfagainstanelectricshock,do
  notimmersethecord,plugorapplianceinthe
  wateroranyotherliquid.
  PARTSDESCRIPTION
  1. Speedadjustmentknobs
  2. Fan
  BEFORETHEFIRSTUSE
  Taketheapplianceandaccessoriesoutthebox.Removethe
  stickers,protectivefoilorplasticfromthedevice.
  Placethedeviceonaflatstablesurfaceandensureaminimumof10
  cm.freespacearoundthedevice.Thisdeviceisnotsuitablefor
  installationinacabinetorforoutsideuse.
  Putthepowercableintothesocket.(Note:Makesurethevoltagewhich
  isindicatedonthedevicematchesthelocalvoltagebeforeconnecting
  thedevice.Voltage220V240V50/60Hz)
  USE
  Usethespeedcontrolknobstochoosethedesiredventilationlevel.
  CLEANINGANDMAINTENANCE
  Cleantheappliancewithadampcloth.Neveruseharshandabrasive
  cleaners,scouringpadorsteelwool,whichdamagesthedevice.
  Neverimmersetheelectricaldeviceinwateroranyotherliquid.The
  deviceisnotdishwasherproof.
  GUARANTEE
  Thisproductisguaranteedfor24monthsgranted.Yourwarrantyisvalid
  iftheproductisusedinaccordancetotheinstructionsandforthe
  purposeforwhichitwascreated.Inaddition,theoriginalpurchase
  (invoice,salessliporreceipt)istobesubmittedwiththedateof
  purchase,thenameoftheretailerandtheitemnumberoftheproduct.
  ENVIRONMENT
  Thisapplianceshouldnotbeputintothedomesticgarbageatthe
  endofitsdurability,butmustbeofferedatacentralpointfortherecycling
  ofelectricandelectronicdomesticappliances.Thissymbolonthe
  appliance,instructionmanualandpackagingputsyourattentiontothis
  importantissue.Thematerialsusedinthisappliancecanberecycled.By
  recyclingofuseddomesticappliancesyoucontributeanimportantpushto
  theprotectionofourenvironment.Askyourlocalauthoritiesfor
  informationregardingthepointofrecollection.
  NLGebruiksaanwijzing
  VEILIGHEID
  Defabrikantisnietaansprakelijkvoorschade
  voortvloeienduithetnietopvolgenvande
  veiligheidsinstructies.
  Alshetnetsnoerbeschadigdis,moethet
  wordenvervangendoordefabrikant,de
  onderhoudsmonteurvandefabrikantofdoor
  personenmeteensoortgelijkekwalificatieom
  gevaartevoorkomen.
  Verplaatshetapparaatnooitdooraanhet
  snoertetrekken.Zorgervoordathetsnoer
  nergensinverstriktkanraken.
  Hetapparaatmoetopeenstabiele,vlakke
  ondergrondwordengeplaatst.
  Degebruikermaghetapparaatnietonbeheerd
  achterlatenwanneerdestekkerzichinhet
  stopcontactbevindt.
  Ditapparaatisuitsluitendvoorhuishoudelijk
  gebruikenvoorhetdoelwaarhetvoorbestemd
  is.
  Ditapparaatmagnietwordengebruiktdoor
  kinderenvan0tot8jaar.Ditapparaatkan
  wordengebruiktdoorkinderenvan8jaaren
  ouder,mitszijcontinuondertoezichtstaan.Dit
  apparaatkanwordengebruiktdoorpersonen
  metverminderdegeestelijke,zintuiglijkeof
  mentalevermogensofgebrekaanervaringof
  kennis,mitszijondertoezichtstaanof
  instructieskrijgenoverhoehetapparaatopeen
  veiligemanierkanwordengebruiktalsookde
  gevarenbegrijpendiemethetgebruik
  samenhangen.Kinderenmogennietmethet
  apparaatspelen.Houdhetapparaatenhet
  netsnoerbuitenbereikvankinderenjongerdan
  8jaar.Laatreinigingenonderhoudnietdoor
  kinderenuitvoeren,tenzijzeouderzijndan8
  jaarenondertoezichtstaan.
