Vitek VT-1640 W

Vitek VT-1640 W manual

(1)
 • TOCĂTOR (CHOPPER)
  DESCRIEREA PRODUSULUI
  1 – buton regim TURBO
  2 – ansamblul motor
  3 – capac
  4 – cuţit
  5 – vas tocător
  6 – axul cuţitului
  7 – suport antiderapant
  MĂSURI DE SIGURANŢĂ
  Înainte de a folosi aparatul citiţi cu atenţie
  instrucţiunile de utilizare.
  Înainte de a conecta aparatul, asiguraţi-vă
  că tensiunea reţelei electrice corespunde
  cu cea a aparatului.
  Nu utilizaţi aparatul în afara încăperilor, nu
  expuneţi aparatul la umiditate.
  Deconectaţi aparatul de la reţea înainte de
  curăţare sau dacă nu îl folosiţi.
  Nu trageţi de cordonul de alimentare, nu-
  l răsuciţi şi nu înfăşuraţi cu acesta corpul
  aparatului.
  Nu atingeţi ştecherul de alimentare cu mâi-
  nile ude.
  Pentru a evita electrocutarea, producerea
  unui incendiu nu introduceţi ansamblul mo-
  tor în apă sau alte lichide. Daca aparatul a
  căzut în apă:
  - nu atingeţi apa;
  - deconectaţi aparatul de la reţea, şi numai
  după aceasta scoateţi-l din apă;
  - apelaţi la un centru service autorizat pentru
  verifi carea sau reparaţia acestuia.
  Nu curăţiţi ansamblu motor sub robinetul
  de apă.
  Nu spălaţi părţile detaşabile ale tocătorului
  în maşina de spălat vase.
  Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor.
  Este necesară o atentă supraveghere când
  aparatul este folosit lângă copii sau per-
  soane cu abilităţi fi zice reduse.
  Nu lăsaţi aparatul fără supraveghere în tim-
  pul funcţionării.
  Nu atingeţi părţile rotative ale aparatului.
  • Utilizaţi doar ajutajele cu care este comple-
  tat aparatul.
  Verifi caţi periodic cablul de alimentare şi
  ştecherul. Nu folosiţi aparatul dacă cablul
  de alimentare sau ştecherul este deterio-
  rat.
  În cazul unor defecţiuni, deconectaţi imedi-
  at aparatul de la reţea. Nu reparaţi singuri
  aparatul, apelaţi la un centru service auto-
  rizat.
  Nu permiteţi tragerea cablului peste mar-
  gini ascuţite sau atingerea cu suprafeţe
  erbinţi.
  Nu utilizaţi aparatul în apropierea surselor
  de încălzire (aragazuri şi plite electrice,
  cuptoare).
  Înainte de a scoate ajutajul şi a extrage ali-
  mentele, aşteptaţi încetarea rotaţiilor moto-
  rului electric.
  Nu umpleţi peste măsură vasul tocătorului.
  Mânuiţi cuţitul cu grijă, acesta este foarte
  ascuţit.
  Puneţi alimentele în vas înainte de a porni
  aparatul.
  Tocătorul este destinat pentru mărunţirea
  unei cantităţi mici de alimente fără oase şi
  fructe fără sâmburi. Acest aparat nu este
  destinat pentru mixarea lichidelor.
  Tocătorul este rapid şi efi cient, cu toate
  acestea timpul de funcţionate continuă
  a acestuia nu va depăşi 1 minut, iar pa-
  uzele între conectări vor fi de cel puţin
  2 minute. Dacă utilizaţi întregul volum al
  aparatului, lăsaţi dispozitivul să se răceas-
  că pînă la temperatura camerei.
  Aparatul este destinat uzului casnic.
  PREGĂTIREA PENTRU FUNCŢIONARE
  Înainte de utilizarea aparatului spălaţi ca-
  pacul (3), cuţitul (4) şi vasul (5) cu apă cal-
  dă şi agent de curăţare neutru şi uscaţi-le
  bine. Ştergeţi exteriorul ansamblului motor
  (2) cu o cârpă moale, uşor umezită.
  Nu introduceţi ansamblul motor (1), şte-
  cherul şi cablul de alimentare în apă sau
  alte lichide.
  Nu spălaţi părţile detaşabile ale tocătorului
  în maşina de spălat vase.
  UTILIZAREA
  ATENŢIE: nu conectaţi aparatul la reţea îna-
  inte de asamblare
  1. Aşezaţi vasul tocătorului (6) pe suportul
  antiderapant (7), care împiedică aluneca-
  rea pe suprafaţa netedă.
  2. Poziţionaţi cuţitul (4) pe axul (6) în interio-
  rul vasului (5).
  3. Puneţi alimentele în vasul tocătorului. Tă-
  iaţi-le în bucăţi în caz de necesitate.
  4. Fixaţi capacul (3) pe vasul (5).
  5. Poziţionaţi ansamblul motor (2) pe capa-
  cul (3).
  6. Conectaţi aparatul la reţeaua electrică.
  7. Apăsaţi ansamblul motor (2), tocătorul va
  porni.
  NOTĂ: Nu utilizaţi aparatul continuu mai
  mult de 1 minut, iar pauza între conec-
  tări nu va dura mai puţin de 2 minute.
  8. Pentru conectarea regimului «TURBO» în
  timpul funcţionării tocătorului, apăsaţi pu-
  ţin şi menţineţi apăsat butonul «TURBO»
  (1).
  9. După utilizare scoateţi aparatul din priză.
  10. Scoateţi ansamblul motor (2) de pe ca-
  pacul (3), scoateţi capacul (3) de pe vasul
  (5), îndepărtaţi cuţitul (4) din vasul (5),
  înainte de a extrage conţinutul acestuia.
  CURĂŢIREA
  Este recomandată curăţirea aparatului imedi-
  at după utilizare.
  • Înainte de curăţare deconectaţi ansamblul
  motor de la reţea.
  Ştergeţi ansamblul motor cu o cârpă ume-
  dă.
  • Nu introduceţi ansamblul motor în apă sau
  alte lichide.
  • Nu folosiţi agenţi de curăţare abrazivi sau
  bureţi cu suprafaţa dură.
  După utilizarea tocătorului spălaţi vasul şi
  capacul cu apă caldă şi săpun, clătiţi.
