Ufesa AC3515

Ufesa AC3515 manual

(1)
 • AC3514
  AC3515
  AЯ46
  ES INSTRUCCIONES DE USO
  GB OPERATING INSTRUCTIONS
  FR MODE D'EMPLOI
  PT INSTRUÇÕES DE USO
  HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
  RU
  РУKОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  CZ NÁVOD K POUÎITÍ
  BU
  УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
  RO INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE
  DE GEBRAUCHSANLEITUNG
  AR
  ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا تادﺎﺷرإ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا تادﺎﺷرإ
  ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا تادﺎﺷرإ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا تادﺎﺷرإ
  ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا تادﺎﺷرإ
  ROMÂN
  AVERTIZÃRI IMPORTANTE
  - Cititi cu atentie aceste instructiuni. Pãstrati-le pentru
  viitoare consulta
  tii.
  - Înainte de a conecta aparatul la re
  teaua electricã,
  verifica
  ti ca tensiunea sã corespundã cu cea indicatã
  pe placa cu caracteristici.
  - Atât la introducerea cât si la scoaterea fisei de contact
  din prizã, aparatul nu trebuie sã func
  tioneze.
  - Nu folosi
  ti aparatul cu cablul încolãcit.
  - Nu deconecta
  ti fisa de contact trãgând de cablu.
  - Deconecta
  ti aspiratorul de la retea când nu se foloseste
  sau înainte de a proceda la curã
  tirea sau la schimbarea
  filtrelor
  si a pungii.
  - Acest aspirator nu trebuie folosit fãrã punga de hârtie
  sau fãrã filtru de protectie.
  - Acest aparat a fost conceput în mod exclusiv pentru
  uzul casnic.
  - Nu aspira
  ti niciodatã cenusi incandescente, obiecte
  cu vârf sau lichide.
  - Nu lãsati aspiratorul alãturi de cuptoare, resouri sau
  radiatoare calde.
  - Nu folositi aspiratorul dacã are vreo deschidere
  acoperitã, pentru cã astfel se reduce trecerea aerului,
  provocând o supraîncãlzire care poate dãuna aparatului.
  - Nu apuca
  ti aspiratorul sau fisa de contact cu mâinile
  umede. Nu scufunda
  ti aparatul în apã.
  - Nu deplasa
  ti aparatul trãgând de cablu sau de furtunul
  de aspirare. Folosi
  ti toarta de transport.
  - Evita
  ti manipularea aparatului de cãtre copii.
  - Nu folosi
  ti aparatul cu fisa de contact sau cu cablul
  stricat.
  - Când închideti o usã, verificati ca aceasta sã nu prindã
  cablul.
  - Nu puneti în functiune aspiratorul dacã priza sau cablul
  sunt stricate sau dacã observa
  ti cã aparatul nu
  func
  tioneazã corect.
  - Repara
  tiile sau schimbãrile de cablu trebuiesc efectuate
  în mod exclusiv de cãtre un Serviciu Tehnic Autorizat.
  - Atentie: Nu utilizati aspiratorul pentru a aspira resturi
  de zidãrie (praf de zidãrie, moloz, praf de rumegus etc.).
  - Particulele de acest tip blocheazã rapid porii sacului
  de aspirare, provocând supraîncãlzirea aparatului.
  PORNIREA SI FUNCTIONAREA ASPIRATORULUI
  1.Verificati ca punga sã fie corect asezatã.
  2.Fixa
  ti la furtunul de aspirare tubul cu peria sau
  accesoriul pe care-l dori
  ti si introduceti furtunul în gura
  aspiratorului.
  3.Extrageti cablul si conectati la retea. Apãsati pedala
  de pornire/oprire.
  4.Reglati puterea cu ajutorul regulatorului (Fig.1).
  5.Intensitatea poate fi reglatã de la mâner. Dacã se
  deschide clapa aspirarea este mai micã, iar dacã se
  închide, aspirarea este mai mare ( Fig.2).
  6.Când ati terminat de folosit aparatul apãsati pedala
  pornire/oprire.
  Deconectati fisa de contact de la retea si strângeti cablul
  apãsând pe pedala de strângere automaticã.
  ACCESORII
  Aspiratorul este dotat cu un accesoriu care combinã un
  tub pentru îmbinare cu o perie pentru mobile. Pentru
  extragerea periei pentru mobile gira
  ti în directia sãgetii
  a
  sa cum se aratã la figura 4. Pentru pãstrarea accesoriului,
  gira
  ti din nou peria pentru mobile pânã la pozitia initialã
  si asezati-o la locul ei în partea posterioarã a aspiratorului
  (Fig.5).
  SCHIMBAREA PUNGII
  Dacã aspirarea scade în mod considerabil si indicatorul
  de umplere apare în culoarea ro
  sie în centrul vizorului,
  înseamnã cã punga este plinã. Pentru schimbul ei,
  proceda
  ti în felul urmãtor :
  1.Scoate
  ti furtunul de la intrarea de aspirare si extrageti
  capacul de pe compartimentul general ( Fig.6).
  2.Basculati cutia pungii spre fasi scoateti cu grijã punga
  din cutie. Trageti u
  sor de banda de închidere higienicã
  a pungii. Acum pute
  ti scoate complet punga. ( Fig.7).
  3.Introduce
  ti punga nouã în compartimentul respectiv
  a
  sa cum se aratã la figura 8. Verificati cã a ajuns pânã la
  capãt
  si cã este asezatã corect.
  4.Închide
  ti capacul. Pentru aceasta fixati prima datã
  clapele inferioare
  si apãsati pentru a se închide complet.
  (Fig.9)
  Important :Important :
  Important :Important :
  Important :
  - Capacul compartimentului general nu se poate închide
  dacã punga nu se aflã în interior. Nu fortati închiderea si
  verifica
  ti pozitia pungii.
  - Dacã dupã terminarea schimbãrii pungii, aspirarea este
  neregulatã si indicatorul de umplere rãmâne în rosu,
  verifica
  ti sã nu existe vreo înfundare a furtunului, a tubului
  sau a intrãrii de aer.
  - Nu puneti în functiune aspiratorul fãrã pungã, si nu
  încerca
  ti sã goliti punga veche si s-o folositi din nou.
  - Pentru a garanta perfecta func
  tionare, folositi doar pungi
  originale ale mãrcii UFESA, pe care le ve
  ti gãsi în
  magazinele autorizate.
  Piese de schimb: FA 0104
  SCHIMBAREA FILTRELOR
  Se recomandã schimbarea lor când s-au schimbat de
  cinci ori pungile de hârtie.
  Filtrul de protectie al motorului : Cu aspiratorul fãrã
  pungã, deschide
  ti portfiltrul si scoateti filtrul uzat si
  pune
  ti unul nou.( Fig.10). Nu folositi niciodatã aspiratorul
  fãrã sã fie a
  sezat filtru.
  Filtrul de ie
  sirea aerului : Scoateti portfiltrul din spate,
  extrage
  ti filtrul si puneti unul nou. Asezati din nou
  capacul portfiltrului la locul lui (Fig.11).
  PÃSTRAREA SI CURÃTIREA
  Accesoriile si aspiratorul se pot curãti cu o cârpã umedã.
  Niciodatã nu trebuie scufundat aparatul în apã. Nu
  folosi
  ti dizolvanti, nici produse abrazive pentru curãtirea
  aparatului.