  Dompelhetsnoer,destekkerofhetapparaat
  nietonderinwaterofanderevloeistoffenom
  elektrischeschokkentevoorkomen.
  ONDERDELENBESCHRIJVING
  1. Snelheidsknoppen
  2. Ventilator
  VOORHETEERSTEGEBRUIK
  Haalhetapparaatendeaccessoiresuitdedoos.Verwijderdestickers,
  debeschermfolieofhetplasticvanhetapparaat.
  Plaatshetapparaatopeenvlakke,stabieleondergrond.Zorgvoor
  minimaal10cmvrijeruimterondomhetapparaat.Ditapparaatisniet
  geschiktvoorinbouwofgebruikbuitenshuis.
  Sluitdevoedingskabelaanophetstopcontact.(Letop:Zorgervoorhet
  aansluitenvanhetapparaatvoordathetophetapparaataangegeven
  voltageovereenkomtmetdeplaatselijke
  netspanning.Voltage:220V240V50/60Hz)
  GEBRUIK
  Gebruikdesnelheidsknoppenomdegewensteventilatiestandtekiezen.
  REINIGINGENONDERHOUD
  Reinighetapparaatmeteenvochtigedoek.Gebruiknooitagressieveen
  schurendeschoonmaakmiddelen,schuursponzenofstaalwol;dit
  beschadigthetapparaat.
  Dompelhetapparaatnooitonderinwaterofanderevloeistoffen.Het
  apparaatisnietvaatwasserbestendig.
  GARANTIEVOORWAARDEN
  Opditproductwordteengarantievan24maandenverleend.Uw
  garantieisgeldigindienhetproductisgebruiktinovereenstemmingmet
  degebruiksaanwijzingenvoorhetdoelwaarvoorhetgemaaktis.
  Tevensdientdeorigineleaankoopbon(factuur,kassabonofkwitantie)
  tewordenoverlegdmetdaaropdeaankoopdatum,denaamvande
  retailerenhetartikelnummervanhetproduct.
  MILIEU
  Ditapparaatmagaanheteindevandelevensduurnietbijhet
  normalehuisafvalwordengedeponeerd,maarmoetbijeenspeciaal
  inzamelpuntvoorhergebruikvanelektrischeenelektronischeapparaten
  wordenaangeboden.Hetsymboolophetapparaat,inde
  gebruiksaanwijzingenopdeverpakkingattendeertuhierop.Deinhet
  apparaatgebruiktematerialenkunnenwordengerecycled.Methet
  recyclenvangebruiktehuishoudelijkeapparatenlevertueenbelangrijke
  bijdrageaandebeschermingvanonsmilieu.Informeerbijuwlokale
  overheidnaarhetinzamelpunt.
  FRManueld'instructions
  SÉCURITÉ
  Sivousignorezlesinstructionsdesécurité,le
  fabricantnesauraitêtretenuresponsabledes
  dommages.
  Silecordond'alimentationestendommagé,il
  doitêtreremplacéparlefabricant,son
  réparateuroudespersonnesqualifiéesafin
  d'évitertoutrisque.
  Nedéplacezjamaisl'appareilentirantsurle
  cordonetveillezàcequecederniernesoitpas
  entortillé.
  L'appareildoitêtreposésurunesurfacestable
  etnivelée.
  Nelaissezjamaisledispositifsanssurveillance
  s'ilestconnectéàl'alimentation.
  Cetappareilestuniquementdestinéàdes
  utilisationsdomestiquesetseulementdansle
  butpourlequelilestfabriqué.
  L'appareilnedoitpasêtreutilisépardes
  enfantsdemoinsde8ans.Cetappareilpeut
  êtreutilisépardesenfantsàpartirde8ans
  soussupervisioncontinue.Cetappareilnedoit
  pasêtreutilisépardespersonnesdontles
  capacitésphysiques,sensoriellesoumentales
  sontréduitesoumanquantd'expérienceetde
  connaissance,saufsiellessontsurveilléesou
  siellesontreçudesinstructionspourutiliser
  cetappareilentoutesécuritéenétant
  conscientesdesdangersliés.Lesenfantsne
  doiventpasjoueravecl'appareil.Maintenez
  l'appareiletsoncordond'alimentationhorsde
  portéedesenfantsdemoinsde8ans.Le
  nettoyageetlamaintenanceutilisateurne
  doiventpasêtreconfiésàdesenfantssaufs'ils
  ont8ansouplusetsontsoussurveillance.
