Ufesa CT2803

Ufesa CT2803 manual

(2)
 • 15''
  10''
  10''
  20''
  ON
  C
  10''
  10''
  ON
  C
  ES INSTRUCCIONES DE USO
  GB OPERATING INSTRUCTIONS
  DE GEBRAUCHSANLEITUNG
  HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
  CZ NÁVOD K POUÎITÍ
  CT2803
  CT2804
  CT2805
  IF3003
  AЯ46
  13
  15
  11
  9
  7
  5
  6
  10
  12
  14
  17
  8
  6
  16
  1
  2
  1
  1
  2
  2
  3
  45
  6
  7
  8
  9
  3
  4
  MAGYAR
  FONTOS TANÁCSOK
  • Figyelmesen olvassa el a tájékoztatót. Fontos
  információkat tartalmaz a biztonságos
  üzemeltetés érdekében.
  • Ne kapcsoljon be hibás készüléket.
  A készülék beszereléséhez és javításához
  hívjon hivatásos szerelŒt. Ha nem tartja be az
  utasításokat, elvesztheti a garanciát.
  A készüléket, a beüzemelési utasításokat
  követve és a helyi hivatalos normativa
  gázüzemeltetési szabályait figyelembe véve Ön
  is beszerelheti és használhatja. A
  legtökéletesebb mıködés elérésére, ajánljuk,
  hogy ezt a mıveletet is hivatásos szerelŒvel
  végeztesse.
  Ãrizze meg a használati utasításokat
  tartalmazó könyvet, hogy késŒbb is tudjon
  tájékozódni, ha tanácsra van szüksége.
  Természetesen más felhasználó számára is
  hasznos lehet. Ha véletlenül elveszítené azt,
  kérjen újat a Szervíz Szolgálati Hálózattól.
  BIZTONSÁGI ELÃÍRÁSOK
  A kályha környezetében ne használjon se
  gyúlékony anyagot se folyadékot.
  • Sugárzó hŒ hatásának vagy nyári napfénynek
  ne tegye ki a palackot.
  A mıködŒ kályhát ne helyezze függöny,
  bútor, üzemanyag, faszekrény vagy meleg által
  rongálható anyagok mellé.
  • A kályhát ne használja
  -hálószobában
  -fürdŒszobában, mosdóban vagy tusolóban
  -pincében
  Az üzemeltetés alatt vigyázzon, hogy
  kisgyermek ne kerüljön a kályha közelébe.
  Mindig zárja el a gázcsapot ha nem használja
  a kályhát.
  Ügyeljen a beszerelés körülményeire és ha
  gázszagot érez:
  - zárja el a gázcsapot a szabályozón.
  - nyissa ki az ablakot.
  - ne kapcsoljon be semmilyen elektromos
  megszakítót és oltson el mindenféle tüzet.
  - hívjon hivatásos szerelŒt.
  Ne használja a kályhát védŒrács nélkül.
  Vizsgálja meg, hogy a hajlékony gázcsŒ nem
  járt-e le.
  BEÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK
  Fontos, hogy betartsa azokat a szabályokat,
  melyeket hivatalos, érvényes normativa határoz
  meg a kályha beszerelésére és mıködtetésére,
  amiért is ajánlatos hivatásos szerelŒhöz fordulni.
  Az eredményes beszereléshez, közöljük a
  legfontosabb lépéseket.
  A helység szükséges feltételei:A helység szükséges feltételei:
  A helység szükséges feltételei:A helység szükséges feltételei:
  A helység szükséges feltételei:
  A helység, melyben a kályhát mıködtetjük,
  min. egy 50 cms keresztmetszetı megfelelŒ
  szellŒzbnyílással kell, hogy rendelkezzen, fent
  is meg lent is.
  Min. 8 m
  2
  -es helység szükséges a biztonságos