  AVERTIZARE PENTRU DEPOZITARE /ELIMINARE
  Pentru transportul lor, mãrfurile noastre sunt dotate cu
  un ambalaj optimizat. Acesta constã - în principiu -din
  materiale nepoluante care ar trebui predate ca materie
  primã secundarã serviciului local pentru eliminarea
  gunoaielor. Primãria sau municipiul Dumneavoastrã vã
  va informa despre posibilitã
  tile de depunere/eliminare
  a aparatelor uzate.
  DEUTSCH
  WICHTIGE HINWEISE
  • Lesen Sie diese Anweisung aufmerksam und bewahren
  Sie sie zum späteren Nachschlagen auf
  • Bevor Sie das Gerät ans Netz schließen, prüfen Sie
  bitte, ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem
  Typenschild übereinstimmt.
  • Bein Einstecken oder Herausziehen des Steckers aus
  der Dose, darf das Gerät nicht eingeschaltet sein.
  • Nehmen Sie den Staubsauger nicht mit eingerolltem
  Kabel in Betrieb.
  • Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der
  Steckdose.
  • Wenn Sie den Sauger nicht benutzen, bevor Sie ihn
  reinigen oder den Staubbeutel und die Filter
  austauschen, unterbrechen Sie bitte den Netzkontakt.
  • Dieser Staubsauger darf nicht ohne Papierbeutel und
  Schutzfilter benutzt werden.
  • Dieses Gerät ist ausschließlich für den häuslichen
  Gebrauch vorgesehen.
  • Saugen Sie keine glühende Asche, spitzen
  Gegenstände oder Flüssigkeiten auf.
  • Stellen Sie den Sauger nicht neben warmen Herden,
  Öfen oder Heizkörpern ab.
  • Sollte eine der Öffnungen verstopft sein, darf das Gerät
  nicht verwendet werden. Dies könnte zu Überhitzungen
  führen, die das Gerät beschädigen.
  • Berühren Sie weder den Sauger noch den Stecker mit
  feuchten Händen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
  • Transportieren Sie den Sauger nicht, indem Sie am
  Kabel oder Saugrohr ziehen. Verwenden Sie dafür stets
  die Transportgriffe.
  • Das Gerät sollte nicht von Kindern gehandhabt werden.
  • Sollten das Kabel oder der Stecker beschädigt sein,
  darf das Gerät nicht benutzt werden.
  • Achten Sie stets darauf, dass das Kabel beim Schließen
  von Türen nicht eingeklemmt wird.
  • Nehmen Sie den Sauger nicht in Betrieb, wenn das
  Kabel oder der Stecker beschädigt sind oder das Gerät
  nicht einwandfrei funktioniert
  • Reparaturen und der Austausch des Kabels dürfen nur
  von einem zugelassenen Technischen Kundendienst
  vorgenommen werden.
  Achtung: Bitte mit dem Sauger keinen Bauschutt (Staub,Achtung: Bitte mit dem Sauger keinen Bauschutt (Staub,
  Achtung: Bitte mit dem Sauger keinen Bauschutt (Staub,Achtung: Bitte mit dem Sauger keinen Bauschutt (Staub,
  Achtung: Bitte mit dem Sauger keinen Bauschutt (Staub,
  Schutt, Sägespäne, etc.) aufsaugen.Schutt, Sägespäne, etc.) aufsaugen.
  Schutt, Sägespäne, etc.) aufsaugen.Schutt, Sägespäne, etc.) aufsaugen.
  Schutt, Sägespäne, etc.) aufsaugen.
  Derartige Staubpartikel verstopfen schnell die PorenDerartige Staubpartikel verstopfen schnell die Poren
  Derartige Staubpartikel verstopfen schnell die PorenDerartige Staubpartikel verstopfen schnell die Poren
  Derartige Staubpartikel verstopfen schnell die Poren
  des Saugbeutels und führen zur Überhitzung des Geräts.des Saugbeutels und führen zur Überhitzung des Geräts.
  des Saugbeutels und führen zur Überhitzung des Geräts.des Saugbeutels und führen zur Überhitzung des Geräts.
  des Saugbeutels und führen zur Überhitzung des Geräts.
  EINSCHALTEN UND FUNKTIONSWEISE DES GERÄTS
  1. Prüfen Sie, ob der Staubbeutel korrekt eingesetzt ist.
  2. Verbinden Sie den Saugschlauch mit dem Rohr und
  der gewünschten Bürste oder Düse und setzen Sie den
  Schlauch in den Staubsauger ein.
  3. Ziehen Sie das Kabel heraus und schließen Sie es ans
  Netz. Betätigen Sie dann das Ein-/Aus-Pedal.
  4. Stellen Sie die Leistung mit dem Regler ein (Abb. 1).
  5. Die Intensität kann direkt am Griff reguliert werden.
  Durch Öffnen des Häkchens wird die Saugkraft
  verringert, durch Schließen erhöht. (Abb. 2)
  6. Wenn Sie mit der Benutzung des Geräts fertig sind,
  betätigen Sie bitte das Ein-/Aus-Pedal. Unterbrechen Sie
  den Netzkontakt und verstauen Sie das Kabel, indem
  Sie das Pedal für den automatischen Kabeleinzug
  betätigen.
  ZUBEHÖR
  Der Sauger verfügt über ein Zubehörteil aus kombinierter
  Düse für Fugen und Polsterbürste. Drehen Sie die Bürste
  in Pfeilrichtung heraus, wie auf Abbildung 4 dargestellt.
  Zum Aufbewahren drehen Sie die Bürste wieder auf ihre
  Ausgangsposition und verstauen sie in der Aufnahme am
  hinteren Teil des Staubsaugers. (Abb. 5)
  AUSTAUSCH DES STAUBBEUTELS
  Wenn Sie eine merkliche Abnahme der Saugkraft
  feststellen und in der Mitte des Sichtfensters die rote
  Anzeige für den Wechsel des Staubbeutels erscheint,
  so hat sich dieser gefüllt. Gehen Sie dann bitte
  folgendermaßen vor:
  1. Lösen Sie den Schlauch vom Saugeingang und nehmen
  Sie den Deckel des Hauptfachs ab (Abb. 6).
  2. Neigen Sie das Staubbeutelfach nach vorn und heben
  Sie den Beutel etwas aus der Aufnahme. Ziehen Sie
  vorsichtig an dem Hygieneverschluss des Beutels. Dann
  können Sie ihn ganz herausnehmen (Abb. 7).
  3. Setzen Sie den neuen Beutel gemäß Abbildung 8 in
  das Staubbeutelfach. Achten Sie darauf, dass er bis ans
  Ende des Fachs reicht und korrekt eingerastet ist.
  4. Schließen Sie den Deckel. Dazu müssen zunächst
  die unteren Häkchen eingehakt werden. Drücken Sie
  dann den Deckel an, um ihn vollständig zu schließen
  (Abb. 9).
  WichtigWichtig
  WichtigWichtig
  Wichtig:
  • Der Deckel des Hauptfachs kann nicht geschlossen
  werden, wenn kein Staubbeutel eingesetzt ist.
  Versuchen Sie nicht, ihn mit Gewalt zu schließen und
  überprüfen Sie den eingesetzten Beutel.