  Afindevouséviterunchocélectrique,
  n'immergezpaslecordon,lapriseoul'appareil
  dansdel'eauouautreliquide.
  DESCRIPTIONDESPIÈCES
  1. Boutonsderéglagedevitesse
  2. Ventilateur
  AVANTLAPREMIÈREUTILISATION
  Sortezl'appareiletlesaccessoireshorsdelaboîte.Retirezles
  autocollants,lefilmprotecteurouleplastiquedel'appareil.
  Mettezl'appareilsurunesurfacestableplateetassurezundégagement
  toutautourdel'appareild'aumoins10cm.Cetappareilneconvientpas
  àuneinstallationdansunearmoireouàunusageàl'extérieur.
  Branchezlecordond’alimentationàlaprise.(Remarque:Veillezàce
  quelatensionindiquéesurl’appareilcorrespondeàcelledusecteur
  localavantdeconnecterl'appareil.Tension220V240V50/60Hz)
  UTILISATION
  Àl'aidedesboutonsdecontrôledevitesse,réglezleniveaude
  ventilationsouhaité.
  NETTOYAGEETENTRETIEN
  Nettoyezl'appareilavecunchiffonhumide.N'utilisezpasdeproduits
  nettoyantsagressifsouabrasifs,detamponsàrécureroudelainede
  verre,ceuxcipourraientendommagerl'appareil.
  N'immergezjamaisl'appareildansl'eauniaucunautreliquide.L'appareil
  nepeutpasêtrenettoyéenlavevaisselle.
  GARANTIE
  Ceproduitestgarantipourunepériodede24mois.Votregarantieest
  valablesileproduitestutiliséselonlesinstructionsetpourl'usage
  auquelilestdestiné.Deplus,lapreuved'achatd'origine(facture,reçu
  outicketdecaisse)doitêtreprésentée,montrantladated'achat,lenom
  dudétaillantetlenumérod'articleduproduit.
  ENVIRONNEMENT
  Cetappareilnedoitpasêtrejetéaveclesdéchetsménagersàla
  findesaduréedevie,ildoitêtreremisàuncentrederecyclagepourles
  appareilsélectriquesetélectroniques.Cesymbolesurl'appareil,le
  manueld'utilisationetl'emballageattirevotreattentionsurunpoint
  important.Lesmatériauxutilisésdanscetappareilsontrecyclables.En
  recyclantvosappareils,vouscontribuezdemanièresignificativeàla
  protectiondenotreenvironnement.Renseignezvousauprèsdesautorités
  localespourconnaîtrelescentresdecollectedesdéchets.
  DEBedienungsanleitung
  SICHERHEIT
  BeimIgnorierenderSicherheitshinweisekann
  derHerstellernichtfürSchädenhaftbar
  gemachtwerden.
  IstdasNetzkabelbeschädigt,mussesvom
  Hersteller,demKundendienstoderähnlich
  qualifiziertenPersonenersetztwerden,um
  Gefahrenzuvermeiden.
  BewegenSiedasGerätniemalsdurchZiehen
  amKabel,undstellenSiesicher,dasssichdas
  Kabelnichtverwickelt.
  DasGerätmussaufeinerebenen,stabilen
  Flächeplatziertwerden.
  DasGerätdarfnichtunbeaufsichtigtbleiben,
  währendesamNetzangeschlossenist.
  DiesesGerätdarfnurfürden
  HaushaltsgebrauchundnurfürdenZweck
  benutztwerden,fürdeneshergestelltwurde.