  mıködtetéshez, valamint a bútorok max. 2 m
  2
  területet foglalhatnak el.
  • Nem ajánljuk a katalizátoros modell
  használatát aeroszolos környezetben.
  A készülék bekötése:A készülék bekötése:
  A készülék bekötése:A készülék bekötése:
  A készülék bekötése:
  A készülék a gázpalackhoz köthetŒ; nem
  szükséges szerelŒt hívni. Ehhez a
  mıködtetéshez szükséges alkatrészek fontosak.
  Szükséges alkatrészekSzükséges alkatrészek
  Szükséges alkatrészekSzükséges alkatrészek
  Szükséges alkatrészek (1. és 2. ábra)
  A kályha mıködtetéséhez szükség van:
  - Hivatalos forgalmazók által kiadott propán/
  bután gázpalackra, amin a gázmennyiség és
  nyomás fel van tüntetve.
  - Hitelesített nyomásszabályozó (lásd 2. ábra)
  - 0,5 m hosszú hajlékony gázcsŒ
  - 2 rugalmas csŒhöz szükséges csavaros
  fémgyırı (1. ábra).
  Az alkatrészek mıszaki adatait a gázpalackon
  lévŒ fémcímkén találja meg, vagy lépjen
  kapcsolatba a gázpalack forgalmazójával.
  M
  ÙKÖDTETÉSI LEÙKÖDTETÉSI LE
  ÙKÖDTETÉSI LEÙKÖDTETÉSI LE
  ÙKÖDTETÉSI LEÍRÁS
  ModelltŒl függŒen kályhája az alább felsorolt
  alkatrészekbŒl állhat.
  1.- Bekapcsoló és gyújtóláng gomb.
  Teljesítmény szabályozás.
  2.- Védrács.
  3.- Infravörös égŒ.
  4.- Ãrlángnyílás.
  5.- Katalitikus lemez.
  6.- Hátsó ajtó (4. ábra)
  7.- Hátsó ajtó zár
  8.- Gázellátó csatlakozó
  9.- Kerekek
  ÜZEMBEHELYEZÉS:
  Miután a készüléket kicsomagoltuk:
  • Vegye le a hátsó ajtót.
  Kapcsolja a hajlékony gázcsövet a kályhán lévŒ
  gázbemeneti csatlakozásra és a szabályozóra,
  úgy, hogy biztosítsa a hermetikus lezárást a két
  fémgyırı által.
  Rakja be a gázpalackot és helyezze a
  szabályozót a palackra. Miután kinyitotta a
  szabályozót, gyzödjön meg róla, hogy nem
  szivárog a gáz, úgy hogy szappanos vizet
  ecseteljen a gázcsŒ, a kályha és a szabályozó
  kapcsolódására.
  • Rakja vissza a hátsó ajtót (4. ábra)
  Jegyzetek.- A gázpalackcserét nem éghetŒ
  környezetben végezze el. A kályha olyan
  biztonsági berendezéssel rendelkezik, amely az
  Œrlángot kioltja abban az esetben, ha a CO2
  koncentráció eléri a maximumot.
  Kis helységben a biztonsági berendezés
  mıködésbe léphet.
  Az rláng kialvása esetén szellŒztesse ki
  megfelelŒen a helységet és várjon néhány
  percet mielŒtt újra üzembe helyezi a készüléket.
  HASZNÁLATI UTASÍTÁS A
  KAPCSOLÓHOZ
  Figyelem: Az elsŒ használat elŒtt, vagy ha
  hosszabb ideig nem használta a készüléket
  mıködtesse néhányszor tetszésszerinti
  sorrendben a gombokat, gáz használata nélkül,
  a késŒbbi helyes mıködés érdekében. (3 ábra).
  • Nyissa ki a gázadagoló nyílását. (2 ábra)
  Infravörös Elektromos kapcsoló modellInfravörös Elektromos kapcsoló modell
  Infravörös Elektromos kapcsoló modellInfravörös Elektromos kapcsoló modell
  Infravörös Elektromos kapcsoló modell