  • Sollten nach dem Austausch des Staubbeutels
  Unregelmäßigkeiten der Saugkraft auftreten oder die rote
  Anzeige weiterhin erscheinen, überprüfen Sie bitte
  Schlauch, Rohr und Lufteintritt auf mögliche
  Verstopfungen.
  • Nehmen Sie das Gerät nicht ohne Staubbeutel in
  Betrieb und versuchen Sie nicht, einen vollen Beutel zu
  leeren und erneut zu benutzen.
  • Um einen einwandfreien Betrieb zu garantieren,
  verwenden Sie bitte ausschließlich Originalbeutel von
  Ufesa, die bei den zugelassenen Verkaufsstellen
  erhältlich sind.
  Ref. der Austauschbeutel: FA 0104
  AUSTAUSCH DER FILTER
  Die Filter sollten nach dem fünften Austausch der
  Papierbeutel gewechselt werden.
  Schutzfilter Motor: Nachdem der Beutel aus dem
  Staubsauger entfernt wurde, entnehmen Sie bitte den
  Filter und setzen Sie einen neuen ein (Abb. 10). Das
  Gerät darf nicht ohne diesen Filter benutzt werden.
  Filter Ausblasluft: Entnehmen Sie den hinteren Filterträger,
  entfernen Sie den Filter und setzen Sie einen neuen ein.
  Bringen Sie dann den Deckel des Filterträgers wieder in
  seiner korrekten Position an (Abb. 11).
  INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG
  Zubehör und Staubsauger können mit einem feuchten
  Tuch gereinigt werden. Das Gerät darf nicht in Wasser
  getaucht werden. Verwenden Sie zum Reinigen keine
  Scheuer- oder Lösemittel.
  ENTSORGUNGSHINWEISE
  Unsere Waren werden für den Transport mit optimierten
  Verpackungen versehen. Diese sind grundsätzlich
  umweltfreundlich und sollten als Sekundärrohstoffe
  dem örtlichen Entsorgungsservice zugeführt werden.
  Ihre Stadt- oder Gemeindeverwaltung gibt Ihnen
  Auskunft über die Entsorgung unbrauchbarer Geräte.
  ﺲﻴﻜﻟا ﺮﻴﻴﻐﺗﺲﻴﻜﻟا ﺮﻴﻴﻐﺗ
  ﺲﻴﻜﻟا ﺮﻴﻴﻐﺗﺲﻴﻜﻟا ﺮﻴﻴﻐﺗ
  ﺲﻴﻜﻟا ﺮﻴﻴﻐﺗ
  ﻮﺘﺴﻣ ﺾﻔﺨﻨﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋﻮﺤﻠﻣ ﺔﻔﺼﺑ صﺎﺼﺘﻣﻹا ىو ﺔﻇﺮﻬﻈﻳ
  ﺮـﻣو ﻲـﻓ ﺮـﻤـﺣﻷا نﻮـﻠـﻟﺎـﺑ ﺲـﻴـﻜـﻟا ءﻼﺘﻣإ ﺪﺷ,ةﺬـﻓﺎـﻨﻟا ﻂﺳ
  ﺮــﻴــﻴــﻐــﺘــﺑ مﺎــﻴــﻘـﻠـﻟ .ﺊـﻠـﺘـﳑ ﺲـﻴـﻜـﻟا نأ ﻰـﻟإ ﺮـﻴـﺸـﻳﻊـﺒـﺗإ ,ه
  ﻮﻄﳋا:ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تا
  1ﺮﳋا لزأ .ﻮﻃﻦﻣ ءﺎﻄﻐﻟا جﺮﺧأ ﻢﺛ صﺎﺼﺘﻣﻹا ﻞﺧﺪﻣ ﻦﻣ م
  ﻮﺘﺴﳌارﻮﺼﻟا) مﺎﻌﻟا عد ة6.(
  2جﺮــﺧأ ﻢــﺛ مﺎــﻣﻷا ﻮــﺤــﻧ ﻼــﻴــﻠـﻗ سﺎـﻴـﻛﻷا ﻞـﻣﺎـﺣ ﻊـﻓﺪـﺑ ﻢـﻗ.
  ﻮــﺘــﺴــﳌا ﻦــﻣ ﺲــﻴــﻜـﻟاﻲــﺤــﺼــﻟا قﻼــﻏﻷا ﲔــﺴــﻟ ﺮــﺠـﺑ ﻢـﻗ .عد
  ﺮﺧإ نﻵا ﻚﻨﻜﳝ .ﺲﻴﻜﻠﻟرﻮﺼﻟا) .ﺎﻣﺎﲤ ﺲﻴﻜﻟا جا ة7(
  3ﻮﺗ ﺎﻤﻛ سﺎﻴﻛﻷا ﻞﻣﺎﺣ ﻲﻓ اﺪﻳﺪﺟ ﺎﺴﻴﻛ ﻊﺿ .رﻮﺼﻟا ﺢﺿة
  8ﻮﺻو ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺗ .ﻮﺘﺴﳌا عﺎﻗ ﻰﺘﺣ ﻪﻟو عد.مﺎﻜﺣﺈﺑ ﺖﺒﺜﻣ
  4ﻚـﺑﺎـﺸـﳌا ﻂـﺒـﺿإ ﺔـﻴـﻠـﻤـﻌـﻟا هﺬـﻬـﺑ مﺎـﻴـﻘـﻠـﻟ .ءﺎـﻄـﻐـﻟا ﻞـﻔـﻗأ .
