Velleman VLE1

Velleman VLE1 manual

(1)
 • VLE1
  12.02.2010 ©Vellemannv
  
  NIMHBATTERYCHARGERWITHUSBOUTPUT
  1. Introduction
  ToallresidentsoftheEuropeanUnion
  Importantenvironmentalinformationaboutthisproduct
  Thissymbolonthedeviceorthepackageindicatesthatdisposalofthedeviceafter
  itslifecyclecouldharmtheenvironment.Donotdisposeoftheunit(orbatteries)as
  unsortedmunicipalwaste;itshouldbetakento
  aspecializedcompanyforrecycling.
  Thisdeviceshouldbereturnedtoyourdistributorortoalocalrecyclingservice.
  Respectthelocalenvironmentalrules.
  Ifindoubt,contactyourlocalwastedisposalauthorities.
  ThankyouforchoosingVelleman!Pleasereadthemanualthoroughlybeforebringingthis
  deviceintoservice.If
  thedevicewasdamagedintransit,donotinstalloruseitandcontact
  yourdealer.
  2. SafetyInstructions
  Keepthedeviceawayfromchildrenandunauthorisedusers.
  Forindooruseonly.Keepthisdeviceawayfromrain,moisture,splashinganddripping
  liquids
  Keepwellventilated:thisdevicemayheatupduringuse.
  WARNING:handlebatterieswithcare.Disposeofbatteriesinaccordancewithlocal
  regulations.Keepbatteriesawayfromchildren.
  3. GeneralGuidelines
  RefertotheVelleman®ServiceandQualityWarrantyonthelastpagesofthismanual.
  Protectthisdevicefromshocksandabuse.Avoidbruteforcewhenoperatingthedevice.
  Keepthisdeviceawayfromdustandextremeheat.
  Familiariseyourselfwiththefunctionsofthedevicebeforeactuallyusingit.
  Allmodificationsofthedeviceareforbiddenforsafetyreasons.Damagecausedbyuser
  modificationstothedeviceisnotcoveredbythewarranty.
  Onlyusethedeviceforitsintendedpurpose.Usingthedeviceinanunauthorisedwaywill
  voidthewarranty.
  Damagecausedbydisregardofcertainguidelinesinthismanualisnotcoveredbythe
  warrantyandthedealerwillnotacceptresponsibilityforanyensuingdefectsor
  problems.
  4. Features
  NickelMetalHydride(NiMH)batterychargerwith5VdcUSBoutput
  charge2or4AAorAAANiMHbatteriessimultaneously
  withbatterychargingLEDindication
  reversepolarityprotection
  microprocessorcontrolled
  5. Operation
  Insertthebatteriesinthecharger(seeillustration).
  Onlycharge2or4batteriessimultaneously,thechargerwillnotworkwith1or3
  batteriesinserted.Onlychargebatteriesofthesametypewiththesamecapacity
  simultaneously.
  Donotattempttochargenonrechargeablebatteries!
  Plugthechargerintoasuitablemainsoutlet.
  Duringcharging,thestatusLEDwillbered.
  Whenbatteriesarefullycharged,thestatusLEDturnsoff.
  Thechargerwillstopchargingautomaticallyafter8hours.
  TouseastheUSBoutputport,removeallbatteries.TheUSBLEDwillturngreen.
  Note:itisnotpossibletochargebatteriesviatheUSBport.
  6. Technicalspecifications
  Inputvoltage:100240VAC/5060Hz|output:AA‐350mAchargingcurrent,AAA‐150mA
  chargingcurrent,USB‐5VDC/500mA|numberofchannels:2(independent)|safetytimer:
  8h|dimensions:109x69x47.5mm|weight:±100g
  AAA
  700
  800mAh 5‐6h
  900
  1000mAh 6.5h
  1100
  1200mAh 8h
  AA
  1800‐2000mAh 5‐6
  2100
  2300mAh 6.5‐7.5
  2500
  2800mAh 8
  Usethisdevicewithoriginalaccessoriesonly.Vellemannvcannotbeheldresponsibleinthe
  eventofdamageorinju r yresultedfrom(incorrect)useofthisdevice.Formoreinfo
  concerningthisproductandthelatestversionofthisusermanual, pleasevisitourwebsite
  www.velleman.eu.Theinformationinthismanual
  issubjecttochangewithoutpriornotice.
  ©COPYRIGHTNOTICE
  ThecopyrighttothismanualisownedbyVellemannv.Allworldwiderightsreserved.