  Nyomja le hüvelykujjával teljesen a gombot
  ( ) és tartsa lenyomva 10 másodpercig (Ábra
  10). Figyelje meg az ellenŒrzŒ láng kigyulladását
  az égŒfej felsŒ részén (Ábra 11).
  Tartsa még 10 másodpercig lenyomva, és he a
  gomb elengedése után kialszik az ellenŒrzŒ
  láng ismételje meg a mıveletet.
  A fıtŒtest minimális pozícióban marad.
  - MAXIMÁLIS meleg: Nyomja le félig a gombot
  ( ). (13 ábra)
  - MINIMÁLIS meleg: A gomb ( ) teljesen
  lenyomva. (12 ábra)
  - KÖZEPES meleg: Nyomja le teljesen a gombot
  ( ) (14 ábra)
  Katalikus Elektromos kapcsoló modellKatalikus Elektromos kapcsoló modell
  Katalikus Elektromos kapcsoló modellKatalikus Elektromos kapcsoló modell
  Katalikus Elektromos kapcsoló modell
  Nyomja le hüvelykujjával teljesen a gombot
  ( ) és tartsa lenyomva 10 másodpercig (5
  ábra). Figyelje meg az ellenŒrzŒ láng
  kigyulladását az ablakon keresztül (6 ábra).
  Tartsa még 10 másodpercig lenyomva a
  gombot. Ha elengedése után kialszik az
  ellenŒrzŒ láng, ismételje meg a mıveletet.
  A fıtŒtest maximális pozícióban marad.
  - KÖZEPES meleg. Nyomja le félig a gombot
  ( ). (8 ábra)
  - MAXIMÁLIS meleg. Nyomja le teljesen a
  gombot ( ). (7 ábra)
  - MINIMÁLIS meleg. Nyomja le teljesen a
  gombot ( ). (9 ábra)
  Katalikus Termosztátor kapcsoló modellKatalikus Termosztátor kapcsoló modell
  Katalikus Termosztátor kapcsoló modellKatalikus Termosztátor kapcsoló modell
  Katalikus Termosztátor kapcsoló modell
  Nyomja le teljesen a gázadagoló gombját ( ),
  és tartsa 20 másodpercig lenyomva, ezalatt
  nyomja le párszor a kapcsoló gombot ( )
  (15 ábra), amíg az ellenŒrzŒ láng az égŒfejen
  kigyullad. (Ábra 6)
  Tartsa továbbra is lenyomva a gázadagoló
  gombját ( ) 10 másodpercig. Ha elengedése
  után kialszik az ellenŒrzŒ láng, ismételje meg a
  mıveletet.
  Állítsa be a hŒmérsékletet a központi kapcsoló
  segítségével elfordítva a MAXIMUM (16 ábra)
  vagy MINIMUM (17 ábra) irányába.
  A maximum és minimum között többféle
  hŒmérsékletet választhat.
  A kapcsolás folyamatát a termosztátor
  maximumra való állításával végezheti el, hagyja
  10 percig ebben a helyzetben. A 10 perc letelte
  után állítsa be a kívánt hŒmérsékletet.
  KARBANTARTÁS
  Bármilyen anomáliát észlel vagy alkatrészre van
  szüksége, keresse fel szervízünket.
  A rendszeres karbantartáshoz hívjon hivatásos
  szerelŒt.
  EllenŒriztesse készülékét 2 évente hivatásos
  szerelŒvel.
  • Figyelje, hogy az Œrláng ne aludjon ki.
  EllenŒrizze, hogy a rugalmas gázcsŒ nem
  szorul-e cserére. Szükség esetén a fentiekben
  leírtak alapján cserélje ki.
  A készüléket a gázcsap teljes elzárása mellett,
  hideg állapotban tisztítsa; Ne használjon
  gyúlékony tisztítószert.
  Tartsa a használaton kívıli kályhát pormentes,
  száraz helyen, fedje le vászon vagy plasztikus
  védŒhuzattal.
  MIELÃTT HÍVJA A
  SZERVÍZSZOLGÁLATOT