  .ﺎﻣﺎﲤ ﻞﻔﻘﻳ ﻰﺘﺣ ﻂﻐﺿإ ﻢﺛ ﺔﻴﻠﻔﺴﻟا
  مﺎﻫمﺎﻫ
  مﺎﻫمﺎﻫ
  مﺎﻫ:
  ﻮﺘﺴﳌا ءﺎﻄﻏ .و مﺪﻋ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﻖﻠﻐﻨﻳﻻ مﺎﻌﻟا عدﻮﺟ.ﺲﻴﻜﻟا د
  ﻮﻘﻟﺎﺑ ﻪﻗﻼﻏإ لوﺎﲢﻻو ةﺮﺗ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺗ.ﺲﻴﻜﻟا ﺐﻴﻛ
  و ﺲﻴﻜﻟا ﺮﻴﻴﻐﺘﺑ ﺖﻤﻗ اذإ .صﺎﺼﺘﻣﻹا نأ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ﺖﻈﺣﻻ
  و يدﺎﻋ ﺮﻴﻏﺮﻣ نأزﻻ ءﻼﺘﻣﻹا ﺪﺷﺪﻛﺄﺗ ,ﺮﻤﺣﻷا نﻮﻠﻟا ﻲﻓ لا
  و ﻦﻣﻮـﺟﺮـﳋا ﻲـﻓ سﺎﺒﺤﻧإ دﻮـﻃﻮـﺒﻧﻷا ﻲﻓ ,مﻲـﻓ وأ ب
  ﻮﻬﻟا ﻞﺧﺪﻣ.ءا
  و ﺲﻴﻛ نوﺪﺑ ﺔﺴﻨﻜﳌا ﻞﻴﻐﺸﺘﺑ ﻢﻘﺗﻻ .ﺮﻓإ لوﺎﲢﻻﺎﺴﻴﻛ غا
  و ﻸﺘﳑ.ﻪﻟﺎﻤﻌﺘﺳإ ةدﺎﻋإ
  ﻮـﺼـﳋﺎـﺑ ﻞـﻤـﻌـﺘـﺳإ ,ﺔـﺴـﻨـﻜـﻤـﻠﻟ ﻦﺴﺣأ لﺎﻐﺘﺷإ نﺎﻤﻀﻟ .ص
  ﺮﺸﻟ ﺔﻴﻠﺻﻷا سﺎﻴﻛﻷاوأ ﺔﻛ ﺎﺴﻴﻓ UFESAﻮﳌا ﻮﺟﺖـﲢ ةد
  ررﺎﺷإ ﻦﻫﺮﳌا ﻊﻴﺒﻟا تﻼﺤﻣ ﻲﻓ ﻚﺗ.ﺔﺼﺧ
  : ﺔﺴﻨﻜﳌا رﺎﻴﻐﻟا ﻊﻄﻗFA 0104
  تﺎﻔﺼﳌا ﺮﻴﻴﻐﺗتﺎﻔﺼﳌا ﺮﻴﻴﻐﺗ
  تﺎﻔﺼﳌا ﺮﻴﻴﻐﺗتﺎﻔﺼﳌا ﺮﻴﻴﻐﺗ
  تﺎﻔﺼﳌا ﺮﻴﻴﻐﺗ
  ﺮﻣ ﺲﻤﺧ ﺲﻴﻜﻟا ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺪﻌﺑ تﺎﻔﺼﳌا ﺮﻴﻴﻐﺘﺑ ﺢﺼﻨﻳ.تا
  و ةﺎـﻔـﺼﻣﺮـﶈا ﺔـﻳﺎـﻗزﺈـﺑ ﻢـﻗ ﺲـﻴـﻛ نوﺪـﺑ ﺔـﺴـﻨﻜﳌا ﻊﻣ :كﺔـﻟا
  رو ةﺎﻔﺼﳌاﺮﺧأ ﺐﻛرﻮﺻ) ةﺪﻳﺪﺟ ى ة10اﺪﺑأ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗﻻ .(
  ﺮﺗ نوﺪﺑ ﺔﺴﻨﻜﳌا.ةﺎﻔﺼﳌا هﺬﻫ ﺐﻴﻛ
  ﻮـﻬـﻟا جوﺮـﺧ ةﺎـﻔﺼﻣجﺮـﺧأ ,ﻲـﻔـﻠـﳋا ةﺎـﻔـﺼـﳌا ﻞﻣﺎﺣ لزأ :ءا
  رو ةﺎــﻔــﺼـﳌاﺮــﺧأ ﺐـﻛو ﻰــﻟإ ﺪــﻋ .ةﺪــﻳﺪـﺟ ىﻞــﻣﺎــﺣ ءﺎــﻄـﻏ ﻊـﺿ
  رﻮﺼﻟا) ﻪﻧﺎﻜﻣ ﻲﻓ ةﺎﻔﺼﳌا ة11.(
  sﻴﻈﻨﺘﻟاو ﺔﻈﻓﺎﶈاsﻴﻈﻨﺘﻟاو ﺔﻈﻓﺎﶈا
  sﻴﻈﻨﺘﻟاو ﺔﻈﻓﺎﶈاsﻴﻈﻨﺘﻟاو ﺔﻈﻓﺎﶈا
  sﻴﻈﻨﺘﻟاو ﺔﻈﻓﺎﶈا
  و تاﺪﻌﳌا sﻴﻈﻨﺗ ﻚﻨﻜﳝﻮﺑ ﺔﺴﻨﻜﳌاﻮﺛ ﺔﻄﺳا.ﻞﻠﺒﻣ ب
  و تﻼﻠﺤﻣ ﻞﻤﻌﺘﺴﺗﻻ .ءﺎﳌا ﻲﻓ زﺎﻬﳉا اﺪﺑأ ﺲﻄﻐﺗﻻ ﻮﻣ دا
  ﺮﺘﺣﻺﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ.ﻪﻔﻴﻈﻨﺘﻟ قا
  زﺎﻬﳉا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟاو عاﺪﻳﻹا لﻮﺣ تﺎﻬﻴﺒﻨﺗزﺎﻬﳉا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟاو عاﺪﻳﻹا لﻮﺣ تﺎﻬﻴﺒﻨﺗ
  زﺎﻬﳉا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟاو عاﺪﻳﻹا لﻮﺣ تﺎﻬﻴﺒﻨﺗزﺎﻬﳉا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟاو عاﺪﻳﻹا لﻮﺣ تﺎﻬﻴﺒﻨﺗ
  زﺎﻬﳉا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟاو عاﺪﻳﻹا لﻮﺣ تﺎﻬﻴﺒﻨﺗ
  ﻮـﺘـﺗ ﺎﻨﻌﺋﺎﻀﺑو sـﻴـﻠﻐﺗ ﻦﺴﺣأ ﻰﻠﻋ ﺮﻓ.ﺎـﻬـﻠﻘﻧ ءﺎﻨﺛأ ﺔﺌﺒﻌﺗ
  و sﻴﻠﻐﺘﻟاﻮـﻨﺼﻣ ﺔﺌﺒﻌﺘﻟاﻮـﻣ ﻦﻣ ﲔﻮﻠﻣ ﺮﻴﻏ داﺐﺠﻳ ﺔﺛ
  زﻷا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻠﻟ ﺔﻳﺪﻠﺒﻟا ﺔﺤﻠﺼﻤﻠﻟ ﺎﻬﻤﻴﻠﺴﺗﻚﺘﻳﺪﻠﺑ .لﺎﺑ
  ﺮــﺒـﺨـﺘـﺳو عاﺪــﻳإ تﺎــﻴـﻧﺎـﻜـﻣإ ﻦـﻋ كﺰــﻬــﺟﻷا ﻦـﻣ ﺺـﻠـﺨـﺘـﻟاة
  .ﺔﻴﻟﺎﺒﻟا
  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟاﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟاﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
  ﺔﻣﺎﻫ تﺎﻈﺣﻼﻣﺔﻣﺎﻫ تﺎﻈﺣﻼﻣ
  ﺔﻣﺎﻫ تﺎﻈﺣﻼﻣﺔﻣﺎﻫ تﺎﻈﺣﻼﻣ
  ﺔﻣﺎﻫ تﺎﻈﺣﻼﻣ
  ﺮﻗإ -رإ ﻦﻌﻤﺘﺑ أﺮﳌ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻆﻓﺎﺣ .لﺎﻤﻌﺘﺳﻹا تادﺎﺷﺎﻬﺘﻌﺟا
  .ﻞﺒﻘﺘﺴﳌا ﻲﻓ
