TriStar VE-5999

TriStar VE-5999 manual

 • VE5999
  EN | Instruction manual
  NL | Gebruiksaanwijzing
  FR | Mode d’emploi
  DE | Bedienungsanleitung
  ES | Manual de usuario
  PT | Manual de utilizador
  IT | Manuele utente
  SV | Bruksanvisning
  PL | Instrukcja obsługi
  CS | Návod na použití
  SK | Návod na použitie
  PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
  DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
  BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
  1
  3
  4
  6
  7
  5
  2
  8
  ENInstruction manual
  SAFETY
  This appliance shall not be used by children
  aged less than 8 years. This appliance can be
  used by children aged from 8 years and above
  and persons with reduced physical, sensory or
  mental capabilities or lack of experience and
  knowledge if they have been given
  supervision or instruction concerning use of
  the appliance in a safe way and understand
  the hazards involved. Children shall not play
  with the appliance. Keep the appliance and its
  cord out of reach of children aged less than 8
  years. Cleaning and user maintenance shall
  not be made by children unless older than 8
  and supervised.
  By ignoring the safety instructions the
  manufacturer can not be hold responsible for
  the damage.
  If the supply cord is damaged, it must be
  replaced by the manufacturer, its service
  agent or similarly qualified persons in order to
  avoid a hazard.
  Never move the appliance by pulling the cord
  and make sure the cord can not become
  entangled.
  The appliance must be placed on a stable,
  level surface.
  The user must not leave the device
  unattended while it is connected to the supply.
  This appliance is only to be used for
  household purposes and only for the purpose
  it is made for.
  To protect yourself against an electric shock,
  do not immerse the cord, plug or appliance in
  the water or any other liquid.
  PARTS DESCRIPTION
  1. Fan
  2. Base
  3. Oscillation key
  4. Timer key
  5. Mode key
  6. Speed key
  7. On/off key
  8. Remote control
  BEFORE THE FIRST USE
  Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
  stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
  Before using your appliance for the first time, wipe off all removable
  parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
  Fasten both bottom plates to each other, make sure the power cable is
  put through the hole in the middle.
  Fix the fan body on the base with the plastic nut.
  Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10
  cm. free space around the device. This device is not suitable for
  installation in a cabinet or for outside use.
  Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe
  voltagewhich is indicated on the devicematchesthe localvoltage
  beforeconnecting the device.Voltage220V-240V 50/60Hz)
  USE
  Press the on/off key to activate the fan.
  Press the oscillation key to activate or deactivate the swing function.
  Press the speed key to choose the desired speed of air flow.
  Press mode key to select one of three different wind types.
  When the fan is on, press the timer key to set the desired shut down
  time11-7 hours. In stand-by mode, you can pre-set the fan to start in
  1-7 hours.
  CLEANING AND MAINTENANCE
  Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
  cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
  Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
  device is not dishwasher proof.
  GUARANTEE
  This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is
  valid if the product is used in accordance to the instructions and for the
  purpose for which it was created. In addition, the original purchase
  (invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of
  purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
  For the detailed warranty conditions, please refer to our service
  website: www.service.tristar.eu
  ENVIRONMENT
  This appliance should not be put into the domestic garbage at
  the end of its durability, but must be offered at a central point for the
  recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
  the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
  this important issue. The materials used in this appliance can be
  recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
  important push to the protection of our environment. Ask your local
  authorities for information regarding the point of recollection.
  Support
  You can find all available information and spare parts at
  service.tristar.eu!
  NLGebruiksaanwijzing
  VEILIGHEID
  Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
  kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan
  worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
  door personen met verminderde lichamelijke,
  zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
  aan de benodigde ervaring en kennis indien
  ze onder toezicht staan of instructies krijgen
  over hoe het apparaat op een veilige manier
  kan worden gebruikt alsook de gevaren
  begrijpen die met het gebruik samenhangen.
  Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
  Houd het apparaat en het netsnoer buiten
  bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat
  reiniging en onderhoud niet door kinderen
  uitvoeren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en
  onder toezicht staan.
  De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
  voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
  veiligheidsinstructies.
  Als het netsnoer beschadigd is, moet het
  worden vervangen door de fabrikant, de
  onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
  personen met een soortgelijke kwalificatie om
  gevaar te voorkomen.
  Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
  te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in
  verstrikt kan raken.
  Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
  ondergrond worden geplaatst.
  De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
  achterlaten wanneer de stekker zich in het
  stopcontact bevindt.
  Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
  gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
  is.
  Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
  niet onder in water of andere vloeistoffen om
  elektrische schokken te voorkomen.
  ONDERDELENBESCHRIJVING
  1. Ventilator
  2. Voet
  3. Oscillatietoets
  4. Timertoets
  5. Modustoets
  6. Snelheidstoets
  7. Aan/uit-toets
  8. Afstandsbediening
  VOOR HET EERSTE GEBRUIK
  Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
  de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
  Veeg voor het eerste gebruik van het apparaat alle afneembare
  onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende
  producten.
  Bevestig beide bodemplaten aan elkaar en zorg hierbij dat de
  voedingskabel door het gat in het midden loopt.
  Bevestig de hoofdunit van de ventilator met de kunststof moer op de
  voet.
  Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor
  minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
  geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
  Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact.(Let op: Zorg er voor het
  aansluiten van het apparaat voor dat het op het apparaat aangegeven
  voltage overeenkomt met de plaatselijke
  netspanning.Voltage:220V-240V~ 50/60Hz)
  GEBRUIK
  Druk op de aan/uit-toets om de ventilator in te schakelen
  Druk op de oscillatietoets om de draaifunctie in of uit te schakelen.
  Druk op de snelheidstoets om de gewenste luchtstroomsnelheid te
  kiezen.
  Druk op de modustoets om één of drie verschillende soorten wind te
  selecteren.
  Druk terwijl de ventilator in werking is op de timertoets om de gewenste
  uitschakeltijd tussen 1 en 7 uur in te stellen. In de stand-by-modus kunt u
  vooraf het starten van de ventilator over 1-7 uur instellen.
  REINIGING EN ONDERHOUD
  Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en
  schurende schoonmaakmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit
  beschadigt het apparaat.
  Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
  apparaat is niet vaatwasserbestendig.
  GARANTIE
  Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw
  garantie is geldig indien het product is gebruikt in overeenstemming met
  de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens
  dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) te worden
  overlegd met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het
  artikelnummer van het product.
  Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
  servicewebsite: www.service.tristar.eu
  MILIEU
  Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
  normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
  inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
  worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
  gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
  apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
  recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
  bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
  overheid naar het inzamelpunt.
  Support
  U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
  service.tristar.eu!
  FRManuel d'instructions
  SÉCURITÉ
  L'appareil ne doit pas être utilisé par des
  enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
  être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
  des personnes présentant un handicap
  physique, sensoriel ou mental voire ne
  disposant pas des connaissances et de
  l'expérience nécessaires en cas de surveillance
  ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
  toute sécurité et de compréhension des risques
  impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
  avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
  cordon d'alimentation hors de portée des
  enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
  maintenance utilisateur ne doivent pas être
  confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
  plus et sont sous surveillance.
  Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
  fabricant ne saurait être tenu responsable des
  dommages.
  Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
  doit être remplacé par le fabricant, son
  réparateur ou des personnes qualifiées afin
  d'éviter tout risque.
  Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
  cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
  entortillé.
  L'appareil doit être posé sur une surface stable
  et nivelée.
  Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
  s'il est connecté à l'alimentation.
  Cet appareil est uniquement destiné à des
  utilisations domestiques et seulement dans le
  but pour lequel il est fabriqué.
  Afin de vous éviter un choc électrique,
  n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
  dans de l'eau ou autre liquide .
  DESCRIPTION DES PIÈCES
  1. Ventilateur
  2. Base
  3. Touche oscillation
  4. Touche minuterie
  5. Touche mode
  6. Touche vitesse
  7. Touche marche/arrêt
  8. Télécommande
  AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
  Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
  autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
  Avant la première utilisation de votre appareil, essuyez toutes les pièces
  amovibles avec un chiffon humide. N’utilisez jamais de produits abrasifs.
  Fixez ensemble les deux plaques inférieures et assurez-vous que le
  câble d'alimentation passe par l'orifice au milieu.
  Fixez le bloc du ventilateur sur la base avec l'écrou plastique.
  Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
  tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas
  à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
  Branchez le cordon d’alimentation à la prise.(Remarque: Veillez à ce
  que la tension indiquée sur l’appareil corresponde à celle du secteur
  local avant de connecter l'appareil.Tension220-240V~ 50/60Hz)
  UTILISATION
  Appuyez sur la touche marche/arrêt pour activer le ventilateur.
  Appuyez sur la touche d'oscillation pour activer ou désactiver la fonction
  d'oscillation.
  Appuyez sur la touche vitesse pour choisir la vitesse désirée du flux d'air.
  Appuyez sur la touche mode pour sélectionner l'un des trois différents