  DiesesGerätdarfnichtvonKindernbenutzt
  werden.DasGerätundseineAnschlussleitung
  sindvonKindernfernzuhalten.Gerätekönnen
  vonPersonenmitreduziertenphysischen,
  sensorischenodermentalenFähigkeitenoder
  MangelanErfahrungund/oderWissenbenutzt
  werden,wennsiebeaufsichtigtoderbezüglich
  dessicherenGebrauchsdesGerätes
  unterwiesenwurdenunddiedaraus
  resultierendenGefahrenverstandenhaben.
  KinderdürfennichtmitdemGerätspielen.
  TauchenSiezumSchutzvoreinem
  StromschlagdasKabel,denSteckeroderdas
  GerätniemalsinWasserodersonstige
  Flüssigkeiten.
  TEILEBESCHREIBUNG
  1. Geschwindigkeitseinstellknöpfe
  2. Lüfter
  VORDERERSTENINBETRIEBNAHME
  NehmenSiedasGerätunddasZubehörausderVerpackung.Entfernen
  SiedieAufkleber,dieSchutzfolieoderdasPlastikvomGerät.
  StellenSiedasGerätaufeineebeneundstabileFlächeundhaltenSie
  einenAbstandvonmindestens10cmumdasGerätherumein.Dieses
  GerätistnichtfürdenAnschlussoderdieVerwendungineinemSchrank
  oderimFreiengeeignet.
  VerbindenSiedasNetzkabelmitderSteckdose.(Hinweis:StellenSie
  vordemAnschließendesGerätssicher,dassdieaufdemGerät
  angegebeneNetzspannungmitderörtlichenSpannung
  übereinstimmt.Spannung:220V240V50/60Hz)
  GEBRAUCH
  WählenSiemitdenGeschwindigkeitsregelknöpfendiegewünschte
  Ventilationsstärke.
  REINIGUNGUNDPFLEGE
  ReinigenSiedasGerätmiteinemfeuchtenTuch.VerwendenSie
  niemalsscharfeoderscheuerndeReiniger,TopfreinigeroderStahlwolle.
  DieswürdedasGerätbeschädigen.
  TauchenSiedasGerätniemalsinWasseroderandereFlüssigkeiten.
  DasGerätinnichtspülmaschinenfest.
  GARANTIE
  DiesesProdukthateineGarantievon24Monaten.Der
  Garantieanspruchgiltnur,wenndasProduktgemäßdenAnweisungen
  undgemäßdemZweck,fürdeneskonzipiertwurde,benutztwird.Der
  OriginalKaufbeleg(Rechnung,BelegoderQuittung)musszusammen
  mitdemKaufdatum,demNamendesEinzelhändlersundder
  ArtikelnummerdesProdukteseingereichtwerden.
  UMWELT
  DiesesGerätdarfamEndeseinerLebenszeitnichtimHausmüll
  entsorgtwerden,sondernmussaneinerSammelstellefürdasRecyceln
  vonelektrischenundelektronischenHaushaltsgerätenabgegeben
  werden.DasSymbolaufdemGerät,inderBedienungsanleitungundauf
  derVerpackungmachtSieaufdieseswichtigeThemaaufmerksam.Diein
  diesemGerätverwendetenMaterialienkönnenrecyceltwerden.Durch
  dasRecycelngebrauchterHaushaltsgeräteleistenSieeinenwichtigen
  BeitragzumUmweltschutz.FragenSieIhreörtlicheBehördenach
  InformationenübereineSammelstelle.
  ESManualdeinstrucciones
  SEGURIDAD
  Siignoralasinstruccionesdeseguridad,
  eximiráalfabricantedetodaresponsabilidad
  porposiblesdaños.
  Sielcabledealimentaciónestádañado,
  correspondealfabricante,alrepresentanteoa
  unapersonadecualificaciónsimilarsu
  reemplazoparaevitarpeligros.
  Nuncamuevaelaparatotirandodelcabley
  asegúresedequenosepuedaenredarconel
  cable.
  Elaparatodebecolocarsesobreunasuperficie
  estableynivelada.
  Elusuarionodebedejareldispositivosin
  supervisiónmientrasestéconectadoala
  alimentación.
  Esteaparatosedebeutilizarúnicamentepara
  elusodomésticoysóloparalasfuncionespara
  lasquesehadiseñado.