  ر ﻞﺒﻗ -ﺮﻬﻜﻟا رﺎﻴﺘﻟﺎﺑ زﺎﻬﳉا ﻂﺑنﻮﻜﺗ نأ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺗ ﻲﺋﺎﺑ
  ﻮﻗ.تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﺔﺤﻴﻔﺻ ﻲﻓ ﺎﻬﻴﻟإ رﺎﺸﻤﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻣ رﺎﻴﺘﻟا ة
  ﻮﺳ -ﺮـﺧإ وأ لﺎـﺧدإ ﺪﻨﻋ ءاﺮـﻬـﻜـﻟا ﺔﻠﺻﻮﻟا جاةﺪـﻋﺎـﻗ ﻦﻣ ﺔﻴﺋﺎﺑ
  ﺮﻟاﺮﻬﻜﻟا ﻂﺑ.ﻼﻐﺘﺸﻣ زﺎﻬﳉا نﻮﻜﻳ نأ ﺐﺠﻳﻻ ﻲﺋﺎﺑ
  ﺮﻬﻜﻟا ﻂﻴﳋﺎﺑ زﺎﻬﳉا ﻞﻐﺸﺗﻻ -ﻮﻔﻠﻣ ﻲﺋﺎﺑ.ﺎﻓ
  ﺮـﻬﻜﻟا ﺔﻠﺻﻮﻟا ﻞﺼﻔﺗﻻ -ﺮﻟا ةﺪﻋﺎﻗ ﻦﻣ ﺔﻴﺋﺎﺑﺮـﻬﻜﻟا ﻂﺑﻲﺋﺎﺑ
  ﺮﻃ ﻦﻋﺮﻬﻜﻟا ﻂﻴﳋا ﺮﺟ ﻖﻳ.ﻲﺋﺎﺑ
  و لﺎﻤﻌﺘﺳﻹا مﺪﻋ ﺪﻨﻋ رﺎﻴﺘﻟا ﻦﻋ ﺔﺴﻨﻜﳌا ﻞﺼﻓأ -عوﺮﺸﻟا ﻞﺒﻗ
  و ﺲﻴﻜﻟا ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺪﻨﻋ وأ ﺎﻬﻔﻴﻈﻨﺗ ﻲﻓ.تﺎﻔﺼﳌا
  رﻮﻟا ﺲﻴﻜﻟا نوﺪﺑ ﺔﺴﻨﻜﳌا هﺬﻫ لﺎﻤﻌﺘﺳإ ﺐﺠﻳﻻ -و ﻲﻗ
  ﻮﻟا ةﺎﻔﺼﳌا نوﺪﺑ.ﺔﻴﻗا
  ﺰﻨﳌا لﺎﻤﻌﺘﺳﻺﻟ ﻢﻤﺼﻣ زﺎﻬﳉا اﺬﻫ -.ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻔﺼﺑ ﻲﻟ
  ﺮﻤﺟ صﺎﺼﺘﻣﺈﺑ اﺪﺑأ ﻢﻘﺗﻻ -ﻮﺘﻣ تاو ﺔﺠﻫودأﻻﺔﻨﻨﺴﻣ تا
  ﻮﺳ وأ.ﻞﺋا
  ﺮﺘﺗﻻ -ﺮﻘﻟﺎﺑ زﺎﻬﳉا كﺮﻓأ ﻦﻣ بو ﺔﻧ.ﺔﻨﺧﺎﺳ تﺂﻓﺪﻣ ﻦﻣ
  وﺪﺴﻣ تﺎﺤﺘﻔﻟا ىﺪﺣإ ﺖﻧﺎﻛ اذإ زﺎﻬﳉا ﻞﻤﻌﺘﺴﺗﻻ -نﻷ ةد
  ﺆﻴﺳ ﻚﻟذﻮﻬﻟا روﺮﻣ ضﺎﻔﺨﻧإ ﻰﻟإ يدو ءاﻮﺨﺳ ﻰﻟإ ﻚﻟﺬﺑﺔﻧ
  .زﺎﻬﳉا ﻲﻓ ﺎﺑﺎﻄﻋأ ثﺪﲢ نأ ﻦﻜﳝ ةدﺎﻌﻟا قﻮﻓ
  و زﺎﻬﳉا ﺲﻤﻠﺗﻻ -ﺮﻬﻜﻟا ﺔﻠﺻﻮﻟاا ﻻ.ﺔﻠﻠﺒﻣ يدﺎﻳﺄﺑ ﺔﻴﺋﺎﺑ
  .ءﺎﳌا ﻲﻓ زﺎﻬﳉا ﺲﻄﻐﺗﻻ
  ﺮﲢﻻ -ﺮﺠﺑ زﺎﻬﳉا كﺮﻬﻜﻟا ﻂﻴﳋا ﻦﻣ هﻮﺒﻧأ ﻦﻣ وأ ﻲﺋﺎﺑب
  .ﻞﻴﻘﻨﺘﻟا ﺾﺑﺎﻘﻣ ﻞﻤﻌﺘﺳإ .صﺎﺼﺘﻣﻹا
  .زﺎﻬﳉا لﺎﻤﻌﺘﺳﺈﺑ لﺎﻔﻃﻸﻟ ﺢﻤﺴﺗﻻ -
  ﺮﻬﻜﻟا ﻂﻴﳋا نﺎﻛ اذإ ﺔﺴﻨﻜﳌا ﻞﻤﻌﺘﺴﺗﻻ -ﺔﻠﺻﻮﻟا وأ ﻲﺋﺎﺑ
  ﺮﻬﻜﻟاروﺮﻀﻣ ﺔﻴﺋﺎﺑ.ﻦﻳ
  ﻮــﺑﻷا قﻼــﻏإ ﺪــﻨــﻋ -ﻂــﻴــﳋا ﻰــﻠــﻋ ﻂــﻐــﻀــﺗﻻ نأ ﻦــﻣ ﺪــﻛﺄــﺗ ,با
  ﺮﻬﻜﻟا.ﻲﺋﺎﺑ
  ﺮﻬﻜﻟا ﻂﻴﳋا نﺎﻛ اذإ زﺎﻬﳉا ﻞﻴﻐﺸﺘﺑ ﻢﻘﺗﻻ -ﺔﻠﺻﻮﻟا وأ ﻲﺋﺎﺑ
  ﺮﻬﻜﻟاروﺮﻀﻣ ﺔﻴﺋﺎﺑ زا ن اذإ وأ
  ﻮﺒﻀﻣ ﺔﻔﺼﺑ.ﺔﻃ
  و تﺎﺣﻼﺻﻹا -ﻮﻘﺗ نأ ﺐﺠﻳ ﻂﻴﳋا ﺮﻴﻴﻐﺗﻂﻘﻓ ﺎﻬﺑ م
  - ﺮﻬﻜﻟا ﺔﺴﻨﻜﳌا ﻞﻤﻌﺘﺴﺗﻻ :ﻪﻴﺒﻨﺗﺎﻳﺎﻘﺑ صﺎﺼﺘﻣﻹ ﺔﻴﺋﺎﺑ
  ر ,لﺎــﻐــﺷﻷا رﺎــﺒــﻏ) ءﺎــﻨــﺒـﻟا لﺎـﻐـﺷأﺐــﺸــﳋا رﺎــﺒــﻏ ,مﺎـﻛ
  .(ﺦﻟإ ,ﻊﻄﻘﳌا
  - ﺰﺟ ﺮـﺴـﺑ ﺲـﺒـﲢ رﺎﺒﻐﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬﻫ تﺎﺌﻳمﺎﺴﻣ ﺔ
  ﺆــــﻣ صﺎــــﺼـــﺘـــﻣﻹا ﺲـــﻴـــﻛز ﲔــــﺨــــﺴـــﺗ ﻰـــﻟإ ﺔـــﻳدﺪــــﳊا ﻦـــﻋ ﺪـــﺋا
  ﺮﳌا ﺔﻴﻨﻘﺘﻟا ﺔﺤﻠﺼﳌا.زﺎﻬﺠﻠﻟ.ﺔﺼﺧ
  لﺎﻐﺘﺷﻹاو ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا ﺔﻘﻳﺮﻃلﺎﻐﺘﺷﻹاو ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا ﺔﻘﻳﺮﻃ
  لﺎﻐﺘﺷﻹاو ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا ﺔﻘﻳﺮﻃلﺎﻐﺘﺷﻹاو ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا ﺔﻘﻳﺮﻃ
  لﺎﻐﺘﺷﻹاو ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا ﺔﻘﻳﺮﻃ
  1ﻮﻣ ﻲﻓ ﺔﻗﺪﺑ ﺖﺒﺜﻣ ﺲﻴﻜﻟا نأ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺗ ..ﻪﻌﺿ
  2ر .ﺮﺧ ﻲﻓ ﺐﻛﻮﻃﻮﺒﻧﻷا صﺎﺼﺘﻣﻹا مﺮﻔﻟا ﻊﻣ بوأ ةﺎﺷ
  ﺮﳌا ﺔﺤﺘﻔﻟاﻮﻏﺮﳋا ﺖﻴﺒﺜﺘﺑ ﻢﻗ ﻢﺛ ﺎﻬﻴﻓ بﻮﻃﻞﺧﺪﻣ ﻲﻓ م
  .ﺔﺴﻨﻜﳌا
  3ﺮـﻬـﻜـﻟا ﻂـﻴـﳋا جﺮـﺧأ .و ﻲـﺋﺎـﺑرأﻰــﻠـﻋ ﻂـﻐـﺿإ .رﺎـﻴـﺘـﻟﺎـﺑ ﻪـﻄـﺑ
  ﻮﺘﻟا / ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا ﻂﻐﻀﻣ.sﻴﻗ