  • Efectuaţi asamblarea dispozitivului numai
  după uscarea completă a pieselor. Reţi-
  neţi, apa rămasă poate cauza apariţia mu-
  cegaiului.
  • După prelucrarea alimentelor ce conţin
  coloranţi puternici (ca morcovul, sfecla)
  părţile din plastic ale dispozitivului se pot
  colora; pentru a îndepărta depunerile utili-
  zaţi un prosop înmuiat în ulei.
  Curăţirea cuţitului-tocător
  Atenţie! Mânuiţi cuţitul cu grijă, acesta este
  foarte ascuţit.
  Pentru a evita traumatismele, clătiţii cuţitul
  sub robinet şi menţineţi-l în câmpul vizual.
  Recomandări pentru mixare şi tăiere în
  tocător
  Mini-tocătorul este destinat pentru mărunţirea
  rapidă a cărnii, caşcavalului, cepei, ierburilor
  aromatice, usturoiului, morcovului, nucilor,
  migdalelor, fructelor.
  Atenţiune:
  Nu mărunţiţi alimente prea tari ca nucşoa-
  ra, boabele de cafea şi cerealele sau ali-
  mentele îngheţate.
  Instalaţi cuţitul (4) în vasul (5) înainte de a
  pune alimentele.
  Verifi caţi dacă cuţitul este instalat corect,
  daca acesta se roteşte liber.
  Dacă rotaţiile cuţitului nu ating nivelul ma-
  xim, extrageţi din vas o parte din alimente,
  deconectând în prealabil aparatul de la re-
  ţea.
  Pentru amestecarea alimentelor în vas uti-
  lizaţi o spatulă potrivită din masă plastică.
  În nici un caz nu amestecaţi alimentele cu
  mâinile!
  Pentru a obţine o prelucrare uniformă a
  produselor umpleţi vasul cu alimente de
  aceeaşi mărime.
  Nu turnaţi lichide fi erbinţi în vasul tocătoru-
  lui.
  Nu porniţi aparatul dacă vasul este gol.
  Aparatul este dotat cu un suport antidera-
  pant (7) folosiţi întotdeauna suportul (7) în
  timpul funcţionării tocătorului.
  REGIMUL DE PRELUCRARE A UNOR ALI-
  MENTE
  Aliment
  Cantita-
  tea maxi-
  Timp ma-
  xim
  Ouă fi erte 150 g
  10 sec
  TURBO
  Alune 100 g 15 sec
  Usturoi 100 g Puls
  Migdale 100 g 15 sec
  Pâine (pes-
  meţi)
  20 g
  15 sec
  TURBO
  Pătrunjel 20 g 10 sec
  Ceapă
  shalot
  150 g Puls
  Carne/
  şuncă
  130 g
  15 sec
  TURBO
  Nuci 100 g 15 sec
  Ceapă 150 g Puls
  Morcov 100 g Puls
  SPECIFICAŢII TEHNICE
  Tensiune: 220-240 V ~ 50 Hz
  Putere: 260 W
  Utilizare de scurtă durată: 1 minut de funcţio-
  nare/ 2 minute pauză
  Producătorul îi rezervează dreptul de a
  schimba caracteristicile aparatelor fără anun-
  ţare prealabilă.
  Termenul a produsului - 3 ani.
  Garanţie
  În legătură cu oferirea garanţiei pentru pro-
  dusul dat, rugăm să Vă adresaţi la distribu-
  itorul regional sau la compania, unde a fost
  procurat produsul dat. Serviciul de garanţie
  se realizează cu condiţia prezentării bonului
  de plată sau a oricărui alt document fi nanciar,
  care confi rmă cumpărarea produsului dat.
  Acest produs corespunde cerinţe-
  lor EMC, întocmite în conformitate
  cu Directiva 89/336/EEC i Directiva
  cu privire la electrosecuritate/joasă
  tensiune (73/23 EEC).
  ROMÂNĂ
  6
  ЧОППЕР
  СУРЕТТЕМЕ
  1 – TURBO күйінің тетігі
  2 – моторлы блок
  3 – қақпақ
  4 – пышақ
  5 – чоппердің тостағаны
  6 – пышақтың осі
  7 – сырғмайтын төсеніш
  ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
  • Құрылғыны пайдаланбас бұрын
  нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
  Бірінші рет қосар алдында, құрылғының
  жұмыс кернеуі электр желісінің кернеуіне
  сəйкес келетінін тексеріп алыңыз.
  Құрылғыны бөлмеден тыс жерде
  пайдалануға тыйым салынады, приборды
  ылғалдың əсеріне ұшыратпаңыз
  Құрылғыны тазалар алдында, немесе сіз
  оны пайдаланбайтын болған жағдайда,
  электр желісінен үнемі ажыратып
  отырыңыз.
  Желі шнурынан тартпаңыз, оны
  бұрамаңыз жəне құрылғының корпусына
  орамаңыз.
  Желі ашасын су қолмен ұстамаңыз.
  Электр тоғының соғу жəне өртену қаупін
  болдырмас үшін моторлы блокты суға
  немесе басқа да сұйықтыққа батырмаңыз.
  Прибор суға түсіп кеткен жағдайда:
  • суға қолыңызды салмаңыз;
  оны дереу желіден ажыратыңыз да,
  осыдан кейін ғана приборды судан алып
  шығуға болады;
  оны тексерту немесе жөндету үшін
  рұқсаты бар сервис орталығына
  жолығыңыз.
  Моторлы блокты ағып тұрған судың
  астында жууға тыйым салынады
  Чоппердің алынбалы бөлшектерін ыдыс
  жуатын машинаға салмаңыз.
  Құрылғыны балаларға ойыншық ретінде
  пайдалануға рұқсат бермеңіз.
  Жұмыс істеп тұрған прибордың қасында
  балалар немесе мүмкіншілігі шектеулі
  жандар болған кезде, өте мұқият
  болыңыз.
  Қосулы тұрған құрылғыны қараусыз
  қалдырмаңыз.
  Құрылғының айналып тұрған бөлшектерін
  ұстамаңыз.
  Тек жеткізу жинағына кіретін ұштықтарды
  ғана пайдаланыңыз.