  Esteaparatonodebeserutilizadoporniñosde
  0a8años.Esteaparatopuedeserutilizado
  porniñosapartirdelos8añossison
  supervisadosdeformacontinua.Esteaparato
  puedeserusadoporpersonascon
  capacidadesfísicas,sensorialesomentales
  reducidas,ofaltadeexperienciay
  conocimientos,sirecibensupervisióno
  instruccionessobreelusodelaparatodeforma
  seguraycomprendenlosriesgosqueimplica.
  Losniñosnopuedenjugarconelaparato.
  Mantengaelaparatoyelcablefueradel
  alcancedelosniñosmenoresde8años.Los
  niñosnopodránrealizarlalimpiezaniel
  mantenimientoreservadoalusuarioamenos
  quetenganmásde8añosycuentencon
  supervisión.
  Paraprotegersecontraunadescargaeléctrica,
  nosumerjaelcable,elenchufenielaparatoen
  elaguaocualquierotrolíquido.
  DESCRIPCIÓNDELOSCOMPONENTES
  1. Mandosdeajustedevelocidad
  2. Ventilador
  ANTESDELPRIMERUSO
  Saqueelaparatoylosaccesoriosdelacaja.Quitelosadhesivos,la
  láminaprotectoraoelplásticodeldispositivo.
  Coloqueeldispositivosobreunasuperficieplanaestableyasegúrese
  detenerunmínimode10cmdeespaciolibrealrededordelmismo.Este
  dispositivonoesapropiadoparaserinstaladoenunarmariooparael
  usoenexteriores.
  Conecteelcabledealimentaciónalatomadecorriente.(Nota:
  Asegúresedequelatensiónqueseindicaeneldispositivocoincidacon
  latensiónlocalantesdeconectarlo.Tensión220V240V50/60Hz)
  USO
  Utilicelosmandosdecontroldevelocidadparaseleccionarelnivelde
  ventilacióndeseado.
  LIMPIEZAYMANTENIMIENTO
  Limpieelaparatoconunpañohúmedo.Noutiliceproductosdelimpieza
  abrasivosofuertes,estropajosolanametálicaporquesepodríadañar
  elaparato.
  Nosumerjanuncaelaparatoenaguaocualquierotrolíquido.El
  aparatonosepuedelavarenellavavajillas.
  GARANTÍA
  Esteproductocuentacon24mesesdegarantía.Sugarantíaesválida
  sielproductoseutilizadeacuerdoconlasinstruccionesyelpropósito
  paraelquesecreó.Además,debeenviarseunjustificantedelacompra
  original(factura,tíquetorecibo)enelqueaparezcalafechadela
  compra,elnombredelvendedoryelnúmerodeartículodelproducto.
  MEDIOAMBIENTE
  Esteaparatonodebedesecharseconlabasuradomésticaalfinal
  desuvidaútil,sinoquesedebeentregarenunpuntoderecogidaparael
  reciclajedeaparatoseléctricosyelectrónicos.Estesímboloenelaparato,
  manualdeinstruccionesyembalajequiereatraersuatenciónsobreesta
  importantecuestión.Losmaterialesutilizadosenesteaparatosepueden
  reciclar.Medianteelreciclajedeelectrodomésticos,ustedcontribuyea
  fomentarlaproteccióndelmedioambiente.Solicitemásinformaciónsobre
  lospuntosderecogidaalasautoridadeslocales.
  PTManualdeInstruções
  SEGURANÇA
  Senãoseguirasinstruçõesdesegurança,o
  fabricantenãopodeserconsiderado
  responsávelpelodanos.
  Seocabodealimentaçãoestiverdanificado,
  devesersubstituídopelofabricante,oseu
  representantedeassistênciatécnicaoualguém
  comqualificaçõessemelhantesparaevitar
  perigos.
  Nuncadesloqueoaparelhopuxandopelocabo
  ecertifiquesedequeestenuncaficapreso.
  Oaparelhodevesercolocadonumasuperfície
  planaeestável.
  Outilizadornãodeveabandonaroaparelho
  enquantoesteestiverligadoàalimentação.