  4ﻮﻘﻟا ﻞﻳﺪﻌﺘﺑ ﻢﻗ .ﻮﺑ ةرﻮﺼﻟا) لﺪﻌﳌا ﺔﻄﺳا ة1.(
  5ﻮﻘﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻞﻳﺪﻌﺘﺑ مﺎﻴﻘﻟا ﻚﻨﻜﳝ ..ﺾﺒﻘﳌا لﻼﺧ ﻦﻣ ة
  ﻮﻔﻟا ﺢﺘﻓ ﺪﻨﻋو ﺎﻔﻴﻌﺿ صﺎﺼﺘﻣﻹا نﻮﻜﻳ ﺔﻫﺮﻣ ﺎﻬﻗﻼﻏﺈﺑﺎﻌﻔﺗ
  رﻮﺻ) ة2.(
  6ﺮﺘﻓ ءﺎﻨﺛأ .ﻮﺘﻟا تاﻮﺒﻧﻷا ﺖﻴﺒﺜﺗ ﻚﻨﻜﳝ sﻗﺔﺴﻨﻜﳌﺎﺑ ب
  ﻮﻣ ﻮﻫ ﺎﻤﻛرﻮﺼﻟا ﻲﻓ ﺢﺿ ة2.
  7ﻂــﻐـﻀـﻣ ﻰـﻠـﻋ ﻂـﻐـﺿإ زﺎـﻬـﳉا لﺎـﻤـﻌـﺘـﺳإ ﻦـﻣ ءﺎـﻬـﺘـﻧﻹا ﺪـﻨـﻋ .
  ﻮــﺘــﻟا / ﻞـﻴـﻐـﺸـﺘـﻟاﺮــﻬــﻜـﻟا ﺔـﻠـﺻﻮـﻟا ﻞـﺼـﻓأ .sـﻴـﻗﻦــﻣ ﺔـﻴـﺋﺎـﺑ
  ﺮﻬﻜﻟا ﺔﻜﺒﺸﻟاﺮﻬﻜﻟا ﻂﻴﳋا ﻊﻤﺠﺑ ﻢﻗ ﻢﺛ ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻃ ﻦﻋ ﻲﺋﺎﺑﻖﻳ
  ﻮﺗﻷا ﻊﻤﳉا ﻂﻐﻀﻣ ﻰﻠﻋ ﻂﻐﻀﻟا.ﻲﻜﻴﺗﺎﻣ
  ﻮﻠﻟازاﺔﻴﻓﺎﺿﻹا م
  ﻮــﺘـﻳﻮــﻓ ﲔــﺑ ﻊــﻤــﺠـﻳ ﻞـﻤـﻜـﻣ ﻰـﻠـﻋ زﺎـﻬـﳉا ﺮـﻓﻞــﺻﺎــﻔــﻤـﻠـﻟ ﺔـﻫ
  وﺮﻓﺮﻓ جﺮﺨﺗ ﻲﻜﻟ .ثﺎﺛﻸﻟ ةﺎﺷرادﺈﺑ ﻢﻗ ثﺎﺛﻷا ةﺎﺷﻲﻓ ﺎﻬﺗ
  رﻮﺼﻟا ﺮﻴﺸﺗ ﺎﻤﻛ ﺔﻣﻼﻌﻟا هﺎﲡإ ة4ﻢﻗ ﻞﻤﻜﳌﺎﺑ ظﺎﻔﺘﺣﻺﻟ .
  رادﺈﺑﺮﻓ ةو ﻮﺤﻧ ﺪﻳﺪﺟ ﻦﻣ ثﺎﺛﻷا ةﺎﺷﻢﻗ ﻢﺛ ﻲﻠﺻﻷا ﺎﻬﻌﺿ
  ﻮﺘﺴﳌا ﻲﻓ ﺎﻬﻟﺎﺧدﺈﺑرﻮﺻ) ﺔﺴﻨﻜﻤﻠﻟ ﻲﻔﻠﳋا عد ة5.(
  БЪЛГАРИЯ
  ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ
  Прочетете внимателно тези указания. Запазете ги и
  за бъдещи справки.
  Използвайте само доставения трасформатор и се
  убедете, че напрежението отговаря на посоченото
  върху пластината с характеристиките.
  Както при вкарване, така и при изкарване на щепсела,
  апаратът не трябва да работи.
  • Не ползвайте прахосмукачката с навит кабел.
  Никога не изключвайте дърпайки кабела.
  Изключете прахосмукачката от мрежата, когато не
  се използва и преди да пристъпите към почистване
  или смяна на торбичка и филтри.
  Този апарата не трябва да се използва без книжна
  торбичка и защитен филтър.
  ози апарат е предназначен само за домашна употреба.
  Никога не поглъщайте незагасена пепел, предмети
  на парченца или течности.
  Не оставяйте прахосмукачката до фурни, печки или
  топли радиатори.
  Не използвайте прахосмукачката, ако има запушен
  някой отвор, тъй като ще намалее притокът на въздух
  и това ще предизвика прегрявания, които могат да
  повредят апарата.
  Не хващайте прахосмукачката, нито ключа с мокри
  ръце. Не потапяйте апарата във вода.
  Не премествайте прахосмукачката теглейки кабела
  или аспирационната тръба. Използвайте дръжката за
  пренасяне.
  • Избягвайте децата да използват апарат.
  • Не използвайте апарата с повреден кабел или ключ.
  Когато затворите вратичката, убедете се, че тя не
  притиска кабела.
  Не включвайте прахосмукачката, ако шнурът или
  щепселът са повредени или, ако забележите, че
  апаратът не работи.
  Поправките и смяната на кабел трябва да се
  извършват само от упълномощен технически сервиз.