  types de vent.
  Si le ventilateur est allumé, appuyez sur la touche de minuterie pour
  régler l'heure d'arrêt voulue (1-7 heures). En mode veille, vous pouvez
  prérégler le ventilateur pour démarrer dans 1 à 7 heures.
  NETTOYAGE ET ENTRETIEN
  Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
  nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
  verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
  N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil
  ne peut pas être nettoyé en lave-vaisselle.
  GARANTIE
  Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
  valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage
  auquel il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu
  ou ticket de caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom
  du détaillant et le numéro d'article du produit.
  Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter
  notre site Internet de service: www.service.tristar.eu
  ENVIRONNEMENT
  Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
  fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
  appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
  manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
  important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
  recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
  protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
  locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
  Support
  Vous pouvez trouver toutes les informations et pièces de rechange sur
  service.tristar.eu!
  DEBedienungsanleitung
  SICHERHEIT
  Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
  Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
  von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
  eingeschränkten körperlichen, sensorischen
  oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
  an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
  werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
  oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
  unterrichtet wurden und die damit verbundenen
  Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
  dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
  und sein Anschlusskabel außerhalb der
  Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
  Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
  von Kindern vorgenommen werden, es sei
  denn, sie sind älter als 8 und werden
  beaufsichtigt.
  Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
  der Hersteller nicht für Schäden haftbar
  gemacht werden.
  Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
  Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
  qualifizierten Personen ersetzt werden, um
  Gefahren zu vermeiden.
  Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
  am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
  Kabel nicht verwickelt.
  Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
  Fläche platziert werden.
  Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
  während es am Netz angeschlossen ist.
  Dieses Gerät darf nur für den
  Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
  benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
  Tauchen Sie zum Schutz vor einem
  Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
  Gerät niemals in Wasser oder sonstige
  Flüssigkeiten.
  TEILEBESCHREIBUNG
  1. Lüfter
  2. Basis
  3. Schwenktaste
  4. Timer-Taste
  5. Modus-Taste
  6. Geschwindigkeits-Taste
  7. Ein/Aus-Taste
  8. Fernbedienung
  VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
  Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
  Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
  Wischen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts alle
  abnehmbaren Teile mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie niemals
  Scheuermittel.
  Befestigen Sie die beiden unteren Platten gegeneinander und stellen Sie
  sicher, dass das Stromkabel durch die Bohrung in der Mitte geführt wird.
  Befestigen Sie den Lüfterkörper mit der Kunststoffmutter an der Basis.
  Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie
  einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses
  Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank
  oder im Freien geeignet.
  Verbinden Sie das Netzkabel mit der Steckdose.(Hinweis: Stellen Sie
  vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die auf dem Gerät
  angegebene Netzspannung mit der örtlichen Spannung
  übereinstimmt.Spannung: 220V-240V50/60Hz)
  GEBRAUCH
  Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um den Lüfter ein-/auszuschalten.
  Drücken Sie auf die Schwenktaste, um die Schwenkfunktion zu
  aktivieren oder zu deaktivieren.
  Drücken Sie die Geschwindigkeitstaste, um die gewünschte
  Luftströmungsgeschwindigkeit zu wählen.
  Drücken Sie die Modus-Taste, um einen von drei verschiedenen
  Windtypen zu wählen.
  Wenn der Lüfter eingeschaltet ist, drücken Sie die Timer-Taste, um die
  gewünschte Dauer bis zum Ausschalten (1-7 Stunden) zu wählen. Im
  Standby-Modus können Sie den Lüfter so einstellen, dass er sich in 1 bis
  7 Stunden einschaltet.
  REINIGUNG UND PFLEGE
  Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
  niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
  Dies würde das Gerät beschädigen.
  Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  Das Gerät in nicht spülmaschinenfest.
  GARANTIE
  Dieses Produkt hat eine Garantie von 24 Monaten. Der
  Garantieanspruch gilt nur, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen
  und gemäß dem Zweck, für den es konzipiert wurde, benutzt wird. Der
  Original-Kaufbeleg (Rechnung, Beleg oder Quittung) muss zusammen
  mit dem Kaufdatum, dem Namen des Einzelhändlers und der
  Artikelnummer des Produktes eingereicht werden.
  Detaillierte Informationen über die Garantiebedingungen finden Sie auf
  unserer Service-Website unter: www.service.tristar.eu
  UMWELT
  Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
  entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
  von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
  werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