  Esteaparelhodestinaseapenasautilização
  domésticaeparaosfinsparaosquaisfoi
  concebido.
  Esteaparelhonãodeveserutilizadopor
  criançascomidadescompreendidasentreos0
  eos8anos.Esteaparelhopodeserutilizado
  porcriançascomidadeigualousuperiora8
  anos,casosejamcontinuamente
  supervisionadas.Esteaparelhopodeser
  utilizadoporpessoascomcapacidades
  mentais,sensoriaisoufísicasreduzidasou
  comfaltadeexperiênciaeconhecimento,se
  receberemsupervisãoouinstruções
  relativamenteàutilizaçãoseguradoaparelhoe
  compreenderemosperigosenvolvidos.As
  criançasnãodevembrincarcomoaparelho.
  Mantenhaoaparelhoerespectivocaboforado
  alcancedecriançascomidadeinferiora8
  anos.Alimpezaemanutençãonãodevemser
  realizadasporcriançasanãoserquetenham
  maisde8anosesejamsupervisionadas.
  Paraseprotegercontrachoqueseléctricos,
  nãomergulheocabo,afichanemoaparelho
  emáguaouqualqueroutrolíquido.
  DESCRIÇÃODASPEÇAS
  1. Botõesdeajustedevelocidade
  2. Ventoinha
  ANTESDAPRIMEIRAUTILIZAÇÃO
  Retireoaparelhoeosacessóriosdacaixa.Retireosautocolantes,a
  películaouplásticodeprotecçãodoaparelho.
  Coloqueoaparelhosobreumasuperfícieplanaeestáveledeixe,no
  mínimo,10cmdeespaçolivreàvoltadoaparelho.Esteaparelhonão
  estáadaptadoparaainstalaçãonumarmárioouparaautilizaçãono
  exterior.
  Ligueocabodealimentaçãoàtomada.(Nota:antesdeligaroaparelho,
  certifiquesedequeatensãoindicadanomesmocorrespondeàtensão
  local.Tensãode220V240V,50/60Hz).
  UTILIZAÇÃO
  Utilizeosbotõesdecontrolodevelocidadeparaselecionaronívelde
  ventilaçãopretendido.
  LIMPEZAEMANUTENÇÃO
  Limpeoaparelhocomumpanohúmido.Nuncauseprodutosde
  limpezaagressivoseabrasivos,esfregõesdemetaloupalhadeaço,
  quedanificaodispositivo.
  Nuncamergulheoaparelhonaáguaounoutrolíquido.Oaparelhonão
  éadequadoparaamáquinadelavarlouça.
  GARANTIA
  Esteprodutopossuiumagarantiade24meses.Asuagarantiaéválida
  seutilizaroprodutodeacordocomasinstruçõesecomafinalidade
  paraaqualfoiconcebido.Alémdisso,acompraoriginal(facturaou
  recibodacompra)deveráconteradatadacompra,onomedo
  vendedoreonúmerodeartigodoproduto.
  AMBIENTE
  Esteaparelhonãodeveserdepositadonolixodomésticonofim
  dasuavidaútil,masdeveserentreguenumpontocentraldereciclagem
  deaparelhosdomésticoseléctricoseelectrónicos.Estesímboloindicado
  noaparelho,nomanualdeinstruçõesenaembalagemchamaasua
  atençãoparaaimportânciadestaquestão.Osmateriaisutilizadosneste
  aparelhopodemserreciclados.Aoreciclaraparelhosdomésticosusados,
  estáacontribuirdeformasignificativaparaaprotecçãodonosso
  ambiente.Soliciteàsautoridadeslocaisinformaçõesrelativasaospontos
  derecolha.
  PLInstrukcjeużytkowania
  BEZPIECZEŃSTWO
  Producentnieponosiodpowiedzialnościza
  uszkodzeniawprzypadkunieprzestrzegania
  instrukcjibezpieczeństwa.
  Wprzypadkuuszkodzeniakablazasilania,aby
  uniknąćzagrożenia,musionbyćwymieniony
  przezproducenta,jegoagentaserwisowegolub
  osobyopodobnychkwalifikacjach.