  A kályha nem gyullad be.A kályha nem gyullad be.
  A kályha nem gyullad be.A kályha nem gyullad be.
  A kályha nem gyullad be.
  EllenŒrizze le, hogy a gázpalackŒan van-e gáz,
  és hogy a szabályozó megfelelŒen be van kötve,
  és hogy nyitva van-e.
  • EllenŒrizze, hogy a gázcsŒ jól be van kötve.
  EllenŒrizze, hogy megfelelŒen követte-e az
  utasításokat.
  A kályha nem gyullad be gázpalackcsere után:
  - LevegΠvan a palackban. Hosszabb ideig
  nyomja be a gyújtógombot, míg az Œrláng
  begyullad, majd tegye maximális teljesítményre.
  - Ha a gázpalack le van hılve: Tegyen meleg,
  vizes ruhákat a gázpalack tetejére, hogy evvel
  növelje a gázáramlást.
  Kialszik a kályha:Kialszik a kályha:
  Kialszik a kályha:Kialszik a kályha:
  Kialszik a kályha:
  Ha begyújtás után újra kialszik az Œrláng,
  ismételje meg a mıveletet pontosan követve az
  utasításokat.
  Ha a bekapcsolástól számított 30 perc után
  alszik ki, az azt jelenti, hogy nem megfelelŒ
  környezetben helyezkedik el. SzellŒztesse ki a
  helységet, majd újra gyújtson be.
  Ha a begyújtástól számított 30 percen belül
  alszik ki, akkor ellenŒrizze le, hogy a kályha nincs-
  e huzatban, vagy nem ürült-e ki a gázpalack.
  se spotfiebiã snadnûji uvedl do provozu.
  (obr. 3)
  • Otevfiete v˘stup plynu na ovladaãi. (obr. 2)
  Zapnutí elektronického modelu s infraãerven˘miZapnutí elektronického modelu s infraãerven˘mi
  Zapnutí elektronického modelu s infraãerven˘miZapnutí elektronického modelu s infraãerven˘mi
  Zapnutí elektronického modelu s infraãerven˘mi
  paprskypaprsky
  paprskypaprsky
  paprsky
  Stisknûte palcem tlaãítko [ ] nadoraz a drÏte
  ho 10 vtefiin stlaãené (obr. 10). Pfiesvûdãte se,
  zda se ve spodní ãásti hofiáku (obr. 11) objevil
  plamínek.
  Mûjte tlaãítko sti‰tûné dal‰ích 10 vtefiin a
  pokud pfii jeho následném uvolnûní plamen
  zhasne, zopakujte cel˘ postup znovu.
  • Topné tûleso je v poloze minima.
  - MAXIMÁLNÍ ohfiev. Stisknûte tlaãítko [ ]
  do poloviny. (obr. 13)
  - MINIMÁLNÍ ohfiev. Tlaãítko [ ] vtlaãené
  nadoraz. (obr. 12)
  - ST¤EDNÍ ohfiev. Stisknûte tlaãítko [ ]
  nadoraz. (obr. 14)
  Zapnutí elektronického katalytického modeluZapnutí elektronického katalytického modelu
  Zapnutí elektronického katalytického modeluZapnutí elektronického katalytického modelu
  Zapnutí elektronického katalytického modelu
  Stisknûte palcem tlaãítko [ ] nadoraz a
  drÏte ho 10 vtefiin stlaãené (obr. 5). Okénkem
  hofiáku se pfiesvûdãte, zda se objevil plamínek
  (obr. 6). Mûjte tlaãítko sti‰tûné dal‰ích 10 vtefiin
  a pokud pfii jeho následném uvolnûní plamen
  zhasne, zopakujte cel˘ postup znovu.
  • Topné tûleso je v poloze maxima.
  - ST¤EDNÍ ohfiev. Stisknûte tlaãítko [ ] do
  poloviny. (obr. 8)
  - MAXIMÁLNÍ ohfiev. Stisknûte nadoraz tlaãítko
  [ ]. (obr. 7)
  - MINIMÁLNÍ ohfiev. Stisknûte nadoraz tlaãítko