  der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
  diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
  das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
  Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
  Informationen über eine Sammelstelle.
  Support
  Sämtliche Informationen und Ersatzteile finden Sie unter service.tristar.eu!
  ESManual de instrucciones
  SEGURIDAD
  Este aparato no debe ser utilizado por niños
  menores de 8 años. Este aparato puede ser
  utilizado por niños a partir de los 8 años y por
  personas con capacidades físicas, sensoriales
  o mentales reducidas, o que no tengan
  experiencia ni conocimientos, sin son
  supervisados o instruidos en el uso del aparato
  de forma segura y entienden los riesgos
  implicados. Los niños no pueden jugar con el
  aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera
  del alcance de los niños menores de 8 años.
  Los niños no podrán realizar la limpieza ni el
  mantenimiento reservado al usuario a menos
  que tengan más de 8 años y cuenten con
  supervisión.
  Si ignora las instrucciones de seguridad,
  eximirá al fabricante de toda responsabilidad
  por posibles daños.
  Si el cable de alimentación está dañado,
  corresponde al fabricante, al representante o a
  una persona de cualificación similar su
  reemplazo para evitar peligros.
  Nunca mueva el aparato tirando del cable y
  asegúrese de que no se pueda enredar con el
  cable.
  El aparato debe colocarse sobre una superficie
  estable y nivelada.
  El usuario no debe dejar el dispositivo sin
  supervisión mientras esté conectado a la
  alimentación.
  Este aparato se debe utilizar únicamente para
  el uso doméstico y sólo para las funciones para
  las que se ha diseñado.
  Para protegerse contra una descarga eléctrica,
  no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
  el agua o cualquier otro líquido.
  DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
  1. Ventilador
  2. Base
  3. Tecla de oscilación
  4. Tecla del temporizador
  5. Tecla de modo
  6. Tecla de velocidad
  7. Tecla de encendido/apagado
  8. Mando a distancia
  ANTES DEL PRIMER USO
  Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
  lámina protectora o el plástico del dispositivo.
  Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo por
  todas las piezas desmontables. Nunca utilice productos abrasivos.
  Fije ambas placas inferiores entre sí, asegurándose de que el cable
  eléctrico pase por el orificio del centro.
  Fije el cuerpo del ventilador en la base con la tuerca de plástico.
  Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de
  tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este
  dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el
  uso en exteriores.
  Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.(Nota:
  Asegúrese de que la tensión que se indica en el dispositivo coincida con
  la tensión local antes de conectarlo.Tensión220V-240V 50/60Hz)
  USO
  Pulse la tecla de encendido/apagado para activar el ventilador.
  Pulse la tecla de oscilación para activar o desactivar la función de
  oscilación.
  Pulse la tecla de velocidad para seleccionar la velocidad deseada del
  flujo de aire.
  Pulse la tecla de modo para seleccionar uno de tres distintos tipos de
  viento.
  Cuando el ventilador esté encendido, pulse la tecla del temporizador
  para ajustar el tiempo de apagado deseado a 1-7 horas. En el modo de
  espera activa, puede preajustar el ventilador para ponerse en marcha en
  1-7 horas.
  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
  Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza
  abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el
  aparato.
  No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El aparato
  no se puede lavar en el lavavajillas.
  GARANTÍA
  Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si
  el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones y el propósito
  para el que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra
  original (factura, tíquet o recibo) en el que aparezca la fecha de la
  compra, el nombre del vendedor y el número de artículo del producto.
  Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la
  página web de servicio: www.service.tristar.eu
  MEDIO AMBIENTE
  Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
  de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
  reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
  manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
  importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
  reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
  fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
  los puntos de recogida a las autoridades locales.
  Soporte
  ¡Puede encontrar toda la información y recambios en service.tristar.eu!
  PTManual de Instruções
  SEGURANÇA
  Este aparelho não deve ser utilizado por
  crianças com idades compreendidas entre
  menos de 8 anos. Este aparelho pode ser
  utilizado por crianças com mais de 8 anos e por
  pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou
  mentais reduzidas, assim como com falta de
  experiência e conhecimentos, caso sejam
  supervisionadas ou instruídas sobre como
  utilizar o aparelho de modo seguro e
  compreendam os riscos envolvidos. As crianças
  não devem brincar com o aparelho. Mantenha o
  aparelho e respectivo cabo fora do alcance de
  crianças com idade inferior a 8 anos. A limpeza
  e manutenção não devem ser realizadas por
  crianças a não ser que tenham mais de 8 anos
  e sejam supervisionadas.
  Se não seguir as instruções de segurança, o
  fabricante não pode ser considerado
  responsável pelo danos.
  Se o cabo de alimentação estiver danificado,
  deve ser substituído pelo fabricante, o seu
  representante de assistência técnica ou alguém
  com qualificações semelhantes para evitar
  perigos.
  Nunca desloque o aparelho puxando pelo cabo
  e certifique-se de que este nunca fica preso.
  O aparelho deve ser colocado numa superfície
  plana e estável.
  O utilizador não deve abandonar o aparelho
  enquanto este estiver ligado à alimentação.