  Niewolnoprzesuwaćurządzenia,ciągnąćza
  przewódanidopuszczaćdozaplątaniakabla.
  Urządzenienależyumieścićnastabilneji
  wypoziomowanejpowierzchni.
  Nigdynienależyzostawiaćwłączonego
  urządzeniabeznadzoru.
  Urządzenieprzeznaczonejesttylkodo
  eksploatacjiwgospodarstwiedomowym,w
  sposóbzgodnyzjegoprzeznaczeniem.
  Dzieciwwiekuod0do8latniemogąużywać
  tegourządzenia.Dzieci8letnieistarszemogą
  obsługiwaćtourządzenie,jeślibędąpodstałym
  nadzorem.Urządzeniemożebyćużywane
  przezosobyzobniżonąsprawnościąfizyczną,
  zmysłowąlubumysłową,osobyzbrakiem
  doświadczeniaiwiedzy,jeślisąone
  nadzorowanelubgdyjepoinstruowanojak
  korzystaćztegourządzeniawbezpieczny
  sposób,igdyzdająsobiesprawęzistniejących
  niebezpieczeństw.Dzieciomniewolnobawić
  sięurządzeniem.Urządzenieorazdołączony
  doniegokabelnależyprzechowywaćpoza
  zasięgiemdzieci,którenieukończyły8lat.
  Czyszczeniaikonserwacjiniepowinny
  wykonywaćdziecichyba,żeukończyły8lat
  iznajdująsiępodnadzoremosobydorosłej.
  Abyuniknąćporażeniaprądemelektrycznym,
  nienależyzanurzaćprzewodu,wtyczkiani
  urządzeniawwodziebądźwinnejcieczy.
  OPISCZĘŚCI
  1. Pokrętłaregulacjiprędkości
  2. Wentylator
  PRZEDPIERWSZYMUŻYCIEM
  Urządzenieiakcesorianależywyjąćzpudełka.Zurządzenianależy
  usunąćnaklejki,folięochronnąlubelementyplastikowe.
  Urządzenieumieścićnaodpowiedniej,płaskiejpowierzchniizapewnić
  minimum10cmwolnejprzestrzeniwokółurządzenia.Urządzenietonie
  jestprzystosowanedomontażuwszafcelubdoużytkowanianawolnym
  powietrzu.
  Kabelzasilającynależypodłączyćdogniazdaelektrycznego.(Uwaga:
  Przedpodłączeniemurządzenianależysprawdzić,czynapięcie
  wskazanenaurządzeniuodpowiadanapięciusiecilokalnej.Napięcie:
  220V240V50/60Hz)

¿Tiene alguna pregunta del "TriStar VE-5975 "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca TriStar VE-5975 aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.

Vea aquí el manual gratuito de TriStar VE-5975. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros TriStar VE-5975 propietarios.

Especificaciones

Marca TriStar
Modelo VE-5975
Producto Ventilador
EAN 8713016027115
Idioma Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Español, Italiano, Sueco, Portugués, Polaco, Eslovaco
Tipo de archivo PDF
Características
Color del producto Plata
Número de velocidades 3
Ubicación Piso
Agarradera(s)
Velocidad de ventilador (max) 1250RPM
flujo de aire 7110m³/h
Nivel de ruido 61.3
Ajustes de altura
Certificado Energy Star -
Tipo Ventilador con aspas para el hogar
Material de la carcasa Metal
Rango de ajustes de altura 900 - 1300mm
Número de cuchillas 5
Auto oscilante
Tipo de control Botones
Control de energía
Consumo energético 100W
Protección contra sobrecalentamiento
Voltaje de entrada AC 220 - 240V
Alimentación Corriente alterna
Peso y dimensiones
Diámetro 450mm
Peso 8000g
Empaquetado
Peso del paquete 9000g
Ancho del paquete 230mm
Profundidad del paquete 570mm
Altura del paquete 560mm
Manual de usuario
Datos logísticos
Cantidad por palé 21pieza(s)

En venta a

  Productos relacionados

  Ventilador TriStar