  [ ]. (obr. 9)
  Zapnutí termostatického katalytického modeluZapnutí termostatického katalytického modelu
  Zapnutí termostatického katalytického modeluZapnutí termostatického katalytického modelu
  Zapnutí termostatického katalytického modelu
  Stisknûte nadoraz tlaãítko pro prÛchod plynu
  [ ], drÏte ho 20 vtefiin stlaãené a mezitím
  nûkolikrát stisknûte tlaãítko pro zapalování [ ]
  (obr. 15), aby se ve spodní ãásti hofiáku objevil
  plamínek (obr. 6).
  Mûjte tlaãítko pro prÛchod plynu [ ] sti‰tûné
  dal‰ích 10 vtefiin a pokud pfii jeho následném
  uvolnûní plamen zhasne, zopakujte cel˘ postup
  znovu.
  Stfiedním ovladaãem nastavte teplotu tím
  zpÛsobem, Ïe jím budete otáãet mezi
  polohami MAXIMUM (obr. 16) a MINIMUM
  (obr. 17).
  Mezi tûmito dvûma polohami funguje
  nepfietrÏitá regulace, která umoÏÀuje nastavení
  teploty na mnoho rÛzn˘ch hladin.
  Cyklus zapalování je tfieba provádût
  ovladaãem termostatu v poloze maxima a
  udrÏovat tuto polohu bûhem prvních 10 minut
  provozu spotfiebiãe. Po uplynutí této doby
  mÛÏete zvolit libovolnou hladinu ohfievu.
  ÚDRÎBA
  • JestliÏe pozorujete jakoukoliv anomálii nebo
  si pfiejete náhradní díly, spojte se s na‰í servisní
  sítí.
  Periodickou revizi mÛÏe provádût pouze
  vy‰koleny a oprávnûny technik.
  • Doporuãujeme provádût tuto revizi pfiístroje
  kaÏdé dva roky.
  Dávejte pozor na plamínek, musí hofiet
  ustálenû.
  • Ovûfite si, zda je tfieba mûnit hadici na plyn.
  Mûjte hadici v zásobí, a je-li ji tfieba vymûnit,
  postupujte podle instrukcí uvedenych v
  kapitole “Uvedení do chodu”
  Doporuãujeme ãistit pfiistroj pfii uzavfieném
  pfiívodu plynu, tûleso by mûlo byt zcela
  chladné a doporuãujeme pouÏívat jemné
  ãisticí, neabrazivní prostfiedky.
  JestliÏe pfiistroj nepouÏíváte, doporuãujeme
  umístit jej do nepraÏného, suchého prostfiedí
  a pfiikryt látkovym nebo plastikovym návlekem.
  NEÎ ZAVOLÁTE SERVISNÍHO
  TECHNIKA
  Tûleso nelze zaÏehnoutTûleso nelze zaÏehnout
  Tûleso nelze zaÏehnoutTûleso nelze zaÏehnout
  Tûleso nelze zaÏehnout
  Zkontrolujte, zda je plyn v lahvi a zda je
  regulátor správnû nasazen a otevoen.
  • Zkontrolujte, zda je dobfie zapojena hadice.
  Ovûfite si, zda jste postupovali správnû podle
  návodu.
  • JestliÏe se vám toto stane po vymûnû láhve,
  dÛvody mohou byt následující:
  - V lahvi mÛÏe byt vzduch. ProdluÏte ãas, kdy
  maãkáte knoflík k zaÏehnutí jiskry, se vám
  podarí zapálit plamínek a zaÏehnout spalovací
  prostor. Nastavte potom na pozici maximum.
  - Plynová láhev mohla byt vystavena velmi
  nízkym venkovním teplotám. PoloÏte na horní
  ãást lahve hadry, namoãené ve velmi teplé
  vodû, abyste napomohli normálnímu
  vypou‰tûní plynu.
  Tûleso se zhasínáTûleso se zhasíná
  Tûleso se zhasínáTûleso se zhasíná
  Tûleso se zhasíná
  JestliÏe zhasne po ukonãení manipulace k