¿Tiene alguna pregunta del "TriStar VE-5999 "?

Haga la pregunta que tiene sobre la marca TriStar VE-5999 aquí simplemente a otros propietarios de productos. Proporcione una descripción clara y completa del problema y de su pregunta. Cuanto mejor se describa su problema y su pregunta, más fácil será para los demás propietarios de la marca proporcionarle una buena respuesta.

Vea aquí el manual gratuito de TriStar VE-5999. ¿Ha leído el manual pero responde a su pregunta? Luego haga su pregunta en esta página a otros TriStar VE-5999 propietarios.

Especificaciones

Marca TriStar
Modelo VE-5999
Producto Ventilador
EAN 8713016042477
Idioma Holandés, Inglés, Alemán, Francia, Español, Italiano, Sueco, Portugués, Polaco, Eslovaco
Tipo de archivo PDF
Peso y dimensiones
Altura 760mm
Diámetro -mm
Peso 2700g
Características
Temporizador
Duración de contador (máximo) 7.5h
Número de velocidades 3
Velocidad de ventilador (max) 1400RPM
flujo de aire 1787.4m³/h
Nivel de ruido 61.4
Auto oscilante
Oscilación del rango 85°
Agarradera(s)
Color del producto Black, White
Ubicación Piso
Certificado Energy Star -
Ajustes de altura
Indicadores LED
Número de posiciones 3
Tipo Ventilador tipo torre para el hogar
Empaquetado
Mando a distancia
Ancho del paquete 193mm
Profundidad del paquete 175mm
Altura del paquete 808mm
Peso del paquete 3400g
Manual de usuario
Control de energía
Consumo energético 45W
Voltaje de entrada AC 220 - 240V
Protección contra sobrecalentamiento
Alimentación Corriente alterna
Datos logísticos
Cantidad por palé 1pieza(s)

En venta a

  Productos relacionados

  Ventilador TriStar