  Внимание: Не използвайте прахосмукачката за
  прибиране на следремонтен остатъци (прах,
  стърготини, мазилка и т.н.).
  Подобни частици прах могат бързо да задръстят
  порите на торбичката, довеждайки до прегряване
  на уреда.
  ВКЛЮЧВАНЕ И РАБОТА
  1. Уверете, се че торбичката е правилно поставена.
  2.Нагласете към маркуча тръбата с четка или
  необходимия накрайник и наместете маркуча във входа
  на прахосмукачката.
  3.Изтеглете кабела и го включете към мрежата.
  Натиснете копчето за включване / спиране.
  4.Регулирайте мощността с регулатора (Фиг.1).
  5.Силата може да се регулира откъм дръжката.
  Отварайки зъбчето, аспирацията е по-малка;
  затваряйки, тя е по-голяма.(фиг.2)
  6.При паузи може да прикрепите тръбата към
  прахосмукачката както е показано на фигура 3.
  7. Когато сте приключили с употребата на апарата
  натиснете копчето на включване / спиране.
  Изключете ключа от мрежата и приберете кабела
  като натиснете копчето за автоматично прибиране.
  АКСЕСОАРИ
  Прахосмукачката е снабдена с аксесоари, които
  включват накрайник за връзки и четка за мебели. За
  да извадите четката за мебели, завъртете я пf посока
  на часовниковата стрелка както е показано на фигура
  4. За да запазите аксесоара, завъртете отново четката
  за мебели до първоначалното й положение и го
  поставете на мястото му в задната част ва
  прахосмукачката (фиг.5).
  СМЯНА НА ТОРБИЧКАТА
  Когато аспирацията намалее значително и индикаторът
  за пълнене е с червена светлина в средата на
  прозорчето, това означава, че торбичката е пълна. За
  подмяната й действайте по следния начин:
  1. Извадете маркуча от аспирационния вход и изтеглете
  капака на основното отделение. (фиг.6)
  2.Наклонете носача на торбичката напред и леко я
  извадето от кутийката. Изтеглете леко от хигиенното
  затваряне на торбичката. Вече може да изтеглите
  напълно торбичката. (фиг.7)
  3. Вкарайте новата торбичка в носача на торбички както
  е показано на фигура 8. Уверете се, че е стигнала до
  края на мястото й и е правилно поставена.
  4. Затворете капака. За целта нагласете първо долните
  щипки и наиснете, за да затворите напълно. (фиг.9)
  Важно:
  • Капакът на основното отделение не може да затваря,
  когато няма торбичка. Не насилвайте затварянето и
  проверете още веднъж поставянето на торбичката.
  Ако след като сте сменили торбичката аспирацията
  не е нормална и индикаторът за пълнене е с червен
  цвят, проверете дали няма някакво задръстване в
  маркуча, тръбата или входа на въздуха.
  • Не използвайте прахосмукачката без торбичка, нито
  пък се опитвайте да изпразните пълната торбичка и
  отново да я използвате.
  За да осигурите правилно функциониране, използвайте
  само оригинални торбички на Уфеса, които ще намерите
  в упълномощените търговски обекти.
  Резервни части:FA 0104
  СМЯНА НА ФИЛТРИТЕ
  Препоръчва се филтрите да се сменят след всяка пета
  смяни на торбичките.
  Предпазен филтър на двигателя: Махнете торбичката
  от прахосмукачката, след това извадете филтъра и
  поставете нов. (Фиг. 10). Никога не използвайте
  прахосмукачката без да сте поставили този филтър.
  Филтър на въздуховия изход.: Махнете задния носител
  на филтри, извадете филтъра и поставете нов.
  Сложете отново капака на филтъра на определеното
  му място. (Фиг. 11)
  ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
  Аксесоарите и прахосмукачката могат да се изчистят с
  влажен парцал. Апаратът никога не трябва да се потапя
  във вода. Не използвайте разредители или абразивни
  продукти при почистването му.
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА СКЛАДИРАНЕ /
  ИЗХВЪРЛЯНЕ
  Нашите стоки са снабдени с оптимален амбалаж за
  транспортиране. По принцип, той се състои от
  екологични материали, които трябва да се предават
  като вторична суровина в местния пункт за отпадъчни
  материали. Вашата община ще ви информира за
  евентуалните места, където има възможност за
  складиране/изхвърляне на остарели уреди.
  DÒLEÎITÁ UPOZORNùNÍ
  Pfieãtûte si peãlivû návod k pouÏití. Uschovejte ho pro
  pfiípadné konzultace.
  Pfied zapojením spotfiebiãe do sítû si ovûfite, zda
  napûtí odpovídá hodnotû, uvedené na ‰títku s
  technick˘mi parametry.
  • Pfii zasunutí a vysunutí zástrãky do/ze zásuvky dbejte,
  aby byl spotfiebiã vÏdy vypnut˘.
  Neuvádûjte spotfiebiã do chodu se svinut˘m
  pfiívodním kabelem.
  • Neodpojujte spotfiebiã trhnutím kabelu.
  Odpojte spotfiebiã ze sítû v okamÏiku, kdy ho
  pfiestanete pouÏívat. ZároveÀ ho odpojte pfied ãi‰tûním
  nebo pfii v˘mûnû sáãku ãi filtru.
  Vysavaã nikdy nepouÏívejte bez prachového sáãku
  nebo ochranného filtru.
  • Spotfiebiã je urãen v˘hradnû k pouÏití v domácnosti.
  Nikdy nevysávejte rozÏhaven˘ popel, ostré pfiedmûty
  nebo kapaliny.
  Neodkládejte vysavaã v blízkosti roztopen˘ch kamen,
  trouby nebo radiátoru.
  NepouÏívejte vysavaã v pfiípadû, Ïe nûkter˘ z jeho
  otvorÛ je zahrazen. Zmen‰en˘ prÛchod vzduchu by
  mohl vyvolat pfiehfiátí, které mÛÏe zapfiíãinit závadu na
  spotfiebiãi.
  Neberte spotfiebiã ani zástrãku do mokr˘ch rukou.
  Nevkládejte vysavaã do vody.
  Neposouvejte vysavaã trháním kabelu nebo sací
  trubicí. Pfii pfiená‰ení pouÏívejte zásadnû rukojeÈ.
  • Dbejte, aby se spotfiebiãem nemanipulovaly dûti.
  NepouÏívejte spotfiebiã s vadn˘m kabelem nebo
  zástrãkou.
  Pfii zavírání dvefií zkontrolujte, zda jste nepfiivfieli kabel.
  • Neuvádûjte spotfiebiã do chodu, zjistíte-li, Ïe síÈov˘
  kabel nebo zástrãka jsou po‰kozeny nebo Ïe na
  spotfiebiãi vznikla závada.
  Opravy a v˘mûnu kabelu musí provádût v˘hradnû
  pracovníci autorizované technické sluÏby.
  Pozor: nepouÏívejte vysavaã na uklízení zbylé suti poPozor: nepouÏívejte vysavaã na uklízení zbylé suti po
  Pozor: nepouÏívejte vysavaã na uklízení zbylé suti poPozor: nepouÏívejte vysavaã na uklízení zbylé suti po
  Pozor: nepouÏívejte vysavaã na uklízení zbylé suti po
  pfiestavbû bytu (stavební prach, cihelná drÈ, pilinypfiestavbû bytu (stavební prach, cihelná drÈ, piliny
  pfiestavbû bytu (stavební prach, cihelná drÈ, pilinypfiestavbû bytu (stavební prach, cihelná drÈ, piliny
  pfiestavbû bytu (stavební prach, cihelná drÈ, piliny
  apod.)apod.)
  apod.)apod.)
  apod.)