  Уақыт өте келе желі шнуры мен
  ашаны тексеріп отырыңыз. Бүлінген
  шнуры немесе ашасы бар приборды
  пайдаланбаңыз.
  Ақаулар пайда болған жағдайда,
  құрылғыны бірден желіден ажыратыңыз.
  Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге
  тырыспаңыз, рұқсаты бар сервис
  орталығына көрсеткен жөн.
  Желі шнурының өткір заттарға жəне
  ыстық беттерге тимеуін қадағалап
  отырыңыз.
  Приборды ыстық беттерге (газ немесе
  электр плитасы, духовой шкаф) жақын
  жерде пайдаланбаңыз
  Ұштықты шешіп алмас бұрын жəне
  өнімдерді тостағаннан алмас бұрын,
  электмоторының айналуының толық
  тоқтауын күтіңіз.
  Чоппердің тостағанын асыра
  толтырмаңыз.
  Чоппердің пышағын ұстаған кезде абай
  болыңыз, пышақтың жүзі өткір.
  Өнімдер приборды қосқанға дейін ыдысқа
  салынады.
  Чоппер аздаған мөлшердегі сүйексіз
  азық-түлік өнімдерін жəне сүйексіз жеміс-
  жидектерді майдалауға арналған. Бұл
  құрылғы сұйық заттарды араластыруға
  арналмаған.
  Чоппер тез əрі тиімді жұмыс істеуге
  мүмкіндік береді, бірақ үздіксіз жұмыс
  істеу уақыты 1 минуттан аспау
  керек, ал қайта қосу арасындағы
  үзіліс 2 минуттан кем болмауы
  керек. Егер Сіз құрылғының барлық
  көлемін қолдансаңыз, құрылғыны бөлме
  температурасына дейін суытып алыңыз.
  .
  Прибор тек үйде пайдалануға арналған.
  ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ
  Құрылғыны пайдаланбас бұрын қақпақты
  (3), пышақты (4) жəне тостағанды (5)
  бейтарап жуғыш зат қосылған жылы
  сумен жуыңыз да, оларды əбден
  кептіріңіз. Моторлы блокты (2) сыртынан
  жұмсақ əлсін дымқыл матамен сүртіңіз.
  Моторлы блокты (1), ашаны жəне желі
  сымын суға немесе сұйықтықтарға
  батыруға тыйым салынады.
  Чоппердің алынбалы бөлшектерін ыдыс
  жуатын машинаға салмаңыз.
  ПАЙДАЛАНУ
  ЕСКЕРТУ: Құрамас бұрын желі шнурының
  ашасы розеткаға сұғулы тұрмағанын
  тексеріп алыңыз.
  1. Чоппердің тостағанын (6), тегіс бетте
  сырғуды болдырмайтын, сырғымайтын
  төсенішке (7) орнатыңыз.
  2. Пышақты (4) тостағанның (5)
  ортасындағы оське (6) орнатыңыз.
  3. Өнімдерді чоппердің тостағанына
  салыңыз. Қажет болған жағдайда
  оларды бөліктерге бөліңіз.
  4. Қақпақты (3) тостағанға (5) орнатыңыз.
  5. Моторлы блокты (2) қақпаққа (3)
  орнатыңыз.
  6. Желі шнурының ашасын розеткаға
  сұғыңыз.
  7. Моторлы блокты (2) басыңыз, осы кезде
  чоппер қосылады.
  ЕСКЕРТПЕ: Процессордың үздіксіз
  жұмыс істеу уақыты 1 минуттан
  аспауы керек, ал қайта қосу
  арасындағы үзіліс 2 минуттан кем
  болмауы керек.
  8. Чоппер жұмыс істеп тұрған кезде
  «TURBO» күйін қосу үшін, «TURBO» (1)
  тетігін уақытша басып, ұстап тұрыңыз.
  9. Жұмысты аяқтағаннан кейін желі
  шнурының ашасын розеткадан
  суырыңыз.
  10.Моторлы блокты (2) қақпақтан (3) шешіп
  алыңыз, қақпақты (3) тостағаннан (5)
  алыңыз да, тостағандағы (5) өнімді
  алмас бұрын, пышақты (4) алып
  тастаңыз.
  ТАЗАЛАУ
  Приборды пайдаланып болғаннан кейін
  бірден тазартқан жөн.
  Тазаламас бұрын моторлы блокты
  желіден ажыратыңыз.
  Моторлы блокты дымқыл матамен
  сүртіңіз.
  Моторлы блокты суға немесе басқа да
  сұйықтыққа батыруға тыйым салынады.
  Тазалау үшін қажайтын тазартқыш
  заттарды немесе беті қатқыл жөкені
  пайдаланбаңыз.
  Чопперді пайдаланғаннан кейін тостаған
  мен қақпақты жылы сабынды сумен
  жуыңыз да, оны шайып жіберіңіз.
  Толық кебуін күтіңіз, содан кейін
  құрылғыны құрауға көшіңіз. Есте
  сақтаңыз, судың қалдықтары өңездің
  пайда болуына əкеп соғуы мүмкін.
  Күшті бояғыш қасиеттері бар (мысалы,
  сəбіз, қызылша) өнімдерді өңдеген кезде
  құрылғының пластикті бөліктері боялып
  қалуы мүмкін; түсті қабатты өсімдік
  майына малынған матамен кетіруге
  болады.
  Майдалағыш-пышақты тазалау
  Абайлаңыз, пышақтың жүзі өте өткір.
  Жарақаттанып қалмас үшін, пышақты
  ағын судың астында жуыңыз жəне оны
  көзіңізден таса қалдырмаңыз.
  Мини-чопперде өнімдерді өңдеу
  бойынша ұсыныстар
  Мини-чоппер етті, ірімшікті, пиязды, хош
  иісті шөптерді, сарымсақты, сəбізді, жер
  жаңғақтарын, бадамды, жемістерді тез
  майдалауға арналған.
  Назар аударыңыз:
  Жұпар жаңғақ, кофе дəні мен дəнді астық
  немесе мұздатылған өнімдер сияқты
  өте қатты өнімдерді майдалауға тыйым
  салынады.
  Пышақты (4) үнемі тостағанға (5) өнімді
  салар алдында орнатыңыз.