  zapálení, opakujte celou operaci znovu a
  dodrÏujte pfiesnû instrukce.
  JestliÏe zhasne po 30 minutách fungování,
  informuje vás to o tom, Ïe se nacházíte v
  zfiedûné atmosféfie. Vyvûtrejte místnost a znovu
  zapalte tûleso.
  JestliÏe zhasne pfied ubûhnutím 30 minut
  fungování, zkontrolujte, zda není vystavena
  prÛvanu nebo zda neskonéil plyn v lahvi.
  • Nedoporuãujeme uÏívat katalytick˘ model v
  prostredí, kde se ãasto uÏívají aerosoly.
  Zapojení pfiístrojeZapojení pfiístroje
  Zapojení pfiístrojeZapojení pfiístroje
  Zapojení pfiístroje
  Prístroj mÛÏe napojit na plynovou láhev samotny
  uÏivatel, aniÏ by musel volat instalatéra. K
  zapojení v‰ak musí mít k dispozici souãástky
  nutné k uvedení do chodu.
  Potfiebné souãástkyPotfiebné souãástky
  Potfiebné souãástkyPotfiebné souãástky
  Potfiebné souãástky (obr.1 a 2)
  K uvedení topného tûlesa do chodu musíte mít
  k dispozici:
  - 1 Plynovou láhev propan-butanovou plnûnou
  v˘hradnû oficiálním distributorem, plyn a tlak
  musí odpovídat hodnotám, uveden˘m na
  tabulce s technickymi údaji.
  - 1 Homologovany regulátor tlaku. Viz. obr. 2
  - 1 Normalizovanou hadici pro pfiívod plynu o
  délce 0,5 m.
  - 2 Holandry ke ‰roubÛm pro upevnûní hadice
  (obr. 1)
  Pfii vybûru tûchto souéástek vycházejte z údajú,
  uvedenych na tabulce s technickymi hodnotami
  a poraíte se se svym dodavatelem plynu.
  FUNKùNÍ POPIS
  V závislosti na modelu, mÛÏe mít vase topné
  tûleso následující specifikace,
  1. Knoflík pro uvedení do chodu a zaÏehnutí.
  Volba potence.
  2. Ochranná mfiíÏka.
  3. Spalovací prostor na infraãervené paprsky
  4. Okénko pro plamínek.
  5. Katalyticky panel
  6. Zadní dvífika ( obr. 4)
  7. Úchytky zadních dvífiek
  8. Zásobovací hlavice plynu
  9. Koleãka na pfiemísÈování tûlesa
  UVEDENÍ DO CHODU
  Vybalte pfiistroj z obalu:
  • OdstraÀte nábytková dvífika
  Zapojte hadici do zásobovací pfiívodové
  hlavice na plyn a do regulátoru a zajistûte toto
  spojení dvûma holandry.
  Umístûte plynovou láhev na dno a namontujte
  na ni regulátor plynové láhve, vyzkou‰ejte, Ïe
  neuniká plyn tak, Ïe ‰tûtcem nanesete
  mydlovou vodu na spojení hadice s tûlesem a
  s regulátorem.
  Namontujte zadní dvífika, tak, Ïe zapadnou
  do záchytek obr.4
  Poznámka : Vymûna láhve se musí provádût v
  nehofilavém prostfiedí.
  Topné tûleso je vybaveno bezpeãnostním
  zafiízením, které zhasne plamínek, jestliÏe
  koncentrace CO
  2
  pfiekroãí povolenou maximální
  normu.
  Je normání, Ïe toto zafiízení funguje ve velmi
  malych místnostech.
  V pfiípadû, Ïe zhasne plamínek, vyvûtrejte
  fiádnû místnost a poãkejte nûkolik minut, neÏ
  opût uvedete pfiístroj do chodu.
  NÁVOD K ZAPNUTÍ
  • Pozor: Pfied prvním pouÏitím spotfiebiãe a v
  pfiípadech, kdy se del‰í dobu nepouÏíval,
  doporuãujeme nûkolikrát stfiídavû stisknout