  Nopartofthismanualormaybecopied,reproduced,translatedorreducedtoanyelectronicmedium
  orotherwisewithoutthepriorwrittenconsentofthecopyrightholder.
  LADERVOORNIMHBATTERIJENMETUSBUITGANG
  1. Inleiding
  AanalleingezetenenvandeEuropeseUnie
  Belangrijkemilieuinformatiebetreffendeditproduct
  Ditsymboolophettoestelofdeverpakkinggeeftaandat,alshetnazijn
  levenscycluswordtweggeworpen,dittoestelschadekantoebrengenaanhetmilieu.
  Gooidittoestel(eneventuelebatterijen)nietbijhetgewonehuishoudelijkeafval;
  hetmoetbijeengespecialiseerdbedrijfterechtkomenvoorrecyclage.Umoetdit
  toestelnaaruwverdelerofnaareenlokaalrecyclagepuntbrengen.Respecteerde
  plaatselijkemilieuwetgeving.
  Hebtuvragen,contacteerdandeplaatselijkeautoriteitenbetreffendedeverwijdering.
  Dankuvooruwaankoop!Leesdezehandleidinggrondigvooruhettoestel
  ingebruik
  neemt.Werdhettoestelbeschadigdtijdenshettransport,installeerhetdannieten
  raadpleeguwdealer.Degarantiegeldtnietvoorschadedoorhetnegerenvanbepaalde
  richtlijnenindezehandleidingenuwdealerzaldeverantwoordelijkheidafwijzenvoor
  defectenofproblemendiehierrechtstreeksverbandmeehouden.
  2. Veiligheidsinstructies
  Houddezeladerbuitenbereikvankinderenenonbevoegden.
  Enkelvoorgebruikbinnenshuis.Beschermdittoesteltegenregen,vochtigheiden
  opspattendevloeistoffen.
  Gebruikopeengoedgeventileerdeplaats:dittoestelkanwarmwordentijdenshetgebruik.
  LETOP:Houddebatterijenbuitenbereikvankinderen.
  3. Algemenerichtlijnen
  RaadpleegdeVelleman
  ®
  service‐enkwaliteitsgarantieachteraandezehandleiding.
  Gebruikhettoestelenkelbinnenshuis.Beschermtegenregen,vochtigheiden
  opspattendevloeistoffen.
  Beschermtegenstofenextremehitte.
  Leereerstdefunctiesvanhettoestelkennenvooruhetgaatgebruiken.
  Omveiligheidsredenenmagugeenwijzigingenaanbrengen.Schadedoorwijzigingendie
  degebruikerheeftaangebrachtvaltnietonderdegarantie.
  Gebruikhettoestelenkelwaarvoorhetgemaaktis.Bijonoordeelkundiggebruikvervalt
  degarantie.
  Degarantiegeldtnietvoorschadedoorhetnegerenvanbepaalderichtlijnenindeze
  handleidingenuwdealerzaldeverantwoordelijkheidafwijzenvoordefectenof
  problemendiehierrechtstreeksverbandmeehouden.
  4. Eigenschappen
  ladervoorNiMHbatterijen(nickelmetalhydride)met5VDCUSBuitgang
  laadtsimultaan2of4AA‐ofAAAbatterijen
  metLEDaanduidingtijdenslaadproces
  beschermingtegenomgekeerdepolariteit
  microprocessorsturing
  5. Gebruik
  Plaatsdebatterijenindelader.Plaatsdebatterijenzoalshieronderafgebeeld.
  Laadenkel2of4batterijensimultaan.Deladerwerktnietmet1of3batterijen.
  Laadenkelbatterijenvaneenzelfdetypeenvermogen.
  Laadgeenalkalinebatterijen!
  Steekdezebatterijladerineengeschiktstopcontact.
  Tijdenshetladenlichtdestatusledroodop.
  Vanzodradebatterijengeladenzijn,dooftdestatusled.
  Na8uurladenslaatdezeladerautomatischaf.
  VerwijderallebatterijenuitdeladerindienudeUSBuitgangwiltgebruiken.DeUSBled
  lichtgroenop.
  Opmerking:HetisnietmogelijkomdebatterijenviadeUSBaansluitingopteladen.
  6. Technischespecificaties
  Ingangsspanning:100240VAC/5060Hz|uitgang:AA‐350mAlaadstroom,AAA‐150mA
  laadstroom,USB‐5VDC/500mA|aantalkanalen:2(afzonderlijk)|veiligheidstimer:8u|
  afmetingen:109x69x47,5mm|gewicht:±100g
  AAA
  700
  800 mAh 5
  6 u
  900
  1000 mAh 6,5 u
  1100
  1200 mAh 8 u
  AA
  1800
  2000 mAh 5
  6 u
  2100
  2300 mAh 6,5
  7,5 u
  2500
  2800 mAh 8 u
  Gebruikdittoestelenkelmetorigineleaccessoires.Vellemannvisnietaansprakelijkvoor