  • Пышақтың дұрыс орнатылғандығын
  тексеріңіз, ол еркін айналуы керек.
  Егер пышақ аз уақыт ішінде ең қатты
  айналымға жетпесе, онда приборды
  алдын ала желіден ажыратып қойып,
  өнімнің біраз бөлігін тостағаннан алып
  тастаңыз.
  Өнімдерді тостағанда араластыру қажет
  болған жағдайда, бұл үшін лайықты
  пластмасса қалақшаны пайдаланыңыз.
  Ешқандай жағдайа өнімдерді қолмен
  араластырмаңыз!
  Өнімдерді біртегіс етіп өңдеу үшін
  өнімдердің бірдей мөлшердегі бөліктерін
  салу керек.
  Чоппердің тостағанына ыстық
  сұйықтықтарды құюға тыйым салынады.
  Чоппердің тостағаны бос болған кезде
  құрылғыны қосыпаңыз.
  • Құрылғы сырғымайтын төсенішпен
  (7) жабдықталған, чоппердің жұмыс
  істеп тұрған кезінде үнемі төсенішті (7)
  пайдаланыңыз.
  КЕЙБІР ӨНІМДЕРДІ ӨҢДЕУ КҮЙІ
  Өнім түрлері
  Барынша
  рұқсат етіл-
  ген салмақ
  Ең ұзақ уақыт
  Жұмыстқа
  (пісірілген)
  150 гр.
  10 сек
  TURBO
  Фундук 100 гр. 15 сек
  Сарымсақ 100 гр.
  Қарқынды
  күй
  Бадам
  жаңғақтары
  100 гр. 15 сек
  Кептірілген
  нан
  20 гр.
  15 сек
  TURBO
  Жасылша 20 гр. 10 сек
  Пияз-шалот 150 гр.
  Қарқынды
  күй
  Ет / ветчина 130 гр.
  15 сек
  TURBO
  Жер
  жаңғақтары
  100 гр. 15 сек
  Пияз 150 гр.
  Қарқынды
  күй
  Сəбіз 100 гр.
  Қарқынды
  күй
  ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕРІ
  Қорек кернеуі: 220-240 В ~ 50 Гц
  Максималды қуаты: 260 Вт
  Уақытша пайдалану: 1 минут жұмыс/ 2
  минут үзіліс.
  Өндiрушi прибордың характеристикаларын
  өзгертуге, алдын ала ескертусiз өзiнiң
  құқын сақтайды
  Прибордын қызмет - 3 дейiн
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
  бөлшектер дилерден тек сатып алынған
  адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық
  мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
  төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi
  қажет.
  Бұл тауар ЕМС – жағдайларға
  сəйкес келедi негiзгi
  Мiндеттемелер 89/336/EEC
  Дерективаның ережелерiне
  енгiзiлген Төменгi Ережелердiң
  Реттелуi (73/23 EEC)
  ҚАЗАҚ
  5
  ЧОППЕР
  ОПИСАНИЕ
  1 – кнопка режима TURBO
  2 – моторный блок
  3 – крышка
  4 – нож
  5 – чаша чоппера
  6 – ось ножа
  7 – противоскользящая подставка
  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
  • Перед использованием устройства вни-
  мательно прочитайте инструкцию.
  Перед первым включением проверьте,
  соответствует ли рабочее напряжение ус-
  тройства напряжению в электросети.
  Запрещается использовать устройство
  вне помещений, не подвергайте прибор
  воздействию влаги
  Всегда отключайте устройство от элект-
  росети перед чисткой, или если вы его не
  используете.
  Не тяните за сетевой шнур, не перекру-
  чивайте и не наматывайте его на корпус
  устройства.
  Не беритесь за сетевую вилку мокрыми
  руками.
  Во избежание поражения электрическим
  током и возгорания не погружайте мо-
  торный блок в воду или другие жидкости.
  Если прибор упал в воду:
  - не касайтесь воды;
  - немедленно отсоедините его от сети,
  только после этого можно достать прибор
  из воды;
  - обратитесь в авторизованный сервисный
  центр для его осмотра или ремонта.
  Запрещается промывать под струей воды
  моторный блок
  Не помещайте съемные части чоппера в
  посудомоечную машину.
  Не разрешайте детям использовать уст-
  ройство в качестве игрушки.
  Будьте особенно внимательными, если
  поблизости от работающего прибора на-
  ходятся
  дети или лица с ограниченными
  возможностями.
  Не оставляйте устройство включенным
  без присмотра.
  Не касайтесь вращающихся частей уст-
  ройства.
  Используйте только те насадки, которые
  входят в комплект поставки.
  Периодически проверяйте сетевой шнур
  и вилку. Не используйте прибор с повреж-
  денным сетевым шнуром или вилкой.
  При возникновении неполадок, сразу же
  отключите устройство от сети. Не пытай-
  тесь самостоятельно ремонтировать уст-
  ройство, обращайтесь в авторизованный
  сервисный центр.
  Следите, чтобы сетевой шнур не касался
  острых предметов и горячих поверхнос-
  тей.
  Не используйте прибор вблизи горячих
  поверхностей (газовая или электрическая
  плита, духовой шкаф).
  Прежде чем снять насадку и достать про-
  дукты, дождитесь полной остановки вра-
  щения электромотора.
  Не переполняйте чашу чоппера.
  Будьте осторожны при обращении с но-
  жом чоппера, лезвия ножа острые.
  Продукты помещаются в емкость до вклю-
  чения прибора.
  Чоппер
  предназначен для измельчения
  небольшого количества пищевых продук-
  тов без костей и фруктов без косточек.
  Данное устройство не предназначено для
  смешивания жидкостей.
  Чоппер
  позволяет работать быстро и эф-
  фективно, но при этом время непрерыв-
  ной работы не должно превышать 1
  мин., а перерыв между включениями
  - не менее 2 мин. Если Вы используете
  весь объем прибора, то надо дать прибору
  остыть до комнатной температуры.
  Прибор предназначен только для домаш-
  него использования.
  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
  Перед использованием устройства про-
  мойте крышку (3), нож (4) и чашу (5) теп-
  лой водой с нейтральным моющим средс-
  твом и тщательно просушите их. Мотор-
  ный блок (2) снаружи протрите мягкой
  слегка влажной тканью.