  tlaãítka, aniÏ by tûlesem procházel plyn, aby
  âESKY
  DÒLEÎITÁ UPOZORNùNÍ
  Ctûte pozornû instrukce v této pfiiruãce.
  Obsahuje informace dÛleÏité jak z hlediska
  uÏívání, tak z hlediska bezpeãnosti.
  • Neuvádûjte o chodu poÏkozeny pfiístroj.
  ÚdrÏbu a opravy pfiistroje musí provádût
  povûfien˘ a oprávnûny technik. JestliÏe
  nerespektujete tyto instrukce, vystavujete se
  nebezpeãí ztráty záruky.
  • Tento pfiístroj mÛÏe byt instalován a uveden
  do chodu i samotn˘m uÏivatelem, pokud jsou
  dodrÏovány instrukce pro instalaci a oficiální
  normy t˘kající se instalace plynov˘ch zafiízení v
  místnostech, urãen˘ch k ob˘vání. JestliÏe se
  vÏak chcete cítit klidnû, svûfite tuto operaci do
  rukou odborného, oprávnûného technika.
  Uschovejte tuto kníÏeãku s návodem, mÛÏe
  Vám poslouÏit, jestliÏe zapomenete rady a
  instrukce nebo eventuelnû poslouÏit jinému
  uÏivateli. JestliÏe ji ztratíte, neváhejte poÏádat
  o novy exempláfi v nasí servisní síti.
  BEZPAâNOSTNÍ INSTRUKCE
  Neskladujte ani neuÏívejte hofilavé materiály a
  tekutiny v blízkosti topného tûlesa.
  Nevystavujte láhev na plné slunce, zejména v
  létû, ani ji neumísÈujte do blízkosti jiného zdroje
  tepla.
  NeumísÈujte fungující topné tûleso do
  blízkosti záclon, nábytku, dfievûnych panelÛ,
  které se mohou teplem zniãit nebo roztavit ani
  do blízkosti vybu‰n˘ch materiálÛ.
  • Topné tûleso se nemá uÏívat:
  - v loÏnicích
  - v koupelnách, záchodech a sprchov˘ch
  koutech
  - ve sklepeních
  • Bûhem fungování, zamezte tomu, aby se do
  blízkosti topného tûlesa dostaly malé dûti.
  Zavírejte pfiívod plynu vÏdy, jestliÏe neuÏíváte
  topné tûleso.
  • DÛslednû respektujte podmínky pro instalaci
  a jestliÏe ucítíte plyn:
  - Uzavfiete pfiívod plynu na regulátoru
  - Otevfiete okna
  - Nezapínejte zádny elektrick˘ spínaã a uhaste
  jakykoliv plamen
  - Upozornûte odpovûdného technika
  - NeuÏívejte topné tûleso bez ochranné mfiíÏky.
  Ovûfite si, zda hadice pro pfiívod plynu nemá
  pro‰lou záruãní dobu.
  POKYNY K INSTALACI
  Je dÛleÏité dodrÏovat pokyny stanovené
  platn˘mi zákonn˘mi normami pro umístûní a
  uvedení v chod tohoto pfiístroje, a proto Vám
  doporuãujeme, abyste se poradil s odbornym,
  vy‰kolen˘m technikem. JestliÏe vÏak nechcete
  uskuteãnit tuto poradu, následnû Vám uvedeme
  nejdÛleÏitûjÏí zásady.
  Podmínky pro umístûníPodmínky pro umístûní
  Podmínky pro umístûníPodmínky pro umístûní
  Podmínky pro umístûní
  Místnost, kde b˘t pouÏíváno topné tûleso
  musí mít dostateãn˘ pfiívod vzduchu, nejménû
  50 cm
  2
  v prÛfiezu, jak v horní tak v dolní ãásti.
  Musí mít objem minimálnû 8 m
  3
  a stávající
  zafiízení maximálnû 2 m
  3
  .
  BSH PAE, S.L.
  Portal de Gamarra, 60 01013 Vitoria - Spain
  Tel. 945 12 93 00 - Fax: 945 27 07 88
  100% recycled paper
  20-04
Ufesa CT2803

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 7

¿Tiene alguna pregunta sobre Ufesa CT2803 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Ufesa CT2803 responder adecuadamente a su pregunta.

fernando, 30-1-2017 09:11:31 1 comentario

la estufa da varios fogonazos para encender pero tarda mucho en hacerlo y a veces huele un poco a gas pero la llama piloto no se apaga el chicle esta limpio puede ser por que la manta este sucia???

GERARDO, 15-1-2021 19:25:13

la estufa da varios fogonazos pero no rnciende toda la parrilla y por supuesto no calienta ,el piloto sigue encendido

Responde a esta pregunta
Jose Miguel, 11-12-2019 20:58:41 Sin comentarios

Solicito, cual es el maximo y minimo de una estufaGLP catalitica Ufesa Premiun

Responde a esta pregunta
cristina, 29-10-2017 15:57:21 Sin comentarios

Hola ..me dirijo a uds por lo siguientetengo una estufa premium ,el problema es que le siento olor a gas y la llama es color naranja no azul ,ya hace años que lo es ,trate en Coruña de conseguir un tecnico ,pero solo me lofrecen el servicio pago previo de 20euros ,por mantenerla en el local hasta su revizacion,y luego el presupuesto,con lo que compro otra ,no de esa mmarca en la cual confio ni de esa calidad tengo alguna otra solucion,confio en la marca pero si los services son de esa manera ,no brindan confianza..,desde ya agradecida por su contestacion

Responde a esta pregunta
Concha, 5-11-2020 18:37:59 Sin comentarios

como se eniciende la estufa FD8610

Responde a esta pregunta
Ester, 25-10-2020 09:25:40 Sin comentarios

tenemos una estufa de gas de marca ufesa solt line design y no recordamos cómo hay que hacer para encenderla. Gracias

Ufesa CT2803
Responde a esta pregunta
Miguel Angel Perez Espejo Martinez, 18-2-2020 07:38:44 Sin comentarios

La llama piloto no se apaga. ¿Es normal?

Responde a esta pregunta
Pascual Navarro Betrian, 28-12-2017 10:27:27 Sin comentarios

No se enciende la llama del quemador. Saludos

Responde a esta pregunta

Vea el manual de Ufesa CT2803 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Estufas y ha sido calificado por 2 personas con un promedio de 9. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Spaans, Engels, Duits, Hongaars. ¿Tiene alguna pregunta sobre Ufesa CT2803 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Ufesa CT2803

General
Marca Ufesa
Modelo CT2803
Producto Estufa
EAN 8412897000148
Idioma Spaans, Engels, Duits, Hongaars
Tipo de archivo PDF
Diseño
Tipo de instalación Independiente
Color del producto Negro
Color del producto Negro
Desempeño
Tipo de combustible -
Adecuado para habitaciones hasta - m³
Termostato Si
Adecuado para habitaciones hasta - m³
Control de energía
Potencia 3000 W
Potencia 3000 W
Horno
Horno incluido No
Placa
encimera incluida No
Peso y dimensiones
Ancho 430 mm
Profundidad 323 mm
Altura 783 mm
Peso 10240 g
Ancho 430 mm
Profundidad 323 mm
Altura 783 mm
Peso 10240 g
Ancho del paquete 450 mm
Profundidad del paquete 395 mm
Altura del paquete 750 mm
Peso del paquete 11350 g
Empaquetado
Ancho del paquete 450 mm
Profundidad del paquete 395 mm
Altura del paquete 750 mm
Peso del paquete 11350 g

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2021 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más