  schadeofkwetsurenbij(verkeerd)gebruikvandittoestel.Voormeerinformatieoverdit
  productendeme estrecenteversievandezehandleiding,ziewww.velleman.eu.
  Deinformatieindezehandleidingkanteallentijdewordengewijzigdzonder
  voorafgaande
  kennisgeving.
  ©AUTEURSRECHT
  Vellemannvheefthetauteursrechtvoordezehandleiding.Allewereldwijderechtenvoorbehouden.
  Hetisniettoegestaanomdezehandleidingofgedeeltenervanovertenemen,tekopiëren,tevertalen,
  tebewerkenenopteslaanopeenelektronischmediumzondervoorafgaandeschriftelijketoestemming
  vanderechthebbende.
  CHARGEURPOURPILESNIMHAVECSORTIEUSB
  1. Introduction
  Auxrésidentsdel'Unioneuropéenne
  Desinformationsenvironnementalesimportantesconcernantceproduit
  Cesymbolesurl'appareiloul'emballageindiquequel’éliminationd’unappareilenfindevie
  peutpolluerl'environnement.Nepasjeterunappareilélectriqueouélectronique
  (etdespileséventuelles)parmilesdéchetsmunicipauxnonsujetsautrisélectif
  ;
  unedéchèterietraiteral’appareilenquestion.Renvoyerleséquipementsusagésà
  votrefournisseurouàunservicederecyclagelocal.Ilconvientderespecterla
  réglementationlocalerelativeàlaprotectiondel’environnement.
  Encasdequestions,contacterlesautoritéslocalespourélimination.
  Nousvousremercionsdevotreachat!Lirelaprésentenoticeattentivementavantlamise
  enservicedel’appareil.Sil’appareilaétéendommagépendantletransport,nepas
  l’installeretconsultervotrerevendeur.
  2. Consignesdesécurité
  Garderhorsdelaportéedesenfantsetdespersonnesnonautorisées.
  Utilisercetappareiluniquementàl'intérieur.Protégerdelapluie,del’humiditéetdes
  projectionsd’eau.
  Utiliserdansunendroitbienventilé:cetappareilpeutchaufferpendantl’utilisation.
  ATTENTION:Tenirlespileshorsdelaportéedesenfants.
  3. Directivesgénérales
  SeréféreràlagarantiedeserviceetdequalitéVelleman
  ®
  àlafindecettenotice.
  Protégercontreleschocsetletraiteraveccirconspectionpendantl’opération.
  Protégercontrelapoussière.Protégercontrelachaleurextrême
  Sefamiliariseraveclefonctionnementavantl’emploi.
  Toutemodificationestinterditepourdesraisonsdesécurité.Lesdommagesoccasionnés
  pardesmodificationsparleclientnetombentpassouslagarantie.
  N’utiliserqu’àsafonctionprévue.Unusageimpropreannuled'officelagarantie.
  Lagarantienes’appliquepasauxdommagessurvenusennégligeantcertainesdirectives
  decettenoticeetvotrerevendeurdéclineratouteresponsabilitépourlesproblèmeset
  lesdéfautsquienrésultent.
  4. Caractéristiques
  chargeurpourpilesNiMH(nickelmetalhydride)avecsortieUSB5VCC
  rechargesimultanéede2ou4pilestypeR6ouR03
  avecindicationLEDpendantlechargement
  protectioncontrelapolaritéinversée
  contrôleparmicroprocesseur
  5. Emploi
  Insérerlespilesdanslechargeurcommeillustrécidessous.
Velleman VLE1

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Velleman VLE1 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Velleman VLE1 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Velleman VLE1 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Cargadores de baterías y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.4. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Inglés, Alemán, Francia, Holandés. ¿Tiene alguna pregunta sobre Velleman VLE1 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Velleman VLE1

General
Marca Velleman
Modelo VLE1
Producto Cargador de baterías
Idioma Español, Inglés, Alemán, Francia, Holandés
Tipo de archivo PDF