  Запрещается погружать моторный блок
  (1), вилку и сетевой провод в воду или
  другие жидкости.
  Не помещайте съемные части чоппера в
  посудомоечную машину.
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед сборкой убеди-
  тесь, что вилка сетевого шнура не вставлена
  в розетку.
  1. Установите чашу чоппера (6) на противо-
  скользящую подставку (7), предотвра-
  щающую скольжение по гладкой поверх-
  ности.
  2. Установите нож (4) на ось (6) в центре
  чаши (5).
  3. Загрузите продукты в чашу чоппера. При
  необходимости разрежьте их на кусочки.
  4. Установите крышку (3) на чашу (5).
  5. Установите моторный блок (2) на крышку
  (3).
  6. Вставьте вилку сетевого шнура в розет-
  ку.
  7. Нажмите на моторный блок (2), чоппер
  включится.
  ПРИМЕЧАНИЕ: Время непрерывной
  работы процессора не должно превы-
  шать 1 мин., а перерыв между вклю-
  чениями - не менее 2 мин.
  8. Для включения режима «TURBO» во вре-
  мя работы чоппера, кратковременно на-
  жмите и удерживайте кнопку «TURBO»
  (1).
  9. По окончании работы выньте вилку сете-
  вого шнура из розетки.
  10. Снимите моторный блок (2) с крышки (3),
  снимите крышку (3) с чаши (5), удалите
  нож (4) из чаши (5), прежде чем извлечь
  ее содержимое.
  ЧИСТКА
  Рекомендуется чистить прибор сразу после
  эксплуатации.
  Перед чисткой отключите моторный блок
  от сети.
  • Протирайте моторный блок влажной тка-
  нью.
  Запрещается погружать моторный блок в
  воду или иные жидкости.
  • Не используйте для чистки абразивные
  чистящие вещества или мочалки с грубой
  поверхностью.
  После использования чоппера промойте
  чашу и крышки в теплой мыльной воде,
  ополосните.
  Дождитесь полного высыхания, а затем
  приступайте к сборке устройства. Помни-
  те, остатки воды могут привести к образо-
  ванию плесени.
  При переработке продуктов с сильными
  красящими свойствами (например
  , мор-
  кови, свеклы) пластиковые части устройс-
  тва могут окраситься; удалить цветной
  налет можно тканью, смоченной расти-
  тельным маслом.
  Чистка ножа-измельчителя
  Осторожно, лезвия ножа очень острые.
  • Чтобы избежать травм, промывайте нож
  под струей воды и всегда держите его в
  поле зрения.
  Рекомендации по переработке продук-
  тов в мини-чоппере
  Мини-чоппер предназначен для быстрого
  измельчения мяса, сыра, лука, ароматичес-
  ких трав, чеснока, моркови, грецких орехов,
  миндаля, фруктов.
  Внимание:
  Запрещается измельчать очень твердые
  продукты, такие как мускатные орехи, зерна
  кофе и злаки или замороженные продукты.
  Всегда устанавливайте нож (4) в чашу (5)
  перед загрузкой продуктов.
  Проверьте, правильно ли установлен нож
  может ли он свободно вращаться.
  Если нож не набирает быстро максималь-
  ных оборотов, то удалите из чаши часть
  продуктов, предварительно отключив
  прибор от сети.
  • При необходимости перемешивания про-
  дуктов в чаше используйте для этого под-
  ходящую пластмассовую лопатку. Ни в
  коем случае не перемешивайте продукты
  руками!
  Равномерная переработка продуктов до-
  стигается загрузкой кусочков продуктов
  одинакового размера.
  Запрещается заливать в чашу чоппера го-
  рячие жидкости.
  Не включайте устройство с пустой чашей
  чоппера.
  • Устройство снабжено противоскользя-
  щей подставкой (7), всегда используйте
  подставку (7) во время работы чоппера.
  РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ НЕКОТОРЫХ ПРО-
  ДУКТОВ
  Вид про-
  дуктов
  Макси-
  мально
  допусти-
  мый вес
  Макси-
  мальное
  время
  Яйца (варе-
  ные)
  150 гр.
  10 сек
  TURBO
  Фундук 100 гр. 15 сек
  Чеснок 100 гр.
  Импульсный
  режим
  Миндальные
  орехи
  100 гр. 15 сек
  Панировоч-
  ные сухари
  20 гр.
  15 сек
  TURBO
  Петрушка 20 гр. 10 сек
  Лук-шалот 150 гр.
  Импульсный
  режим
  Мясо / вет-
  чина
  130 гр.
  15 сек
  TURBO
  Грецкие
  орехи
  100 гр. 15 сек
  Лук 150 гр.
  Импульсный
  режим
  Морковь 100 гр.
  Импульсный
  режим
  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
  Напряжение питания: 220-240В ~ 50 Гц
  Максимальная мощность: 260 Вт
  Кратковременное использование: 1 минута
  работы/ 2 минуты перерыв
  Производитель оставляет за собой право
  изменять характеристики приборов без
  предварительного уведомления
  Срок службы прибора - 3 года
  Данное изделие соответствует
  всем требуемым европейским и
  российским стандартам безопас-
  ности и гигиены.
  АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
  Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
  РУССКИЙ
  4
  ZERKLEINERER
  BESCHREIBUNG
  1 – Betriebsstufe TURBO
  2  Motoreinheit
  3 – Deckel
  4  Messer
  5 – Mixbehälter der Zerkleinerers
  6 – Messerachse
  7 Rutschfester Gummiuntersetzer
  SICHERHEITSMAßNAHMEN
  Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts le-
  sen Sie aufmerksam diese Betriebsanleitung
  durch.
  Vor dem Einschalten des Geräts vergewissern
  Sie sich, ob die Netzspannung mit der Span-
  nung Ihres Geräts übereinstimmt.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät außerhalb der
  Räumlichkeiten zu benutzen, dem Einfl uss von
  Regen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
  Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz immer
  ab, wenn Sie es längere Zeit nicht nutzen oder
  vor der Reinigung.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät am Netzkabel
  zu ziehen, ihn abzudrehen und um das Gerät zu
  wickeln.
  Ziehen Sie nie den Netzstecker mit nassen
  Händen aus der Steckdose.
  Tauchen Sie das Gerät nie ins Wasser oder an-
  dere Flüssigkeiten, um das Brand uns Strom-
  schlagrisiko zu vermeiden. Falls das Gerät ins
  Wasser gefallen hat:
  berühren Sie nie das Wasser;
  Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdo-
  se, danach holen Sie das Gerät aus dem Was-
  ser;
  Wenden Sie sich an ein autorisiertes Service-
  zentrum, um das Gerät zu prüfen oder zu repa-
  rieren.
  Es ist nicht gestattet, den die Motoreinheit un-
  ter Wasser zu spülen.
  Es ist nicht gestattet, abnehmbare Teile des
  Zerkleinerers in der Geschirrsüllmaschine zu
  waschen.
  Dieses Gerät ist kein Spielzeug und gehört
  nicht in Kinderhände.
  Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den
  Fällen angesagt, wenn sich Kinder oder be-
  hinderte Personen während der Nutzung des
  Geräts in der Nähe aufhalten.
  Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbe-
  aufsichtigt.
  Es ist nicht gestattet, drehbare Teile des Geräts
  zu berühren.
  Benutzen Sie nur diejenigen Aufsätze, die zum
  Lieferungsumfang gehören.
  Prüfen Sie periodisch das Netzkabel und die
  Steckdose.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen,
  wenn das Netzkabel oder der Netzstecker be-
  schädigt sind.
  Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz sofort
  ab, wenn es beschädigt ist. Versuchen Sie es
  nicht, das Gerät selbständig zu reparieren,
  wenden Sie sich an ein autorisiertes Kunden-
  servicedienst.
  Achten Sie darauf, dass das Netzkabel heisse
  oder scharfe Gegenstände nicht berührt.
  Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberfl ä-
  chen (Gas oder elektrischer Herd, Backofen)
  fern.
  Bevor Sie den Aufsatz abnehmen und Nah-
  rungsmittel herausnehmen, warten Sie ab, bis
  der Elektromotor komplett stoppt.
  Es ist nicht gestattet, den Behälter des Zer-
  kleinerers zu überfüllen.
  Seien Sie bei der Nutzung vom Zerkleine-
  rungsmesser vorsichtig, Messerklingen sind
  sehr scharf.
  Geben Sie Nahrungsmittel in den Mixbehälter
  vor der Einschaltung des Geräts zu.
  Der Zerkleinerer ist für die Zerkleinerung von
  kleineren Mengen der Nahrungsmittel ohne
  Knochen und kernlosen Früchten geeignet.
  Dieses Gerät ist für das Mixen von Flüssig-
  keiten nicht geeignet.
  Der Zerkleinerer ermöglicht eine schnelle und
  effektive Nahrungsmittelverarbeitung, die un-
  unterbrochene Betriebsdauer soll jedoch 1
  Minute nicht übersteigen und die Betriebs-
  pausen sollen nicht weniger als 2 Minuten
  betragen. Falls Sie das ganze Volumen des
  Behälters nutzen, lassen Sie das Gerät bis zur
  Raumtemperatur abkühlen.
  • Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt
  geeignet.
  VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME
  Vor der Nutzung des Geräts waschen Sie den
  Deckel (3), den Messer (4) und den Mixbe-
  hälter (5) Aufsatz mit warmem Wasser und
  neutralen Waschmittel und trocknen Sie diese
  sorgfältig ab.
  Wischen Sie die Motoreinheit (2) mit einem
  feuchten Tuch ab.
  Es ist nicht gestattet, die Motoreinheit (1), den
  Netzstecker und das Netzkabel ins Wasser
  oder andere Flüssigkeiten zu tauchen.
  Es ist nicht gestattet, abnehmbare Teile des
  Zerkleinerers in der Geschirrsüllmaschine zu
  waschen.
  NUTZUNG DES GERÄTS
  WARNUNG: Vor der Montage vergewissern Sie
  sich, dass der Stecker an die Steckdose nicht an-
  geschlossen ist.
  1. Stellen Sie den Mixbecher (6) auf den rutsch-
  festen Gummiuntersetzer (7) auf, der das
  Rutschen auf der Oberfl äche verhindert.
  2. Setzen Sie die Klinge (4) auf die Achse (6) im
  Zentrum des Mixbechers (5).
  3. Geben Sie Nahrungsmittel in den Mixerbehäl-
  ter hinein. Beim Bedarf schneiden Sie diese in
  kleinere Stücke.
  4. Stellen Sie den Deckel (3) auf den Mixbehäl-
  ter (5) auf.
  5. Stellen Sie die Motoreinheit (2) auf den De-
  ckel (3) auf.
  6. Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels
  in die Steckdose.
  7. Drücken Sie auf die Motoreinheit (2), der Zer-
  kleinerer schaltet sich ein.
  ANMERKUNG: Der dauernde Betrieb des
  Prozessors soll 2 Minuten nicht überstei-
  gen und die Betriebspausen sollen nicht
  weniger als 1 Minute betragen.
  8. Um die Betriebsstufe „TURBO“ während des
  Betriebs des Zerkleinerers einzuschalten,
  drücken Sie kurz und halten Sie die Taste
  „TURBO“ (1).
  9. Schalten Sie das Gerät nach der Nutzung vom
  Stromnetz ab.
  10. Nehmen Sie die Motoreinheit (2) vom Deckel
  (3) ab, nehmen Sie den Deckel (3) vom Mix-
  behälter (5) ab, entfernen Sie das Messer
  (4) aus dem Mixbehälter (5), bevor Sie Nah-
  rungsmittel herausnehmen.
  REINIGUNG
  Es empfi ehlt sich, das Gerät gleich nach der Nut-
  zung zu reinigen.
  Schalten Sie die Motoreinheit vor der Reini-
  gung vom Stromnetz ab.
  Wischen Sie die Motoreinheit mit einem feuch-
  ten Tuch ab.
  Es ist nicht gestattet, die Motoreinheit ins Was-
  ser oder andere Flüssigkeiten tauchen zu las-
  sen.
  Es ist nicht gestattet, Grob, Abrasiv und Lö-
  sungsmittel für die Reinigung des Geräts zu
  benutzen.
  Waschen Sie den Mixbehälter und den Deckel
  unter lauwarmem Seifenwasser, spülen Sie di-
  ese ab.
  Warten Sie ab, bis das Gerät komplett trocken
  wird, danach beginnen Sie mit der Monta-
  ge des Geräts. Achten Sie darauf, dass das
  Restwasser zur Bildung von Schimmel führen
  kann.
  Bei der Zerkleinerung von Nahrungsmitteln mit
  starken Farbeigenschaften (z.B. Möhren, Rote
  Rübe) können sich Plastikteile des Geräts ver-
  färben, dieser Farbbelag kann mit einem mit
  Pfl anzenöl angefeuchteten Tuch entfernt wer-
  den.
  Reinigung von Zerkleinerungsmessern
  Achtung, Zerkleinerungsmesser sind sehr
  scharf.
  Spülen Sie das Messer unter Wasserstrom ab
  und halten Sie es im Sichtfeld.
  Hinweise zur Zerkleinerung von Produkten:
  Der MiniZerkleinerer ist für die schnelle Zer-
  kleinerung von Fleisch, Käse, Zwiebel, Kräu-
  ter, Knoblauch, Möhren, Walnüssen, Mandeln,
  Früchten bestimmt.
  Achtung:
  Es ist nicht gestattet, sehr harte Nahrungsmittel
  im Gerät zu zerkleinern, wie z.B. Muskatnüsse,
  Kaffeebohnen, Getreidekörner oder eingefrore-
  ne Nahrungsmittel.
  Setzen Sie das Messer (4) in den Mixbehälter
  (5) vor der Beladung mit Nahrungsmitteln.
  • Prüfen Sie, ob das Messer richtig aufgestellt ist
  und störungsfrei drehen kann.
  Erfolgt das Drehen des Messers nicht mit maxi-
  maler Geschwindigkeit, entfernen Sie aus dem
  Mixbehälter einige Nahrungsmittel, schalten
  Sie vorher das Gerät vom Stromnetz ab.
  Falls es notwendig ist, Nahrungsmittel im Mix-
  behälter durchzumischen, nutzen Sie dafür
  einen passenden Kunststoffspatel. Es ist nicht
  gestattet, Nahrungsmittel mit den Händen
  durchzumischen!
  Gleichmäßige Verarbeitung der Nahrungsmit-
  tel wird durch die Beladung des Mixbehälters
  mit Nahrungsmittelstücken in gleicher Größe.
  Es ist nicht gestattet, heiße Flüssigkeiten in
  den Mixbehälter einzugießen.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät mit dem leeren
  Mixbehälter einzuschalten.
  Das Gerät ist mit dem rutschfesten Gummiun-
  tersetzer (7) ausgestattet, nutzen Sie immer
  den Gummiuntersetzer (7) während des Be-
  triebs des Geräts.
  BETRIEBSSTUFEN DER VERARBEITUNG EI-
  NIGER NAHRUNGSMITTEL
  Art der Nah-
  rungsmittel
  Maximales
  Gewicht
  Maximale
  Betriebszeit
  Hartgekochte
  Eier
  150 g 10 Sek. TURBO
  Lambertnüsse 100 g 15 Sek.
  Knoblauch 100 g Impulsbetrieb
  Mandeln 100 g 15 Sek.
  Paniermehl 20 g 15 Sek. TURBO
  Petersilie 20 g 10 Sek.
  Schalotten-
  zwiebel
  150 g Impulsbetrieb
  Fleisch/Schin-
  ken
  130 g 15 Sek. TURBO
  Walnüsse 100 g 15 Sek.
  Zwiebel 150 g Impulsbetrieb
  Karotte 100 g Impulsbetrieb
  TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
  Stromversorgung: 220  240 V ~50 Hz
  Maximale Leistung: 260 W
  Kurzzeitiger Betrieb: 1 Minute/ Pause  2 Minuten.
  Dieses Erzeugnis entspricht allen erforderlichen
  europäischen und russischen Vorsichts und hy-
  gienischen Vorschriften.
  Benutzungsdauer der Teekanne - 3 Jahre
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung
  kann man beim Dealer, der diese Geräte
  verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger
  Anspruchserhebung soll man während der
  Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den
  Check oder die Quittung über den Ankauf vor-
  zulegen.
  Das vorliegende Produkt entspricht
  den Forderungen der elektromagne-
  tischen Verträglichkeit, die in 89/336/
  EWG -Richtlinie des Rates und den
  Vorschriften 73/23/EWG über die
  Niederspannungsgeräte vorgesehen
  sind.
  DEUTSCH
  3
  CHOPPER
  DESCRIPTION
  1 –TURBO mode button
  2 – motor unit
  3 – lid
  4 – blade
  5 – chopper bowl
  6 – blade axis
  7 – anti-slip support
  SAFETY PRECAUTIONS
  Before using the unit read these instruc-
  tions carefully.
  Before switching the unit on for the first
  time, make sure that the voltage in power
  outlet corresponds to the voltage of the
  unit.
  Never use the unit outdoors, do not sub-
  ject the unit to moisture.
  Always unplug the unit before cleaning or
  if you do not use it.
  Never pull by the power cord, do not twist
  it and do not wind it over the unit.
  Never touch the power plug with wet
  hands.
  In order to avoid risk of fire and electric
  shock do not immerse the motor unit into
  water or other liquids. If the unit fell into
  water:
  - do not touch water;
  - unplug the unit immediately, and only
  then take the unit out of water;
  - apply to the authorized service center to
  check and repair the unit.
  • Never wash the motor unit under tapping
  water
  Do not put removable parts of the chop-
  per into a dish wash machine.
  Do not allow children to use the unit as a
  toy.
  Close supervision is necessary when
  children or disabled persons are near the
  operating unit.
  Do not leave the operating unit unattend-
  ed.
  • Do not touch rotating parts of the unit.
  • Use only the attachments supplied.
  Check the power cord and the power
  plug periodically. Do not use the unit if a
  power plug or a power cord is damaged.
  In case of malfunctions unplug the unit
  immediately. Do not attempt to repair
  the unit yourself, apply to the authorized
  service center.
  Provide that the power cord does not
  touch sharp objects and heated surfac-
  es.
  • Do not use the unit near heated surfaces
  (gas or electric stone, oven).
  Before removing the attachment and tak-
  ing out of the products, wait till the elec-
  tromotor stops completely.
  • Do not overfill the bowl of the chopper.
  Be careful while handling the chopper
  blade, the blades are sharp.
  Products should be placed into the bowl
  before switching of the unit.
  Chopper is intended to crush small
  amount of products without bones and
  stoned fruits. The unit is not intended to
  mix liquids.
  Chopper allows quick and effective op-
  eration, but continuous operation time
  should not exceed 1 min., pause be-
  tween operations – at least 2 min.
  If the food for chop is in high loading,
  please let the appliance cool down to
  room temperature for next operation.
  • The unit is intended for household usage
  only.
  PREPARATION FOR USAGE
  Before using the unity wash the lid (3),
  the blade (4) and the bowl (5) in warm
  water with a neutral detergent and dry
  them thoroughly. Wipe the motor unit (2)
  outside with a slightly damp cloth.
  Never immerse the motor unit (1), the
  plug or the cord into water or other liq-
  uids.
  Do not put removable parts of the chop-
  per into a dish wash machine.
  USAGE
  WARNING: before assembling make sure
  that the power plug is not inserted into the
  socket.
  1. Place the chopper bowl (6) on the anti-
  slip support (7), preventing slipping on
  the smooth surface.
  2. Set the blade (4) on the axis (6) in the
  center of the bowl (5).
  3. Put the products into the bowl. If neces-
  sary cut them into pieces.
  4. Set the lid (3) on the bowl (5).
  5. Set the motor unit (2) on the lid (3).
  6. Insert the plug into the socket.
  7. Press the motor unit (2), the chopper will
  switch on.
  NOTE: Continuous operation time
  should not exceed 1 min., pause be-
  tween operations – at least 2 min
  8. To switch on the “TURBO” mode dur-
  ing the operation of the chopper, shortly
  press and hold the “TURBO” button (1).
  9. After operating take the plug out of the
  socket.
  10. Remove the motor unit (2) from the lid
  (3), remove the lid (3) from the bowl (5),
  and remove the blade (4) from the bowl
  (5), before taking out the content of the
  bowl.
  CLEANING
  We recommend cleaning of the unit imme-
  diately after usage.
  • Unplug the motor unit before cleaning.
  • Wipe the motor unit with a damp cloth.
  • Never immerse the motor unit in water or
  any other liquids.
  • Never use abrasive agents or scouring
  pads for cleaning.
  After using the chopper wash the bowl
  and the lids in warm, soapy water, rinse.
  Allow drying completely before reassem-
  bling. Remember that water residues
  may cause appearance of mould.
  Discoloration of plastic parts may occur
  after processing products with strong
  color pigments (carrot, beet); use a cloth
  soaked in plant oil to remove such spots.
  Chopper blade cleaning
  • Caution! The blade is very sharp!
  To avoid injuries, rinse the blade in water,
  always keeping the blade in sight.
  Recommendations on processing of
  products in the mini-chopper
  Mini-chopper is intended to chop meat,
  cheese, onions, aromatic herbs, garlic,
  carrots, walnuts, almonds, fruits.
  Attention:
  Never chop very hard products, such
  as nutmeg, grains and cereals, frozen
  products.
  Always insert the blade (4) in the bowl (5)
  before filling the bowl with products.
  • Check, whether the blade is set properly,
  whether it can rotate clearly.
  If the blade rotates with difficulties, un-
  plug the unit and remove excess prod-
  ucts from the bowl.
  Use a plastic spatula to stir products in
  the bowl. Never stir products with your
  hands!
  • For better results cut the products for
  processing into equal sized pieces.
  Do not pour hot liquids into the bowl of
  the chopper.
  • Never operate the unit with the empty
  bowl.
  The unit has an anti-slip support (7) al-
  ways use the support (7) during opera-
  tion of the chopper.
  PROCESSING MODES FOR SOME
  PRODUCTS
  Product
  Maximal
  permis-
  sible
  weight
  Maximal
  time
  Eggs
  (boiled)
  150 g.
  10 sec
  TURBO
  Hazel nuts 100 g. 15 sec
  Garlic 100 g. Pulse mode
  Almonds 100 g. 15 sec
  Bread
  crumb
  20 g.
  15 сек
  TURBO
  Parsley 20 g. 10 сек
  Eschalot 150 g. Pulse mode
  Meat / Ham 130 g.
  15 sec
  TURBO
  Walnuts 100 g. 15 sec
  Onion 150 g. Pulse mode
  Carrots 100 g. Pulse mode
  SPECIFICATIONS
  Voltage: 220-240 V ~ 50 Hz
  Max. power: 260 W
  Operation intervals: 1 min. operation/ 2
  min. pause
  The manufacturer reserves the right to
  change the device's characteristics with-
  out prior notice.
  Service life of the unit - 3 years
  GUARANTEE
  Details regarding guarantee conditions can
  be obtained from the dealer from whom
  the appliance was purchased. The bill of
  sale or receipt must be produced when
  making any claim under the terms of this
  guarantee.
  This product conforms to the EMC-
  Requirements as laid down by the
  Council Directive 89/336/EEC
  and to the Low Voltage Regulation
  (73/23 EEC)
  ENGLISH
  2
  1640.indd 11640.indd 1 03.02.2010 16:29:0003.02.2010 16:29:00
Vitek VT-1640 W

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Vitek VT-1640 W o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Vitek VT-1640 W responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Vitek VT-1640 W aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Procesadoras de alimentos y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.4. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés, Alemán, Ruso, Checo, Rumano, Ucranio. ¿Tiene alguna pregunta sobre Vitek VT-1640 W o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Vitek VT-1640 W

General
Marca Vitek
Modelo VT-1640 W
Producto Procesadora de alimentos
EAN 9012345006525
Idioma Inglés, Alemán, Ruso, Checo, Rumano, Ucranio
Tipo de archivo PDF
Desempeño
Capacidad del tazón 0.5 L
Número de velocidades 1
Función de impulso Si
Diseño
Material del tazón De plástico
Color del producto Transparent,White
Interruptor de encendido/apagado integrado Si
Control de energía
Potencia 260 W

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre el Vitek VT-1640 W .

¿Tu pregunta no está en la lista? Haz tu pregunta aquí

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2020 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más