  âástice tohoto druhu prachu rychle zanesou prachov˘âástice tohoto druhu prachu rychle zanesou prachov˘
  âástice tohoto druhu prachu rychle zanesou prachov˘âástice tohoto druhu prachu rychle zanesou prachov˘
  âástice tohoto druhu prachu rychle zanesou prachov˘
  sáãek a mohou zpÛsobit pfiehfiátí spotfiebiãe.sáãek a mohou zpÛsobit pfiehfiátí spotfiebiãe.
  sáãek a mohou zpÛsobit pfiehfiátí spotfiebiãe.sáãek a mohou zpÛsobit pfiehfiátí spotfiebiãe.
  sáãek a mohou zpÛsobit pfiehfiátí spotfiebiãe.
  ZAPNUTÍ A UVEDENÍ SPOT¤EBIâE DO CHODU
  1. Pfiesvûdãte se, zda prachov˘ sáãek je správnû umístûn.
  2. Na sací hadici nasaìte podle potfieby trubici s
  kartáãovou nebo ‰tûrbinovou hubicí a hadici zasuÀte
  do vstupního otvoru vysavaãe.
  3. Vyjmûte kabel a zástrãku zasuÀte do zásuvky
  elektrického proudu. Stisknûte tlaãítko na zapnutí/
  vypnutí.
  4. Regulaãním spínaãem nastavte sací v˘kon (obr. 1).
  5. Intenzitu sání je moÏné ovládat také na rukojeti. Pfii
  otevfienízáklopky se sací v˘kon sníÏí a pfii zavfiení zv˘‰í
  (obr. 2).
  6. Po pouÏití vysavaãe opût stisknûte tlaãítko na zapnutí/
  vypnutí. Odpojte spotfiebiã ze sítû a sviÀte kabel
  stisknutím tlaãítka samoãinného navíjení.
  P¤ÍSLU·ENSTVÍ
  Vysavaã je vybaven mal˘m pfiíslu‰enstvím, které je
  kombinací ‰tûrbinové hubice a hubice na ãalounûní. Pfii
  vyjímání hubice na ãalounûní je tfieba touto hubicí otoãit
  po smûru ‰ipky, jak je znázornûno na obrázku 4. Pfii
  ukládání pfiíslu‰enství je nutné opût hubicí na ãalounûní
  otoãit do její pÛvodní polohy a potom pfiíslu‰enství
  uloÏit ji do pfiíslu‰ného oddílu v zadní ãásti spotfiebiãe
  (obr. 5).
  V¯MùNA SÁâKU
  Jakmile se sání v˘raznû sníÏí a indikátor plného sáãku se
  ve stfiedu okénka objeví v ãerveném poli, upozorÀuje,
  Ïe sáãek je pln˘. Pfii v˘mûnû postupujte následujícím
  zpÛsobem:
  1. Odpojte hadici ze vstupního otvoru vysavaãe a
  sejmûte kryt hlavního oddílu (obr. 6).
  2. VysuÀte úchytku na sáãky smûrem vpfied a zlehka
  povytáhnûte sáãek ze svého pouzdra. Potom sáãek
  úplnû vyjmûte (obr. 7).
  3. Do pouzdra vloÏte nov˘ sáãek, jak je znázornûno na
  obrázku 8. Ovûfite si, zda je dostateãnû zasunut˘ a zda
  je správnû vsazen.
  4. Zavfiete kryt. Pfii zavírání nejdfiíve nastavte spodní
  pfiíchytky a lehk˘m stlaãením kryt dovfiete (obr. 9).
  DÛleÏité:DÛleÏité:
  DÛleÏité:DÛleÏité:
  DÛleÏité:
  Není-li umístûn sáãek, nelze kryt hlavního oddílu dovfiít.
  Nestlaãujte kryt silou a zkontrolujte správné umístûní
  sáãku.
  Je-li po v˘mûnû sáãku vysávání nepravidelné a
  indikátor plného sáãku zÛstává v ãerveném poli,
  zkontrolujte, zda sací hadice, sací trubice nebo vstup
  vzduchu nejsou zaneseny.
  Neuvádûjte do chodu vysavaã bez sáãku ani do nûho
  nevkládejte pouÏité vyprázdnûné sáãky.
  Za úãelem kvalitního chodu vysavaãe pouÏívejte
  v˘hradnû pÛvodní sáãky znaãky Ufesa, které mÛÏete
  zakoupit v autorizovan˘ch prodejnách.
  Náhradní díly: FA 0104
  V¯MùNA FILTRÒ
  Nov˘ filtr doporuãujeme vloÏit pfii kaÏdé páté v˘mûnû
  papírového sáãku.
  Ochrann˘ motorov˘ filtr: v okamÏiku, kdy ve vysavaãi
  chybí sáãek, vyjmûte filtr a vloÏte na jeho místo nov˘
  (obr. 10). Vysavaã nikdy nepouÏívejte bez filtru.
  V˘stupní filtr: sejmûte zadní pouzdro filtru, vyjmûte filtr
  a umístûte nov˘. Kryt pouzdra filtru vraÈte na pÛvodní
  místo (obr. 11).
  ÚDRÎBA A âI·TùNÍ
  Pfiíslu‰enství a vysavaã se mohou ãistit vlhk˘m hadfiíkem.
  Spotfiebiã nikdy nevkládejte do vody. Pfii ãi‰tûní
  nepouÏívejte rozpou‰tûdla ani brusné ãisticí prostfiedky.
  UPOZORNùNÍ PRO UÎIVATELE
  Na‰e v˘robky jsou za úãelem pfiepravy baleny do
  optimalizovaného obalu. Tento obal je tvofien pfieváÏnû
  ekologicky nezávadn˘mi materiály, které by mûly b˘t
  odloÏeny jako druhotná surovina do pfiíslu‰né sbûrny
  odpadÛ. O moÏnostech uloÏení / odstranûní
  spotfiebiãÛ, vyfiazen˘ch z provozu, do vhodn˘ch sbûren
  získáte podrobné informace na místním úfiadû.
  âESKY
  1
  4
  6
  7
  7
  6
  8
  10 11
  3
  1
  3
  2
  4
  5
  7
  8
  9
  Max
  Min
  2
  5
  9
  10
  12
  11
  13
  14
  BSH PAE, S.L.
  Portal de Gamarra, 60 01013 Vitoria - Spain
  Tel. 945 12 93 00 - Fax: 945 27 07 88
  100% recycled paper
  17-04
Ufesa AC3515

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Ufesa AC3515 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Ufesa AC3515 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Ufesa AC3515 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Aspiradoras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.5. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés, Alemán, Francia, Húngaro, Rumano, Arábica. ¿Tiene alguna pregunta sobre Ufesa AC3515 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Ufesa AC3515

General
Marca Ufesa
Modelo AC3515
Producto Aspiradora
Idioma Español, Portugués, Inglés, Alemán, Francia, Húngaro, Rumano, Arábica
Tipo de archivo PDF

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Ufesa AC3515 .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí