Yamaha SPS-90

Yamaha SPS-90 manual

(1)
 • Tack för valet av denna Yamaha-produkt.
  FÖRSIKTHETSMÅTT
  Använd inte några andra högtalare än de som är listade nedan som
  “Kompatible högtalare”.
  För att förhindra att högtalaren ramlar ner från stativet, se till att installera
  högtalaren med de specificerade skruvarna som medföljer i förpackningen.
  Se till att installera högtalarstativet på en jämn och stadig golvyta. I annat fall
  kan det välta och resultera i personskada.
  Var försiktig så att du inte snubblar på högtalarkabeln. I annat fall kan stativet
  välta och resultera i personskada.
  Se till att barn inte lutar sig mot högtalarstativet. I annat fall kan det välta och
  orsaka en olycka.
  För att förhindra att högtalarstativet missfärgas eller deformeras, ska det inte
  ställas i direkt soljus eller nära en värmare.
  Torka av högtalarstativet med en mjuk, torr trasa för att hålla den ren. Använd
  inte tvättbensin, målarthinner eller någon typ av torkduk som innehåller
  kemiska lösningar.
  För att flytta högtalaren och stativet, ta först bort högtalaren från stativet, håll
  sedan i bottenplattan och stången för att bära stativet.
  Kompatibla högtalare (per juni 2010)
  NS-B280 NS-B380 NS-B285
  Förpackningens innehåll (2 stycken av vardera)
  Innan du börjar sätta ihop stativet, kontrollera att alla delar är med i
  förpackningen.
  Var noga med att inte tappa bottenplattorna när du tar upp dem ur lådan.
  Ha en stjärnskruvmejsel (+) redo att använda vid hopsättningen.
  Hopsättning
  Ha högtalarkablar (härefter kallade “kablar”) redo. Tjockleken på kablarna ska
  vara 4 mm x 2 mm eller mindre.
  Vi hänvisar även till bruksanvisningen för högtalarna när du ansluter dem.
  I följande rekommenderade tillvägagångssätt används en NS-B285-
  högtalare som exempel.
  1. Sätt på Bottenplattans lock 2 på Bottenplatta 1.
  Sätt sedan fast Nedre stång
  3 i Bottenplattan
  ordentligt genom att skruva i den medurs.
  Kontrollera att skåran för kabeln på Bottenplattan ligger mot skåran på
  Bottenplattans lock. Se till att den Nedre stången sitter ordentligt i
  bottenplattan. Om den sitter löst eller skramlar, kan stativet välta eller
  skadas.
  2. Dra kabeln från Bottenplattans undersida.
  3. Dra kabeln genom Övre stång 4 från nederändan, sätt
  i den Övre stången i den Nedre stången, och använd
  sedan justeraren för att justera stångens höjd.
  yTips
  Innan du drar kabeln genom stången, räta ut kabeln och tvinna änden på
  kabeltrådarna så att det går lättare att dra den igenom. Om det är svårt att
  dra igenom kabeln, försök igen från övre änden av den Övre stången mot
  den Nedre stången.
  Efter att ha justerat höjden, dra åt justeraren ordentligt så att stången
  inte skramlar.
  Gränslinjen för förlängningen är markerad på den Övre stången.
  Förläng inte stången bortom gränslinjen. I annat fall kan stativet välta
  och resultera i skada.
  4. Dra kabeln genom Fäste 5 från dess undersida.
  5. Anslut kabeln till en högtalare.
  Vi hänvisar till högtalarens bruksanvisning för information om
  korrekt anslutning.
  6. Sätt fast Fästet på högtalaren genom att dra åt
  Högtalarens monteringsskruv
  6 med en
  stjärnskruvmejsel.
  yTips
  Vid montering av NS-B380-högtalaren, lägg kablarna i skårorna på
  överdelen av Fästet.
  Håll högtalaren i ett stadigt grepp så att du inte tappar den.
  7. Dra ut kabeln från Bottenplattans undersida så att den
  inte är slak, och installera högtalaren och Fästet på den
  Övre stången.
  Dra åt Fästets monteringsskruvar
  7 ordentligt med en
  stjärnskruvmejsel.
  Dra inte åt skruvarna för mycket. Om du drar åt dem för hårt, kan delarna
  skadas eller deformeras.
  8. Sätt fast kabeln i skåran på Bottenplattans kant.
  För att justera höjden på den Övre stången efter hopsättning, lägg först
  ner stativet horisontellt och justera längden försiktigt.
  För att flytta högtalaren och stativet till en annan plats, greppa både
  bottenplattan och stången. Om kabeln lossnar från skåran, sätt fast
  kabeln i skåran med tejp.
  Tekniska data (1 st.)
  Yttermått (diameter x höjd) ......................... Φ 230 x 910 mm (kortast)
  Φ 230 x 1200 mm (högst)
  Vikt ................................................................................................ 2,2kg
  * Tekniska data och utseende kan ändras utan föregående meddelande.
  BRUKSANVISNING Svenska
  Anmärkning
  Anmärkningar
  Anmärkning
  Anmärkning
  Anmärkningar
  1 Bottenplatta
  2 Bottenplattans lock
  3 Nedre stång (med justerare)
  4 Övre stång
  5 Fäste
  6 Högtalarens monteringsskruv
  M5 x 35
  7 Fästets monteringsskruv
  M4 x 6
  2
  1
  3
  5
  6
  7
  4
  910 mm
  (35-7/8")
  1200 mm
  (47-1/4")
  Φ 230 mm
  (Φ 9")
  JUCKAGEF
  SPS-90
  SPEAKER STAND
  SUPPORTS D’ENCEINTES
  スピーカースタンド
  WV40620
  Extension limit line
  Limite d’extension
  Auszugsgrenzlinie
  Gränslinje för förlängning
  Linea limite estensione
  Línea límite de extensión
  Begrenzingslijn voor uittrekken
  Линия предела удлинения
  引き出し限界ライン
  © 2010 Yamaha Corporation
  Printed in China
  1
  2
  4
  3
  5
  8
  1
  2
  4
  6
  7
  5
  7
  6
  3
  Thank you for selecting this Yamaha product.
  PRECAUTIONS
  Do not use any speakers other than those listed below as “Compatible Speakers.”
  To prevent the speaker from falling off the stand, be sure to install the speaker
  using the specified screws supplied in the package.
  Be sure to install the speaker stand on a level and stable floor surface. Otherwise,
  it may tip over, resulting in personal injury.
  Be careful not to trip on the speaker cable. Otherwise, the stand may tip over,
  resulting in personal injury.
  Make sure that children do not lean on the speaker stand. Otherwise, it may tip
  over, causing an accident.
  To prevent the speaker stand from becoming discolored or deformed, do not
  place it in direct sunlight or close to a heater.
  Wipe the speaker stand using a soft dry cloth to keep it clean. Do not use the
  benzene, paint thinner, or any type of cloth that contains chemical solvents.
  To move the speaker and the stand, first remove the speaker from the stand, then
  hold the base and pole to carry the stand.
  Compatible Speakers (as of June, 2010)
  NS-B280 NS-B380 NS-B285
  Package Contents (2 pieces each)
  Before you start assembling the stand, make sure that all parts are included in the
  package.
  Pay attention not to drop the bases when you take them out of the box.
  Have a Phillips (+) screwdriver ready to use during assembly.
  Assembling
  Have speaker cables (hereinafter, called “cables”) ready. The thickness of the
  cables should be 4 mm x 2 mm (3/16" x 1/8") or less.
  Also refer to the Owners Manual for the speakers when you connect them.
  The following recommended steps use an NS-B285 speaker as an
  example.
  1. Attach Base Cover 2 to Base 1.
  Then, affix Lower Pole
  3 to the Base securely by
  screwing it in clockwise.
  Make sure that the notch for a cable on the Base aligns with the notch on
  the Base Cover. Be sure to attach the Lower Pole to the base securely.
  If it is loose or rattles, the stand may tip over or be damaged.
  2. Pass the cable from the Base bottom.
  3. Pass the cable through Upper Pole 4 from the bottom,
  insert Upper Pole into Lower Pole, then use the adjuster
  to adjust the pole height.
  yTip
  Before passing the cable through the pole, straighten the cable and twist
  the tip of the cable wires to make it easier to pass through. If the cable will
  not pass through easily, try again from the upper end of the Upper Pole
  toward the Lower Pole.
  After adjusting the height, tighten the adjuster securely so the pole will
  not rattle.
  The extension limit line is marked on Upper Pole. Do not extend the
  pole beyond the limit line. Otherwise, the stand may tip over, resulting
  in damage.
  4. Pass the cable through Attachment 5 from its bottom.
  5. Connect the cable to a speaker.
  Refer to the speaker Owner’s Manual for information on how to
  connect it correctly.
  6. Affix the Attachment to the speaker by tightening the
  Speaker Mounting Screw
  6 with a Phillips screwdriver.
  yTip
  When mounting the NS-B380 speaker, insert the cables into the notches
  on the upper part of the Attachment.
  Hold the speaker securely to avoid dropping it.
  7. Pull the cable from the Base bottom to eliminate slack,
  and install the speaker and Attachment on Upper Pole.
  Tighten the Attachment Mounting Screw
  7 securely
  with a Phillips screwdriver.
  Do not tighten the screws too much. If you tighten them with extreme
  force, you may damage or deform the parts.
  8. Lock the cable in the notch on the Base edge.
  To adjust the Upper Pole height after assembly, first lay the stand
  horizontally and adjust the length carefully.
  To move the speaker and stand to another location, grasp both the base
  and pole. If the cable comes off the notch, affix the cable into the notch
  using adhesive tape.
  Specifications (1 pc.)
  Dimensions (Diameter x Height)
  .......................................... Φ 230 x 910 mm (Φ 9" x 35-7/8") (Shortest)
  Φ 230 x 1200 mm (Φ 9" x 47-1/4") (Tallest)
  Weight ........................................................................... 2.2kg (4 lbs 8 oz)
  * Specifications and appearance subject to change without notice.
  OWNER’S MANUAL English
  Note
  Notes
  Note
  Note
  Notes
  1 Base
  2 Base Cover
  3 Lower Pole (with an adjuster)
  4 Upper Pole
  5 Attachment
  6 Speaker Mounting Screw
  M5 x 35
  7 Attachment Mounting Screw
  M4 x 6
  Merci d’avoir porté votre choix sur ce produit Yamaha.
  PRÉCAUTIONS
  N’utilisez que les enceintes ci-dessous, indiquées comme “Enceintes
  compatibles”.
  Pour empêcher l’enceinte de tomber du support, veillez à la fixer avec les vis
  spécifiées, présentes dans le carton d’emballage.
  Veillez à installer le support d’enceinte sur un sol plat et stable. Sinon, il risque
  de tomber et de blesser quelqu’un.
  Faites attention à ne pas marcher sur le câble d’enceinte. Sinon, le support risque
  de tomber et de blesser quelqu’un.
  Veillez à ce que des enfants ne s’appuient pas contre le support. Sinon, il risque
  de tomber et de causer un accident.
  Pour que le support d’enceinte ne risque pas de se décolorer ou déformer, ne le
  placez pas en plein soleil ou près d’un appareil de chauffage.
  Essuyez le support d’enceinte avec un chiffon doux et sec pour le maintenir
  propre. N’utilisez pas de benzène, de diluant de peinture ou de tissu imprégné de
  solvants chimiques.
  Pour déplacer l’enceinte et le support, détachez d’abord l’enceinte du support,
  puis déplacez le support en le tenant par la base et le tube.
  Enceintes compatibles (à dater de juin 2010)
  NS-B280 NS-B380 NS-B285
  Contenu du carton d’emballage
  (2 pièces de chaque)
  Avant d’assembler le support, assurez-vous que toutes les pièces se trouvent dans
  le carton d’emballage.
  Faites attention à ne pas laisser tomber les bases lorsque vous les sortez de la
  boîte.
  Préparez un tournevis à tête cruciforme (+) pour l’assemblage.
  Assemblage
  Préparez des câbles d’enceintes (appelés “câbles” ci-dessous). Les câbles
  doivent avoir 4 mm x 2 mm d’épaisseur au maximum.
  Reportez-vous aussi au mode d’emploi des enceintes pour leur raccordement.
  Par exemple, pour raccorder l’enceinte NS-B285, il est conseillé de
  procéder de la façon suivante.
  1. Rattachez le couvercle de base 2 à la base 1.
  Ensuite, fixez solidement le tube inférieur
  3 à la base en
  le vissant dans le sens horaire.
  Veillez à faire coïncider l’encoche pour le câble sur la base et l’encoche
  sur le couvercle de base. Le tube inférieur doit être rattaché solidement à
  la base. S’il est desserré ou bouge, le support peut tomber ou être
  endommagé.
  2. Faites passer le câble par le dessous de la base.
  3. Faites passer le câble dans le tube supérieur 4 par le bas,
  insérez le tube supérieur dans le tube inférieur, puis
  utilisez la bague d’ajustement pour régler la hauteur du
  tube.
  yAstuce
  Avant de faire passer le câble dans le tube, redressez le câble et torsadez
  ses fils à leur extrémité pour qu’il s’enfile plus facilement. Si le câble ne
  passe pas facilement, ressayez par le côté supérieur du tube supérieur vers
  le tube inférieur.
  Après avoir réglé la hauteur, serrez solidement la bague pour que le tube
  ne bouge pas.
  La limite d’extension est marquée sur le tube supérieur. Ne dépassez pas
  cette limite. Sinon, le support risque de tomber et de causer des
  dommages.
  4. Faites passer le câble dans la fixation 5 par le bas.
  5. Raccordez le câble à une enceinte.
  Reportez-vous au mode d’emploi de l’enceinte pour raccorder
  l’enceinte correctement.
  6. Rattachez la fixation à l’enceinte en serrant la vis de
  montage d’enceinte
  6 avec un tournevis à tête
  cruciforme.
  yAstuce
  Lorsque vous montez l’enceinte NS-B380, insérez les fils du câble dans
  les encoches sur le haut de la fixation.
  Tenez bien l’enceinte pour qu’elle ne risque pas de tomber.
  7. Tirez le câble par le bas de la base pour tendre le câble
  et installez l’enceinte et la fixation sur le tube supérieur.
  Serrez solidement la vis de montage de la fixation
  7
  avec un tournevis à tête cruciforme.
  Ne serrez toutefois pas trop les vis. Si vous exercez une pression trop forte,
  les pièces risquent d’être endommagées ou déformées.
  8. Insérez le câble dans l’encoche sur le bord de la base.
  Pour ajuster la hauteur du tube supérieur après l’assemblage, posez
  d’abord le support à l’horizontal et ajustez la hauteur avec précaution.
  Pour changer de place l’enceinte et le support, saisissez la base et le
  tube. Si le câble ressort de l’encoche, maintenez-le dans l’encoche avec
  du ruban adhésif.
  Spécifications (1 pc)
  Dimensions (Diamètre x Hauteur) ........ Φ 230 x 910 mm (le plus court)
  Φ 230 x 1200 mm (le plus long)
  Poids .................................................................................................2,2 kg
  * Les spécifications et la configuration sont susceptibles d’être modifiées
  sans avis préalable.
  MODE D’EMPLOI Français
  Remarque
  Remarques
  Remarque
  Remarque
  Remarques
  1 Base
  2 Couvercle de base
  3 Tube inférieur
  (avec bague d’ajustement)
  4 Tube supérieur
  5 Fixation
  6 Vis de montage d’enceinte
  M5 x 35
  7 Vis de montage de fixation
  M4 x 6
  Vielen Dank für Ihre Entscheidung für dieses Produkt von Yamaha.
  VORSICHTSMASSNAHMEN
  Verwenden Sie keine anderen Boxen als die im Folgenden als „Kompatible
  Boxen“ aufgeführten.
  Um Herunterfallen der Box vom Ständer zu vermeiden, installieren Sie die Box
  unbedingt mit den dafür vorgesehenen und im Lieferumfang enthaltenen Schrauben.
  Stellen Sie den Boxenständer unbedingt auf ebenen und stabilem Boden auf.
  Andernfalls könnte er umkippen und Verletzungen verursachen.
  Achten Sie darauf, nicht über das Boxenkabel zu stolpern. Andernfalls könnte
  der Ständer umkippen und Verletzungen verursachen.
  Stellen Sie sicher, dass sich nicht Kinder gegen den Boxenständer lehnen.
  Andernfalls könnte er umkippen und einen Unfall verursachen.
  Um Verfärbung oder Verformung des Boxenständers zu vermeiden, stellen Sie
  ihn nicht im direkten Sonnenlicht oder in der Nähe eines Heizkörpers auf.
  Wischen Sie den Boxenständer zur Säuberung mit einem weichen, trockenen
  Lappen ab. Verwenden Sie keine flüchtigen organischen Lösungsmittel wie
  Benzol, Terpentin, oder Reinigungstücher, die solche Lösungsmittel enthalten.
  Zum Transport der Box und des Ständers nehmen Sie zuerst die Box vom Ständer
  ab und greifen dann den Sockel und die Stange zum Tragen des Ständers.
  Kompatible Boxen (Stand vom Juni 2010)
  NS-B280 NS-B380 NS-B285
  Lieferumfang (je 2 Stück)
  Bevor Sie mit der Montage des Ständers beginnen, stellen Sie sicher, dass alle
  Teile im Lieferumfang enthalten sind.
  Achten Sie darauf, nicht die Sockel fallenzulassen, wenn Sie sie aus dem Karton
  nehmen.
  Legen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher zur Verwendung bei der Montage
  bereit.
  Montage
  Legen Sie die Boxenkabel (im Folgenden „Kabel“ genannt) bereit. Die Dicke der
  Kabel soll 4 mm x 2 mm oder weniger betragen.
  Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung für die Boxen beim Anschließen.
  In den folgenden empfohlenen Schritten wird eine NS-B285 Box als
  Beispiel genommen.
  1. Sockelabdeckung 2 an Sockel 1 anbringen.
  Bringen Sie dann die untere Stange
  3 sicher am Sockel
  an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn einschrauben.
  Stellen Sie sicher, dass die Aussparung für ein Kabel am Sockel mit der
  Aussparung an der Sockelabdeckung übereinstimmt. Bringen Sie immer
  die untere Stange sicher am Sockel an. Wenn sie locker ist oder klappert,
  kann der Ständer umkippen oder beschädigt werden.
  2. Führen Sie das Kabel von der Unterseite des Sockels
  durch.
  3.
  Führen Sie das Kabel von unten durch die obere Stange
  4
  , setzen Sie die obere Stange in die untere Stange und
  justieren Sie dann die Stangenhöhe mit dem Einsteller.
  yTipp
  Bevor Sie das Kabel durch die Stange führen, strecken Sie das Kabel
  gerade und drehen Sie die Spitze der Kabeladern zusammen, um das
  Durchführen zu erleichtern. Wenn sich das Kabel nicht leicht durchführen
  lässt, versuchen Sie es erneut vom oberen Ende der oberen Stange in
  Richtung zur unteren Stange.
  Nach dem Einstellen der Höhe ziehen Sie den Einsteller sicher fest,
  damit die Stange nicht klappert.
  Die Auszugsgrenzlinie ist an der oberen Stange markiert. Ziehen Sie die
  Stange nicht über die Grenzlinie hinweg aus. Andernfalls könnte der
  Ständer umkippen und Schäden verursachen.
  4. Führen Sie das Kabel von der Unterseite durch den
  Ansatz
  5.
  5. Schließen Sie das Kabel an einer Box an.
  Weitere Informationen zum richtigen Anschließen finden Sie in der
  Bedienungsanleitung.
  6. Bringen Sie den Ansatz an der Box an, indem Sie die
  Boxenbefestigungsschraube
  6 mit einem Kreuzschlitz-
  Schraubendreher festziehen.
  yTipp
  Beim Anbringen der Box NS-B380 führen Sie die Kabel in die
  Aussparungen am oberen Teil des Ansatzes ein.
  Halten Sie die Box gut fest, damit sie nicht herunterfällt.
  7. Ziehen Sie das Kabel von der Sockelunterseite, um
  Durchhang zu beseitigen und installieren Sie die Box und
  den Ansatz an der oberen Stange.
  Ziehen Sie die Ansatzbefestigungsschraube
  7 sicher mit
  einem Kreuzschlitz-Schraubendreher fest.
  Ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark fest. Wenn Sie sie mit sehr starker
  Kraft festziehen, können die Teile beschädigt oder verformt werden.
  8. Sperren Sie das Kabel in der Aussparung an der
  Sockelkante fest.
  Zum Justieren der oberen Stangenhöhe nach der Montage legen Sie den
  Ständer zuerst waagerecht hin und stellen dann die Länge sorgfältig ein.
  Zum Transportieren der Box und des Ständers zu einem anderen
  Aufstellungsort greifen Sie fest am Sockel und an der Stange. Wenn
  sich das Kabel aus der Aussparung löst, bringen Sie das Kabel mit
  Klebeband in der Aussparung an.
  Technische Daten (1 Stk.)
  Abmessungen (Durchmesser x Höhe)
  .............................................................. Φ 230 x 910 mm (am kürzesten)
  Φ 230 x 1200 mm (am höchsten)
  Gewicht ............................................................................................2,2 kg
  * Änderungen der technischen Daten und äußeren Erscheinung ohne
  vorherige Ankündigung vorbehalten.
  BEDIENUNGSANLEITUNG Deutsch
  Hinweis
  Hinweise
  Hinweis
  Hinweis
  Hinweise
  1 Sockel
  2 Sockelabdeckung
  3 Untere Stange
  (mit einem Einsteller)
  4 Obere Stange
  5 Ansatz
  6 Boxenbefestigungsschraube
  M5 x 35
  7 Ansatzbefestigungsschraube
  M4 x 6
Yamaha SPS-90

¿Necesita ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tiene alguna pregunta sobre Yamaha SPS-90 o necesita ayuda? Haga su pregunta aquí. Proporcione una descripción clara y completa del problema y su pregunta. Cuantos más detalles proporcione para su problema y pregunta, más fácil será para otros propietarios de Yamaha SPS-90 responder adecuadamente a su pregunta.

Vea el manual de Yamaha SPS-90 aquí, de forma gratuita. Este manual pertenece a la categoría Soportes de altavoces y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.5. Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Ruso, Chino. ¿Tiene alguna pregunta sobre Yamaha SPS-90 o necesita ayuda? Haz tu pregunta aquí

Especificaciones de Yamaha SPS-90

General
Marca Yamaha
Modelo SPS-90
Producto Soporte de altavoz
Idioma Español, Inglés, Holandés, Alemán, Francia, Italiano, Sueco, Ruso, Chino
Tipo de archivo PDF
Peso y dimensiones
Altura 910mm
Ancho 230mm
Profundidad 230mm
Características
Color del producto Negro

ManualPDF.es

¿Busca un manual? ManualPDF.es asegura que encontrará el manual que está buscando en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra base de datos contiene más de 1 millón de manuales en PDF de más de 10.000 marcas. Cada día añadimos los últimos manuales para que siempre encuentres el producto que buscas. Es muy sencillo: simplemente escriba el nombre de la marca y el tipo de producto en la barra de búsqueda y podrá ver instantáneamente el manual de su elección en línea de forma gratuita.

ManualPDF.es

© Copyright 2020 ManualPDF.es. Todos los derechos reservados.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

Leer más